Skip to main content

Full text of "Prakticný anglicko-slovenský [a slovensko-anglický] slovník. The practical English Slovak [and Slovak English] dictionary"

See other formats
*- ^o* °* f V r..o* ,V* 
<>» .-i> / ~o 
" .• jf*V : «K- V% '•• 
o • * 
CV 
°^ ' • • s * A <* "° • * " r oV 
^o 


° « ° <$ ♦>»- *«. .4? stftk. ^ ** V^W^> *< 


*r. "O. AT * 
y^ V 4*& 

V %•/• 
v^U <*^ ^ 


PRAKTICNY 

SLOVENSKO-ANGLICKY 

TLUMAČ THE PRACTICAL SLOVAK 
AMERICAN INTERPRETER k snadnému a rýchlemu 

naučeniu sa angličtiny 

Pre Slovensky ľud v Amerike. 

Sostavil 

SLOVÁK V AMERIKE 
166 Avenue A 
NEW YORK, N. Y. Copyrighted 1905 86 

DEC 18 1945 
ftoUknry* PREDMLUVA. 

Každý prisťahovalec má sa vynasnažovať, aby 
sa čím skoršie a čím lepšie naučil anglicky. 

Kto zná anglicky, ten ďalej zájde, aj skoršie 
polepší si svoj stav. 

Anglicky hovoriaci robotník má vždy pred- 
nosť, aj lepšiu plácu skoršie obsiahne. 

Anglická reč je ťažká, najmä pre svoju zvlá- 
štnu výslovnosť, preto sa ju treba učiť usilovne z 
knihy i cvičiť v živej reči. 

Náš ľud cítil už od dávna potrebu knihy, z 
ktorej by sa snadno a rýchle mohol naučiť angli- 
cky. To ma pohlo k vydaniu tohto "Praktičného 
Tlumača," v ktorom som všetko zrozumitelne, 
krátko a jadrne napísal, aby každý Slovák, aj 
nezvyklý učiť sa reč z knihy, všetko bez ťažkostí 
pochopil. Napísal som všetky vo všeobecnom 
živote potrebné mluvničné pravidlá, výrazy a 
rozhovory, a priložil som aj slovniK, z ktorélio 
môže sa každý naučiť potrebné mu slová. 

Aby som ct. rodákom oblahčil učenie sa, 
vyhnul som všetkým zbytočným opletkám, a 
popri správnej spisovnej angličtine uviedol som 
všade aj výslovnosť a preklad, takže každý krajan 
môže sa razom učiť čítať, hovoriť aj rozumeť slová 
a vety anglické. tv. 

Kto sa do veci rozumie a dostane tento Pra~ 
ktičný Tlumač do ruky, zaiste uzná, že je to 
najlepšia kniha tohto druhu. Žiaden iný tlumač 
nevyrovná sa tejto knihe, ani čo do obsahu, ani čo 

do praktičncsti. 

Keď kto protrebuje tlumač, vysvetlite mu 
vec a poraďte mu, aby si kúpil len moj prak- 
tičný Tlumač a žiaden iný aby zaií neprijal. 

Pre tých, čo už znajú koľko toľko hovoriť 
anglicky, vydal som Praktičný Anglicko-Slovenský 
a Slovensko-Anglický Slovník, ktorý je o mnoho 
väčší a dôkladnejší než iné slovníky. Obsahuje 
okolo 20,000 slov. Moj slovník je tak zostavený, 
že hoc jaké slovo nájdete hneď, už či anglické lebo 
slovenské, a pri Som zároveň ako ho treba čítať a 
čo znamená na slovensky poťažne na anglicky. 
Žiaden Slovák by nemal byť bez tohto slovníka, 
ale treba vždy pýtať len môj Praktičný Slov- 
nik, lebo ten je najväčší a najlepší, o čom sa môže 
každý sám presvedčiť. 

Praktičný Tlumač i Praktičný Slovník budú 
zaiste slúžiť k dobru a k prospechu nášmu milené- 
mu slovenskému národu v Amerike. Daj Pane 
Bože, aby tak bolo ! 

PAUL K. KADAK CAST PRVÁ, J * Mluvnicne Úlohy, ÚLOHA L ANGLICKA ABECEDA. 

(The English Alphabet — dhy ingliš el^ebet.j VYSLOV 


VYSLOV 


A a 


ej 


N n 


en 


B b 


bi 


O o 


o 


C c 


si 


P p 


PÍ 


D d 


dý 


Q Q 


kjá 


E e 


i 


R r 


ár 


F f 


ef 


S s 


es 


G s 


dží 


T t 


tf 


H h 


ejč 


ir u 


» 


I i 


a i . 


v v 


Vi 


J j 


džej 


Ww 


dablju 


K k 


kiiei 


X x 


eks 


L 1 


el 


Y y 


váj 


M m 


era 


Z z 


Ú Z tohto vidno, že anglická abeceda sa tak píše 
ako slovenská, ale niektoré písmeny sa celkom 
ináč vyslovujú. 

Zapamätať si treba, že v slovách anglických 
nečítajú sa litery tak, ako v abecede alebo keď sú 
osve, to jest niektoré sa čítajú tak isto ako v 
abecede, iné zas čítajú sa v rozličných slovách 
rozdielne, a zas iné čítajú sa v slovách celkom ináč 
než v abecede. — Príklad: God (Boh) číta sa: gad, 
a hláskuje sa: dží-o-dý; bread (chlieb) vyslovuje 
sa: bred, kdežto hláskuje (speli) sa takto: bi, ár, 
í, ej, dý. 

Každý človek má sa naučiť dobre nazpämať an- 
glickú abecedu. Amerikáni nedovedú napísať cu- 
dzé slov^ dľa výslovnosti, ale sa im musí meno 
hláskovať. Keď prisťahovalec vstupuje dakde do 
práce, pýtajú sa ho, ako sa menuje. On vypovie 
svoje meno, ktoré pisár tak zkolomútene napíše, že 
dotyčný krajan by sa ani sám nepoznal podľa toho 
mena. Keď chce mať svoje meno správne zapí- 
sané, čo je veľmi vážna vec, musí ho hláskovať, 
alebo ako americký Slováci hovoria: spelovať. Na 
príklad Sabol chce dať c veje meno zapísať správne, 
teda povie: Sabol, -es, ej, bi, o, el; Hudák, ejč, jú, 
dý, ej, khej: Kadák, khej, ej, dý, ej, khej; Varga, 
vi, ej, ár, dží, ej; Slovák, es, el, o, vi, ej, khej. ^>" ÚLOHA 2. 

ANGLICKA VÝSLOVNOSŤ'. (The English Pronunciation — dhy ingliš pronan- 

siejšn.) 

Anglická výslovnosť je pre Slováka veľmi 
ťažká, poneváč angličtina má zvuky a hlásky 
Slovákovi neznáme. Kto prvý raz slyší Ameri- 
kána hovoriť, zdá sa mu, že on hovorí leptavé, 
nečisto. Úplne správne naučiť sa anglickú výslov- 
nosť môže sa len dieťa; kto už v dospelom veku 
príde do Ameriky, ten nikdy nebude úplne čisto 
hovoriť anglicky; bár sa aj naučí hovoriť plynné a 
ináče správne, predsa ho po rečí poznať, že nie je 
rodeným Amerikánom. 

No keď sa nemôžeme naučiť úplne správne 
vyslovovať anglické slová, naučme sa aspoň 
hovoriť zrozumitelne, aby sme boli v stave vypo- 
vedať, čo chceme, a nasi anglicky hovoriaci spolu- 
občania aby nás rozumeli. To môže každý do- 
cieliť pri dobrej vôli. 

Z knihy sa človek najskoršie a najviac naučí, 
lež ja .odporúčam každému, aby sa usiloval v 
rozhovore osvojiť si výslovnosť anglickú, poneváč 
slovenskými písmenami nemožno správne vypísať 
výslovnosť každého anglického slova. s 

Tu ešte dokladám, že ktorí krajania neučia sa 
anglicky z kníh, tí obyčajne horšie hovoria 
anglicky, než tí, čo sa len z kníh učili, a písat 
vôbec nič nevedia. Oni naučia sa slová, ktoré 
slyšia hovoriť, lež dobre nedoslyšia jemné zvuky 
angličtiny a potom len tak v zlomkoch hovoria 
anglicky. Slyšal som, že slovo: certainly (zaiste) 
vyslovovali "sedne", kdežto má sa povedať: 
sortenly. 

Ja v tomto tlumači usilujem sa slovenskými 
písmenami udať anglickú výslovnosť čo najlepšie 
možno. Aby krajania nemali ťažkostí, vyhybujem 
všetkým značkovaniam litier, len jednu cudzú literu 
upotrebujem a síce: o, kotorá je každému známa, 
kto sa učil maďarsky lebo nemecky. Vyslovuje 
sa asi ako keby sa litery "o" a "e" splietly a ra- 
zom vyslovily, pričom ale treba ústa viac do trúbky 
skrútiť a hrdlom to vysloviť. Na príklad výslov- 
nosť slova girl (dievča) pSŠ§m takto: gorl, biid 
(vták) bord. 

Upotrebujem aj slovenské 3> fctQro číta £a polo 
"a" a polo " e," ako v slove mä^o. Ostatné litery 
sú krajanom známe. 

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ O VÝSLOVNOSTI 

Samohlásky a, e, i, o, u, y líšia sa \neľmi vo 
výslovnosti od slovenských, a niektoré z nich majú 
aj šesť rozličných zvukov. Preto treba sa učiť 
výslovnosť týchto samohlások v celých slovách. A — e — vyslovuje sa ako e," letter — letr — 
list; ako " ej," pale — pejl — bľadý; ako " ä," draft 

— draft — poukážka; ako "á," palm — pátn — 
dlaň; ako "a" pácha — paša — basa. 

E — i — vyslovuje sa ako " i," listen — lisn — 
poslúchať; ako "aj," pipe — pajp — trúba, fajka; 
ako " o," bird — bord — vták. 

Y — váj — vyslovuje sa ako " aj," by — baj — 
u, pri, vedia; tiež ako "i" lebo " y," lady — lejdy — 
pani; labyrinth — lebyrinth — bludište. 

O — o — vyslovuje sa ako "ó," fork — fork — 
vidly; ako "o," work — vork — robota; ako "a," 
plow — plau — pluh; ako " ú," do — dú — učiň. 
zrob. "OO" zneje ako "ú." 

U — jú — vyslovuje sa ako "a," bug — bag — 
chrobák; ako "ju" use — júz — potreba; ako " o," 
hurt — hort — ublížiť. 

Krém tu uvedených hlások majú anglické sa- 
mohlásky iné zvuky, ktoré treba sa v slovách 
naučiť. 

C — si — vyslovuje sa vždy ako slovenské "s" 
pred e, i a y. Príklad: acid — esid — kyselina, 
center — sentr — stred. — Keď je C pred inými 
písmenami, vyslovuje sa ako "k" lebo "k h." Cap 

— khep — čiapka, catholic — khetolik — katolícky. 

Q — dží — vyslovuje sa niekedy ako slovenské 
"g." Príklad: gate — gejt — brána, glass — gläs — 
sklo. Inokedy zas vyslovuje sa "g" .ako "dž," na 10 

príklad: gentleman — džentlmen — pán, gipsy 
— džipsi — cigán. 

J — džej — vyslovuje sa ako mäkké "dž," na prí- 
klad: joke — džók — žart, July — džuláj — júli. 

K — khej — vyslovuje sa ako "kh," na prí- 
klad: keep — khýp — držať, inokedy zas ako slo- 
venské — "k," skin — skyn — koža. 

CK vyslovuje sa vždy ako " k," kick — khyk — 
kopať. 

Q — kjú — stoji vždy pri "u" a obe "qu" vyslo- 
vujú sa ako "kv," na príklad: quit — kvit — 
opustiť. 

R — ár — vyslovuje sa vždy ako "r," ale nikdy 
nie tak tvrdo ako v slovenskej reči. V rozličných 
slovách vyslovuje sa rozdielne, mäkksie lebo 
tvrdšie, ale vždy viac hrdlom než jazykom, aby 
nebolo také tvrdé. 

S — es — vyslovuje sa ako slovenské "s," na 
príklad: snow — snó — sílah, speed — spíd — 
rýchlosť; niekedy ale aj ako " z, "rose — róz — 
ruža. 

W — dabljú — vyslovuje sa polo ako "v" a 
polo ako "ú," ja som použil "v," kde je ono 
bližšie než ''ú," a naopak. 

Písmeny: b, d, f, h, 1, m, n, t, v, x, z vyslovujú 
sa v angličtine najčastejšie tak ako v slovenskej 
reči. 11 

ZVLÁŠTNE ANGLICKÉ HLÁSKY. 

CH — sí-ejč — vyslovuje sa najviac ako slo- 
venské č, chapel — čepl — kaplnka, cheap — cíp 

— lacný; inokedy zas ako š, machine — mešín — 
stroj; zas v iných slovách ako k lebo kh, christen 

— krisn — krstiť, chord — khórd — struna. 

GH dží-ejč — vyslovuje sa ako g: ghoul — gúl — 
príšera; niekedy ako f, laugh — laf — smiať sa. 

PH — pí-ejč — vyslovuje sa obyčajne ako f, 
physician — íizišn — lekár. 

SCH — es-sí-ejč — vyslovuje sa ako sk, school 

— skúl — škola, alebo ako s, schism — si^m — 
rozkol. 

SH — es-ejč vyslovuje sa ako š, sharp — šarp — 
ostrý, shame — šejm — hanba. 

Tli — tý-ejč — vyslovuje sa tak, že to sloven- 
skými literami nedá sa úplne správne ani vypísať. 
Slovákovi veľmi ťažko padne naučiť sa výslovnosť 
týchto hláskov. Zneje ono raz asi tak ako th, 
theft — theft — krádež; inokedy zas ako dh, there 

— dhér — tam 

WH — dabljú-ejč — vyslovuje sa asi tak, ako 
keby h stály pred v, white — hvajt — biely. 

Y — váj — vyslovuje sa na počiatku slov ako j, 
young — jang — mladý; niekedy ako i, deadly 

— dedli — smrtelný; niekedy ako aj, why — hvaj 
' — prečo. 12 

Koncovka "ing" vyslovuje sa tak, aby to g bolo 
len slabo slyšatelné, a treba to g viac nosom 
vysloviť. 

CE, Ci, Si a Ti vyslovujú sa niekedy ako š, keď 
po nich nasleduje samohláska, na príklad: confes- 
sion — khonfešn — zpoveď, nation — nejšn — 
národ. 

Si a zi vyslovujú sa niekedy ako š, excursion 

— ekskhorsn — výlet; inokedy ako ž, fusion 

— fjúžn — slúčenie. 

NEMÉ PISMENY. 

Anglická reč má aj takzvané nemé písmeny, 
ktoré sa len píšu, ale sa nevyslovujtí, na príklad 
half — häf — polovica, write — rajt — písať, know 

— no — vedeť, knife — najf — nôž. 

PRÍZVUK. 

Prízvukom nazývame dôraz, ktorým jednotlivé 
slabiky v slovách vyslovujeme, to jest keď niektoré 
slabiky slovhlasnejšie vyslovujeme. Tento prízvuk 
kladie sa v angličtine na prvú, druhú lebo ďalšiu 
slabiku slova, a dlhšie slová majú aj viac prízvu- 
kovaných slabík. Kto by sa nazdával, že prízvuk 
nenie potrebný, ten by sa veľmi mýlil. Bez zna- 
losti prízvuku nemožno správne, ba ani zrozumi- 
telne hovoriť. V takejto knihe, určenej pre obecný 
ľud, nenie možno naznačovať prízvuky, lebo to by 


13 

čitateľov len poplietlo a obťažilo im učenie. Ale 
poneváč prízvukovanie je veľmi potrebné, radím 
každému, aby sa ho učil v živej reči. Dajte pozor, 
kotrú slabiku — časť — slova Amerikán vysloví s 
dôrazom, hlasnejšie a učte sa od neho. -*fc- ULOHA 3. V anglickej reči kladie sa pred podstatné meno 
skoro vždy "a" — vyslov : e — alebo 'an" — vy- 
slov : en — jeden, jedna, jedno. V určitom páde 
užíva sa "the" — čítaj : dhy — ten, tá to. 

A man — e mén — človek, muž. An apple — en 
epl — jablko. John is a good man — džan iz e 
gúd mén — Ján je dobrý človek. 

The mine — dhy majn — baňa. The city — dhy 
sity — mesto. The book — dhy buk — kniha. 

A — e — lebo an — en — kladie sa pred takú 
osobu lebo vec, ktorá je neurčitá, neznáma, ne- 
prítomná. 

The — dhy — kladie sa pred určitú osobu lebo 
vec, ktorú vidíme, známe, ktorá je prítomná, alebo 
na ktorú ukazujeme. 14 ÚLOHA 4. I — aj — ja 
Thou — dhau — ty 
He — hý — on 
She — ši — ona It — it — ono 
We — vi — my 
You — jú — vy 
They — dhej — oni Poznámka: Druhá osoba v jednotnom čísle 
ty — thou sa neužíva v anglickej reči, len veľmi 
zriedkavé v básfíach lebo v modlitbe. Angličan 
len Bohu lebo milenke povie ty, ináče vždy hovorí 
you — vy, ešte aj dieťatu lebo zveru. Preto mnohí 
myslia, že you je ty a nie vy, lež to je mýlna 
mienka. — I — aj — ja, píše sa vždy veľkou literou. I am — aj em — ja som 
You are — jú ár — vy 

ste lebo ty si 
He is — hý iz — on je 
She is — ši iz — ona je It is — it iz — ono je 
We are — vi ár — my 

sme 
They are — dhej ár — 

oni sú Am I — em aj — som ja ste Are you — ár jú 
vy lebo si ty ? 
Is he — iz hý — je on ? 
Is she — iz ši — je ona? Is it — iz it — je ono> 

lebo je to? 
Are we — ár vi — srne 

my? 
Are they — ár dhej — 

sú oni ŕ IS 

1 am a workman — aj em e vorkmen — ja som 
robotník. 

You are a girl — jú ár e gorl — vy ste dievča. 

He is a good man — hý iz e gúd men — on je 
dobrý človek. 

It is a dog — it iz e dag — to je pes. 

We are poor — vi ár púr — my sme chudobní. 

They are rich — dhej ár rič — oni sú bohatí. 

Are we strong — ár vi strong — sme my silní? -^ ÚLOHA 5. My — máj — môj, moje Her — hor — jej 

Your — júr — váš lebo It's — its — jeho 

tvoj Our — aur — náš 

His — hýz — jeho Their — dhejr — ich 

My house — maj haus — môj dom. 
Your mother — júr madhr — tvoja matka lebo 
vaša matka. 

His hat — hýz het — jeho klobúk. 
Her father — hor fadhr — jej otec. 
Our home — aur hóm — náš domov. 
ľheir book ~ dhejr buk — ich kniha. 16 ÚLOHA 6. I have — aj hev — ja 

. mám 
You have — ju hev — ty 

máš, lebo vy máte 
He has — hý hez — 

on má 
She has — ši hez — 

ona má It Has — it hez — ono 

má 
We have — vi hev — 

my máme 
They have — dhe j hev — 

oni majú O zveroch hovorí sa v angličtine ono -"it," a 
nie on lebo ona, ako v slovenskej reči. Len keď 
sa chce naznačiť rod zvera, či je totiž samec lebo 
samica, vtedy sa povie he — hý — on lebo she 
— ši — ona. 

Slovesá zostávajú v každej osobe nezmenené, 
len v jednotnom počte v tretej osobe pridáva sá 
's," Teda v každej osobe povie sa have, len v 
tretej povieme has. Have I — hev aj — mám I Have we — hev vi — 

ia "? im ami ja 
Have you — hev ju — 

máte vy ? 
Has he — hez hý — má 
on? máme my ? 
Have they — hev dhe j 

majú oni ? 17 I have a father — aj hev e fadhr — ja mám otca. 
He has a good mother — hý hez e gúd madhr — 
on má dobrú matku. 

We have a cat — vi hev e khet — my máme 
mačku. 

You have a son — ju hev e san — vy máte syna. 
They have fine bread — dhej hev fajn bré8 — 
oni majú dobrý chlieb. I go — aj gó — ja idem 
You go — jú gó — vy 

idete lebo ty ideš 
He goes — hy góz — on 

ide 
She goes — si góz — 

ona ide It goes — it góz — ono 

ide 
We go — vi gó — my 

ideme 
They go — dhej gó — 

oni idú. I go home — aj gó hóm — ja idem domov. 

You know too much — jú no tú mač — vy viete 
priveľa. 

He reads a book — hý rids e buk — on číta 
knihu. 

We work hard — vi vork hard — my robíme 
ťažko. 

They drink anything — dhej drink enythyng — 
oni pijú bár čo. 18 I love — aj lav — mi lu- 

jem 
He loves — hý lavz — 

miluje 
We love — vi lav — mi 

lujeme You love — jú lav — mi 

lujete 
They love — dhej lav — 

mi lujú I dress — aj dres — ob- 
liekam sa 

He dresses — hý dresez— 
oblieka sa 

We dress — vi dres — 
obliekame sa You dresg — jií dres - 

obliekate sa 
They dress — dhej dres- 

obliekajú sa I love my dear mother — aj lav maj dýr madhr — 
milujem svoju drahú matku. 

He loves his little brother — hý lavz hyz litl 
bradhr — miluje svojho malého brata. 

She loves her sick father — ši lavs hor sik f adhr — 
miluje svojho chorého otca. 

We love a good man — vi lav e gud men — milu- 
jem dobrého muža. 

They love money — dlfej lav many — milujú 
peniaze. 

I dress the child — aj dres dhy čajld — obliekam 
dieťa. 

Rosy drinks some sweet milk — rózi drinks sam 
svit milk — Ružena pije trochu sladkého mlieka. 19 John drinks some beer — džán drinks sam bir — 
Ján pije trochu piva. 

We like to work — vi lajk tu vork — my radi 
pracujeme. -+- ÚLOHA 7. To do — tu dú — robiť, činiť užíva sa veľmi 
často v anglickej reči. Podobne aj can — khen — 
môct, byť v stave, a may — mej — môcť, smeť, 
možno moct. I do — aj dú — činím 
He does — hý daz — činí 
She does — ši daz — 

— ona — činí 
It does — it daz — ono 

činí I do not — aj dú nat — 

nečiním 
He does not — hý daz nat — nečiní She does not — si daz 

nat — nečiní 
It does not — it daz nat — We do — vi dú — činíme 
You do — jú dú — činíte 
They do — dhej dú — cinia nečiní We do not — vi dú nat — 

nečiníme 
You do not — jú dú nat — 

nečiníte lebo nečiníš 
They do not — dhej dú 

nat *— nečinia 
Do not! — dú nat — 

nečifíťe! 20 Do I love — du aj lav — 

milujem? či milujem? 
Does he dress — daz hý 

dres — oblieka sa? 
Does she drink — daz ši 

drink — pije ona? Do we see — dú vi si — 
vidíme? či vidíme? 

Do you give — dú jú 
giv — dáte? dáš? 

Do they like — dú* dhej 
lajk — majú radi ? Do I sing — dú aj sing — zpievam ? 

Yes, you do — jes, ju dú — áno, zpievate. 

Does Michael drink — daz majkl drink — pije 
Michal ? 

No, he does not — no, hý daz nat — nie, nepije. 

Do they work — dú dhej vork — pracujú oni ? 

No, they do not — no, dhej dú nat — nie, 
nepracujú. 

Who sits here — hú sits hýr — kto tu sedí ? 

The old woman sits here — dhy old vumen sits 
hýr — tá stará ženská tu sedí. 

I see it in the water — aj si it in dhy vátr — 
vidím to vo vode. 

Does your father give you any money — daz júr 
fadhr giv jú eny many — dáva vám otec nejaké 
peniaze ? 

No, he does not give me any — no, hý daz nat 
giv mi eny — nie, nedáva mi nič. 

Why do you run — hváj dú jú ran — prečo bežíte? 

Because I must — bikház aj mast — poneváč 
musím. 21 What do you say — hvat dú jú sej — čo hovoríte? 

What does he get — hvat daz hý get — čo dostane? 

Where does she go — hvér daz ši gó — kam 
ona ide? 

Joseph goes to church — džózef gós to čorč — 
Jozef ide do kostola. 

Paul comes from work — pól khams fram vôrk — 
Pavel prichádza z roboty. 

Can you do the work — khen jú dú dhy vork — 
môžeš vykonať tú robotu? 

No Sir, I can not — no sor, aj khen nat — nie. 
pane, nemôžem. 

May I trust you — mej aj trast jú — môžem vám 
dôverovať? 

I think so — aj thynk so — ja tak myslím. 

Can you lift this stone — khen jú lift dhýs ston — 
môžete podvihnúť tento kamerí? 

I may, but I am not sure — a j mej, bat a j em nat 
súr — snáď môžem, ale nie som istý. I can not — aj khen nat — 

nemôžem. 
You can not — jú khen 

nat — nemôžete. 
He can not — hý khen 

nat — nemôže. We can not — vi khen 
nat — nemôžeme. 

They can not — dhej 
nat — nemôžu. Vo vetách záporných lebo otázkových času mi- 
nulého mení sa "do" na "did". 22 

Did you see me — did jú si mi — videli ste ma? 
No, we did not see you — nó, vi did nat si jú — 
nie, nevideli sme vás. 

I did not see — aj did nat si — nevidel som. 
You did not see — jú did nat si — nevideli ste. 
We did not see — vi did nat si — nevideli sme. 
They did not see — dhej did nat si — nevideli. -*- ULOHA 8. Množný počet tvorí sa obyčajne tak, že ku slovu 
pridáme písmenu "s" lebo "es." 

House — haus — dom: houses — hauses — domy. 
Boy — bój — chlapec: boys — bójs — chlapci. 
Book — buk — kniha: books — buks — knihy. 
Shoe — š u — topánka: shoes — šús — topánky. 
Table — tejbl — stôl: tables — tejbls — stoly. 

Ale niektoré slová majú nepravidelný množný 
počet, a tie sa treba naučiť, a síce: 

Man — men — muž, človek: men — men — 
mužovia. 

Woman — vumen — žena: women — vimen — 
ženy. 

Child — čajld — dieťa: children — cildreu — deti. 23 

Foot — fut — noha: feet — fit — nohy. 

Goose — gus — hus: geese — gis — husy. 

Tooth — tuth — zub: teeth — týth — zuby 

Ox — aks — vol: oxen — aksen — voly. 

Cow — kau — krava: kine — khajn — kravy. 

Mouse — maus — myš: mice — majs — mysy. 

Louse — laus — ves: lice — lajs — vši. 

Brother — bradhr — brat : brothers — bradhrs — 
bratia. Užíva sa aj brethren — bredhren — bratia. 

Penny — peny — peniaz: pennies — penys — 
aj pence — pens — peniaze. 

German — džormen — Nemec: Germans — džor- 
mens — Nemci. 

Roman — romen — Riman: Romans — romens — 
Rimania. 

Množný počet všetkých iných slov tvorí sa pri- 
daním písmeny "s," lebo "es" ako som vyšej udal. 

Pri slovách končiacich sa na "y," mení sa táto 
litera na "ie," jestli pred nou stoji samohláska: 
fly — fláj — mucha: flies — flájs — muchy. 

Je niekoľko slov, ktoré sa len v množnom počte 
užívajú: lungs — langs — pľúce. ■+■ 24 

ÚLOHA 9. 


1 


one (von) 


2 


two (tú) 


3 


three (thrí) 


4 


four (fór) 


5 


five (fajv) 


6 


six (siks) 


7 


seven (sevn) 


8 


eight (ejt) 


9 


nine (najn) 


10 


ten (ten) 


11 


eleven (ilevn) 


12 


twelve (tvelv) 


13 


thirteen (thortýn) 


14 


fourteen (fórtýn) 


15 


fifteen (fiftýn) 


16 


sixteen (sikstýn) 


17 


seventeen (sevntýn) 


18 


eighteen (ejtýn) 


19 


nineteen (najntýn) 


20 


twenty (tventy) 


21 


twenty-one (tventy-von) atčf. 


30 


thirty (thorty) i 


31 


thirty-one (thorty-von) atd\ 


40 


forty (forty) 


41 


forty-one (forty-von) atď, 2S fifty (fifty) 

fifty-one (fifty-von) atcf* 

sixty (siksty) 

sixty-one (siksty- von) atcf, 

seventy (sevnty) 

seventy-one (sevnty-von) ať? 

eighty (ejty) 

eighty-one (ejty-von) atď 

ninety (najnty) 

ninety-one (najnty-von) atď. 

one hundred (von handrd) 

two hundred (tú handrd) atď. 50 
51 

60 

61 

70 

71 

80 

81 

90 

91 

100 

200 

1000 one thousand (von thauznd). 

Radové číslice tvoria sa tak, že k obyčajným 
pridáme "th," len prvé sú v odchýlke. First — forst — prvý 
Second — seknd — druhý 
Third — thord — tretí 
Fourth — forth — štvrtý Fifth — fifth — piaty 
K ostatným pridá sa len 
"th» Násobné číslovky tvoria sa dodatkom times." 
Len prvé tri majú nepravidelné útvary. 

Once — vons raz 
Twice — tvajs — dva 

razy 
Thrice — thrajs — tri 

razv Užíva sa aj three times 
— thrí tajms — tri 
razy. 26 

K ostatným čísliciam treba pridať len times, four 
times, five times, six times, seven times, atď. 

Single — singl — jednotlivý: double — dabl — 

dvojnásobný, — užíva sa ale aj twofold dvojnásobný 
— triple — tripl — alebo threefold trojnásobný; 
quadruple — kvodrupl — alebo fourfold štvorná- 
sobný. U ostatných číslic treba len pridať fold, 
fivefold, sixfold, sevenfold, atď. 

Pri spočítaní povie sa len and — end — a, na 
príklad: two and two are four — tú end tú ár fór — 
dve a dve sú štyri. 

Pri násobení užíva sa times — tajms — ráz: two 
times two are four — tú tajms tú ár fór — dva razy 
dva sú štyri. 

Pri deleni: two in four goes twice — tú in fór g<5z 
tvajs — dve v štyroch sú dva razy. -*- ÚLOHA 10. Slová "some" — sam — trochu, niečo, niekto, 
istý, niekoľko, niektorí a "any" nejaký, ktorýkoľ- 
vek, každý užívajú sa v anglickej reči veľmi 
často a mnohí robia v ich užívaní chybu, aj takí ? čo 
S3, nazdávajú, že znajú dobre anglicky, 27 

Some dáva sa vždy tam, kde sa niečo tvrdí 

I have some — aj hev sam — mám nejaké, mán 
trochu. 

I see somebody — aj si sambady — vidím niekoho. 

I have something — aj hev s am thy n g — mam 
niečo. 

Any upotrebuje sa naproti tomu vtedy, keď niečo 
tajime alebo keď sa pýtame. 

Have you any — hev ju eny — máš nejaké? 

I have not any — aj hev nat eny — nemám 
žiadne. 

Have you anything — hev jú enythyng — máš 
niečo? 

I have not anything — aj hev nat enyťfiyng — 
nemám ničoho. 

I have nothing — aj hev nathyng — nemám nič. 

J)}á ycu get any money — did jú get eny many — 
dostali ste nejaké peniaze ? 

No, sir; I did not get any — no, sor; aj did nat 
get eny — nie, pane; nedostal som žiadne. 

Somebody — sambady — niekto a something — 
samthyng — niečo užíva sa práve tak ako some, to 
jest vo vetách, keď niečo tvrdíme. Naproti tomu 
anybody — enybady — niekto, anything — any- 
thyng — niečo, kladie sa len vtedy, keď sa pýtame 
alebo niečo tajime. 28 

Do you see anybody — dú si enybady — vidíte 
niekoho? 

I do not see anybody — aj du nat si enybady — 

nevidím nikoho. 

I see nobody — aj si nobady — nevidím nikoho. 

I see somebody — aj si sambady — vidím niekoho. 

Do you hear anything — dú ju hýr enythyng — 
slyšíte niečo ? 

Yes, I hear something — jes, aj hýr samthyng — 
áno, slyším dačo. 

Podobné pravidlo platí o všetkých slovách s 
predložkami "some" lebo "any." 29 
ÚLOHA 11. Privlastnováci spôsob tvori sa v angličtine pri- 
daním písmeny "s" na koniec slova s čiarkou: 
father's (fadhrs) otcov, otcova, otcovo; king's 
(kings) kráľov, kráľova, kráľovo; mother's child 
(madhrs čajld) matkino dieťa; sister's book (sis- 
ters buk) sestrina kniha. 

Privlastnováci spôsob tvori sa aj pomcou "of": 
the house of your father (dhy haus a v júr fadhr) 
dom vášho otca; the book of this man (dhy buk 
av dhy s men) kniha tohto muža; the hat of our 
sister (dhy het av aur sistr) klobúk našej sestry. -<fy>- ÚLOHA 12. Prídavné mená v stupňovaní tvoria sa v druhom 
stupni pridaním koncovky *'er," v treťom stupni 
pridaním koncovky "est": strong (strong) silný; 
stronger (strongr) silnejší; strongest (strongest) 
najsilnejší; cold (khóld) chladný; colder (khóldr) 
chladnejší; coldest (khóldest) najchladnejší. 

Jestli sa končí slovo na "y," vtedy sa táto 
písmena mení na "i": pretty (prity) pekný; pret- 30 tier (prityer) peknejší; prettiest (prityest) naj 
peknejší; happy (hepi) blažený; happier (hepier) 
blaženejší; happiest (hepiest) najblaženejší. 

D'alej tvori sa stupňovanie pomocou slov"more" 
v- druhom a "most" v treťom stupni: diligent 
(dylidžnt) pylný; more diligent (mór dylidžnt) 
pylnejší; most diligent (most dylidžnt) najpylnejší; 
useful (júzful) potrebný; more useful (mór júzful) 
potrebnejší; most useful (most júzful) najpotreb- 
nejší. 

Niektoré slová stupňujú sa nepravidelne: good 
(gud) dobrý; better (betr) lepší; best (best x naj- 
lepší; bad (béd) zlý; worse (vors) horší; worst 
(vorst) najhorší; little (litl) malý; less (les) menší; 
least (list) najmenší; much (mač) mnoho; more 
(mór) viac; most (most) najviac; many (meny) 
mnoho; more — most; far (fár) ďaleko; farther 
(fárthr) ďalej; farthest (farthest) najďalej; miesto 
nearest (nýrest) najbližší užíva sa aj next (nekst) 
najbližší; miesto older (óldr) starší, užíva sa aj 
elder (eldr) starší, oldest (oldest) najstarší, eldest 
(eldest) najstarší. : -+- 31 ÚLOHA 13. Príslovká z prídavného mena tvoria sa príponou 
"ly"; great (grét) veľkolepý; greatly (grétli( 
veľkolepé; loving (laving) milujúci; lovingly (la- 
vingli) láskavé; body (bady) telo; bodily (badyli) 
telesne. 

Príponou "ing" tvori sa príčasie prítomného 
času: to love (tu lav) ľúbiť; loving (laving) mi- 
lujúci; to ask (tu esk) žiadať; asking (eskyng) 
žiadajúc, žiadajúci. 

Minulý čas tvori sa pridaním "d" lebo "ed": 
asked (eskd) žiadal, žiadaný; loved (lavd) miloval, 
milovaný. Either (ídhr) buďto, lebo, or (or) alebo; neither 
(nýdhr) ani, nor (nor) ani: He is either in the 
house or in the garden (hý iz idhr in dhy haus or 
in dhy gárdn) on je buďto v dome alebo v záhrade. 
He is neither in the house nor in the garden (hý 
iz nýdhr in dhy haus nor in dhy gárdn) on nie je 
ani v dome ani v záhrade. 

Pomocné ''do" užíva sa aj v zápovedi: Do not 
speak (dú nat spík) nehovor. Užíva sa ďalej keď 
niekoho žiadame alebo rozkazujeme: do tell me 
(dú tel mi) povedzte mi, predsa mi povedzte. 32 ÚLOHA 14. Minulý čas u pravidelných slovies tvoríme pri- 
daním koncovky "ed": to like (tu lajk) mať rád; 
liked (lajkd) mal rád; to jump (tudžamp) skočiť; 
jumped (džampd) skočil; to sail (tu sejl) plaviť 
sa; sailed (sejld) plavil sa, odplavil, odplul. 

Ale je mnoho nepravidelných slovies, u ktorých 
tvori sa minulý čas rozmanité. Ja tu uvádzam len 
tie najpotrebnejšie, ktoré by sa mal každý dobre 
naučiť, poneváč ich bude v živote potrebovať často. am (em) som — was (vaz) bol 
arise (erajz) povstať — arose (eróz) povstal 
awake (evejk) vzbudiť — awoke (evók) vzbudil 
bear (bér) nosiť — bore (bor) nosil 
bear (bér) rodiť — bore (bor), bare (bér) rodil 
beat (bit) biť — beat (bit) bil 
become (bekham) stať sa — became (bikhejm) 
stal sa 

begin (begin) začať — began (bi gen) začal 
bend (bend) ohnúť — bent (bent) ohnul 
beseech (bisíč) prosiť — besought (bisát) prosil 
bet (bet) staviť sa — bet (bet) stavil sa 
bid (bid) veliť— bade (bed) bid (bid) velil 
bind (bajnd) viazať — bound (baund) viazal 
bite (bajt) kúsať — bit (bit) kusal 33 

bleed (blíd) krvácať — bled (bled) krvácal 
bless (bles) žehnať — blest (blest) požehnal 
blow (bid) fúkať — blew (blú) fúkal 
break (brejk) lámať — broke (brok) lámal 
breed (bríd) chovať — bred (bred) choval 
bring (bring) niesť — brought (brat) nosil 
build (bild) stavať — built (bilt) staval 
burn (born) páliť — burnt (bornt) pálil 
burst (borst) puknúť — burst (borst) puknul 
buy (báj) kúpiť — bought (bát) kúpil 
catch (kheč) chytiť — caught (khát) chytil 
choose (čúz) vyberať — chose (čóz) vybral 
cling (kling) lnúť — clung (kiang) lnul 
clothe (klódh) odievať — clad (kled) odieval 
come (kham) prísť — came (khejm) prišiel 
cost (khast) stáť, koštovat — cost (khast) stál 
cenu, koštoval 

creep (kríp) liezt — crept (krept) liezol 

cut (khat) rezať — cut (khat) rezal 

dare (dér) odvážiť sa — durst (dorst) odvážil sa 

deal (dýl) jednať — delt (delt) jednal 

dig (dig) kopať — dug (dag) kopal 

die (dáj) zomreť — died (dájd) zomrel 

do (dú) činiť — did (did) činil 

draw (drá) ťahať — drew (drú) ťahal 

dream (drím) snívať — dreamt (dremt) sníval 

drink (drink) piť — drank (drenk) pil 

drive (drajv) hnať — drove (dróv) hnal 34 

eat (it) jesť — ate (ejt) jedol 

fall (fál) padať — fell (fel) padnul 

feed (fid) kŕmiť — fed (fed) krmil 

feel (fíl) cítiť — felt (felt) cítil 

fight (fájt) biť sa — fought (fát) bil sa, bojoval 

find (fajnd) nájsť — found (faund) našiel 

flee (flí) utekať — fled (fled) ušiel 

fly (flaj) lietať — flew (flu) lietal 

forget (forget) zabudnúť — forgot (f or gat) za- 

budnul 

freeze (friz) mrznúť — froze (fróz) mrznul 
get (get) dostať — got (gat) dostal 
girt (gort) opásať — girt (gort) opásal 
give (giv) dať — gave (gejv) dal 
go (gó) ísť — went (vent) išiel 
grind (grajnd) mleť — ground (graund) mlel 
grow (gro) rastnúť — grew (grú) rastnul 
hang (heng) vešať, viseť — hung (hang) visel 

vešal 

have (hev) mať — had (hed) mal 

hear (hýr) slyšať — heard (hôrd) slyšal, čul 

hew (hjú) sekať — hewed (hjút) sekal 

hide (hajd) kryť — hid (hyd) kryl 

hit (hyt) udreť — hit (hyt) udrel 

hold (hold) držať — held (held) držal, trímal 

hurt (hort) ublížiť — hurt (hort) ublížil 

keep (khýp) držať — kept (khept) držal 

kneel (nýl) kľačať — knelt (nelt) kľačal 35 

knit (nyt) pliesť — knit (nyt) plietol 
know (no) vedeť, znať — knew (nú) vedel, znal 
lay (lej) klásť — laid (led) kládol 
lead (lid) viesť — led (led) viedol 
lean (lýn) opierať sa — leant (lent) opieral sa 
leap (líp) skákať — leapt (lept) skočil 
learn (lorn) učiť sa — learnt (lornt) učil sa 
leave (lív) opustiť — left (left) opustil 
lend (lend) požičať — lent (lent) požičal 
let (let) nechať — let (let) nechal 
lie (laj) ležať — lay (lej) ležal 
lie (laj) luhať — lied (lajd) luhal 
light (lajt) zažať, zapáliť — lit (lit) zažnul, za- 
pálil 

load (lód) nakladať — loaded (lóded) nakladal 
lose (lúz) ztratiť — lost (last) ztratil 
make (mejk) robiť — made (mejd) zrobil 
mean (mín) mieniť — ment (ment) mienil 
meet (mít) potkať — met (met) potkal, stretnul 
melt (melt) liať, rozpúšťať — melted (melted) 
lial, rozpúšťal, topil 

mow (mó) žať — mowed (mód) žal, kosil 
pass (päs) minúť — past (päst) minul 
pay (pej) platiť — paid (pejd) platil 
prove (prúv) dokazovať — proved (prúvd) do- 
kazoval 

put (put) klásť, položiť — put (put) kládol, 
položil 36 

quit (kvit) zanechať — quit (kvit) zanechal 

read (rid) čítať — read (red) čítal 

rid (rid) zbaviť — rid (rid) zbavil 

ride (rajd) jazdiť — rode (rod) jazdil 

ring (ring) zvoniť — rang (reng) zvonil 

rise (rajz) vstať — rose (róz) vstal 

roast (róst) smažiť — roast (róst) zmažil 

run (ran) bežať — ran (ren) bežal 

saw (so) rezať, píliť — sawed (sód) rezal, píli] 

say (sej) povedať — said (sed) povedal 

see (si) videť — saw (sá) videl 

seek (sík) hľadať — sought (sát) hľadal 

sell (sel) predať — sold (sold) predal 

seethe (sídh) variť — sod (sad) varil 

send (send) poslať — sent (sent) poslal 

shake (šejk) triasť — shook (šuk) triasol 

shave (šejv) holiť — shaved (sejvd) holil, 

britvil 

shear (sír) strihať — shore (šor) strihal 

shed (šed) rozliať — shed (šed) rozlial 

shine (šajn) svietiť, lišťať — shone (šon) svietil, 

blíšťal 

show (šó) ukázať — showed (šód) ukázal 

shoot (šút) streliť — shot (šat) strelil 

shrink (šrink) sbehnúť sa — shrunk (šrank) 

sbehnul sa 

shut (šat) zavreť — shut (šat) zavrel, zatvoril 
sing (sing) spievať — sang (seng) spieval 37 

sink (sink) klesať — sank (senk) klesnul 

sit (sit) sedeť — sat (set) sedel 

slay (slej) zabiť — slew (slú) zabil 

sleep (slip) spať — slept (slept) spal 

slide (slajd) kĺzať — slid (slid) klzal, poklznul 

smell (smel) voňať — smelt (smelt) vonal 

sow (so) siať — sowed (sód) sial 

sew (so) šiť — sewed (sód) šil 

speak (spík) hovoriť — spoke (spók) hovoril 

spend (spend) troviť — spent (spent) trovil 

spill (spil) vyliať — spilt (spilt) vylial 

spin (spin) priasť — spun (span) priadol 

spit (spit) pľuť — spit (spit) pľul 

split (split) štiepať — split (split) štiepal 

spoil (spoji) kaziť — spoilt (spojlt) kazil 

spring (spring) skočiť — sprang (spreng) skočil 

stand (stend) stáť — stood (stud) stál 

stay (stej) zostať — staid (stejd) zostal 

steal (štýl) kradnúť — stole (stôl) kradnul 

stick (styk) bodať — stuck (stak) bodnul, strčil 

stink (stynk) smrdeť — stunk (stank) smrdel 

strike (štrajk) štrajkovať, udreť — struck (strák) 

štrajkoval, udrel 

strow (stró) sypať — strowed (stród) sypal 
swear (svér) prisahať — swore (svór) prisahal 
sweat (svet) potiť sa — sweat (svet) potil sa, 

znojil sa 

sweep (svíp) zametať — swept (svept) zametal 38 

swim (svim) plávať — swam (svem) plával 
swing (sving) kolísať — swung (svang) kolísal 
take (tejk) brať, vziať — took (tuk) vzal, bral 
teach (týč) učiť — taught (tát) učil 
tear (tér) trhať — tore (tór) trhal 
tell (tel) povedať — told (told) povedal 
think (thynk) mysleť — thought (thát) myslel 
throw (thró) hodiť — threw (thru) hodil, rútil 
tread (tred) šliapať — trod (trad) šliapal 
wake (vejk) prebudiť — woke (vók) prebudil 
wear (vér) nosiť, šaty — wore (vor) nosil 
weave (vív) tkať — wove (vóv) tkal 
wed (ved) ženiť sa — wed (ved) ženil sa 
weep (víp) plakať — wept (vept) plakal 
win (vin) vyhrať — won (van) vyhral 
wind (vajnd) natáčať — wound (vaund) natáčal 
work (vork) robiť — worked (vorkd) i wrought 
(rót) robil 
wring (ring) vykrúcať — wrung (rang) vykrúcal 
write (rajt) písať — wrote (rót) písal. 


-*- 39 ÚLOHA 15. I should (aj sud) ja by som 

he, she, it would (hý, ši, it vud) on, ona, ono by 

we should (vi sud) my by sme 

you would (ju vud) vy by ste, ty by si 

they would (dhej vud) oni by. 

This will not do (dhys vil nat dú) to nepôjde, to 

nepostačí 

At all (et 61) docela, úplne, celkom 

He used to go (hý júzd tu gó) on chodieval 

I used to be (aj júzd tu bi) býval som 

Slovo "used" užíva sa vo vetách opakovacích, 

ako vyššie dva príklady ukazujú. 

To grow (tu gro) užíva sa v nasledovných 
vetách: He is growing fond of him (hý iz gróing 
fond av hym) počína ho mať rád. To be fond of 
(tu bi fond av) mať rád. 

She Is growing old (ši iz gróing óld) ona starne. 

You ure growing fat (jú ár gróing fet) vy 
tlstnete. 

They are growing poor (dhej ár gróing púr) oni 
chudnú, oni chudobnejú. 

To look for (tu luk for) hľadať 

to look at (tu luk et) pozerať 

to keep still (tu khíp s til) byť ticho 40 

to look out (tu luk aut) dať pozor 

to keep quiet (tu khíp kvajet) mlčať, byť ticho 

Made up his mind (mejd ap hyz majnd) umie- 
nil si. 

Pomocou "have" tvorí sa minulý čas: í have 
seen (aj he v sin) videl som; I have done (aj he v 
dan) urobil som; he has seen (hý hez sin) videl; 
they have seen (dhej he v sin) oni videli; I have 
not seen (aj he v nat sin) nevidel som; we have 
not done (vi he v nat dan) nezrobili sme; we have 
not seen (vi he v nat sin) nevideli sme. 

Priechodník minulého času: having had (heving 
hed) mav, mavše; having seen (heving sin) videv. -*$>- ÚLOHA 16. Zvratné slovesá: í dress myself (aj dres maj- 
self) obliekam sa; she dresses herself) ši dreses 
horself) ona sa oblieka: we dress ourselves (vi 
dres aurselvs) my sa obliekame; they dress them- 
selves (dhej dres dhemselvs) oni sa obliekajú. 

V anglickej reči neužíva sa slovo "aby", a slovo 
"že" sa tiež často vynecháva: ask her to go (esk 41 

hor tu gó) povedzte jej, aby išla; ask him to play 

(esk hym tu plej) požiadajte ho, aby hral; I think 
he will not go (aj thynk hy vil nat gó) myslím, že 
nepôjde, we thought she would die (vi that si vud 
dáj) mysleli sme, že zomre. 

I am glad (aj em gled) ja som rád 
you are done (ju ár dan) vy ste hotový 
I hope so (aj hop so) úfam 
we believe so (vi belív so) my veríme 
I hope not (aj hop nat) neúfam, 

I made up my mind (aj mejd ap maj majnd) 
umienil som si. 
Go ahead (gó ehéd) len ďalej, napred. 
Go on (gó an) napred, ďalej. 

Let me alone (let mi elón) nechajte ma, dajte 
mi pokoj 

To take care (tu tejk khér) dať pozor. To no 
purpose (tu no porpos) k ničomu, na nič. 

The other day (dhy adhr dej) onehdy. What 
next (hvat nekst) čo ďalej? What of that (hvat 
av dhet) čo z toho? Never mind (nevr majnd) 
to nič nerobí, nič za to, nechajte to. Of course 
(av khórz) zaiste, to sa rozumie. To get rid (tu 
get rid) zbaviť sa. To call and see (tu khal end 
si) navštíviť. To pay a visit (tu pej e vizit) 
navštíviť. To be sure (tu bi šúr) zaiste. To find 
fault with (tu fajnd fált widh) vytýkať, viniť. 42 

Both (both) oba. Both he and I were present 

(both hý end aj vor preznt) oba sme boli prítomný 
(on a ja). Had better (hed betr) mal by radšie. 
As far as that is concerned (es fár es dhet iz khon- 
sornd) čo (dokiaľ) sa toho týka. -*- ÚLOHA 17. Be that as it may (bi dhet es it mej) nech je 
ako chce. Be perfectly easy (bi porŕektly ízi) 
buďte celkom bez starosti. I can't afford it (aj 
khent efórd it) nemôžem si to dovoliť. ! have 
taken fancy to (aj he v tejkn fensi tu) zaľúbilo sa 
mi, obľúbil som si. 

It is of no use (it iz av no júz) to je na nič, nie 
je to k ničomu. It is none of your business (it iz 
nan a v júr biznys) vám do toho nič. I have no 
hand in it (aj he v no hend in it) nemám s tým nič 
do roboty. 

I can't stand it (aj khent stend it) nemôžem to 
vystáť. Don't bother me (dont badhr mi) netrápte 
ma. Don't mention it (dont menčn it) nehovorte 
o tom, nespomínajte to. Have you any objection 
to it (hev jú eny obdžekšn tu it) máte niečo proti 


43 

tomu? Not at all (nat et ól) celkom nie, docela. 
nk,. 

I can do without it (aj khen dú vidhaut it) 
môžem byť bez toho. Get it done (get it dan) 
dajte to zrobiť. Do drop me a line (dú drap mi e 
lajn) napíšte mi pár riadkov. It is your turn (it 
iz júr torn) teraz prídete vy, na vás je rad. rie 
meant no harm (hý ment no harm) nemyslel nič 
zlého, He has a head of his own (hý hez e héd 
av hyz on) je svojhlavý, hlavatý. 

I am no match for him (aj em no meč for hym,' 
nemôžem sa mu vyrovnať, nie som mu rovný. 

I think much of him (aj thynk mac av hym) ja 
s : ho vážim, mnoho o ííom myslím (dobrého) 
mám o Som vysokú mienku. 

I had some words with him (aj hed sam vords 
widh hym) mal som s nim hádku. 

Are you in cash (ár ju in kheš) máte peniaceľ 
No, I am short (no, aj em sort) nie, nemám. 

He was cheated out of his money (hý vaz cited 
aut av hyz mony) bol oklamaný o svoje peniaze. 

I am right (aj em rajt) mám pravdu. 

You are wrong (ju ár rong) nemáte pravdu. 

Help yourself (help jurself) poslúžte si. 

Excuse me (eksjúz mi), beg a pardon (beg e 
párdn) odpusťte, prepáčte. 

Let us go (let as gó) poďme. 

Angličania obľubujú sťahovanie slov, preto 44 

nachádzame v anglickej reči hodne zkrátenín, ako: 
I am — I'm, ja som; he is — he's, on je; we are — ■ 
we're, my sme; you are — you're, vy ste; I will — 
I'll, učiním to; it is — it's, to je; is not — isn't, nie 
je; was not — wasn't, nebolo; have not — havn't, 
nemám; do not — don't, nerob; did not — didn't, 
nečinil; can not — can't, nemohol; will not — won't, 
nechce, atď. -<4^ ULOHA 18. Pomocné slovesá užívané sú veľmi často v an- 
glickej reči v rozličnom čase, preto potrebné je 
naučiť sa ich. 

To be (tu bi) byť. 
Prítomný čas: 

I am (aj em) ja som 

You are (ju ár) vy ste (lebo ty si) 

He, she, it is (hý, si, it iz) on, ona, ono je 

We are (vi ár) my sme 

They are (dhej ár) oni sú 
Minulý čas: 

I was (aj vaz) bol som 

You were (jú vor) boli ste 


45 

He, she, it was (hý, si, it vaz) bol, bola, bolo 
We were (vi vor) boli sme 
They were (dhej vor) oni boli 

Pominulý čas: 

I have been (aj he v bin) ja som bol 
You have been, atď 

Predminulý čas: 

I had been (aj hed bin) ja som bol 
You had been, atď 

Budúci čas: 

I shall be (aj šel bi) budem 

You will be (ju vil bi) budete 

He, she, it will be (hý, ši, it vil bi) on, ona, 

ono bude 
We shall be (vi šel bi) budeme 
They will be (dhej vil bi) oni budú 

Žiadajúci spôsob: 

I should be (aj šud bi) mám byť, mal by som 
byť 

You should be, atď 
Žiad. minulý čas: 

I should have been (aj šud he v bin) m^l som 
byť 

You should have been , atď 
Podmienečný spôsob: 

If I was (if aj vaz) keby som bol 

If you were, atď 46 Rozkazováci spôsob: 

Let me be (let mi bi) daj mi byť, nech som 

Be, do you be (bi, du jú bi) buďte 

Let him, her, it be (let hym, hor, it bi) nech 
je on, ona, ono 

Let us be (let as bi) nech sme, buďme 

Let them be (let dhem bi) nech sú, ať budú 
Tázací spôsob: 

Am I? (em aj) som ja? 

Are you? (ár jú) ste vy? 

Is he, she, it? (iz hý, ši, it) je on, ona, ono? 

Are we? (ár vi) sme my? 

Are they? (ár dhej) sú oni? 
Tázací minulý: 

Was I? (vaz aj) bol som ja? 

Were you? (vor jú) boli ste? 

Was he, she, it? (vaz hý, ši, it) bol on, ona, 
ono? 

Were we? (vor vi) boli sme my? 

Were they? (vor dhej) boli oni? 
Tázací budúci : 

Shall I be? (šel aj bi) mám byť, budem ja? 

Will you be? (vil jú bi) budete vy? 

Will he, she, it be? Atď. 
To have (tu hev) mať 
Prítomný čas: 

I have (aj hev) ja mám 

You have (jú hev) máte 47 

He, she, it has (hý, ši, it hez) on, ona, ono má 
We have (vi hev) máme 
They have (dhej hev) majú 

Minulý čas : 

I had (aj hed) mal som 

You had (ju hed) mali ste 

lie, she, it had (hý, ši, it hed) mal on, ona, 

ono 
We had (vi hed) mali sme 
They had (dhej hed) oni mali 

Pominulý čas: 

I have had (aj hev hed) ja som mal 
You have had atď. 

Predminulý čas : 

I had had (aj hed hed) mal som 
You had had, atď 

Budúci čas: 

I shall have (aj šel hev) budem mať 

You will have (jú vil hev) budete mať 

He, she, it will have (hý, ši, it vil hev) on, 

ona, ono bude mať 
We shall have (vi šel hev) budeme mať 
They will have (dhej vil hev) oni budú mať 

Žiadajúci spôsob: 

I should have (aj šud hev) mám mať, mal by 

som mať 
You should have, atď. 48 

Ziad. minulý čas: 

I should have had (aj sud hev hed) mal som 

mať 
You should have had, atď. 

Podmienečný spôsob: 

If I have (if aj hev) jestli mám 
If you have, atď. 

If I had (if aj hed) keby som mal 
If you had, atď. 
Rozkazováci spôsob: 

Let me have (let mi hev) nech mám, dajte mi 

Have, do have (hev, dú hev) majte 

Let him, her, it have (let hym, hor, it hev) 

ať má on, ona, ono, dajte mu 
Let us have (let as hev) majme 
Let them have (let dhem hev) nech majú 

Pomocné slovesá: will, shall, do, may, can, 
must a ought. 

Prítomný čas : 

I will (aj vil) chcem, budem 

You will, atď. 

I shall (aj šel) mám (niečo činiť) 

You shall, atď. 

I do (aj dú) činím 

You do, atď. 

I may (aj me j) smiem, snáď môžem 

You may, atď. 49 

I can (áj khen) môžem 

You can, atď. 

I must (aj mast) musím 

You must. atď. 

I ought (aj ót) mal by som, mám 

Minulý čas: 

I would (aj vud) chcel som, bol by som 

You would, atď. 

I should (aj sud) mal som 

You should, atď. 

I did (aj did) činil som 

You did atď. 

I might (aj majt) smel som, snáď som mohol 

You might, atď 

I could (aj kud) mohol som 

You could, atď 

Keď sa niečo pýtame, postavíme sloveso na prvé 
miesto to jest pred osobu. Tak utvoríme si tázací 
spôsob. Príklad: I have (aj hev) ja mám, have 
1? (hev aj) mám ja? You have (ju hev) vy 
máte, have you? (hev ju) máte vy? V prvom 
páde tvrdíme, v druhom pýtame sa. ■+■ 50 ÚLOHA 19. Angličtina má nasledovné spôsoby časovania 
slovies: To move (tu múv) hnúť, hýbat sa, pohy- 
bovať, navrhnúť, sťahovať sa. 

1 I move (aj múv)hýbem sa 

You move (jú múv) hýbete sa lebo hýbeš sa 
He, she, it moves (hý, si, it múvz) hýbe sa 

on, ona, ono 
We move (vi múv) hýbeme sa 
They move (dhej múv) hýbu sa 

lf v v 

2 I moved (aj múvd) hýbal som sa 
You moved (jú múvd) hýbali ste sa 

He, she, it moved (hý, ši, it múvd) hýbal, 

hýbala, hýbalo sa 
We moved (vi múvd) hýbali sme sa 
They moved (dhej múvd) hýbali sa 

Hf v w 

3 I shall move (aj šel múv) budem sa hýbať 
You will move (ju vil múv) budete sa hýbať 
He, she, it will move (hý, ši, it vil múv) 

budem sa hýbať on, ona, ono 51 

We shall move (vi šel múv) budeme sa 

hýbať 
They will move (dhej vil múv) oni budú sa 

hýbať 

¥ ¥ ¥ 

4 I have moved (aj he v múvd) hýbal som sa 

(mám hnuto) 
You have moved, atď. 

¥ V ¥ 

5 I had moved (aj hed múvd) hýbal som sa 

(mal som hnuto) 
You had moved, atď. 

¥ ¥ ¥ 

6 I shall have moved (aj šel he v múvd) budem 

sa hýbať (budem mať hnuto) 
You shall have moved, atď. 
¥ ¥ ¥ 

7 I am about to move (aj em ebaut to múv) 

idem sa hýbať (hotovím sa k hýbaniu) 
You are about to move, atď. 
¥ ¥ ¥ 

8 I was about to move (šiel som sa hýbať) 

(hotovil som sa k hýbaniu) 
You were about to move, atď. 

¥ ¥ ¥ 

9 I shall be about to move (aj šel bi ebaut tu 

múv) budem sa hýbať (budem sa hotoviť 52 

k hýbaniu) 
You will be about to move, atď. 

¥ ¥ ¥ 

10 I am moving (aj em múving) hýbem sa 

(práve) 
You are moving, atď. 

¥ ¥ ¥ 

11 1 was moving (aj vaz múving) hýbal som sa 

(práve) 
You were moving, atď. 

¥ ¥ ¥ 

12 I shall be moving (aj šel bi múving) budem 

sa hýbať (práve) 
You will be moving, atď 

¥ ¥ ¥ 

13 I have been moving (aj he v bin múving) 

hýbal som sa (práve) 
You have been moving, atď. 
¥ ¥ ¥ 

14 I had been moving (aj hed bin múving) hýbal 

som sa (práve predtým) 
You had been moving atď. 
¥ ¥ ¥ 

15 I shall have been moving (aj šel hev bin 

múving) budem sa hýbať (budem práve 
mať hýbano) 53 

You will have been moving, atď. 
¥ ¥ ¥ 

16 I do move (aj dú múv) hýbem sa 
You do move, atď. 

¥ ¥ ¥ 

17 I did move (aj did múv) hýbal som sa 
You did move, atď. 

¥ ¥ ¥ 

18 I am moved (aj em múvd) som hýbaný 

(hnutý) 
You are moved, atď. 

www 

19 I was moved (aj vaz mtivd) bol som hýbaný 

You were moved, atď. 
¥ ¥ ¥ 

20 I shall be moved (aj sel bi múvd) budem 

hýbaný (hnutý) 
You will be moved, atď. 
¥ ¥ ¥ 

21 Do I move? (dú aj múv) hýbem sa? (či sa 

hýbem?) 
I o you move? atď. 

¥ ¥ ¥ 

22 Did I move? (did aj múv) hýbal som sa? 

(či som sa hýbal?) 
Did you move? atď. 54 

23 Shall I move? (šel aj múv) budem sa hýbať?' 

(či sa mám hýbať?) 
Will you move? atď. 

¥ ¥ ¥ 

24 Have I moved? (hev aj múvd) hýbal som 

sa? (mám hnuto?) 
Have you moved? atď. 

¥ ¥ ¥ 

25 Had I moved? (hed aj múvd) hýbal som sa? 

(mal som hnuto? 
Had you moved? atď. 

26 Shall I have moved? (šel aj hev múvd) 

budem sa hýbať? (budem mať hnuto?; 
Will you have moved? atď. 
¥ ¥ ¥ 

27 Am I about to move? (em aj ebaut tu mdv) 

či sa idem hýbat? (chystám sa k hýbaniu?) 
Are you about to move? atď. 
¥ ¥ ¥ 

28 Was I about to move? (vaz aj ebaut tu 

múv) šiel som sa hýbať? (práve) 
Were you about to move? atď. 
¥ ¥ ¥ 

29 Shall I he about to move? (šel aj bi ebaut 

tú múv) budem sa hýbať? (či sa budem 
hotoviť k hýbaniu?) 
Will you be about to move? atď. 55 

30 Am I moving? (em aj múving) hýbem sa? 

(práve) 
Are you moving? atď. 

¥ ¥ ¥ 

31 Was I moving? (vaz aj múving) hýbal som 

sa? (práve) 
Were you moving? atď. 
¥ ¥ ¥ 

32 Shall I be moving? (šel aj bi múving) budem 

sa hýbať? (práve) 
Will you be moving ? atď. 
¥ ¥ ¥ 

33 Have I been moving? (hev aj bin múving) 

hýbal som sa? (práve) 
Have you been moving? atď. 
¥ ¥ ¥ 

34 Had I been moving? (hed aj bin múving) 

hýbal som sa? (práve predtým) 
Had you been moving? etď. 

¥ ¥ ¥ 

36 Shall I have been moving? (šel aj hev bin 
múving) budem sa hýbať? (či budem mať 
po hýbaní?) 
Will you have been moving ? atď. 
¥ ¥ ¥ 
36 Am I moved? (em aj múvd) som sa hýbaný? 
(hnutý) 56 

Are you moved ? aťď. 
¥ ¥ ¥ 

37 Was I moved? (vaz a j múvd) bol som 

hýbaný? (hnutý) 

Were you moved? atď. 
¥ ¥ ¥ 

38 5hall I be moved? (šel aj bi múvd) budem 

ja hýbaný? (hnutý) 
Will you be moved ? atď. 
¥ ¥ ¥ 

39 I do not move (aj dú nat múv) ja sa nehýbem 
You do not movej atď. 

¥ ¥ ¥ 

40 I did not move (aj did nat múv) ja som sa 

nehýbal 
You did not move, aťď. 
¥ ¥ ¥ 

41 I shall not move (aj šel nat múv) ja sa ne- 

budem hýbať 
You will not move, atď. 
¥ ¥ ¥ 

42 I have not moved (aj he v nat múvd) nehý- 

bal som sa (nemám hnuto) 
You have not moved, atď. 

¥ ¥ ¥ 

43 I had not moved (aj hed nat múvd) nehýbal 

som sa (nemal som hnuto) 57 You had not moved, atď. 
¥ ¥ ¥ 

44 I shall not have moved (aj sel nat he v múvd) 

nebudem sa hýbať (nebudem mať hnuto) 
You will not have moved, atď. 
¥ ¥ ¥ 

45 I am not about to move (aj em nat ebaut tu 

múv) ja sa nejdem hýbať (nehotovím sa k 
hýbaniu) 
You are not about to move, atď. 
¥ ¥ ¥ 

46 J was not about to move (aj vaz nat ebaut 

tu múv) ja som sa nešiel hýbať (nehoto- 
vil som sa k hýbaniu) 
You were not about to move, atď. 
¥ ¥ ¥ 

47 I shall not be about to move (aj šel nat bi 

ebaut tu múv) nebudem sa hýbať (nebu- 
dem sa hotoviť k hýbaniu) 
You will not be about to move, atď. 
¥ ¥ ¥ 

48 I am not moving (aj em nat múving) nehý- 

bem sa (práve) 
You are not moving, atď. 
¥ ¥ ¥ 

49 I was not moving (aj vaz nat múving) nehý- 

bal som sa (práve) 58 

You were not moving, atď. 
¥ ¥ ¥ 

50 I shall not be moving (aj šel nat bi muving) 

nebudem sa hýbať (práve) 
You will not be moving, atď. 
¥ ¥ ¥ 

51 I have not been moving (aj he v nat bin muv- 

ing) nehýbal som sa (nemám práve hnuto) 
You have not been moving, atď. 
¥ ¥ ¥ 

52 I had not been moving (aj hed nat bin múv- 

ing) nehýbal som sa (nemal som práve 
hnuto) 
You had not been moving, atď. 

¥ ¥ ¥ 

53 I shall not have been moving (aj šel nat hev 

bin múving) nebudem sa hýbať (nebudem 
mať po hnutí) 
You will not have been moving, atď. 
¥ ¥ ¥ 

54 I am not moved (aj em nat múvd) nie som 

hýbaný (hnutý) 
You are not moved, atď. 

¥ ¥ ¥ 

55 I was not moved (aj vaz nat múvd) nebol 

som hýbaný (hnutý) 
You were not moved, atď. 59 

56 I shall not be moved (aj šel nat bi múvd) 

nebudem hýbaný 
You will not be moved, atď. 
¥ ¥ ¥ 

57 move (you)! (múv) (jú) hýbajte, hýbte sa! 
have moved! (hev múvd) majte hýbano! 

(hnuto) 

be about to move! (bi ebaut tu múv) chystaj- 
te sa k hýbaniu! 

be moving! (bi múving) hýbajte sa! (práve) 

domove! dú múv) hýbajte sa! 

be moved! (bi múvd) buďte hýbaný! (pohnutý! 

let me move! (let mi múv) dajte sa mi hýbať! 
Ať sa hýbem! (nechajte ma hýbať sa) 

tet him, her, it move! (let hým, hor, it múv) 
nech sa hýbe on, ona, ono (dajte sa mu, 
jej, jemu hýbať. 

let us move! (let as múv) hýbajme sa! 

íet them move! (let dhem múv) ať sa hýbu! 
nechajte ich hýbať sa) f m CAST' DRUHÁ 

Rozhovory a Výrazy. O REČI. Hovorte! — speak! (spík^ 

Nehovorte! — do not speak! (dú nat spík) 

Slovenská reč — the Slovak language (ďhy 
slovek lengvidž) 

Anglická reč — the English language (dhy 
ingliš lengvidž) 

Materinská reč — the mother tongue (dhy 
madhr tang) 

Hovoríte anglicky? — cJo you speak English? 
(dú ju spík ingliš)? 

Znám hovoriť trochu anglicky — I can speak a 
little English (aj khen spík e litl ingliš) 

Nehovorte slovensky! — do not speak slovak (dú 
nat spík slovek) 61 

On hovorí zle anglicky — he speaks English 
badly (hý spíks ingliš bédli) 

Hovoríte dobre anglicky? — do you speak Eng- 
lish well? (dú jú spík ingliš vel)? 

Ešte nehovorím dobre — I do not speak it well 
yet (aj dú nát spík it vel jet) 

Prečo sa neučíte? — why do you not learn? 
(hváj dú jú nat lorn)? 

Rozumiete mi? do you understand me? (dú jú 
andrstend mi)? 

Nerozumieme vám — we do not understand you 
(vi dú nat andrstend jú) 

To nerozumiem — I do not understand it — aj 
dú nat andrstend it) 

Hovoríte prirýchle — you speak too fast ( jú spík 
tú fest) 

Hovorte pomaly — speak slowly (spík slóli) 

Počúvajte! —listen! (lisn) 

Čo hovoríte? — what do you say? (hvat dú jú 
sej)? 

Čo chcete povedať? what do you want to say? 
(hvat dú jú vant tu sej)? 

Povedzte to lepšie — say it better — (sej it betr) 

Povedzte mi všetko — tell me all (tel mi ól) 

Čo vám (on) hovorí? what does he tell you? 
(hvat daz hý tel jú) 

Povedzte mi niečo nového — tell me something 
new (tel mi samthyng nú) 62 

Kto to vie? who knows it? (hú n<5z it) 

Nikto to nevie — nobody knows it (nobady 
nóz it) 

Nepýtajte sa ich — do no not ask them (<M nat 
esk dhem) 

Ktorú reč hovoríte? — what language do you 
speak? (hvat lenvidž dú jú spík) 

Som Slovák a hovorím trochu anglicky — I am 
a Slovak and speak English a little (aj em e 
Slovek end spík ingliš e litl) 

Hovorím slovensky, nemecky, maďarsky a an- 
glicky — í speak Slovak, German, Hungarian and 
English (aj spík slovek, džormen, hangérien end 
ingliš) 

Znáte anglicky čítať? — can you read English ? 
(khen ju rid ingliš) 

Znám čítať a písať trochu — I can read and 
write a little (aj khen rid end rajt e litl) 

Jak dlho sa učíte už anglicky? — how long have 
you been studying English? (hau long hev jú bin 
stadying ingliš)? 

Započal som sa učiť asi pred rokom — I com- 
menced to learn about a year ago (aj khamensd 
tu lorn ebaut e jír egó) 

Ako dlho ste v tejto krajine? how long have 
you been in this country? (hau long hev jú bin in 
dhys khantri) 

Len dva roky — only two years (ónli tú jírs) 63 

Každý počiatok je ťažký — every beginning is 
hard (evri beginyng izhárd) 

O čom hovoríte? of what do you speak? what 
are you speaking of? (av hvat dú ju spik? hvat 
ár ju spíkyng av) 

Amerika je teraz mojou novou vlasťou — Amer- 
ica is now my new country (emerike iz nau máj 
nú khantri) 

Amerika je svobodná zem — America is a free 
country (emerike iz e frí khantri) 

Boh žehnaj našu novú vlasť! — God bless our 
new country! (Gad bles aur nu khantri) 

-*- 

POZDRAVY, D'AKOVANIE, ATD\ 

Dobré ráno! — good morning! (gud mornyngl 

Dobrý den, pane! — good day, sir! (gud dej, 
sor) 

Dobré popoludnie, pani! — good afternoon, 
madam! (gud äftrnún, medem) 

Dobrý večer, môj milý! — good evening, my 
dear! (gud ivnyng, maj dýr) 

Dobrú noc všetkým! — good night to all! (gud 
najt tu 61) 

Jak sa máte? — how are you? how do you do? 
(hau ár ju, hau du ju dú) 64 

Veľmi dobre — very well (veri vel) 

Nemám sa dobre — I am not well (aj em nat vel) 

Rád som, že vás vidím — I am glad to see you 

(aj em gled tu si ju) 
Čo vám je! — what is the matter with you? 

(hvat iz dhy metr vidh ju) 
Prechládnul som a mám kašeľ — I caught cold 

and have a cough (aj khát khóld end hev e kháŕ ) 
Vstúpte!" — come in! (kham in) 

Sadnite si, pane — take a seat, sir (tejk e sít, 
sor) 

Ako sa má váš brat, pane D'uriš? — how is 
your brother, ľlr. Duris? (hau iz júr bradhr, 
mistr D'uriš) 

Dobre, ako obyčajne — pretty well, as usual 
(prity vel, es júžuel) 

Ponáhlate sa? — are you in a hurry? (ár jú in 
e hori) 

Prídem zas onedlho — I will come again soon 
(aj vil kham e gen sún) 

.Moja úcta (moje najlepšie pranie), pane — my 
best wishes, sir (maj best vises, sor) 

S Bohom! — Adieu! good bye! (edjú, gud baj) 

Majte sa dobre! — farewell! (fervel) 

Môj pekný pozdrav vašej ctenej rodine! — my 
best regards to your family! (maj best rigárds tu 
jur femili) 65 

Ráčte prísť zase! — please, call again I (plís, 

khal egen) 

Prosím za odpustenie! — I beg your pardon! 

(aj beg jur párdn) 
Prepáčte! — excuse me! (ekskjúz mi) 
D'akujem vám! — thank you! (thenk ju) 
D'akujem, pane! — thanks, sir! (thenks, sor) 
Som vám veľmi povďačný — I am very much 

obliged to you (aj em verí mač oblajdžd tu jú) 
Ľutujem veľmi — I am very sorry (aj em veri 

sori) 

Nehovorte o tom — do not mention it (du nat 

mensn it) 

Nemôžem za to — I can not help it (aj khen nat 

help it) 

Berte si, pane (pomôžte si sám) — help your- 
self, sir (help jurself, sor) 

Dajte mi pokoj! — let me alone! (let mi eldn) 
Mlčte (zavrite ústa)! shut up your mouth! (šat 

ap júr mauth) 

Dajte pozor! — lookout! (luk aut) 

Majte sa na pozoru! — take care of yourself! 

(téjk khér av jurself) 
Mýlite sa — you are wrong (jú ár rong) 
Máte pravdu — you are right (jú ár rajt) -*- 66 

ROBOTA. Som haviarom — I am a miner (aj em e majnr) 

Ja som nádenník — I am a laborer (aj em e 
lejbrer) 

Som robotník — 1 am a workman (aj em e 
vorkmen) 

Dobré ráno, pane, hľadám robotu — good 
morning, boss, I am looking for work (gud morn- 
yng, bos, aj em lukyng for vork) 

Potrebujete robotníka (pomoc)? — do you need 
help? (dú júnýdhelp) 

Máte neakú prácu pre míia? — have you any 
work for me? (he v ju eny vork for mi) 

Jestli rád pracujete, vezmen vás — if you like 
to work 1 shall employ you (if jú lajk tu vork aj 
šel emploj jú) 

Potrebujem dobrého robotníka — I need a good 
hand (aj nýd e gud hend) 

Akú mzdu platíte? — what wages do you pay? 
(hvat vejdžes dú ju pej) 

Deväť dollárov ná týždeň — nine dollars a week 
(najn dalrs e vík) 

Ako vyplácate mzdu? — how do you pay wages? 
(hau dú ju pej vejdžes) 

Každú druhú sobotu — every other Saturday 
(e vri adhr setrdej) 67 

Koľko robotníkov zamestnávate? — how many 
hands do you employ? (hau meny hends dú jú 
emploj ) 

Asi sto — about one hundned (ebaut von 
handrd) 

Kedy mám započať pracovať? — when am I to 
begin to work? (hven em aj tu bigin tu vork) 

Môžete započať zajtra ráno — you may start to- 
morrow morning (ju me j start tumaró mornyng) 

Chcem byť vyplatený — I want to be paid off 
(aj vant tu bi pejd of) 

Našli ste lepšiu prácu? — did you find any better 
work? (did ju fajnd eny betr vork) 

Ano, pane, v novej slevárni — yes, boss, in the 
new foundry (jes, bos, in dhy nú faundri) 

Chcem vystúpiť z roboty — I wish to quit work 
(aj viš tu kvit vork) 

Idem na okolicu tvrdého uhlia — I am going to 
the anthracite coal region (aj em going tu dhy 
enthresajt khól rídžn) 

Nerád pracujem vo fabrike — I do not like to 
work in a factory (aj dú nat lajk tu vork in e 
fektori) 

A ja radšie robím v oceľárni — and I prefer to 
work in a steel plant (end a j prifor tu vork in e 
štýl plent) 

Videli ste dakedy koksárne ? — did you ever see 
any coke works? (did jú evr si eny khók vorks) 68 

Ja som bol vyťahovacom koksu sa tri roky — 
I have been a coke-drawer for three years (aj he v 
bin e khók-dróer for thrí jírs) 

Ja najradšie kopem mäkké uhlie — I like to dig 
bituminomus coal best (aj lajk tú dyg bitjumines 
khól best) 

Ako sa tu doluje uhlie, čakanom lebo strojom? 
— how is the coal mined here, by the pick or 
machine? (hau iz dhy khól majnd hýr, baj dhy 
pik or mesin) 

Oboma — by both (baj both) 

Ste členom nejakej únie? — are you a member 
of any union? ár jú e membr av eny junjon) 

Ano, pane, som údom únie Sjednotených Uhlo- 
kopov — yes, sir, I am a member of the United 
Mine Workers Union (jes, sor, aj em e membr av 
dhy junajted majn vorkers junjon) 

Ja tiež pristúpim k únii — I shall join the union 
also (aj šel džojn dhy junjon also) 

Každá únia ochraňuje práva a záujmy robo- 
tníctva — every union protects the rights and 
interests of the workingmen (evri junjon protekts 
dhy rájts end interests av dhy vorkyngmen) 

Boli ste kedy na stávke? — have you ever been 
on strike? (he v jú e vr bin an štrajk) -*- 69 
HAVIARSTVO. Ja kopem a nakladám uhlie — I am digging 
and loading coal (aj em dyging end lódyng khól) 

On je mojim pomocníkom — he is my helper 
(hý iz máj helpr) 

Ja kopem uhlie vyše desať rokov — 1 am dig- 
ging coal over ten years (aj em dyging khól óvr 
ten jírs) 

Má on nejakú zkúsenosť v dolovaní? has he any 
experience in mining? (hez hý eny ekspiriens in 
majnyng) 

Ano, pane, on je sbehlým baníkom — yes, sir, 
he is a skilled miner (jes, sor, hý iz e skýld majnr) 

Máte svoje náčinie sebou? — have you your 
tools with you? (he v ju júr túlz vidh ju) 

Ano, pane, mám čakan, lopatu, vrták a trochu 
prachu — yes, boss, I have a pick, a shovel, a 
drill and some powder (jes, bos, aj hev e pik, e 
šavl, e dril end sam paudr) 

Znáte trámovať šachtu? — can you timber the 
shaft? (khen ju tymbr dhy šéft) 

Ja som podopieral povál baní za dlhý čas — 
I used to prop the roof of pits for a long time (aj 
juzd tu prap dhy ruf av pits for e long tajm) 

Ako ste strielali uhlie, prochom lebo dynami- 
tom? how did you blast coal, with powder or 70 

dynamite? (hau did jú blest khól, vidh paudr or 
dajnemajt) 

My sme upotrebovali len prach — we used 
powder only (vi júzd paudr ónli) 

Znáte vy, že silné strielanie ohrozuje bezpečnosť 
skál i podpôr? — do you know that heavy blasts 
imperil the safety of rocks and supports? (dú jú 
nó dhet hevi blests imperil dhy sejfty av raks end 
supórts) 

Zaiste? — of course? (av khórz) 

Co je najväčším nebezpečím pre baníkov? — 
what is the greatest peril for miners? (hvat iz 
dhy grétest peril for majnrs) 

Neopatrnosť a traskavý plyn — carelessness 
and firedamp (khérlesnes end fajrdémp) 

Vrtákom vŕtajú sa diery do skaly a uhlia — 
with a drill holes are drilled into rocks and coal 
(vidh e dril hóls ár drild intu raks end khól) 

Stĺpy a piliere uhlia podopierajú povál baní — 
props and columns of coal support the roof of 
mines (praps end khalams av khól suport dhy rúf 
av majns) 

Tvrdé uhlie drobí sa v uhlolomoch — anthra= 
cite coal is broken in breakers (enthresajt khól iz 
brokn in brejkrs) 

Najlepší druh mäkkého uhlia upotrebuje sa k 
výrobe koksu — the best quality of bituminous 
coal is used for the production of coke (dhy best 71 

kvality av bitjúmines khól iz júzd for dhy prodakšn 
a v khók) 

Uhlokopi pracujú v šichtách po osem hodín — 
coal miners work in shifts of eight hours (khól 
majnrs vork in sifts av ejt aurs) 

Vyťahováce stroje — hoisting machinery (hojst- 
yng mešínri) 

Baníci vozia sa hore a dolu v koši — miners go 
up and down in the cage (majnrs go ap end daun 
in dhy khejdž) 

Haviari sú platení od tonny lebo na vozne — 
miners are paid by the ton or car (majnrs ár pejd 
ba; dhy tan or khár) 

Aké lampy upotrebujete v tejto bani, otvorené 
lebo bezpečné ? what kind of lamps do you use 
in this mine, open or safety lamps? (hvat khajnd 
av lemps dú jú júz in dhys majn, ópn or sejfty 
lemps) 

Otvorené, lebo tu niet plynu — open ones' as 
there is no gas (ópn vons es dhér iz no géz) 

Chvála Bohu v týchto banách nestalo sa nikdy 
závažné nešťastie — thanks to God, there never 
occured any serious accident in these mines 
(thenks tu Gad, dhér nevr okhord eny siries eksi- 
dent in dhýz majns) 

Niet tam otráveného vzduchu? — isn't there 
any foul-damp? (izn't dhér eny faul-demp?) 

Veľmi zriedkavé — very seldom (veri seldm) / 72 

Náš dohliadač prezerá uhlodol každú noc — uro 
fire boss inspects the coal mine every night (aur 
fajr bos inspekts dhy khól majn evri najt) 

My pracujeme len pol času — we are working 
only half time (vi ár vorkyng ónli häf tajm) 

Poneváč nikdy niet dosť uheľných vozňov — 
because there is always lack of coal cars (bikház 
dhér iz ólvejs lék av khól khárs) 

Ja schvalujem zákon Pennsylvanie vyžadujúci, 
aby všetci, ktorí chcú sa stať baníkmi v tomto 
štáte, mali dvojročnú zkúsenosť v dolovaní a složili 
haviarskú zkúšku — I approve the law of Penn- 
sylvania requiring of all who wish to become 
miners of this state, a two years' experience in 
mining and the passing of miners' examination 
(aj eprúv dhy ló av Pensilvénia rekvajring a v ól 
hú viš tu bikham majnrs av dhýz stej t a tú jírs' 
ekspíriens in majnyng end dhy pesing av majnrs' 
egzeminejšn) 

To je výborná ochrana robotníctva proti skébom 
— that is an excellent protection for workingmen 
against scabs (dhet iz en ekselent protekšn for 
vorkyngmen egenst skébs) -*- 73 
O FABRIKÁCH Fúkače pece stavané sú z tehly — the blast 
furnaces are built of brick (dhy blést forneses ár 
bilt av brik) 

Pece sú kúrené koksom — the furnaces are 
heated with coke (dhy forneses ár hýted vidh 
khók) 

Ruda sa mieša s vápnom — the ore is mixed 
with limestone (dhy or iz miksd vidh lajmstón) 

Čo je liatina? — what is cast iron? (hvat is 
khäst ajrn) 

Železo vytiahnuté z rudy menuje sa liatinou — 
the iron extracted from ore is called cast iron 
(dhy ajrn ekstrekted from or iz khóld khäst ajrn) 

Liatina sa potom mení v kujné lebo prútové 
železo liatim, kutím a padlo vaním — the cast iron 
is then converted into malleable or bar iron by 
melting, forging and puddling (dhy khäst ajrn iz 
dhen khanvorted into meljebl or bár ajrn baj melt- 
ing, fórdžing end padling) 

Z prútového železa vyrába sa oceľ rozmanitým 
spôsobom — from the bar iron steel is produced 
by different methods (from dhy bár ajrn štýl iz 
prodjúsd baj dyferent methads) 

Ruda sa rozpúšía v silnom ohni vo fúkacích 
peciach — the ore is melted by a strong fire in 74 

blast furnaces (dhy or iz melted baj e strong fajr 
in blest forneses) 

Roztopené železo vniká na dno pece — the 
melted iron sinks to the bottom of the furnace 

(dhy melted ajrn sinks tu dhy batm av dhy fornes) 

Vápno a hrudy zostávajú na povrchu kovu — 
the limestone and dross remain on top of the 
metal — dhy lajmstón end dras rimejn an .tap av 
dhy metl) 

Roztopené železo vypúšťa sa do brázdy učinenej 
z piesku — the melted iron is run off into a fur- 
row made of sand (dhy melted ajrn iz ran of intu 
e foró mejd av send) 

V niektorých slevárnach vypúšťa sa kov do 
foriem — in some furnaces the metal is run off 
into moulds (in sam forneses dhy metl iz ran of 
intu molds) 

Tá hlavná brázda má viac menších brázd na 
každej strane — the main furrow has several 
smaller furrows on each side (dhy mejn foró hez 
severl smólr foróz an íč sajd) 

Takto liate železo menuje sa "pig iron" — thus 
melted iron is called pig iron (dhos melted ajrn iz 
khald pig ajrn) 

Pig iron leje sa nanovo v pudlerských peciach — 
the pig iron is remelted in puddling furnaces (dhy 
pig ajrn iz rimelted in padling forneses) 

Tu padleri miešajú roztopený kov — here the 75 

puddlers stir the melted metal (hýr dhy padlrs 
stor dhy melted metl) 

Liatina steká do slevácej lyžky, z ktorej s? leje 
do formy — the cast iron runs into a casting 
ladel from which it is poured into the mould (dhy 
khäst ajrn rans intu e khästyng lédl from hvič it 
iz pórd intu dhy mold) 

Mohutne kladivo hnané parou kuje železo na 
štvorhranné prúty — a powerful hammer run by 
steam beats the iron into square bars (e paurful 
hemr ran baj stým bits dhy ajrn intu skvér bárs) 

Tieto prúty, menované kvetami, dopravené sú 
potom do valcovne — these bars, called blooms, 
are next carried to the roling mill (dhýz bárs, 
kháld blúms, ár nekst kherid to dhy róling mil) 

Mnoho našich krajanov je zamestnano v ta- 
kýchto fabrikách — many of our countrymen are 
employed in these kind of works (meny av aur 
khantrimen ár emplójd in dhýz khajnd zv vorks) 

Je to veľmi ťažká práca — it is a very hard job 
(it iz e veri hard džáb) a vyžaduje veľkú silu a 
zručnosť — and it requires great strength and 
skill (end it rekvajrs e grét strenght end skyl) ■■+■ 76 
ODEV. 

Idem sa obliect — I am going to dress myself 

aj em going tu dres majself) 

Oblečte sa rýchle — dress yourself quickly (dres 
júrself kvikli) 

Doneste mi čistú košeľu — bring me a clean 
shirt (bring mi e klin sort) 

Podajte mi klobúk — hand me my hat (hend 
mi máj het) 

Zoblečte si kabát, prosím — take off your coat, 
please (tejk of júr khót, plíz) 

Sú moje nové topánky čisté? — are my new 
shoes clean? (ár máj nú šúz klin) 

Kde máte kefu? — where is your brush? (hvér 
is jur bras) 

Tu je — here it is (hýr it iz) 

Máte neaké silné a lacné šaty? have you any 
strong and cheap suits? (hev jú eny strong end 
čip súts) 

Máme veľkú zásobu oblekov — we have a large 
stock of clothing (vi hev e lárdž stak ov klóthyng) 

Chcem šaty na každodenné nosenie — 1 want a 
suit for every =day wear (aj vánt e sút for evridéj 
vér) 

Čo stoji tento kabát? how much is this coat? 
(hau mač iz dhýs khót) 

Čo je cena tohto klobúka? what is the price of 77 

this hat? (hvat iz dhy prajz a v dhýs het) 

Tu je veľmi dobrý oblek za dvanásť dollárov — 

here is a very fine suit for twelve dollars (hýr iz 

e verí fajn sút for tvelv dalrs) 

Je prijasný — it is too light (it iz tú lajt) 

Ukážte mi neaké čiapky, prosím — show me 
some caps, please (šó mi sam kheps, pliz) 

Tento oblek sa mi páči najlepšie — I like this 
suit best (aj lajk dhýs sút best) 

Oprobujte ho — try it on (tráj it an) 

Nohavice sú pridlhé — the pants are too long 
(dhy pents ár tú long) 

To sa vám tak len zdá, je to vaša veľkosť — It 
only seems so to you, it is your size (it ónli sims 
so tu jú, it iz júr sajz) 

Tu máte iné nohavice — here is another pair of 
pants (hýr iz enadhr per av pents) 

Tá barva sa mi nepáči — I don't like the color 
(aj don't lajk dhy khalr) 

Nuž, čo myslíte o týchto čiernych šatoch? — 
well, what do you think of this black suit? (vel, 
hvat dú jú thynk av dhýs blek sút) 

Jestli znížite cenu, vezmem ho — if you reduce 
the price I shall take it (if jú ridjús dhy prajz aj 
šel tejk it) 

My máme jednu cenu v tomto obchode — we 
have one price in this store (vi hev von prajz in 
dhýs stór) 78 

Ale pätnásť dollárov je primnoho za ten oblek 
— but fifteen dollars is too much for that suit 

(bat fiftýn dalrs iz tú mač for dhet sút) 

Ja som nepýtal zan pätnásť, len dvanásť dol- 
lárov — I didn't ask fifteen for it, only twelve 
dollars (aj didn't esk fiftýn for it, ónli tvelv dalrs) 

Dobre, teda mi ho zapakujte, prosím — all right, 
then wrap it up for me, please (ólrajt, dhen rep it 
ap for mi, pliz) 

Prosím, mohli by ste mi povedať, kde môžem 
dostať dobré boganče do roboty? — please, could 
you tell me where I can get some good working 
shoes? (plíz, khud ju tel mi hvér aj khen get sam 
gud vórkyng šúz) 

Hneď tu vedia, pane — right next door, sir 
(rajt nekst dor, sor) 

A kde predávajú spodné šaty a klobúky? — and 
where do they sell underwear and hats? (end 
hvér dú dhej sel andrvér end hets) 

Tam v tom rožnom obchode, pane — there in 
the corner store, sir (dhér in dhy khórnr stór, sor) -*- 79 

JEDENIE A PITIE. Ja som hladný — I am hungry (aj em hangri) 
Ja som veľmi smädný — I am very thirsty (aj 

em veri thorsty) 

Chcem obedovať — I want to dine (aj vant tu 
dajn) 

Čo mi môžete dať na obed? — what can you 
give me for dinner? (hvat khen ju give mi for 
dynr) 

Máme šunku a vajcia, hovädzú pečienku, hovädzí 
stek, pečenú bravčovinu, varené vajcia, oprážané 
ustrice, koláč, kávu a ovocie — we have ham and 
eggs, roast beef, beef steak, roast pork, boiled 
eggs* fried oysters, cake, coffee and fruits (vi 
hev hern end egs, róst bíf, bíf sték, róst pork, 
bojld egs, frajd ojstrs, khejk, khofi end f ruts) 

Vezmem sték s neakou zeleninou, koláč, kávu 
a ovocie — I will take steak with some vegetables, 
cake, coffee and fruit (aj vil tejk sték vidh sam 
vedžetebls, khejk, khofi end f rut) 

Prineste mi pohár piva, prosím — please, bring 
me a glass of beer — pliz, bring mi e gléz av bír) 

Kelner, prineste jedálny lístok — waiter, bring 
the bill of fare — (vejtr, bring dhy bil av fér) 

Dajte mi obed bneď, ponáhlam sa, chcem zasti- 
hnúť vlak — serve me my dinner immediately, 80 

I am in a hurry, I want to catch the train (sorv 
mi maj dynr imidjetli, aj em in e hori, aj vant tu 
kheč dhy trejn) 

Keď by som sa opozdil, či môžete mi po- 
slúžiť posteľou na túto noc? should I be late can 
you accommodate me with a bed for tonight? 

(sud aj bi lejt khen jú ekhamodejt mi vidh e bed 
for tunajt) 

Máme tu dosť chýž a dobré postele — we have 
lots of rooms and good beds here (vi he v lats a v 
rúms end gud beds hýr) 

Koľko počítate na den? — how much do you 
charge a day? (hau mač dú jú čárdž e dej) 

Naša cena je mierna — our price is moderate 
(aur prajs iz maderet) 

Počítame poldruha dollára denne — we charge 
a dollar and a half a day (vi čárdz dalr end e häf 
e dej) 

To je primnoho — that is too much (dhet iz tú 
mač) 

To je naša cena — that is our price (dhet is 
aur prajs) 

Nuž, dobre — well, all right (vel, ólrajt) 

Žiadate si byť zavolaný zajtra ráno ? — do you 
wish to be called tomorrow morning? (dú jú vis 
tu bi kháld tumaró mornyng) 

Zobuďte ma o šiestej — wake me at six (vejk 
mi et siks) 81 

Zhasnite svetlo keď si ľahnete — put out the 
light when you go to bed (put aut dhy la j t hven 
ju gó tu bed) 

Odcestujem ráno na prvom vlaku — I shall 
leave tomorrow with the first train (aj šel lív 
tumaró vidh dhy forst trejn) 

Kedy chcte raňajkovať — when do you want 
your breakfast? (hven dú ju vant júr brekfest) 

Čo máte radšie, kávu lebo čáj? which do you 
like best, coffee or tea? (hvič dú jú lajk best, 
khofi or thý) 

Ja pijem pri jedle vodu ledo pivo — I take water 
or beer with my meals (aj tejk vótr or bir vidh 
maj mils) 

Pálenku nepijem vôbec — I don't drink whiskey 
at all (aj don't drink hvisky et 61) 

Planá pálenka je horšia než otrava — bad 
whiskey is worse than poison (bed hvisky iz vors 
dhen pojzn) 

Najlepšie je nepiť žiadnych liehovín — it is best 
not to drink liquor at all (it iz best nat tu drink 
likr et (51) -<4 |> " DOMOV A RODINA. Ste ženatý? are you married? (ár ju merid) 

Nie, pani, som svobodný — no, ma'am, I am 
single (no, mém, aj em singl) 

Ja som už vydaná desať rokov — I have been 
married ten years (aj hev bin merid ten jirs) 

Koľko detí máte? how many children have 
you? (hau meny čildren hev ju) 

Mám dvoch synov a tri dcéry *~- I have two 
sons and three daughters (aj hev tú sans end 
thrí dátrs) 

Moji rodičia ešte žijú — my parents are stiM 
alive (máj pérnts ár styl elajv) 

Dvaja bratia mi zomreli pred rokom — my two 
brothers died a year ago (máj tú bradhrs dájd e 
jír egó) 

Znáte pani Smithovú? — do you know Mrs. 
Smith? (dú jú no misis Smith) 

Áno, pane, ona je naša rodnia (príbuzná) — yes, 
sir, she is a relative of ours ( jes, sor ši iz e riletyv 
av aurs) 

Poďme ju navštíviť — let us go and see her (let 
as go end si hor) 

Kde ona bydlí ? — where does she live? (hvér 
daz ši liv) 

Pod číslom 1022 Taylor ul. — at ten twenty- 
two Taylor st. (et ten tventy-tú Tejlr strit) 83 

A kde bydlíte vy? — and where do you reside? 

(end hvér dú jú rizajd) 

Ja bývam v Olyphant, Pa. — I live in Olyphant, 
Pa. (aj liv in Alifant, Pensilvenia. 

Znáte tam _ velebného pána Stasa? — do you 
know Rev. Stas, there ? (dú jú no Reverend Stas, 
dhér) 

Ó, áno, on je naším duchovným — oh, yes, he 
is our priest (óh, jes, hý iz aur prist) 

Povedajú, že je veľmi obľúbený medzi svojimi 
farníkmi — they say he is very popular among 
his parishoners (dhej sej hý iz veri papjulr emong 
hýz perišonrs) 

Veru áno, každý ho ctí a miluje — yes, indeed, 
he is honored and loved by all (jes, indýd, hý iz 
anrd end lavd baj <51) 

Ako dlho bývate v Scranton? how long have 
you lived in Scranton? hau long hev jú livd in 
Skrentn) 

Tri roky — three years (thrí jirs) 

Lepšie sa vám tu páči než v New Yorku ? do 
you like it better here than in New York? (dú jú 
lajk it betr hýr dhen in Nújork) 

Zaiste! — of course! (avkhórz) 

Ja radšie bývam v malom meste — I prefer to 
live in a small town (aj prifor tu liv in e smôl 
taun) 

Nič sa nevyrovná vonkovskému životu — there 84 

is nothing like country life (dhér iz nathyng lajk 
khantri lajf ) 

Ja by som rád trávil leto na vonkove a zimu vo 
veľkom meste — I would like to spend summer in 
the country and winter in a city (aj vud lajk tu 
spend samr in dhy khantri end vintr in e sity) 

Nuž, boháči si to môžu dovoliť — well, the rich 
can afford that (vel, dhy rič khen efórd dhet) 

My musíme žiť tam, kde môžeme vyžiť — we 
must live where we can make our living (vi mast 
liv hvér vi khen mejk aur living) 

Do videnia, pane! — so long, sir! (so long, 
sor) -+■ CAS A POČASIE Už je jasný den — it is broad daylight already 

(it iz brod dejlajt ólredy) 

Koľko je hodín? what time is it? (hvat tajm 
iz it) 

Je už osem hodín — it is eight o'clock already 
(it iz ejt oklak ólredy) 

Už je čas k vstávaniu — It is time to get up 
(it iz tajm tu get ap) 

O desiatej musím ísť na poštu — at ten o'clock 85 

I must go to the post office (et ten oklak a j mast 
gó tu dhy post afis) 

Ako ste spali? how did you sleep? hau did ju 
slip) 

Spali ste dobre? did you sleep well? did ju slip 
vel) 

Veľmi dobre, ďakujem — very well, thank you 
(veri vel, thenk jú) 

Kedy sté išli spať? — at what time did you go 
to bed? (et hvat tajm did ju go tu bed) 

Asi o pol dvanástej — at about half past eleven 
(et ebaut häf past ilevn) 

Ja som nemohol poslednej noci spať — í could 
not sleep last night (aj khud nat slip lést najt) 

Mal som špatné sny — I had bad dreams (aj 
hed béd drims) 

Ja som zaspal skoro — I soon fell asleep (I sun 
f el e slip) 

Je už pozde ? — is it late already? (iz it lejt 
ólredy) 

Ja som ospanlivý — I am sleepy (aj em slípy) 

Iďte si ľahnúť, aby ste mohli ráno včasné vstať 
— go to bed so you can get up early in the morning 
(go tu bed so ju khen get ap orli in dhy mornyng) 

O akom čase mám vás zobudiť? — at what 
time shall I awake you (et hvat tajm šel aj evejk 

Keď budií raňajky hotové — when the break- 86 

fast is ready (hven dhy brekfest is redy) 

Dobrú noc, pane — good night, sir (gud najt, 
sor) 

Je krásny deS — it is a nice day (it iz e najs 
dej) 

Už prší (padá) — it is raining already (it iz 
rejnyng olredy) 

Prudká búrka ide — a heavy storm is coming 
(e hevi storm iz khaming) 

Teraz snáh padá — now it is snowing (nau it iz 
snóing) 

Je veľmi horúco — it is very hot (it iz veri hat) 

Mne je zima — I feel cold (aj fíl khóld) 

Nie je vám teplo? — don't you feel warm? 
(don't júfíl várm) 

Ano, pane, ja sa potím — yes, sir I am sweat= 
ing (jes, sor, aj em svetyng) 

Slnko vychádza o šiestej ráno a zapáda o pol 
siedmej večer — the sun rises at six in the morn= 
ing and sets at half = past six in the evening (dhy 
san rajzes et siks in dhy mornyng end sets at häf 
past siks in dhy ivnyng) 

Slnko svieti dnes veľmi jasne — the sun shines 
very bright today (dhy san šajns veri brajt tudéj) 

Je plný mesiac a noce sú jasné — it is full moon 
and the nights are light (it iz fulmún end dhy 
najts ar lajt) 

Vietor fúka od severu — the wind is blowing 87 

from the north (dhy wind iz blóing from dhy 
north) 

Tej noci bol mráz — there was a frost last 
night (dhér vas e frast last najt) 

Je nepríjemné počasie — it is disagreeable 
weather (it iz dysegriebl vedhr) 

Je tuhá zima — it is bitterly cold (itizbitrli 
khóld) 

Ja som skoro zamrznul — I nearly froze to 
death (aj nýrli frózd tu deth) 

Ako náhle zmenilo sa počasie — how sud- 
denly the weather has changed (hau sadnli dhy 
vedhr hez čejndžd) 

Je škaredé počasie — it is bad weather ( it iz 
bed vedhr) 

Je veľmi vlhko a chladno — it is very damp 
and cool (it iz veri démp end khul) 

Búrka prešla — the storm is over (dhy storm 
iz ovr) -*fy>- 88 

POŠTA A CESTOVANIE Prosím, dajte mi dva štemplíky po dva centy — 
please, give me two two=cent stamps (pliz, giv 
mi tú túsent stemps) 

Máte pre nana neaké poštovné zásielky? have 
you any mail for me? (he v jú eny mejl for mi) 

Očakávam list a noviny "Jednota" — I expect a 
letter and the newspaper "Jednota" (aj ekspekt 
e letr end dhy núspejpr jednota) 

Chcem mať tento list registrovaný — I wish to 
have this letter registered (aj vis tu he v dhys letr 
redžisterd) 

Mohli by ste mi, prosím, povedať kde je stanica 
Pennsylvania železnice ? — will you please tell me 
where the Pennsylvania Rail Road Station is? 
(vil jú, plíz, tel mi hvér dhy pensilvénia rejl ród 
stejšn iz) 

Sadnite si na túto káru a zosadnite na Main 
ulici; potom sa obráťte na ľavo a dva blaky ďalej 
uvidíte stanicu — take this car and get off on 
ľlain street; then turn to the left, and two blocks 
further you will see the station (tejk dýs khár 
end get of an mejn strit; dhen torn tu dhy left, 
end tú blaks forthr jú vil si dhy stejšn) 

Kde sa predávajú lístky, prosím? where is the 
ticket office, please? (hvér iz dhy tyket afis, pliz) 89 

Dajte mi lístok do Scranton — give me a ticket 

to Scranton (giv mi e tyket tu skrentn) 

Jednu cestu alebo zpiatočný lístok chcete? — do 

you want one way or a return ticket? (dú ju vant 

von vej or e ritorn tyket) 

Čo stoji zpiatočný lístok? — how much is a 

return ticket? hau mač iz e ritórn tyket) 

Dollar paťdesiať centov — one dollar and fifty 
cents (von dalr end fifty sents) 

Kedy odchádza najbližší vlak do Scranton? — 
when does the next train leave for Scranton? 

(hven daz dhy nekst trejn liv for skrentn) 

O pätnásť minút do tretej — at fifteen minutes 
to three (et fiftýn minyts tu thri) 

Chcem telegrafovať môjmu bratovi, aby ma 
čakal na stanici — I wish to telegraph to my 
brother to meet me at the station (aj vis tu tele- 
gref tu máj bradhr tu mít mi e t dhy stejšn) 

Ide ten vlak rovno do Scranton, pane? is that 
a throngh train to Scranton, sir? (iz dhet e thru 
trejn tu skrentn, sor) 

Nie, pane, musíte presedať vo Wilkes-Barre — 
no, sir, you must change cars in Wilkes=Barre 

(nó, sor, ju mas2 čejndž khárs in vilks-bere) 

Čo myslíte, kedy ta dorazíme? when d° you 
think we shall arrive? (hven du ju. thynk vi šel 
erajv) 90 

Behom hodiny — - within an hour (vidhyn en 
aur) 

Prosím, čekujte mi tento kufor do Scranton — 
check this trunk to Scranton, please (ček dhys 
trank tu skrentn, p!iz-) ^ SLOVENSKÝ NAROD. Ako sa menujete? what is your name? (hvat 
iz júr nejm) 

Menujem sa Ján D'uriss — my name is John 
Duriss (máj nejm iz džán ďuris) 

Ako slabikujete svoje priezvisko ? — how do you 
spell your surname? hau dú ju spel júr sornejm) 

D-u-r-i-s-s — (dý-jú-ár-aj-es-es) 

Odkiaľ pochádzate? where do you come from? 
(hvér dú jú kham from) 

Pochádzam zo Slovenska, zo severnej časti 
Uhorska — 1 come from Slovakland, the northern 
part of Hungary (aj kham from sloveklend, dhy 
nodhrn párt av hangeri) 

Akej ste národnosti? of what nationality are 
you? (av hvat nešnelity ár jú) 

Ja som Slovák, vlastne slovenský Amerikán — 
I am a Slovak, that is, a Slovak American (aj em 91 

e slovek, dhet iz, e slovek emerikn) 

Prečo sa nazývate slovenským Amerikánom? — 
why do you call yourself a Slovak American? 
(hvaj dú jú khal júrself e slovek emerikn) 

Poneváč som rodom, Slovák a som Amerikánom 
— because I am Slovak born, and an American 
(bikház aj em slovek born, end en emerikn) 

ste rodeným Amerikánom ? — are you American 
born? (ár jú emerikn bórn) 

Nie, já som naturalizovaným Amerikánom; 
mám občiansky papier — no, I am a naturalized 
American; I have my naturalization paper (no, 
aj em e nečurelajzd emerikn; aj hev máj nečurel- 
izejšn pejpr) 

Čo sú to tí Slováci? who are the Slovaks? (hú ár 
dhy sloveks) 

Slováci sú národ slaviansky, ku ktorému pri- 
slúchajú aj Rusi, Česi, Poliaci, Horvati, Srbi, 
Bulhari, Slovinci a iní — Slovaks are of the Slavic 
race, to which belong the Russians, Bohemians, 
Poles, Croatians, Servians, Bulgarians, Slovenians 
and others (sloveks ár a v dhy slävik rejs, tu hvič 
bilong dhy rašiens, bohýmiens, póls, kraejšiens, 
sorviens, bulgériens, end adhrs) 

Kedy prisťahovali sa Slaviani do Európy ? when 
did the Slavs emigrate to Europe? (hven did dhy 
Slavs imigrejt tu juroo^ 92 

vôbec žili v Europe od pamäti sveta — in prehis- 
toric times; Slovaks, in fact, Slavs lived in 
Europe from time immemorial (in prehystorilj 
tajms; sloveks, in fekt, Slavs livd in jurop from 
tajm imemóriel) 

Prečo sa Slováci tak húfne sťahujú do Spojených 
Štátov? — why do the Slovaks emigrate to the 
United States in such great numbers? (hvaj dú 
dhy sloveks imigrejt tu dhy junajted stejts in sac 
grejt nambrs) 

Poneváč sú vo svojej otčine nielen ubiedení, ale 
aj maďarisáciou prenasledovaní a utláčaní — be= 
cause in their native land they are not only pov- 
erty stricken, but are persecuted and oppressed by 
the ľlagyarizing movement (bikház in dheir nejtyv 
lend dhej ár nat only paurty strikn, bat ár porse- 
kjuted end opresd baj dhy maďarajzing múvment) 

Majú Slováci neakú svobodu v Uhorsku? — have 
the Slovaks any liberty in Hungary? (hev dhy 
sloveks eny librty in hangeri) 

Na papieri áno, ale v skutočnosti žiadnej; Slo- 
váci musia vysokú dan platiť ako Maďari, lež za to 
žiadnych práv ani výhod nedostávajú — on paper, 
yes; but in reality, no; the Slovaks are as highly 
taxed as the Magyars, but in return they receive 
no rights or priveleges (an pejpr, jes, bat in rielity 
no; dhy sloveks ár ez hajly teksd ez dhy mad'ars, 
bat in ritorn dhej risiv :?<5 rajts or privilidžes) 93 

Či vláda nestará sa o dobrobyt Slovákov? but 
does the government see to the welfare of the 
Slovaks? (bat daz dhy gavrnment si tu dhy velfér 
av dhy sloveks) 

Nie. O to sa nikto nestará, aby sa Slováci 
vzdelávali vo svojej zrozumitelnej reči, ba ani o to 
aby mali nejaký zárobok. Vláda stará sa léno 
maďarčenie Slovákov — No. No one concerns 
himself about the education of the Slovaks in the 
language intelligible to them ; no one, moreover, 
concerns himself about their livelihood. The 
government endeavors but to Magyarize the 
Slovaks (No. No vcn khonsorns hymself ebaut 
dhy edjukejšn av dhy sloveks in dhy lenvidž in- 
telidžebl to dhem. No von, móróvr, khonsorns 
hymself ebaut dhér lajvlihúd. Dhy gavrnment 
endevrs bat tu maďarajz dhy sloveks) 

Teda Maďari asi tak robia so Slovákmi ako 
Angličania s Irčanmi? then the Magyars treat 
the Slovaks about the same way as the English 
treat the Irish? (dhen dhy maďars trít the sloveks 
ebaut dhy sejm vej ez dhy ingliš trít dhy ajriš) 

Ano, ba ešte horšie. Slováci, bár je ich vyše 
troch millionov duší, nesmia mať žiadnej sloven- 
skej školy — yes and worse too. The Slovaks, 
in spite of the fact that they number over three 
millions of souls, are not allowed any Slovak 
schools (jes % end vors, tú. Dhy sloveks. in spajt 94 

av dhy fekt dhet dhej nambr óvr thri millions av 
sóls, ár nat elaud eny slovek skúls) 

V tom páde panuje tam tyranstvo — in that 
case there exists tyranny (in dhet khejs dhér 
egzists tyreny-)- 

Ano, tyranstvo, zloba, podlosť a násilnosť. 
Vláda maďarská prenasleduje každého poctivého 
Slováka, ktorý zastáva svoju reč a svoj národ. 
Ba ešte aj malé dietky slovenské odtŕhali žandári 
od prs matiek a vliekli ich v maďarské kraje, aby 
sa maďarsky učily a slovensky zabudnuly — yes, 
tyranny, malice, wickedness and oppression. The 
Magyar government persecutes every honest 51o= 
vak who upholds the cause of his language and 
nationality. Even small children were torn away 
from their mother's arms by gendarmes and 
dragged to ľlagyar lands for the purpose of learn- 
ing Magyar and forgetting Slovak (jes, tyreny, 
melis, vikednes end oprešn. Dhy maďar gavrn- 
ment porsekjúts evri anest slovek hú aphólds dhy 
khóz av hýz lengvidž end nešnelity; ívn smôl čil- 
dren vor torn evej from dhér madhr's árms end 
dregd tu maďar lends for dhy porpos av lornyng 
maďar end forgetyng slovek) 

Muž, to sú horšie pomery nez v Turecku — well, 
the condition of affairs is worse than in Turkey 
(vel, dhy khondyšn av eférz iz vors dhen in torky) 95 Tu v Amerike vodí sa Slovákom lepšie, či nie? 
— here in America the Slovaks are better off, are 
they not? hýr in emerike dhy sloveks ár betr of, 
ár dhej nat) 

O áno, tu nám je lepšie, lebo tu máme nielen 
lepšie zárobky, ale aj viac svobody. Nech Boh 
žehná túto syobodnú krajinu! Tu v Spojených 
Štátoch robia Slováci veľký pokrok v každom 
ohľade. Tu máme veľké organisácie podporu- 
júce, rozšírené časopisy, množstov kostolov a 
školy; ľud číta vzdeláva sa, slovom rýchle napre- 
duje s duchom času. A nebyť liehovín, o Slovákoch 
by nikdy nikto nič zlého nečul v Amerike, len všetko 
dobré — Oh, yes, here we are better off, because 
here we have not only better wages, but also 
more liberty. May God bless this country of the 
free! Here in the United States the Slovaks are 
rapidly progressing in all directions. Here we 
have large aid organizations, widely circulating 
journals, numerous churches and schools; our 
people read, educate themselves, and, in short, 
are rapidly progressing with the spirit of the age. 
If there were no liquors no one would hear of any 
evil, but only good reports of the Slovaks (O jes, 
hýr vi ár betr of, bikház hýr vi hev nat ónli betr 
vejdžes, bat als<5 m<5r librty. Mej Gad bles dhýz 
khantri av dhy frí ! Hýr in dhy junajted stejts dhy 96 

sloveks ár repidli progresing in ól dyrekšns. Hýr 
vi hev lárdž ejd orgenyzejšns, vajdli sorkjulejtyng 
džornls, njutneres čorčes end skúls; aur pipl rid, 
edjukejt dhemselves, end, in sort, ár repidli pro- 
gresing vidh dhy spirit av dhy ejdž. If dhér vor 
no likrs, no von vud hýr eny ivl, bat ónli gud 
riports av dhy sloveks) 

Tak teda slovenskí Amerikáni zasluhujú súcit 
celého národa amerického — in that case the 
Slovak Americans deserve the sympathy of the 
whole American nation (in dhet khejz dhy slovek 
emerikns dyzorv dhy simpäthy av dhy hdl emerikn 
nejšn) 

Koľko Slovákov žije v Amerike? How many 
Slovaks are in America? (hau meny sloveks ár in 
emerikä) 

Je nás tu nateraz vyše 300,000, a sťahovanie je 
v stálom prúde. Kto má na cestu, každý uchodí 
pred biedou a tyranstvom do tejto svobodnej zemi 
— at present we number over three hundred thou- 
sand, and immigration is constantly going on. 
Every one who has the wherewithal escapes the 
\K)verty and oppression by coming to this free 
country (et preznt vi nambr óvr thri handrd thau- 
znd, end imigrejsn iz khanstentli going an. Everi 
von hú hez dhy hvérvithal, eskhejps dhy pavrty 
end oprešn báj khaming tu dhýz frí khantri) 

Ja znám, že Slováci sú pracovití, statočný a po- 97 

kojamilovní ľudia a prajem im zdaru v ich novej 
vlasti — I kow that the Slovaks are an industri- 
ous, honest and peace=loving people, and I wish 
them success in their adopted country (aj nó dhet 
dhy sloveks ár en indastries, anest end pis-lav- 
ing pipl, end aj vis dhem sakses in dhér edapted 
khan tri) 

Amerikáni sa skoro presvedčia, že Slováci sú 
medzi najlepšími a najvernejšími občanmi ameri- 
ckými; a naši nepriatelia a iní, ktorí následkom 
nevedomosti lebo predpojatosti potupujú nás, budú 
zahanbení — the Americans shall soon be con- 
vinced that the Slovaks are among the best and 
the most faithful American citizens: and our 
enemies and others who speak ill of us, owing to 
their ignorance or prejudice, shall be humbled — 
dhy emerikns šel sun bi khanvinsddhet dhy sloveks 
ár emong dhy best end most fejthful emerikn 
sityzns; end aur enemis end adhrs, hú spík il av 
a?s óing tu dhér ignorens or predžudys, šel bi 
hambld) 

Tak na zdar Slovákom ! — then long live the 
Slovaks (dhen long liv dhy Sloveks) 

Na zdar zeme svobody, Spojeným Štátom ame- 
rickým! — hurrah for the land of liberty, the 
United States of America! (huráh for dhy lend av 
librty, dhy junajted stejts av emerikä) 98 
LISTY A ADRESSY. Listy obchodného, úradného lebo bár akéhc 
neosobného rázu majú byť písané krátko, čitateľne, 
zrozumitelne a jadrne. Netreba opletávať, ani sto 
tisíc ráz pozdravovať. 

Adressy krajania veľmi často piano píšu, čím 
sami sebe aj iným daromnú prácu a ťažkosti pôso- 
bia. Pamätajte si, že meno každého mesta lebo 
plejzu alebo ulice treba tak písať, ako sa anglicky 
píše a nie ináč. Keď neznáte vypísať správne 
meno mesta lebo plejzu, pozrite na poštový štem- 
pel (pečať) alebo dakde inde, kde je to meno 
vytlačené a tak isto ho píšte. Miesto Freeland 

v 

nemá sa písať Fríhoľ, miesto Scranton — Skren- 
ton, miesto Duquesne — Dukeny, miesto Mc 
Keesport — Mikišpurt, atď. Keď neznáte napísať 
správne meno ulice, vyndite z domu a prozrite sa, 
ako je tam na tabule vytlačeno, a tak iste aj vy 
píšte. Mýli sa, kto povie, že aj tak je dobre, ako 
on napíše. Mnohé slovenské listy tratia sa násled- 
kom planých adries, a mnohé iné dlho putujú a 
blúdia, kým konečne dôjdu na patričné miesto. 

Adressu píšte vždy tak, ako je tu na ďalšej 
strane vytlačeno. Najprv píšte meno, asi v pro- 
striedku obálky (kovertky); pred meno nikdy 
nezabudnite udať titul, mužskému Mr., ženskej 
Mrs. a panne Miss (Mr. je zkrátené slovo Mister 99 

slovenský: pán; Mrs. je zkrátené Mistress (čítaj: 
misis), slovensky pani; Miss (čítaj: mis) znamená: 
panna lebo slečna.) Pod meno píše sa číslo domu 
a meno ulice alebo poštová boksa a jej číslo, jestli 
totiž udávajú sa v adresse, ináče pod menom 
nepíše sa nič. Mesto lebo plejz píše sa na spodok 
do pravého rohu obálky (kovertky) a za nim hneď 
zkráteno meno štátu. Dobre je udať aj County 
(okres), čo sa píše vždy pod mesto lebo plejz. 
Mnohí neznajú rozdieľ medzi Country a County, 
kdežto Country číta sa '"khantri" a znamená kra- 
jinu, a County číta sa "khaunty" a znamená okres 
alebo stolicu. 

From: Michael Bača, 
P. 0. Box 236, 
Webster, Mass. 


štemplík 
SLOVÁK V AMERÍK 
166 Avenue A 
NEW YORK, N. Y. 


E 

Štemplíky nikdy nelepte na zadnú stranu listu, 
Na list do Ameriky musíte dať vždy najmenej 2c. 
štemplík, a do kraju 5c. 100 
OBJEDNÁVKA, Keď dačo objednávate, píšte nasledovne: 

Goff, Pa., 21 septembra, 1905. 

Pán Pavel K. Kadák, 

Scranton, Pa. 

Ctený pane : — 

Priloženo posielam Vám $3.50, 

za ktorý obnos ráčte mi zaslať nasledovné: 
1 Statistikár a Samopočtár s mapami $ .75 

1 Ježiš Moja Radosť 80 

1 Strihácu mašinku 1.45 

1 Kapesný nožík 50 

S predošlou objednávkou som spokojný. 
Pošlite mi teraz objednaný tovar čo najskoršie. 

S pozdravom, 

Fr. Rybár. 
Adressa : P. O. Box 18, 

Goff, Westmoreland Co., Pa. Poznámka: Na adressách píše sa vždy: Pani — 
Mrs.; Slečna — Miss; Pánovia — Messrs. Keď 
niekoho oslovujeme, už či ústne lebo v liste, užíva 
sa: Pán — Sir; Pani — Madam; Pánovia — Gen- 
tlemen. Kňazom dáva sa titul: Rev. Lekárom: 
Dr. Mužským vyššieho postavenia, zvlášte úradní- 
kom dáva sa titul: Esq. (zkrátené Esquire — 
blahorodie) a toto vždy kladie sa za menom. 
Dámy oslovujú sa: Ladies. 101 
ŽIADOSŤ O ROBOTU. Carbon, Ind., 3 mája, 1905. 
Pán Vilém Wood, 

Cresson, Pa. 
Ctený pane: — 

Odpovedajúc na Vašu ohlásku 
v "Sokole" ohľadom uhlokopáčov dovolujem si 
nabídnuť Vám svoje služby. Je nás tu asi 25 
zručných majnerov hľadajúcich robotu. Prosím 
sdeľte mi podrobnosti a prijmite vďaky. 

Váš oddaný, 

Klement Murgac. 

Anglicky: 

Carbon, Ind., May 2nd, 1905. 
Mr. William Wood, 

Cresson, Pa. 
Dear Sir: — 

Replying to your advertisement 
in the "Sokol" for miners, I beg to offer you my 
services. We are here 25 skilled miners, seeking 
employment. Please state particulars, and oblige 

Yours truly, 

Clement Murgac. 102 ŽIADOSŤ O DORUČOVANIE POŠTOVÝCH 
ZÁSIELOK NA NOVÚ ADRESSU. Limestone, N. Y., 4 decembra, 1905. 
Postmajster, 

Bridgeport, Conn. 
Ctený pane: — 

Prosím, posielajte všetky moje 
poštové zásielky adressované na Geo. Germek, 
36 Hallam St., Bridgeport, Conn., na moju novu 
nižej udanú adressu, a prijmite moje vďaky. 

S úctou Váš, 

Juraj Germek. 
Nová adressa: P. O. Box 44, Limestone, N. Y. 

Anglicky: 

Limestone, N. Y., December 4th, 1905. 
Postmaster, 

Bridgeport, Conn. 
Dear Sir: — 

Please forward all my mail matter 
addressed to Geo. Germek, 36 Hallam St., Bridge- 
port, Conn., to my new address given below, and 
oblige, Yours respectfully, 

George Germek. 
New address: P. O. Box 44, Limestone, N. Y. 103 
ŽIADOSŤ' O VYPLATENIE MZDY, Neffs, O., 1 júna, 1906. 
Illinois Steel Co., 

Joilet, 111. 

Pánovia: — 

Ráčte mi zaslať po pošte čo najskoršie 

Vám bude možno pripadajúcu mi mzdu za prácu 

konanú od 1 do 23 marca, a prijmite vďaky. 

Vám veľmi oddaný, 

Jozef Tomášik. 

Adressa: P. O. Box 55, Neffs, O. 

A nglck y: 

Neffs, O., June 1st, 1906. 
Illinois Steel Co*, 

Joilet, 111. 
Gentlemen: — 

Kindly mail to me at your earliest 
convenience my wages due for work rendered 
March lst-23rd., and oblige, 

Yours very truly, 

Joseph Tomašik. 
Address: P. O, Box 55 Neffs, O. Pozn. V slovenskej reči v listoch píše sa Vy, 
Vám, Ty, T'a, Tebe atď. začiatočnou veľkou 
literou. V anglickej reči píše sa len malými 
literami you, your, atď. Naproti tomu Angličan 
slovo I (ja) píše veľkou písmenou. 104 
POSIELANIE PEŇAZÍ. 


Peniaze zasielajú sa v Amerike na poštovú 
poukážku (Postal Money Order), express - nú 

poukážku (Express ľioney Order), bankový ček 
(check) alebo v registrovanom liste. 

Po pošte a po expresse možno zaslať peniaze aj 
do starého kraju. 

Najlepší spôsob zasielania peňazí je na poštovú 
poukážku. Takto je poplatok malý a peniaze 
úplne bezpečné. 

Ked chcete poslať peniaze na poštovú poukážku, 
vypýtajte si od poštára žiadosť o poukážku, Appli- 
cation for ľioney Order (eplikejšn for many ordr), 
ktorú musíte sami vyplniť ako je tu na druhej 
strane vypísano. 

Viac nikde nič nedopisujte, len ako tu vidíte. 
Sent to znamená, že komu zasielané sú peniaze, a 
Sent by znamená kto posiela; tu sa má podpísať 
zasielateľ. 

Túto karotku treba oddať s peniazmi poštárovi, 
ktorý potom doručí zasielateľovi Money Order. 
Tú modrú (belavú) kartu z pošty treba zaslať v 
liste tomu, komu majú byť peniaze vyplatené, lebo 
bez tej karty, poukážky, peňazí nemôže dostať. 
Len ten malý odstrižok od poštára treba si po- 
držať; to je poistenka. 105 

Stamp of Issuing Office 

Dollars Cents .. ^^ Form Nc. 6001. 

/ X DOMESTIC. 5$ a. o 

í Fee cents hl \ S 

0. ^- ^ 

J^ Space above this line is for the Postmaster's record, to be filled by him 

U 

d Application for Money Order. 

CD 

Z Amount 3 Dollars . 50 Cents 

* Sent to JOHN HLADI CS 

Ul — — — — 

O 

tt 66 Avenue A 

O - ■■■ 

O 

*j Street and No. 

1. ~*. . Akron, O. 

Jjj City or town _ [ __ 

D 

S State. _ 

DC 

< Sent by Ladislaus Hurban 

I 

O 

cĺ Clevelandy O. Address of sender; No. ff^^;, Street. DODATOK. MENA STATOV A TERITORIl' KTORÉ PRISLÚ- 
CHAJÚ K SPOJENYfl SŤATOM. (Najprv je udané meno ako sa má písať, potom 
ako sa zkracuje, a na ostatku ako sa má vysloviť. 
V adressách nevypisuje sa celé meno štátu, lež 
len zkráceno; na príklad: Scranton, Pa.) ALABAMA, 

Ala. (älabämä). 
ALASKA, 

Alaska (äláska). 
ARIZONA, 

Ariz, (ärizona). 
ARKANSAS, 

Ark. (arkänsäs i ar- 

känsó). 
CALIFORNIA, 

Cal. (khälifornia). 
COLORADO, 

Colo, (kholorédo). 
CONNECTICUT, 

Con. (khanetykhat). 
DELAWARE, 

Del. (delävér). 
DISTRICT OF CO- 
LUMBIA, D. C. {dystrikt av khalanv- 

bia). 
FLORIDA, 

Fla. (florid a). 
GEORGIA, 

Ga. (džórdžia). 
IDAHO, 

Idaho (ajdähó). 
ILLINOIS, 

111. (ilinójz). 
INDIANA, 

Ind. (indyän-a). 
IOWA, la. {ajova\. 
KANSAS, 

Kans. (khänses). 
KENTUCKY, 

Ky. (khentaky). 
LOUISIANA, 

La. (luziänä). II. MAINE, Me. (mcjn). 
MARYLAND, 

Md. (marUcnd). 
MASSACHUSETTS, 

Mass. {mäsečjásets). 
MICHIGAN. 

Mich, (niišigii). 
MINNESOTA, 

Minn, {minesóta). 
MISSISSIPPI, 

Miss, (misisipi). 
MISSOURI, 

Mo. (niiziiri). 
MONTANA, 

Mont. (montä)ia). 
NEBRASKA, 

Nebr. (nebráska). 
NEVADA, 

Nev. {neväda). 
NEW HAMPSHIRE, 

N. H. (mi hämšôr). 
NEW JERSEY, 

N. J. (híí dž'órzi). 
NEW MEXICO, 

N. Mex. (mi meksi- 
' kó). 
NEW YORK, 

N. Y. (mi jork). 
NORTH CAROLINA, 

N. C. (north kh'dro- 

läjna) . 
NORTH DAKOTA, 

N. Dak. (north dä- 

khóta). OHIO, O. (ohájo). 
OKLAHOMA, 

Okla. {Oklahoma). 
OREGON, 

Oreg. (óregn). 
PENNSYLVANIA, 

Pa. (pensilvénia). 
RHODE ISLAND, 

R. I. (rod ajlend). 
SOUTH CAROLINA, 

S. C. (smith khäro- 

ľájna). 
SOUTH DAKOTA, 

S. Dak. (saitth da- 

khóta). 
TENNESSEE, 

Tenn. (tenesi). 
TEXAS, 

Tex. (teksäs). 
UTAH, Utah {juta). 
VERMONT, 

Vt (vonnant). 
VIRGINIA, 

Va. {vôrdMnia). 
WASHINGTON, 

Wash, {vóšingtn). 
WEST VIRGINIA, 

W. Va. (vest vôrdM- 
nia). 
WISCONSIN, 

Wis. (viskhánsn). 
WYOMING, 

Wyo. (vajóming). III. ľlENA NIEKTORÝCH SVETOVÝCH MIEST, 
NÁRODOV, ZEMI, ATĎ. ADRIATICKÉ MORE, 
Adriatic sea (edrie- 
tyk si). 

AFRIKA, Africa 
(efrika). 

AFRIKÁN, African 
(efrik)i). 

ALŽÍR, Algeria 
(elčíria). 

AMERIKA, America 
(emerika). 

AMERIKÄN, AME- 
RICKÝ, American 
(emeriku). 

ANGLICKO, England 
(inglcnd). 

ANGLICKÝ, English 
(ingliš). 

ANGLICAN, English- 
man (inglišmen). 

ANTVERPY, 

Antwerp ( entvôrp ) . 

ARAB, Arabian 
(erejbien). 

ARABSKO, Arabia 
(erejbia). 

ARMÉN, Armenian 
(armínyen). 

ASIA, Asia (ejsia). ASIATICKÝ, 

Asiatic (ejsietyk). 

ATÉNY, Athens 
(ethenz). 

ATLANTICKÝ OCE- 
ÁN, Atlantic ocean 
{etlentyk óhi). 

AUSTRÁLIA, Austra- 
lia (estrejlia). 

AUSTRÁLČAN, Aus- 
tralian (cstrejlieii). 

BABYLON, Babel ' 
(bejbl). 

BELEHRAD, Belgrad 
(bilgred). 

BELGICKO, Belgium 
(beldčium). 

BERLIN, Berlin 
(bôrlin). 

BOSNIA, Bosnia 
(basnya). 

BOSNIAK, Bosnian 
(bas)iyen). 

BREMÝ, Bremen 
(bre)mcn). 

BUDÍNPEŠŤ, 

Budapesth (budapest). 

BULHAR Bulgarian 
{bulge jrieri) . IV. BULHARSKO, Bulga- 
ria (bulge jria). 

CARIHRAD, Constan- 
tinople (khonstenty- 
nópl) . 

ČECH, ČESKÝ, Bohe- 
mian (bohýmien). 

CERNOHOREC, Mon- 
tenegrian (mantené- 
grien). 

ČERNOHORSKO, 
Montenegro (mante- 
négro ) . 

ČESKO, Bohemia 
(bohýmia). 

ČÍNA, China (čajna). 

ČÍŇAN, ČÍNSKY, 
Chinese (cajnýz). 

DALMATÍNEC, Dal- 
matian ( delmejsien ) . 

DALMÁTSKO, Dal- 
matia ( d elm ejsia) . 

DÁN, DÁČAN, Dane 
(de j n). 

DÁNSKO, Denmark 
(denmark) . 

DÁNSKY, Danish 
(dénys). 

DUNAJ, Danube 
(denúb). 

EURÓPA, Europe 
(jura p). 

EUROPČAN, EURÓP- 
SKY, European (Ju- ro pien). 
FÍNSKO, Finnland 

(ňnlend). 
FINČAN, Finnlander 

(ňnlendr). 
FRANCÚZ, Frenchman 

(frenčmen). 
FRANCÚZSKO, 

France (f r ens). 
FRANCÚZSKY, 

French (frenc). 
GRÉCKO, Greece 

(grís). 
GRÉK, GRÉCKY, 

Greek (grík). 
HALIČ^ Galícia 

(gelisia). 
HOLANDSKO, 

Holland (halend). 
CHORVÁT, Croatian 

(kroejšien). 
CHVALINSKÉ 

MORE, Caspian sea 

(khespien si). 
IRČAN, Irishman 

(ajrismen) . 
ÍRSKO, Ireland 

(ajrlend). 
IRSKÝ, Irish (ajriš). 
JAPONČAN, JAPON- 
SKÝ, Japanese (dše~ 

peny s). 
JAPONSKO, Japan 

(džepen). KODAN, Copenhagen 
(khopnhejgn). 

LISABON, Lisbon 
(lizbri). 

LITVIN, Lithuanian 
(liŕhvejnien). 

LONDÝN, London 
(landn). 

MAĎAR, Magyare 
(madar). 

MORAVA, Moravia 
(mor e j via). 

MORAVAN, MORAV- 
SKÝ, Moravian (mo- 
re jvien) . 

NEMEC, NEMECKÝ, 
German (dzbrmen). 

NEMECKO, Germany 
(džôrmeny) . 

NIZOZEMSKO, 

Netherlands (nedhr- 
íendz). 

PARÍŽ, Paris (pens). 

PERSIA, Persia 
(persia). 

PÉRSICAN, 

Persian (peršien). 

PETROHRAD, Peters- 
burg (pitrzbbrg). 

POLIAK, Pole (pól). 

POĽSKO, Poland 
(pólend). 

POĽSKÝ, PolishO'/u) 

PORTUGALČAN, Portugese ( port u gíz). 
PORTUGALSKO, 

Portugal (portitgl). 
PRAHA, Prague 

(pre j g). 
PRUSKO, Prussia 

(priísia). 
RAKÚSKO, Austria 

(ostria). 
RAKÚSKY, RAKÚ- 
ŠAN, Austrian (á^- 

strien) . 
RÍM, Rome (róm). 
RÍMAN, RÍMsky, 

Roman (rómen). 
RUS, RUSKÝ, Russian 

(rast en i rúšien). 
RUSKO, Russia (rasia 

i rušia). 
SAS, SASKÝ, Saxon 

(seksn). 
SASKO, Saxony 

(seksonv). 
SIBÍR, Siberia 

(sib íri a i sajbiria). 
SLÁVI AN, Slav (sláv 

i slcv). 
SLAVIANSKÝ, Slavic 

(slávik i slévik). 
SLAVONSKO, 

Slavonia (slavónia). 
SLAVONSKÝ, SLA- 
VONIAN, Slavonian 

(slavónien) . Vi. SLEZÁK, Silesian 
(silíšien). 

SLEZSKO, Silesia 
(silisia). 

SLOVÁK, SLOVEN- 
SKÝ, Slovak (slovak 
i Slovek). 

SLOVINEC (Graner), 
Crainer (krejnY). 

SRB, Servian (sôrvien). 

SRBSKO, Servia 
(sôrvia). 

SREDEC (Sofia), 
Sophia (sófia). 

STREDOZEMNÉ 
MORE, Mediterra- 
nean sea (medyterej- 
nien si). 

ŠKÓT, Scotchman 
(skacmen). 

ŠKÓTSKO, Scotland 
(skatlend). 

ŠPANIEL, Spaniard 
(spenjard). 

ŠPANIELSKO, Spain 
(Spejn). 

ŠPANIELSKY, 
Spanish (spenvs). 

ŠTÝRSKO, Štyria (štyria). 
ŠVAJČIAR, ŠVAJ- 
ČIARSKY, Swiss 

(svis). 
ŠVAJČIARSKO, 

Switzerland (svicr- 

lend). 
ŠVÉD, Swede (svíd). 
ŠVÉDSKO, Sweden 

(svídn). 
ŠVÉDSKY, Swedish 

(svídyš). 
TALIAN, TALIAN- 
SKY, Italian (it dien 

i a jt f lien). 
TALIANSKO, Italy 

(itely). 
TURECKO, Turkey 

(ťôrky). 
TURECKÝ, Turkish 

{ťôrky s). 
TUREK, Turk (fork). 
ÚHOR, UHORSKÝ, 

Hungarian ( hangé- 

rien i hangejrien). 
UHORSKO, Hungari 

(hangeri). 
VIEDEŇ, Vienna 

(viena). (Pozn. Všetky krajiny sveta s hlavnými mesta- 
mi, atď., uvedené sú v knihe Statistikár a Samo- 
počtár, ktorú možno kúojť v knihárni P. Kadá- 
kove j ) . VIL ľlESTA, OSADY A OKOLICE 

v Spojených Štátoch a v Kanade, značne obydlené 
Slovákmi a ako ich názov treba vysloviť. Allegheny City, 

(alegheny sity). 
Allentown, (alentaun). 
Anita, (enyta). 
Ansonia, (änsonia). 
Ashland, ( äslend) . 
Ashtabula ( ästebjúla ) . 
Baggaley, (beglej). 
Barnesboro, 

(bamsboró). 
Bayonne City, 

(b e j on sity). 
Bellaire, (belér). 
Belt, (belt). 
Benwood, (benvúd). 
Berea, (bírea). 
Binghamton, 

(binghemtn). 
Birmingham, 

(b or min gh em). 
Bitumen, ( bitjumen) . 
Boonton (búntn). 
Bound Brook, 

(baandbruk) . 
Braddock, ( brcdak ) . 
Bradenville, 

(bredenvil). Bridgeport (bridzpórt). 
Brooklyn, ( brnklin ) . 
Brookside, (bruksajd). 
Brownsfield, 

(braiinsfíld) . 
Butler (batlr). 
Butte City (bjút sity). 
California ( khälifornta) , 
Carbon (kharbon) . 
Catasauqua 

(khetesekva). 
Charleroi (cárlrój). 
Chicago (ciká go). 
Cincinnati (sinsinéty). 
Clarence, ( klerens) . 
Cleveland, ( klívlend) . 
Connellsville 

(khanlsvil) . 
Creighton, ( krejtn ) . 
Cresson (kresn). 
Delancey ( delensi) . 
Derby (dorbi). 
Diamond, (dajmond). 
Dilonvale (dylonvél). 
Dubois (dubój). 
Dunbar (danbár). 
Dunlo, (danló). VIII. Dunmore ( danmór) . 
Duquesne (dukejn). 
Eckley, (ekli). 
Edwardsdale 

(edvordsdejl). 
Ehrenf eld ( ernfeld) . 
Elizabethport, 

(elizabethport). 
Erie {iri). 
Etna {etna). 
Exeter Borough 

(egzetor b or ó). 
Fayette City {fejet sity)- 
Fernie (forny). 
Fishkill (fiskyl). 
Ford City (ford sity). 
Forest City (far est sity). 
Fort William 

(fort viliem). 
Franklin Furnace 

(frenklin fames). 
Freeland ( frilend ) . 
Gallitzin (gelicin). 
Garnerville (garnervil) . 
Greensburg 

(grinsburg). 
Haselton (hesltn). 
Haverstra w ( hew str á ) . 
Hazleton (hejzltn). 
Hibernia ( hajbernia) . 
Hoboken (hobokn). 
Homestead (hómsted). 
Hostetter (hostetr). Houtzdale ( hautsdejl) . 
Hubbard (habôrd). 
Iron Mountain 

(ajm mauntn). 
Ironwood ( ajmvud ) . 
Jersey City 

(dzbrzi sity). 
Jessup (dzesup). 
Johnstown, 

(d Must ami). 
Joliet, (dzoljet). 
Kangley ( khengli) . 
Kansas City 

(khenzes sity). 
Lansford (lensford). 
Latrobe (letrob). 
Lattimer (letymr). 
Lebanon (lebänan). 
Lei sen ring ( lajzenring ) . 
Krstné mená, 
Lethbridge ( lethbridz). 
Lisbon Falls 

(lizbn fóls). 
Lorain (lorejn). 
Lowell ville (lovlvil). 
Loyalhanna (lojlhena) . 
Mahanoy City 

(mehenoj sity); 
Marblehead (marblhéd). 
Mauch Chunk 

(mak cank). 
Mayfield (mejfild). 
McAdoo (mekedii), IX. McKeespprt 

{mekýsport) . 
McKees Rocks 

{mekýs raks). 
Milwaukee {milvóky). 
Minersville {majnrsvil) 
Mingo Junction 

(mingo dzanksn). 
Minneapolis 

{mineäpolis) . 
Monessen {manesn). 
Monongahela 

{monongehela). 
Morrisdale Mines 

{marisdejl majns). 
Mt. Carmel 

{maunt kharml). 
Mt. Pleasant 

{maunt pleznt). 
Munhall {manhól). 
Munson Station 

(mansn stejsn). 
Nanticoke (nentykhók) 
Natrona (netróna) . 
Newark (núark). 
New Britain 

(nú britn). 
New Castle {nú khesl) 
New Hartford 

{nú hart f or d). 
New Haven {nú hejvn) 
New York {nú jork). 
Oliver {alivr). Olyphant {alifnt). 
Pána {päna). 
Passaic {pese j k). 
Patterson {petrsn). 
Patton {pätn). 
Pejepscott (pejepskat) 
Perth Amboy 

{port ämboj). 
Philadelphia {ňlädelňa) 
Philipsburg {ňlipsbôrg) 
Phoenixville 

{fenykszril). 
Pittsburg {pit sb org) . 
Pittston {pitstn). 
Plymouth {plimoth). 
Port Chestr {port cestr) 
Pottstown {patstaun). 
Pottsville {patsvil) . 
Raritan {reritn). 
Reading ( redyng ) . 
Rockland Lake 

{raklend lejk). 
Scottdale {skatdejl). 
Scranton {skrentn). 
Shamokin {sämokin). 
Sharon {s'áron). 
Snow Shoe {snó sú). 
South Bethlehem 

{satith bethlehem). 
Sparrows Point 

{sperós pojnt). 
Steelton {stýltn). 
Stamford {stämfôrd). x. St. Clair (sejnt klejr) 
St. Louis {sejnt lujz). 
St. Paul {sejnt pól)- 
Stockdale {stakdejl). 
Streator {strítôr). 
Struthers {strathers) . 
Tarentum (ťárentam). 
Taylor {tejlr). 
Throop (thrúp). 
Torrington ( taringtn ) . 
Uniontown 

{juniontaun) . 
Vandergrift {vändrgrift). 
Washington {v o sin gin) 
Webster {vebstr). 
Wheeling {hviling) . 
White Haven 

{hvajt hejvn). 
Whiting ( hvajtyng) . 
Wilkes Barre 

{vil k s b ere). 
Windber {vindbr). 
Yonkers {jankôrz) . 
Youngstown 

{jangstann). KRSTNE MENA, SLOVÁKMI NAJVIAC 
UZIVANE. ADAM, Adam {edém). 
ALBERT, 

Albert {elbôrt). 
ALŽBETA, 

Elisabeth {elizebeth). 
ANDREJ, 

Andrew {endrú). 
ANNA, Anna, Annie 

{enä, eny). 
ANTON, 

Anthonv ( enthony) . 
BARBARA, 

Barbara {bárbera). 
CYRILL, 

Cyrill {siril). DOROTEA, 

Dorothea {dorothye) 
EMÍLIA, 

Emily {emili). 
EVA, 

Eva, Eve {íve, ív). 
FRANTIŠEK, Frank, 

Francis {frenk, frenr 

cis). 
FRANTIŠKA, 

Frances {f reuses). 
GAŠPAR, 

Caspar {khespr). 
GREGOR, 

Gregory {greg ori) . XI. HELENA, Helena, 

Helen (helíne, helen). 
IGNÁC, 

Ignatius (ignéšez). 
IMRICH, Henry, Eme- 

rick ( henry, emrik ) . 
IVAN, Ivan, John 

(iven, dzán). 
JAKUB, 

Jacob (dzejkab). 
JÁN, John (dzán). 
JOZEF, Joseph, Joe 

(dzózef, džó). 
JOZEFINA, Josephine 

(džózeňn). 
JULIANA, Juliana 

Julia ( dzúliäna, dzú- 

lia) . 
JURAJ, George 

(d zor d z). 
KAROL, Charles, 

Charley (cárlz, cárli). 
KAROLÍNA, Caroline 

(kherolajn). 
KATARÍNA, 

Catharine (khetrín). 
LUDVIK, Louis (lújz). 
MAGDALÉNA, Mag- 
dalene (megdelin). 
MÁRIA, Maria, Mary 

(meraj a, meri). 
MATEJ, Matthias, Matthew (metaj es, 

methjú). 
MICHAL, Michael, 

Mike (majkl, maj k). 
MIKULÁŠ, 

Nicholas (nykoles). 
PAVEL, Paul (pól). 
PAVLÍNA, 

Paulina (pólajna). 
PETER, Peter (pítr). 
RUŽENA, Rosalia, 

Rosa (rozejlia, róza). 
ŠTEFAN, 

Stephen, Steve (ste f n, 

sty v). 
TEREZA, 

Theresa (terísa). 
TOMÁŠ, Thomas, Tom 

(tames, tam). 
VALENTIN, Valentine 

(valentajn) . 
VASIL, Vasil (vesil). 
VILÉM, 

William (vil j em). 
VINCENT, 

Vincent (zňnsnt). 
VOJTECH, 

Adalbert ( edelbôrt) . 
ZUZANNA, Susanna, 

Susy (suzena, suzi). 
ŽOFIA, 

Sophia, Sofie (so f a ja, 

soň). ¥ # 

J PRAKTIČNÝ j| 

$ ANGLICKO SLOVENSKY * 

\ SLOVNÍK í 

* Sostavil P. K. KADAK, 

G JO J 9 

* THE PRACTICAL j 

£ ENGLISH SLOVAK % 

\ DICTIONARY \ 

ft By P. K. KADAK. <0 

í _______ f$ 

f * Poučenie a vysvetlenie k 
slovníku. Kto už mal v rukách nejaký slovník, tomu ne- 
treba vysvetlovať, že načo je dobrý slovník a ako 
sa má používať. Lež medzi naším milým národom 
sú mnohí, ktorým vec objasniť považujem za po- 
trebné. Tento "Praktičný Slovník slúži k tomu 
cieľu, aby sme v ňom rýchle vynašli čo znamená 
jedno lebo druhé slovo a ako sa má hľadané slovo 
písať a vysloviť. Tento slovník obsahuje dve časti. 

V prvej časti najdú ct. čitatelia na predka an- 
glické slová, tlačené veľkými literami (tak treba 
anglické slová písať). Potom nasleduje v zátvor- 
kách šikmými literami tlačená výslovnosť dotyčného 
slova, to jest ako treba ho čítať a vysloviť. Za tým 
nasleduje slovenský preklad tlačený obyčajnými lite- 
rami, to jest čo to slovo znamená po slovensky. 

Teda v prvej časti je Anglicko-Slovenský Slov- 
ník, v ktorom nájdeme výslovnosť a preklad anglic- 
kých slov. Keď chceme vyhľadať, že čo znamená 
daktoré anglické slovo na slovensky a ako ho treba 
vysloviť, musíme ho hľadať v prvej časti tejto knihy 
čili v Anglicko- Slovenskom Slovníku. V drulvej časti knihy sú slová opačne poskla- 
dané, to jest najprv sú slovenské slová, za nimi na- 
sleduje ich preklad čili význam v angličtine, a žatým 
nachádza sa v zátvorkách výslovnosť dotyčných 
anglických slov. Druhú časť tejto knihy tvorí S!o- 
vensko-Anglický Slovník. Ked teda chceme vyhľa- 
dať, ako sa niektoré slovenské slovo píše a vyslovuje 
po anglicky, vtedy musíme to hladať v druhej časti 
tejto knihy čili v Anglicko-Slovenskom Slovníku. 

Kto by sa nazdával, že je to jedno, či Sloven- 
sko-Anglický lebo Anglicko-Slovenský je slovník, 
ten by sa veľmi mýlil. Preštuduj úc túto knihu, pre- 
svedčí sa, že obe časti slovníka sú nevyhnutne po- 
trebné. 

K vôli lepšiemu pochopeniu opakujem v krát- 
kosti : 

Ked chcete vynájsť, c o znamená niektoré an- 
glické slovo na slovensky, vtedy treba ho hladat v 
prvej časti čili v Anglicko-Slovenskom Slovníku. 

Ked chcete vynájsť, ako sa píše lebo povie slo- 
venské slovo po anglicky, vtedy hlodajte to v 
druhej časti knihy, čili v Slovensko-Anglickom 
Slovníku. 

Všetky slová, anglické i slovenské, poskladané 
sú podľa abecedy, aby sa mohly snadno a rýchle vy- 
hľadať. Pod literou "a" sú všetky slová, ktoré za- 
čínajú sa písmenou "a"; pod literou "b" nájdete 
všetky slová začínajúce sa písmenou "b" ; pod "c", 
začínajúce sa touže literou, atď. Lež všetky slova 
sú poskladané v tomto slovníku tak, že aj druhá, 
tretia, atď., litera slova ide podľa abecedy. XI. 

Na príklad chcete vynájsť čo znamená anglické 
slovo "air." Otvoríte prvú časť knihy čili Anglicko- 
Slovenský Slovník, vyhľadáte literu "a" (o ktorej 
znáte, že je na predu, lebo "a" je prvou písmenou 
abecedy), a tam to slovo hľadáte. Poneváč v slovo 
"air" je druhou písmenou "i", teda budete hľadať 
slová pod literou "a", ktorých slov druhou literou 
je "i", a treťou "r". Tak nájdete slovo "air", pri 
ňom v zátvorkách "ér" (ako sa má vysloviť), a za 
tým nájdete význam čili preklad: vzduch. 

Druhý príklad: Chcete vyhľadať, čo znamená 
anglicky slovo "keep". Otvoríte Anglicko-Sloven- 
ský Slovník, vyhľadáte literu "k" a pod ňou slová 
začínajúce sa literou "k", po ktorom nasleduje "e", 
atcf. Tam nájdete, že slovo "keep" povie sa "khýp" 
a znamená: držať (tri mať). 

Tretí príklad: Chcete vyhľadať ako sa povie 
anglicky "chlieb." Otvoríte druhú časť knihy, to 
jest Slovensko-Anglický Slovník a pod literou "ch" 
nájdete slová začínajúce sa literou "ch". Poneváč 
hľadáte slovo "chlieb", teda vyhľadáte podľa abe- 
cedy slová, ktoré začínajú sa literou "ch", za ktorou 
nasleduje "1", potom "i", atď. Tam teda nájdete, 
že chlieb píše sa anglicky bread a povie sa "bred." 

Mnohé slová majú viac významov a preto som 
aj v preklade viac slov podal. Na príklad anglické 
slovo "fly" znamená slovensky mucha i lietať. Slo- 
venské slovo "čistý" znamená v angličtine clean, 
pure, atď. 

Kto si dá trochu na veci záležať a navykne na 
upotrebovanie slovníka, ten bár ktoré slovo nájde za XII. 

krátku chvíľu, možno povedať okamžite. Len treba 
znať abecedu, na ňu pamätať a podľa nej hľadať. 
Vy trvanlivosť 3, dobrá vôľa je potrebná, ostatné 
pôjde. 

Slovník hodí sa zvlášte pre tých, čo už znajú 
anglicky koľko toľko. Kto sa chce učiť pravidlá 
mluvničné, výrazy atď., nech si kúpi len "Praktičný 
Tlumač," vydaný Kadákom. Tam nájde všetko 
potrebné. 

Upozorňujem tu ct. rodákov, že v tomto slov- 
níku je udaný len prítomný čas slovies. Na príklad 
"see" znamená: videť; saw znamená: videl. Tak 
v slovníku možno nájsť slovo see (videť), ale "saw" 
(videl) tam nestojí, poneváč tvorenie minulého času 
má sa každý naučiť. V mojom "Praktičnom Tlu- 
mači" je to vysvetleno a udané sú aj všetky nepra- 
videlné slovesá. Opakujem: hľadajte v slovníku len 
prítomný čas slovies, ako: see (videť), wait (čakať), 
play (hrať), atď., a nehľadajte: saw (videl), waited 
(čakal), played (hral). 

TVORENIE SLOV. 

Anglická i slovenská reč sú veľmi bohaté, 
to jest majú veľmi mnoho slov. Keby všetky 
slová chcel podať človek do slovníka, bola by to nie- 
len priveľká, lež aj veľmi drahá kniha, ktorú by si 
chudobný robotník nemohol kúpiť. A taká dokonala 
kniha ani nie je potrebná pre jednoduchého človeka. 

Ja som uviedol v tomto slovníku len pozorne 
vyberané slová, ktoré sú v každodennom živote naj- 
potrebnejšie. Ale tisíce iných slov možno utvoriť 
pripojením príponiek ku kmeňovým slovám, alebo XIII. porozumeť tisíce iných slov, keď známe význam 
predponiek a koncoviek, slovom príponiek. Z jed- 
ného slova možno ich narobiť viac, len treba pripojiť 
k nim patričné prípony. Ja tu podávam preklad a 
či význam anglických príponiek : AL, IAL značí: ový, 

ský, ný. 
ANCE, ENCE zname- 
ná: nie, tie. 
LY značí : e, o, y. 
AGE znamená : iste, 

stvo, nie. 
TION, ATION značí: 

osť, nie, anie. 
IC, ICAL značí : ný, 

ský. 
MENT značí: osť. stvo, 

nie. 
IVE znamená: vý, ný, 

cí. 
ITY značí: osť. 
TOR značí: teľ, ec. 
ABLE značí: telný, ný. 
TIOUS znamená : ivý, 

ný. 
TUDE značí : nosť. 
ISH značí : vý, ný, ovitý, 

ský. 
1ST značí: ár, nik, ec, 

el, istá. 
ISM značí: ctvo, mus. 
ER značí : teľ, ár, nik. SHIP znamená : stvo, 

nie. 
ESS, RESS značí: ová, 

ná. 
LESS značí: bez, ne. 
Y znamená: osť, nie, 

stvo, vý, e. 
FUL značí : plný, ný. 
ATIC znamená : ský, ný, 

teľ. 
SION znamená: nie, ok. 
NESS znamená: osť, ba. 
URE značí : ba, stvo, 

osť. 
EX znamená: vy, bý- 
valý. 
IM a IN značí: ne, za, 

po, u. 
RE značí: znovu, opät, 

nazad. 
UN znamená: roz, ne, 

vy. 
IR značí: ne. 
ING značí : nie, stvo, 

úci, tie. 
Dl S značí: ne, vy, zne, 

od. XIV. 

S koncovkami ING a ED lebo D sa éasto stre- 
táme. ING značí: úci, tie, nie. Write: písať, writ- 
ing, písanie i píšuci ; going : idúci. Koncovka ED 
lebo D značí : tý, ný, a tiež minulý čas slovies pra- 
videlných. Dress : obliecť ; dressed : oblečený i ob- 
liekol. 

Je ešte viac predponiek a záponiek, a aj tieto 
majú ešte aj iný význam, lež tu uvedené sú hlavné 
a najviac užívané. 

Pomocou príponiek tvoria sa v angličtine slová 
ľahšie než v iných rečiach, poneváč sa tvar slov pri 
tom nemení alebo len veľmi zriedkavé. 

Keď nerozumiete nejaké anglické slovo majúce 
daktorú tu uvedenú predponu lebo záponu, len po- 
zrite do slovníka čo znamená kmeň slova, k tomu 
pripojte slovenský predklad dotyčnej prípony a 
hneď budete znať význam celého slova. Na príklad : 
bear znamená : znášať ; bearable : znesiteľný ; unbear- 
able : neznesiteľný. — Teach : učiť ; teaching ; učenie, 
učiaci ; teacher : učiteľ. — Manage : riadiť ; manager : 
riaditeľ ; management : riadenie, riaditeľstvo ; mana- 
gerial : riaditeľský ; managing : riadiaci. —Blood : krv ; 
bloody : krvavý ; bloodless : nekrvavý, bez krve ; 
bloodiness : krvavosť. — Direct : priamy ; directly : 
priamo ; directness : priamosť ; indirect : nepriamy ; 
indirectly : nepriamo ; indirectness : nepriamosť ; in- 
direction : nepriamosť. — Rapid : rýchly ; rapidity : 
rýchlosť ; rapidly : rýchle. — Digest : zažiť ; digesti- 
bility : záživnosť ; digestion : záživnosť ; digestive : 
zažívací; digester: zaživovateľ; indigestiúle: nezá- 
živný; indigestion: nezaži vnosť; indigestibly : ne- 
záživne. XV. VÝSLOVNOSŤ. Anglická výslovnosť je veľmi ťažká pre Slo- 
váka. Mladý človek snadnejšie osvojí si ju, než 
starší ľudia. Mnohé slová možno sa naučiť aj z 
knihy dosť dobre vyslovovať, ale je aj takých slov 
mnoho, ktorých výslovnosť učiť sa z knihy neodpo- 
rúčam. Dobre je naučiť sa, ako sa niektoré slová 
píšu anglicky, lebo to obľahčí potom aj výslovnosť. 
Kto nevie ako sa slová píšu, ten obyčajne len láme 
anglickú reč a nikdy nebude v stave hovoriť dobre. 
Popri učeniu sa z knihy odporúčam ct. rodákom, 
aby výslovnosť ťažkých slov hľadali si osvojiť v 
živej reči, to jest v rozhovore. 

Nad výslovnosťou niektorých slov hádajú sa aj 
sami rodení Amerikáni. Jedni vyslovujú niektoré 
slovo tak, iný onak. Preto vo veľkých anglických 
slovníkoch nachádzame dvojakú, ba aj viacerakú 
výslovnosť toho istého slova. Na príklad slovo: 
directory (adressná kniha), vyslovujú jedni "daj- 
rektori" a iní zas "dyrektori" : law (zákon), vyslo- 
vujú ako "lá" a iní ako "ló" : wash (prať), vyslo- 
vujú niekde "váš" a inde "vóš" ; financial (finančný, 
peňažný), vyslovujú "finenšl" i "fajnenšl". Jeden 
hovorí, že to je správna výslovnosť, iný zas tvrdí, 
že oná je správna. Kto má pravdu? Pre výslov- 
nosť netreba sa hádať. 

Ja som hľadel uviesť v slovníku takú výslov- 
nosť, aká je najviac užívaná. Keď by teda niekto 
kedy slyšal daktoré slovo ináč vysloviť, nech si ne- 
myslí, že moja výslovnosť nenie dobrá, alebo že XVI. 

patričná osoba zle hovorí. Môže aj on dobre hovo- 
riť, aj moja výslovnosť môže byť správna. 

Ct. čitatelia najdú v mojej výslovnosti často za 
písmenou "k" nasledovať "h" ; toto "h" netreba vy- 
slovovať osobitne, lež spolu s pismenou "k" a len 
polovičné. 

PRÍZVUK. 

Prízvukom menujeme dôraz, ktorý v reči kla- 
dieme na niektoré slabiky slov, to jest keď niektoré 
čiastky slov vyslovujeme hlasnejšie, s väčším dô- 
razom. 

Prízvuk je veľmi potrebný. Kto nezná prízvuk, 
ten nemôže správne hovoriť, ba často zlým prízvu- 
kom zmení smyseľ slova a Amerikán mu neporo- 
zumie. 

V niektorých slovách kladie sa prízvuk na prvú 
slabiku, v iných na druhú, tretiu, atď. A niektoré 
slová majú aj dva lebo viac prízvukov. V takej 
knihe ako je tento slovník, nenie možno prízvuk za- 
značiť na každom slove. Našich krajanov by to ešte 
poplietlo a prekážalo ich učeniu, keby sa mali učiť 
razom s prekladom a s výslovnosťou aj prízvukova- 
nie. Z tej príčiny som prízvukovanie vynechal. 
Ale napomínam ct. rodákov, aby sa učili prízvuk 
pozorne, lebo ináč nikdy nebudú správne hovoriť. 
Prízvuk naučiť sa možno najlepšie v reči, v rozho- 
vore. Dajte pozor na Amerikána, ktorú časť, to 
jest ktorú slabiku slova on hlasnejšie, s väčším dô- 
razom vysloví, a próbu jte ho napodobniť. Ako on 
hovorí, aj Vy tak usilujte sa hovoriť; ako on vyšlo- Li ^íie prízvuk, ta ho a$ vy; klaďte. 

i\cu nauuc ©a, ucmc ičuittusiuu. •Etrctu tjriti 
usilovnejšie a vy trvanlivejšie treba sa do toho púš« 
ťať. Tento "Praktičný Slovník" vám bude v tom 
na dobrej pomoci. Kto nevie ešte anglicky, ať si 
kúpi "Praktičný Tlumač," v ktorom nájde mluv- 
ničné pokyny. 
A (e), jeden. 

ABACK (ebek), nazad. 

ABAFT (ebäft), 
zpiatkv. 

ABANDON 

( ebendon ) , zanechať. 

ABASE {ebejz), znížiť. 

ABASH (ebeš), 
zahanbiť. 

ABATE (ebejt), 
umenšiť. 

ABBEY {ebi) f kláštor. 

ABBREVIATE 
(ebríviét), zkrátiť. 

ABDICATE 

( ebdykejt) , poďako- 
vať sa. 

ABDICATION 

(ebdykejsn), poďako- 
vanie. 

ABDOMEN 

(ebdómen), bruch. 

ABDOMINAL 

(ebdaminl), brušný. ABDUCT (ebdakt), 
odviesť. 

ABDUCTION 
(ebdakšn), únos. 

ABED (ebéd), 
v posteli. 

ABERRATION 

(eberéšn), zablúdenie 

ABET (ebet), štvať, 
vábiť. 

ABETTOR (ebetr), 
štváč. 

ABHOR (ebhór), opo- 
vrhovať, nenávideť. 

ABHORRENT 

(ebharenŕ) , nedôsled- 
ný, zošklivený. 

ABIDE (ebajd), čakať, 
dleť. 

ABILITY {ebility), 
schopnosť. 

ABJECT (ebdžekt), 
opovržený. 

ABJECTEDNESS 
(ebdšektednes) , opo- 
vrženie. Abjure 

ABJURE (ebdšor), od- 
volať, zriecť sa. 
ABLAZE (eblejž), 

planúci, horiaci. 

ABLE (ejbľ), schopný. 

ABLEGATE 

( ebligejt), vyslanec. 

ABLEXESS (ejblnes), 
schopnosť. 

ABLEPSY (eblepsi), 
sleposť. 

ABLY (ejbli), schopne. 

ABNEGATE 

(ebnygejt), odtajiť. 

ABNORMAL 

(ebnórml), nepravi- 
delný. 

ABOARD (ebórd)i na 
lodi. 

ABODE (ebód), oby- 
dlie. 

ABOLISH (ebolis), 
zničiť. 

ABOLITION 

( ebolišn ) , zastavenie, 
odvolanie. 

ABOMINATE 

(ebaminejt) , nenávi- 
del 

ABORT (ebort), pred- 
včasne porodiť. 

ABORTION (ebóršn), 
ztratenie plodu. 20 Absorb ABOUT (ebatit), asi 

okolo. 
ABOVE (ebav), vyše, 

nad. 

ABRADE (cbrejo 1 ), 
odreť. 

ABREAST (ebrest), 
vedľa seba. 

ABRIDGE (ebridš), 
zkracoval 

ABROAD (ebród), v 
cudzozemskú. 

ABRUPT (ebrapt), ná- 
hly. 

ABSCESS (ebses), bo- 
lák. 

ABSENCE (ebsens), 
neprítomnosť. 

ABSENT (ebsent), ne- 
prítomný, vzdialiť sa. 

ABSENTEE (ebsenŕý), 
uprchlík. 

ABSOLUTE (ebsolút), 
rozhodný, neobme- 
dzený. 

ABSOLUTION 

( ebsolúsn ) , rozhreše- 
nie. 

ABSOLUTISM 

(absolútyzm ) , neob- 
medzená vláda. 

ABSORB (ebsórb), 
vssal Abstain 

ABSTAIN (ebstejn), 
zdržať sa. 

ABSTRACT 

(eb strek t), odtiahnuť. 

ABSTRACTION 

( ebstrcksn ) , odtiah- 
nutie, výťah. 

ABSURD (ebsôrd), ne- 
možný, nesmvselný. 

ABUNDANCE 

(ebandns), hojnosť. 

ABUSE (ebjúz), zne- 
užiť, nadávať. 

ABUT (ebat), hraničiť. 

ACACIA (ekejsie), 
akác. 

ACADEMIC 

(ekedemik), akade- 
mický. 

ACADEMY (ekedemi), 
akadémia. 

ACCEDE (eksid), pri- 
stúpiť. 

ACCEND (eksend), za- 
páliť. 

ACCENT (ekseni),pň- 
zvuk. 

ACCEPT (cksepť), pri- 
jať. 

ACCEPTATION 

( ekseptejsn ) , pri j atie* 

ACCESS (ekses), 
vchod. 21 Accredit ACCESSION (eksešn), 

nastúpenie. 
ACCIDENT 

(eksident) , nešťastie. 
ACCLAIM (eklejm), 

vzdávať pochvalu. 
ACCLIVE (eklajv), 

príkry. 
ACCOMMODATE 

(ekhamodejt) , vyho- 

veť, prispôsobiť. 
ACCOMPANY 

(ekhampeny) , spre- 
vádzať. 
ACCOMPLICE 

( ekhamplis) , spolu- 

vinník. 
ACCOMPLISH 

(ekhamplis), vykonať. 
ACCORD (ekkórd), 

shoda. 
ACCORDING 

(ckhórding), podľa, v 

súhlase. 
ACCOST (ekhast),. 

osloviť. 
ACCOUNT (ekháunt), 

účeť. 

ACCOUPLE (ekapl), 

pariť. 
ACCREDIT (e k red y t), 

úver dať. Accumulate 22 A d ays ACCUMULATE 

(ekjumulejt), hroma- 
diť. 

ACCURACY 

(ekjuresi), správnosť. 

ACCURATE 

(ekjurejt). správny. 

ACCURSE (ekôrs), 
preklnať. 

ACCUSATION 

(ekjusejhi), obžaloba, 

ACCUSE (ekjúz), 
obviňovať. 

ACCUSTOM 

(ekhastom) , privyk- 
núť. 

ACE (ejs), túz. 

ACERB (eserb), trpký, 

ACHE (ejk), boľasť. 

ACHIEVE (ečw), pre- 
viesť. 

ACID (esid), kvselina, 

ACIDITY (esidyty), 
kyslosť. 

ACKNOWLEDGE 
(eknalidz), uznať, po- 
tvrdiť. 

ACORN (e j k ór n), ža- 
luď 

ACQUAINT 

(ekvejnt), soznámiť. 

ACQUIRE (ekvajr), 
získať. ACQUISITION 

( ekvisisn ) , naby vanie. 

ACRE (ejkr), 
aker (miera role). 

ACRID (akrid), štip- 
lavý. 

ACROBATE 

( ekrobet) , povrazolo- 
zec. 

ACROSS (ekros), prie- 
kom, cez. 

ACT (ekt), činiť, čin, 
dejstvo. 

ACTING (ektyng), vý- 
konný. 

ACTION (cksn), čin ; 
výkon. 

ACTIVE (ektyv), 

činný. 

ACTOR (ektr), herec, 
činiteľ. 

ACTRESS (ektres), 
herečka. 

ACTUAL (ekčuei), 
skutočný. 

ACUMEN (ekjumen), 
bvstrosť. 

ACÚTE (ekjut), ostrý, 
náhly. 

ADAPT (edept), pri- 
spôsobiť. 

ADAYS (edejs), v te- 
rajšom svete. Add 23 

ADD (ed), spočítať, pri- 
dať. 

AJ >DER (edr), zmija. 

ADDITION (edyšn), 
spočítanie. 

ADDRESS (edres), 
adressa, osloviť. 

ADDUCE (edjús), 
predviesť. 

ADEPT {edept), 
znalec. 

ADEQUATE 

( edekvejt) , primera- 
ný. 

ADHERE {edhýr), 
Inú*. 

ADHORTATION 
(edhortejsn) , napo- 
menutie. 

ADIEU (edju), 
s Bohom. 

ADJACENT 

(edžejsnt), vedlajší. 

ADJOIN (edžojn), pri- 
dať, spojiť. 

ADJOURN (edšôrn), 
odročiť. 

ADJUNKT (edšankt), 
pripojený. 

ADJURE (edšury, za- 
ríekať, 

ADJUST (ediasty, 
upraviť. Ado 

I ADJUTANT 

(edzutent) , pomocník. 

ADJUVATE 

( edziivejt ) , napomá- 
hať. 

ADMINISTRATION 
(edministrejšn), sprá- 
va. 

ADMINISTRATOR 
(edministrejtr), 
správca. 

ADMIRABLE 

( edmirejbl) , obdivu- 
hodný. 

ADMIRATION 
{edmirejm), obdiv. 

ADMIRE (edmojr), 
obdivovať. 

ADMIRAL (edmirel), 
admirál. 

ADMISSABLE 

(edmisibl), pripusti- 
telný. 

ADMISSION 

(edmišn), pripustenie, 
vstup. 
I ADMIT (cdmiŕ), pri- 
pustiť. 

ADMITTANCE 

(edmitens) , vpuste- 
nie, prístup. 

ADO {edit), okolky, 
obtíž. Adopt 24 Aeronaut ADOPT (edapt), prij- 
mut 

ADOPTION (edapšn), 
prijatie. 

ADORE (edór), zbož- 
ňovať, klaňať sa. 

ADORN (edorn), 
ozdobovať. 

ADRIFT (edrift), 
vlnám vystavený. 

ADRY (c'dráj), 
vyschnutý. 

ADULATION 

( edjulejšn), lichote- 
nie. 

ADULT {e dali), 
dospelý. 

ADULTERATE 

( edalterejt ) , falšovať, 
cudzoložiť. 

ADULTERATION 
( edalterejsn) , falšo- 
vanie. 

ADUST (edast), popá- 
lený. 

ADVANCE (edvens), 
napredovať. 

ADVANCEMENT 
( edvensmeiit) , napre- 
dovania. 

ADVANTAGE 

( edventéďz) . výhoda. 

ADVENT (edvent), advent. 
ADVENTURE 

(edvencr), dobrodruž- 
stvo. 
ADVENTURER 

( e dv encore? ■) , dobro- 
druh. 
ADVERB (edvôrb), 

príslovie. 
ADVERSE (edvôrs), 

protivný. 
ADVERSITY 

( e dvor sit y ) , nešťastie. 
ADVERTISE 

( edvrtajs) , oznamo- 
vať. 
ADVERTISEMENT 

(edvertajzment) , 

ohláska. 
ADVICE (advájs), 

porada. 
ADVISE* (edvajz), 

radiť. 
ADVISED (edvajsd), 

opatrný. 
ADVOCATE 

( edvokejt ) , provotár, 

zastávať, hlásať. 
AERIAL (ejiryel), 

vzdušný. 
AERONAUT 

( ejeronát ) , vzdueho 

plavec. 


Afar 

AFx\R (e far), ďaleko. 

AFFAIR (efejr), zále- 
žitosť, udalosť. 

AFFECT (efekt), vplý- 
vať, účinkovať. 

AFFECTATION 

( efekt e j hi ) , pretvár- 
ka. 

AFFECTED (efekt ed), 
napadnutý, dojatý. 

AFFECTION^ 

( efeksn) , -náklonnosť, 
ochorenie. 

AFFIANCE 

( e f a j ens) , zasnúbený. 

AFFIDAVIT 

(eňdejvit), svedoctvo. 

AFFIRM (efôrm), 
potvrdiť. 

AFFIRMATION 

( efôrm e j bi ) , potvr- 
denie. 

AFFIX (efiks), pridať. 

AFFLICT (eflikt), trá- 
piť. 

AFFORD (efórd), po- 
skytovať. 

AFFRANCHISE 

( efrenčiz) , osvobodiť. 

AFFRAY (e f re j), 
bitka. 

AFFRIGHT (e f raj t), 
poľakať. 25 Aggregate 

AFFRONT (e f rant), 
urážka, postaviť sa. 

AFLOAT (eflót), pluť, 
byť na vode. 

AFOOT (efút), pešky. 

AFORE (e fór), pred. 

AFRAID (efrejd), na- 
strašený. 

AFRESH (e f reš), 
znovu. 

AFRONT (e front), 
naproti. 

AFT (ä/0, zad. 

AFTER (efter), za, po. 

AFTERNOON 

( äftrnún) , popolud- 
nie. 

AFTERWARD 
(eftervard), potom. 

AGAIN (egejn), zas. 

AGAINST (egenst), 
proti. 

AGE (ejdz), vek, doba. 

AGED (ejdzd), 
zostárly. 

AGENCY (ejdzensi), 
jednateľstvo. 

AGENT (ejdzent), jed- 
nateľ. 

AGGRAVATE 

(egrevejt), zhoršiť. 

AGGREGATE 

(egregejt) , hromadiť. Aggress 

AGGRESS (egres), 

napádať. 
AGGRESSION 

(egrešn), útok. 
AGGRIEVE (egryv), 

krivdiť. 
AGILE (edšil), ohybný. 
AGHAST (egest), 

udesene. 
AGITATE (edžitejt), 

búriť, rokovať. 
AGITATOR 

(edziiejtr), burič, pô- 

sobiteľ. 
AGO (egó) y pred. 
AGOG {e gag) y nedoč- 
kavé. 
AGONIZE (egonajz), 

trápiť. 
AGONY (egony), 

múka. 
AGOOD (egná), 

vážne. 
AGREE (egrí), shodo- 

vať sa. 
AGREEABLE 

(egríejbl) , príjemný. 
AGGREEMENT 

(egríment), shoda, 

úmluva. 
AGRICULTURE 

(ägrikulčr) , roľníc- 
tvo. 26 Alcove AGROUND (egraund), 

na dne. 
AGUE {ej g ju) , 

zimnica. 
AHEAD (eked), 

napred. 
AID (ejd), pomáhať, 

pomoc. 
AIL O//), boleť. 
AILMENT (ejlment), 

choroba. 
AIM (ejm), cieľ, mie- 
riť. 
AIR (ér) , vzduch, pre- 

vetrovať, nápev. 
AIRING (éring), pre- 

vetrenie. 
AIRY (éri)y vzdušný, 

veselý. 
A LA MODE 

(elemód)y dľa módy. 
ALARM (elárm)y po- 
plach. 
ALARMING 

( elárming ) , poplašný. 
ALAS (elds), žial! 

škoda ! 
ALBUM (elbam)y 

album. 
ALCOHOL (elkahol), 

lieh. 
ALCOVE (elkóv)y prí- 

stenek. Alderman 

ALDERMAN 

( eldrmen) , mestský 
radca. 

ALE (ejl), kyslé pivo. 

ALENGHT (elengt), 
pozdĺž. 

ALERT (elrt), čulý. 

ALGEBRA (eldšebrä), 
počty v písmenách. 

ALIAS (e j lies), ináč. 

ALIBI (elibaj), inde. 

ALIEN (eljen), cudzo- 
zemský. 

ALIGHT (elájt), zo- 
stúpiť. 

ALIKE (elajk), 
jednako. 

ALIMENT (eliment), 
potrava. 

ALIMONY (elimony), 
výživné pre ženu. 

ALIVE (elájy), živý. 

ALL (á7), všetko. 

ALLAY (elej), ztíšiť. 

ALLEGE (eledz), tvr- 
diť. 

ALLEGORY 

( elegori ) , podoben- 
stvo. 

ALLELUIAH 
(elelúja), aleluja. 

ALLEY (el y), ulička. 2j Along 

ALL HAIL (otheji), 
na zdar. 

ALLIANCE (elajens), 
spolčenie. 

ALLIGATOR 

( eligejtr) , americký 
krokodyl. 

ALLOW (elau), dovo- 
liť. 

ALLOWABLE 

(elauejbl), do voliteľ- 
ný. 

ALLOWANCE 

(elauens), povolenie. 

ALLURE (elúr), lákať. 

ALLUSION (eljusn), 
narážka. 

ALLY (elaj), spojenec. 

ALMANAC 

(almenek), kalendár. 

ALMIGHTY 

(almájty), všemohúci. 

ALMOND (ámnd), 
mandla. 

ALMOST (almost), 
skoro. 

ALMS (ámz), almužna. 

ALMSHOUSE 

(ámzhauz) , chudobi- 
nec. 

ALONE (elón), sám. 

ALONG (elang), pove- 
dia, v pred. Aloud 28 Amendment ALOUD {elaud), hla - 

site. 
ALPHABET (elfebet), 

abeceda. 
ALREADY (alredy), 

už. 
ALSO (also), tiež. 
ALTAR (altr), oltár. 
ALTER (altr), meniť. 
ALTERATION 

( alt ere j sn ) , zmena. 
ALTERNATE 

( elternejt) , striedať, 

striedavý. 
ALTERNATION 

( elternejsn ) , strieda- 

vosť. 

ALTERNATIVE 
(alťôrnetyv) , výber. 

ALTHOUGH 
(at t h ó), ačpráve. 

ALTO (elt o), vysoko, 
hlas. 

ALTOGETHER 

( altugether) , dohro- 
mady. 

ALUMUNUS 

(elamunas), chovanec. 

ALWAYS (alvejs), 
v/d)'. 

AM (em), som. 

AMABTLITIY (emebility), láskyhod- 
nosť, 

AMAIN (emejn), silou. 

AMASS (ernes), hro- 
madiť. 

AMATEUR 

( emetjur) , ochotník. 

AMAZE (emejz), zde- 
siť. 

AMBASSADE 

( embesejd), vyslanec- 
tvo. 

AMBASSADOR 

(embesedr), vyslanec. 

AMBER (embr), jan- 
tár, bernštajn. 

AMBITION (embisn), 
ctižiadosť. 

AMBULANCE 

(embjulens), voz pre 
chorých. 

AMBULANT 

(embalent) , kočujúci. 

AMBUSCADE 

( embaskejd ) , záloha. 

AMBUSH (embuš), 
úkryt. 

AMEN (e j men), amen. 

AMEND (emend), 
opraviť. 

AMENDMENT 

(emendment) , doda- 
tok. Amends 

AMENDS (emends), 

náhrada. 
AMERICA (emerike), 

Amerika. 
AMERICAN 

( emeriken ) , Ameri- 

kán. 
AMIABLE (emiejbl), 

roztomilý. 
AMICABLE 

( emikhebl) , priateľ- 
ský. 
AMID (emid), medzi. 
AMISS (emis) } 

nesprávne. 
AMITY (entity), pria- 
teľstvo. 
AMMONIA (emóniä), 

salmiak. 
AMMUNITION 

( emjunisn ) , strelivo. 
AMNESTY (emnesry), 

omilostenie. 
AMONG (emong), 

medzi. 
AMONGST (emongst), 

medzi. 
AMOROUS (emores), 

milostný. 
AMORT (emort), 

smutný. 
AMORTISE 

(emortajz), zničiť. 29 Anathema 

AMOUNT (emaunt), 

obnos, obnášať. 
AMOUR (emur), mil- 

kovanie. 
AMOVAL (emuvel), 

odstránenie. 
AMPLE (empl), hojný. 
AMPLIATION 

( empliejsn ) , rozvoj , 
AMPLIFY (emplifáj), 

rozširovať. 
AMPUTATE 

( empjutejt) , odňať, 

odrezať. 
AMUSE (emjúz), za- 
bávať. 
AMUSEMENT 

( emjilzment ) , zábava. 
AN (en), jeden. 
ANALOGY (enelodzi), 

podobnosť. 
ANALYSIS (enelizis), 

rozbor. 
ANALYZE (enelajz), 

rozebrať. 
ANARCHIC 

( enarkhik ) , bezvlád- 
ny. 
ANARCHY (enerkhy), 

bezvládie. 
ANATHEMA 

( enethemä ) , kliatba 

cirkevná. Anatomy 3° Annuity ANATOMY 


ANILE (enajl), ženský. 


(enetomi), teloveda. 


ANIMAL (enyml), 


ANCESTOR (ensestr), 


zver. 


predok. 


ANIMATE ( enymejt) , 


ANCHOR (*n*Är), ko- 


oživiť. 


tva. 


ANIMATION 


ANCHORAGE 


( enymejsn ) , oživenie. 


(enkhoredž) , miesto 


ANIMOSITY 


na kotvenie. 


(enymosity) , zášť. 


ANCIENT (enčnt), 


ANKLE (enkl), článok 


starobylý. 


nohy. 


AND (end), a. 


ANNALS (enelz), le- 


ANDIRON (endajern), 


topisy. 


príhrada v krbu. 


ANNEX (enneks), pri- 


ANECDOTE 


vteliť. 


(enekdót), poviedka. 


ANNEXATION 


ANEW (en ju), znovu. 


( enneksejsn) , privte- 


ANGEL (endžl), anjel. 


lenie. 


ANGER (enger), hnev. 


ANNIHILATE 


ANGLE (engl), udica, 


( enajhylejt) , zničiť. 


uhel. 


ANNIVERSARY 


ANGLICIZE 


( ennyvórzery) , výro- 


(englisájz) , angličiť. 


čie. 


ANGLING (engling), 


ANNOUNCE 


lovenie. 


(enauns), oznámiť. 


ANGRY ^ (engri), na- 


ANNOY (enój), mrzeť. 


hnevaný. 


ANNOYANCE 


ANGUISH (engvis), 


( enójens) , obťažova- 


úzkosť. 


nie. 


ANGULAR 


ANNUAL (enjuel), 


(engjuler), hranatý. 


ročný. 


ANIGHT (enájt), v 


ANNUITY (enjuity), 


noci. 


ročný plat. Annul 

ANNUL (enal), zrušiť. 

ANNUNCIATION 
( enansiejsn ) , zvesto- 
vanie. 

ANOINT (enojnt), po- 
mazať. 

ANOMY (enomi), pre- 

stžpenie zákona. 

ANON (enan), hneď. 

ANONYMOUS 

( enanymes) , bezmen- 
ný. 

ANOTHER (enadhr), 
druhý, iný. 

ANSWER (ensr), od- 
poveď. 

ANT (ent), mravec. 

ANTAGONISM 

( entegonyzm ) , odpor. 

ANTE (entý), pred. 

ANTECEDE (entisid), 
predchádzať. 

ANTERIOR 

( entýríer) , predošlý. 

ANTI (entý), proti. 

ANTIC 

(entyk), podivný. 

ANTICIPATE 

( entysipéjť) , predísť. 

ANTICIPATION 
(entysipejsn), tušenie. 

ANTIDOTE ' 

(entydot), protijed. 3i Apoplectl ANTIPATHY 

(entypethy), nechu;. 
I ANTIQUE (entýk), 
starožitný. 

ANTLERS (entlerz), 
parohy. 

ANXIETY 

( engzajety ) , úzkost- 
livosť. 

ANXIOUS (enksez), 
úzkostlivý, zvedavý. 

ANY (en v) y bár ktorý. 

APACE \epejs), kro- 
kom. 

APART (e párt), odde- 
lené. 

APARTMENT 
department) y byť. 

APATHY (epethy),n& 
tečnosť. 

APE (e j 'p) f opica. 

APEX (ejpeks), vrchol. 

APIECE 

(e pis), po kúsku. 

APOLOGIZE 

( epalodžajz) , odpro- 
siť. 

APOLOGY (e pal od či), 
omluva. 

APOPLECTIC 

( epoplektyk ) , poráž- 
kový. Apoplexy 

i l I i i i i- i r ■■ i — ' " - i i i - I - 

APOPLEXY 

(epapleksi), mrtvica. 

inrtvica. 
APOSTATE (e poster), 

neverec. 
APOSTLE (epastl), 

apoštol. 
APOSTROPHE 

( epastriň ) , znak od- 
delenia. 
APOTHECARY 

( epathykeri) , lekár- 
nik. 
APPARATUS 

(eperejtas), prístroj. 
APPARENT 

(eperent), patrný. 
APPARITION 

(eperisn), zjavenie. 
APPEAL (epil), 

odvolať sa, apelovať. 
APPEAR (epír), 

dostaviť sa. 
APPEARANCE 

( epír ens) , dostavenie. 
APPEAS {epíz), 

utíšiť. 
APPELLEE (epilí), 

brániteľ. 
APPELLOR (epilar), 

odvolávajúci sa. 
APPEND (epend), 

privesiť. 32 Appraise 

APPENDAGE 

(ependydš), prívesok. 
APPENDIX 

( ependyks) , dodatok, 

slepé črevo. 
APPETITE (eptájt), 

chuť k jedlu. 
APPETITION 

(eptyšn), žiadosť. 
APPLAUD (eplád), 

tleskat 
APPLAUSE (epláz), 

potlesk. 
APPLE {e pi), jablko. 
APPLIANCE 

( e pi á j ens) , použitie, 

príprava. 
APPLICANT 

( eplikent) , žiadateľ. 
APPLICATION 

(eplikejsn), prosba. 
APPLY (epláj), obrátiť 

sa na niekoho. 
APPOINT (epojnt), 

vymenovať. 
APPOINTMENT 

( epojntment) , vyme- 
novanie. 
APPORTION 

(epórsn), rozdeliť. 
APPRAISE (eprejz), 

odhadnúť. Appreciate 

APPRECIATE 

(epríšiejt), vážiť si, 

oceniť. 
APPREHEND (epri- 

hend), chytiť, vziať. 
APPREHENSION 

( eprihensn ) , chytenie, 

obava. 
APPRISE (eprájz), 

uvedomiť. 
APPRIZE {eprájz), 

oceniť. 
APPRIZER (eprájzer), 

ocenovateľ. 
APPROACH (epróc), 

blížiť sa. 
APPROBATE (epro- 

bejt), schváliť. 
APPROBATION 

(eprobejm) , schvále- 
nie. 
APPROVAL (eprúvl), 

schválenie. 
APPROXIMATE 

(eproksimejt), blízky, 

blížiť sa. 
APRICATE (eprikejt), 

na slnku sa ohrievať. 
APRICOT (eprikot), 

marhula. 
APRIL (ejpril), apríl. 
APRON (ejpron), 

zástera. 33 Argument 

APROPOS {e pro p ó), 
ozaj, mimochodom. 

APT (ept), schopný. 

AQUEDUCT 

( ekvidakt ) , vodovod. 

ARAB (ereb), Arab. 

ARABIAN (erejbien) , 
Arab. 

ARBITRATE 

(árbitrejt) , ľubovoľ- 
ne rozhodovať. 

ARBITRATION (árbi- 
trejsn ) , výrok zvole- 
ných sudcov. 

ARCH (áre), hlavný, 
arci, klenutie. 

ARCHIPELAGO 

(arkhypelego), súos- 
trovie. 

ARCHITECT 

( ár kit e kt ) , staviteľ. 

ARDENT (ardent), 
vrelý. 

ARDOR (árdr), 
ohnivosť. 

AREA (ejriä), priestor. 

ARENA (erínä), 

zábavná pod holým 
nebom. 

ARGIL (árdšil): hlina. 

ARGUMENT 

(árgjument), dôvod. Argutation 34 Arrogate ARGUTATION 

( ár g j ate j hi ) , mudro- 

vanie. 
ARID {end), 

vyschnutý. 
ARIGHT (erájt), 

správne. 
ARISE (erájz), povstať. 
ARISTOCRACY 

( eristekrési) , šľachta. 
ARITHMETIC 

( erith m etik ) , počto 

veda. 
ARK, (árk), archa. 
ARM (ár m), rameno, 

ozbroiiť. 
ARMAĎA (ár me j d e), 

válečné loďstvo. 
ARMAMENT 

(armament), zbroj. 
ARMFUL (ármful), 

náručie. 

ARMISTICE 

(ármistis), prímerie. 
ARMOR (ármr) , obr- 

nenie. 
ARMORY (ármory), 

zbrojnica, kasárna. 
ARMPIT (ármpit), 

jamka pod pazuchou. 
ARMS (arms), zrane. 
ARMY (ármi), vojsko. ARÓMA (erómä), 

ľ ú bo vôňa. 
AROMATIC 

(erómetyk), vonný. 
AROUND (eraund), 

okolo. 
AROUSE (erauz), 

vzbudiť. 
AROW (erau), v rade. 
ARRACK (ere k), 

ryžová pálenka. 
ARRAIGN (erejn), 

dať pod obžalobu. 
ARRANGE (erejndz), 

usporiadať. 
ARRAY <>ŕ/),bitevný 

poriadok. 
ARREAR (erír), zadné 

vojsko. 
ARREARS (erír s), 

pozostatok ( dlžoby. ) 
ARREST (erest), 

zatknúť, áreštovanie. 
ARRET (e ret), ostatný 

výrok. 
ARRIVAL (erájvl), 

príchod. 
ARRIVE (erájv), dôjst 
ARROGANCE 

( erogens), domýšla- 

vosť. 
ARROGATE (erogejt), 

domýšlať sa. Arrow 

ARROW {ér 6), šíp. 
ARSENAL {arsenal), 

zbrojnica. 
ARSON (arson), 

paličstvo. 
ART {árt), umenie. 
ARTERY {árteri), 

tepna. 
ARTFUL {artful), 

umelý. 
ARTICLE {artykl), 

vec, článok. 
ARTICULATE 

{arty k júle j t), článko- 

vať. 
ARTIFICIAL 

(ártyfišl), umelý. 
ARTILLERY 

(artyleri), delostrelec- 
tvo. 
ARTISAN {ártyzen), 

remeselník. 
ARTIST {ártyst), 

umelec. 
AS {ez), ako, tak. 
ASCEND {esend), 

vystúpiť. 
ASCENSION 

(asensn), vstúpenie. 
ASCERTAIN 

(esôrtejn), zistiť. 
ASHAMED {esémd), 

zahanbený. 35 Assault 

ASHES (esez), popol. 
ASHORE (ešór), na 

brehu. 
ASH-WEDNESDAY 

( esvenzdej) , popolná 

streda. 
ASHY {e si), popola vý. 
ASIDE {esájd), 

na stranu. 
ASK (*yjfe),pvtať. 
ASLEEP (eslíp), spiaci- 
ASPECT {espekt\ 

pohľad. 
ASPERSE (esporz), 

pokropiť. 
ASPHALT {esfólt), 

asfalt. 
AŠPIRANT 

(espajrent), uchádzač. 
ASPIRATE (espirejt), 

1 ostré vysloviť. 
ASPIRE (espajr), 

túžiť. 
ASS (äs), osol. 
ASSAIL (essejl), 

napadnúť. 
ASSASIN {essesin), 

vrah. 

ASSASSINATE 

{esesinejt) , vraždiť. 
ASSAULT (esált), 

útok, útočiť. Assay 

ASSAY (esse j), 

zkuška, zkúšať. 
ASSECURE 

(essikjur), poistiť. 
ASSEMBLAGE 

(esemblidš) , shromaž- 

denie. 
ASSEMBLE (esembl), 

shromaždiť. 
ASSEMBLY (esembli), 

snem. 
ASSENT (esent), 

privoliť. 
ASSERT (esort), 

tvrdiť. 
ASSERTION (esorsn), 

tvrdenie. 
ASSESS (eses), daň 

vyhadzovať. 
ASSESSOR (esesr). 

odhadovač dane. 
ASSETS (csets), nepo- 

hnutelná pozostalosť. 
ASSIGN (esájn), 

ustanoviť. 

ASSIGNEE (äsi)iy), 
nstanovenec. 

ASSIGNOR (esinór), 
poukazovateľ. 

ASSIMILATE 

(esimilejt), prispôso- 
biť. 36 A t hirst 

ASSIST (äsist), pomá- 
hať. 
ASSOCIATE 

( es osie j t) , spolčovať 

sa. 
ASSOCIATION 

( esósiejsn ) , spolok 

nosť. 
ASSORT (esórt), 

urovnať. 
ASSUME (esjum), 

prijať. 
ASSURANCE 

( ešúrens), poistenie. 
ASSURE (ešúľ), uistiť. 
ASTERN (estorn), na 

zad lodi. 
ASTHMA (estmä), 

záduch. 
ASTONISH (estanyš), 

udiviť. 
ASTRAL (estrel), 

hviezdnatý. 
ASTRONOMY 

(estranami), hviezdo- 

slovie. 
ASSYLUM (esajlam), 

útulok. 
AT (et), v, ve, po, pri. 
ATHEISM {etheizm), 

bezbožníctvo. 
ATHIRST (eŕôrst), 

smädný. Athlete 37 ATHLETE (ethlit), 

silak 
ATLANTIC (etlentyk), 

atlantický. 
ATLAS (atlas)', atlas, 

mapy. 
ATMOSPHERE 

(etmasňr), vzduch. 
ATOM (etam), prvok. 
ATONE (etán), 

smieriť. 
ATOP (etap), 

na vrcholi. 
ATROCITY (etrasity), 

ukrutnosť. 
ATTACH (etec), pri- 
pevniť, shabať. 
ATTACK (etek), útok, 

útočiť. 
ATTAIN (etejn), do- 
siahnuť. 
ATTAINT (etejnt), 

odsúdiť. 
ATTEMPT (etcmpt), 

pokus, 
ATTEND (efend), 

pozorovať. 
ATTENDANCE 

(etendens) , pozornosť. 
ATTENDANT 

(etetident) , prievodčí, 
účastník. 
ATTENTION (eienšn), Auger 

pozornosť. 

ATTEST (etest), 
dosvedčiť. 

ATTESTATION 

( etest e j sn ) , dosvedče- 
nie. 

ATTIC (etyk), podkro- 
vie. 

ATTIRE (etájr), oblek. 

ATTITUDE (etytjud), 
postavenie. 

ATTORNEY (etôrny), 
zástupca právny. 

ATTRACT (etrekt), 
priťahovať. 

ATTRACTION 

( etreksn) , pri ťažnosť. 

ATTRIBUTION 

( etribjusn ) , privlast- 
ňovanie. 

ATTRIBUTE 

( etribjut ) , pričítať. 

AUCTION (akin), 
výpredaj. 

AUCTIONEER 

(aksenýr) , vy preda- 
vač, eksekútor. 

AUDIENCE (adyens), 
obecenstvo. 

AUDITOR (adytor), 
dozorca, poslucháč, 

AUGER (ágr), 
neboziec. August AUGUST (ágast), 
august. 

AUNT (ent), tetka. 

AURORA (árórä), 
ranná zora. 

AUSPICES (aspisiz), 
ochrana. 

AUSTRIA (ostrie), 
Rakúsko. 

AUSTRIAN (astrien), 
rakúsky. 

AUTHENTIC 

(atentyk), spoľahlivý. 

AUTHOR (ator), 
spisovateľ. 

AUTHORITY 

(atority), vážnosť, 
úrad, znalec. 

AUTHORIZE 

( at or á] z ) , splnomoc- 
niť. 

AUTOCRACY 

(at okre j si) , samo- 
vláda. 

AUTOGRAPH (áto- 
gref), rukopis vlastný. 

AUTOMATIC 

(át o met y k) , samo- 
činný. 

AUTUMN (átam), 
jaseň. 

AVAIL (evejl), 
upotrebiť. 38 Awťul 

AVENGE (evenáš), 

pomstiť. 
AVERAGE (avendz), 

priemer, priemerný. 
AVERT (evert), 

odvrátiť. 
AVISO (evajzo), 

aviso, zpráva. 
AVOCATION 

( evoke jsn ) , odvoláva- 

júca záležitosť. 
AVOID (evójd), 

vyhnúť. 
AVOIRDUPOIS 

(evrdupojz), váha ob- 
chodnícka. 
AVOUCH (evauč), 

tvrdiť. 
AVOW (evait), priznať. 
AVULSION (evalšn), 

odtrhnutie. 
AWAIT (evejt), 

počkať. 
AWAKE (evejk), 

bdelý, prebudiť. 
AWARD (evard), 

výrok urobiť, odmena 
AWARE (ever), 

vedomý. 
AWAY (eve j), preč. 
AWFUL (áftd), 

hrozný. BABBLE (bebl), žvat- 

lať, tárať. 
BABE (bejb), 

nemluvňa. 
BABY (bejby), 

nemluvňa. 
BACHELOR (bečelr), 

mládenec. 
BACK (bek), zadok. 

nazad. 
BACKBONE (bekbón), 

chrbtová kosť. Awhile 39 

AWHILE (eváfí), 

chvílu. 
AK WARD (akvärd), 

neobratný. 
AWL (ál), šidlo. 
AWNING (ányng), 

strieška proti slnku. 
A WORK (evork), 

v práci. 
AX (axe), (eks), 

sekera. 
AXIS (eksis), osa. 
AXLE (eksl), osa, ná- 
prava. 
AYE (éj), vždy. 
AZURE (ejšr), jasno 

modrý. Bale BACKWARD 

( bekvärd ) , nazad, o- 

pozdený. 
BACON (bejkn), sla- 
nina. 
BAD (bed), zlý. 
BADNESS (bédnesj, 

zlosť. 
BADGE (bedš), 

odznak. 
BADGER (bedzr), 

jazvec. 
BAFFLE (befl), pre- 
kaziť. 
BAG (beg), 

vreco, mech. 
BAGATELLE 

(b e get el), maličkosť. 
BAGGAGE (begidž), 

batožina. 
BAGPIPE (begpájp), 

dudy. 
BAIL (bejl), záruka. 
BAIT (b e j t), lákadlo. 
BAKE (b e j k), piect 
BAKER (bejkr), pekár. 
BALANCE (belens), 

rovnováha. 
BALCONY (belkhony), 

oavlač. 
BÁLD (bald), plešivý. 
BALE (bejl), bálik, 

bieda. Balk 

BALK (bák), medz, 
sklamať. 

BALL {bol), lobda, 
guľa, ples. 

BALLAST (belest), 
príťaž. 

BALLOON (belún), 
vzducholoď. 

BALLOT (belot), hla- 
sovací lístok, 

BALM (bam), balzam. 

BALSAM (bál sem), 
balzam. 

BAMBOO (bembií), 
bambus (trstina). 

BAN (ben), kliatba, vý- 
poveď. 

BANANA (ben má), 
banán. 

BAND (bend), banda. 

BANDAGE (bendy dz), 
obvázok, obviazať. 

BANDIT (bendyt), 
lúpežník. 

BANISH (bents), 
vypovedať. 

BANK (benk), banka, 
breh. 

BANKER (benker), 
bankár. 

BANKBILL, BANK- 
NOTE (benkbilbenk- 
nót), bankovka. 40 Barn 

BANKRUPT 

(benkrapt), upadlý, 

bankrot. 
BANNER (bener), 

zástava. 
BANQUET (benket), 

hostina. 
BANS (benz), ohlá-ky. 
BAPTISM (beptyzm), 

krst. 
BAPTIST (beptyst), 

krstiteľ. 
BAPTIZE (beptajz), 

krstiť. 
BAR (bár), bára, žrď, 

súd. 
BARBARITY 

( berberity), barbar- 
stvo. 
BARBER (bárbr), 

holič. 
BARE (b ér), bosý, 

holý. 
BARGAIN (bárgn), 

jednanie, lacnota. 
BARGE (bárdz), koráb. 
BARK (bárk), brechať, 

kôra. 
BARLEY (bárli), 

jačmeň. 
BARN (bárn), stodola, 

humno. Barometer 

BAROMETER 

(berametr), tlakomer. 
ŕARON (beran), 

barón. 
ÍARONESS (beranes), 

barónka. 
BARRACK (ber eh), 

búda, kasárňa. 
BAREL (berl), béčka, 

sud. 
BARREN (bern), ne- 
plodný. 
BARRICADE 

( berikejd) , barikáda. 
BARRIER ib crier), 

prekážka. 
BARROW (ber ó), pvir, 

kolečko. 
BASE (be j s), nízky, 

základ. 
BASEMENT 

(bejzment), pivnica. 
BASENESS 

(bejsness), podlost. 
BASHFUL (bešfuľ), 

hanblivý. 
BASIN (bejsn), 

nádržka. 
Bx\SIS (be j sis), základ. 
BASKET (besket), ko^ 
BASS (be j s), basový 

hlas. 41 Bean 

BASTARD 

(besterd), pangart. 
BAT (bet), netopier, 

drúk. 
BATE (b e j t), zmenšiť. 
BATH (bäth) y kúpeľ. 
BATHE (bejdh), 

kúpať sa. 
BATTALION 

( bateljen) , bataJion 

(vojska). 
BATTER (betr), tĺcť, 

rozbiť. 
BATTERY (beteri), 

batéria, zbitie. 
BATTLE (betl), bitka. 
BATTLING (betting), 

srážka. 
BAY (bej), záliv, bre- 
chať. 
BAYONET (bejonet), 

bodák. 
BAZAAR (bazár), 

tržište. 
BEACH (bič), morské 

pobrežie. 
BEACON (bikn), zna- 
menie. 
BEAD (bid), guľôčka. 
BEAK (bík), zobák. 
BEAM (bim), trém, pa- 

pršlek. 
BEAN (bin), fazula. Bear 42 B e sin BEAR (bčr), medveď, | 
nosiť. 

BEARD (bird), brada 
(fúzy). 

BEARDED (bírdyt), 
bradatý. 

BEARDLESS 

(birdies), bezfúzy. 

BEARER (barer), 
nositeľ. 

BEAST (bíst), zver. 

BEAT (bit), biť, úder. 

BEATEN (bitu), pora- 
zený. 

BEAUTIFUL 

(bjutyful), krásnv. 

BEAVÉR (Uver), bo- 
bor. 

BECALM (behám), 
utíšiť. 

BECAUSE (bikház), 
poneváč. 

BECK (bek), pokynu- 
tie. 

BECOME (bikham). 
sťat sa. slušať 

BECOM1XG 

(bikliaming), slušiaci. 

BED (bed)', posteľ. 

BEDBUG (be'dbag), 
ploštica, 

BEDDING (bedyng), 
veci na posteľ. BEDEAD (bided) 

omámiť. 
BEDECK (bidek), 

ozdobiť. 
BEDROOM (bedrúm), 

spálňa. 
BEDSTEAD (bedsted), 

pelasť, posteľ. 
BEE (bi), včela. 
BEECH (bič), buk. 
BEEF (bíf), hovädzina. 
BEEHIVE (bíhajv).úl 
BEEN (bin), bol. 
BEER (bir), pivo. 
BEET (bit), cvikla, 

repa. 
BEFALL (bifal), 

stať sa. 
BEFIT (betit), slušať. 
BEFOOL (bifid), 

oklamať. 
BEFORE (bifór), pred, 

než. 
BEFOREHAND 

(bifórhend). zpredu. 
BEFRIEND (bifrend), 

spriateliť. 
BEG (beg), prosiť, žo- 
brať. 
BAGGAR (begr). 

žobrák. 
BEGIN begin), začať. Beginner 43 Bepowder BEGINNER (beginer), 


BELONG (bilang), 


začiatočník. 


patriť. 


BEHALF (beháf), 


BELOVED (bilavd), 


prospech 


milovaný. 


BEHAVE (bihejv), 


BELOW (bilo), pod. 


chovať sa. 


BELT (&*/*), pás. 


BEHAVIOR 


BENCH (bene), lavica. 


( bih ejvjer) , chovanie 


BEND (bend), zohnúť. 


sa. 


BENDABLE 


BEHEAD (bihéd), 


(bendejbľ), ohvbnv. 


zoťať hlavu. 


BENEATH (benýtk), 


BEHIND (bihajnd), 


pod. 


za, zpiatky. 


BENEDICTION 


BEING (bíing), bytosť, 


( benedyksn ) , pože- 


prítomný. 


hnanie. 


BELATE (bilejt), 


BENEFACTOR 


oneskoriť sa. 


(benef ektr), dobrodi- 


BELIEF ( belíf), mien- 


nec. 


ka, viera. 


BENEFICE (benefit), 


BELIEVE (belív), 


dobrodenie. 


veriť. 


BENEFICIAL 


BELL (be!), zvon. 


( benefisl) , dobročinný. 


BELLE (b el), krasoti- 


BENEFIT (benefit). 


na. 


prospech. 


BELLIGERENT 


BENEVOLENCE 


(belidzerent), vojnu 


( benevolens) , d'obrá 


vedúci. 


vôľa, 


BELLOW (b el ó), 


BENT (bent), zohnutý. 


bečať. 


BEPISS (bepis), po- 


BELLOWS (b el os) 


močiť. 


rnechv. 


BEPOWDER 


BELLY (beli), brnch. 


( be pander) , poprášiť. Bequest 

■ ■ > » ■ " ' -■ u '^ ' M' ■' ■■ " j 

BEQUEST (bikvest), 

dedičstvo. 
BEROB (birab), olúpiť. 
BERRY (6m), jahoda, 

bobok. 
BERTH (Wr/Ä), lúžko. 
BESEECH (bisíč), 

prosiť. 
BESET (biset), 

podsedlv. 
BESHREW (bisrú), 

preklnať. 
BESIDE (bisajd), 

mimo, krém. 
BESIDES (bisajd s), 

krém toho. 
BESIEGE (besídš), 

obliehať. 
BESMEAR (trismir), 

pomazať. 
BESMOKE (besmók), 

zadvmiť. 
BESMUT (bismut), 

osadziť. 
BESPEAK (bispík), 

zahovoriť. 
BESPICE (bispájs), 

okoreniť. 
BESPRINKLE 

(bespHnkl) okropiť. 
BEST (best), najlepší. 
BESTOW (bistó), 

udeliť. 44 Bible 

BESTREW (bistru), 

posypať. 
BESÚRE (bísur), 

naiste. 
BET (bet), staviť sa, 

stávka 
BETAKE (bitejk), 

odobrať sa. 
BETHINK (bithínk), 

rozmvsleť. 
BETRAY (bitrej), 

zradiť. 
BETRUST (bitrast) 

poveriť. 
BETTER (betr), lepší. 
BETTER (betr), 

zlepšiť. 
BETWEEN (bitvín), 

medzi. 
BEVERAGE 

(bevredž), nápoj. 
BEWAIL (bivejl), 

smútiť. 
BEWARE (bivejr),ázi 

pozor. 
BEWEEP (bízip), 

oplakať, 
BEWILDER 

(b evil d v), pomiasť. 
BEYOND (bijand), za, 

nad. 
BIAS (bajes), kloniť sa. 
BIBLE (bajbl), biblia. Bicycle 45 BICYCLE (bajsikl), 

dvoj kolo. 
BID (bid), nabídnuť, 

BIDDER (bider), 
nabídateľ. 

BIDE (bajd), trpeť, ve- 
liť. 

BIER (Mr), máry. 

BIG {big), veľký. 

BIGAMY (bigemi), 
mnohoženstvo. 

BIGOT (bigat), tvrdo- 
verec. 

BILE (bajl), žič. 

BILIOUS (biljes), 
žlčný. 

BILL (bil), účet, pred- 
loha, zobák. 

BILLET (bilet), lístok. 

BILLIARDS 

(biljards), guločník. 

BILLION (biljen), v 
Europe million millio- 
nov ; v Amerike tisíc 
millionov. 

BILLOW (bila), vlna. 

BIN (bin), truhla. 

BIND (bajnd), viazať. 

BIOGRAPHY 

( bajagrefi ) , životopis. 

BIRCH (bore), breza. 

BIRD (bôrd), vták. Blanket 

- i ■ n'i i ti -limi ■ ■■■nnmi i 

BIRTH (borth), naro- 
denie. 
BISCUIT (biskyt), 

suchár). 
BISECT (bajsekt), 

rozťal 
BISHOP (bišop), 

biskup. 
BISON (bajsn), byvol. 
BIT (bit), trochu, kus. 
BITCH (bič), suka. 
BITE (bajt), kúsať. 
BITING (bajtyng), 

kusnutie. 
BITTER (bitr), horký 
BLACK (blek), čierny. 
BLACKBERRY 

(blekberi), černice. 
BLACKING (bleking), 

leštidlo, 
BLACKLEG (blekleg), 

oplan. 
BLACKSMITH 

( blek smith ) , kováč. 
BLADDER (bleder), 

mechúr. 
BLADE (blejá), 

ocieľka noža. 
BLAME (blejm), viniť. 
BLANK (blenk), 

prázdny. 
BLANKET (blenket), 

pokrývka. Blast BLAST (blast), fúknu- 

tie. 
BLAZE (blejs), žiara, 

žiariť. 
BLEACH {blíc), bieliť. 
BLEED ( 6/ W). krvácať. 
BLEND (blend), poka- 
ziť. 
BLESS (W«), 

požehnať. 
BLESSING (blesing), 

požehnanie. 
BLIGHT (Wa/i),zkaza. 
BLIND (blajnd), slepý. 
BLINDNESS 

(blajndncs), slepota. 
BLINDFOLD (blajnd- 

fold), so zaviazanými 

očiami. 
BLINK (blink), žmúriť. 
BLISS (Mis), blaho. 
BLISTER (blistr), 

puchier. 
BLOCK (blak), špalok, 

štvorhran domov. 
BLOCKADE (blakejd), 

obklúčenie. 
BLOCKHOUSE 

(blakhauz) strážny 

dom. 
BLOOD (Wad), krv. 
BLOODY (blady), 

krvavý. 46 Bobtail 

BLOOM (bhlm), kvit- 
núť, kvet. 

BLOSSOM (blasm), 
kvet. 

BLOT (War), škvrna. 

BLOTTING PAPER 
(blatyng pejpr), pijáci 
papier. 

BLOUSE (blaus), Mú- 
za, kabát. 

BLOW (Wo"), fúkať. 

BLUE (Wm)., modrý. 

BLUFF (Wa/), prudký. 

BLUNDER (blandr), 
chybiť, chyba. 

BLUNT (Wa«ŕ), tupý. 

BLUSH (bias), zaru- 
meniť sa. 

BOA (bó'd), obrovský 
had. 

BOAR (bór), kanec, 
brav. 

BOARD (bórd), deska, 
ztrava, úrad. 

BOARDING HOUSE 
(hording hauz), ztrav- 
ný dom. 

BOAST (bôst), chvas- 
tať sa. 

BOAT (bót), čln. 

BOB (bab), závažie. 

BOBTAIĽ (babtejl), 
chvostík. Bodkin 

BODKIN {bad kin), 
šidlo. 

BODY (baäy), telo. 

BOG (bag), močiar. 

BOIL (boji), variť. 

BOILER (bojlr), kotol. 

BOLD (bold), smelý. 

BOLT (bólt), klin. 

BOMB (bam), bomba. 

BOMBARD ' 

(bambárd), bombar- 
dovať. 

BOMBAST (bombast), 
chvastá vosť. 

BOND (band), sväzok, 

7t\XW K í-L 

BONE (bón), kosť. 
BONIFY (bonyfáj), 

vynahradiť. 
BONFIRE (banfajr), 

slávnostný oheň. 
BONNET (banct), 

čapec. 
BOOBY (babí), dare- 
bák. 
BONY (bony), 

kostnatý. 
BOOK (buk), kniha. 
BOOM (bum), trám, 

hlučný pokrok. 
BOON (bán), dobrodi- 

nie, veselý. 
BOOR (búr), sedliak. 47 Bottom 

BOOT (but), bote, zisk. 

čižma. 
BOOTH (búth), búda. 
BOOTY (bútv), korisť. 
BORAX (bó'reks), bo- 

BORDER (bôrdr). 

chotár. 
BORE (bór), vŕtať. 
BORN (Um), 

narodenv. 
BORNE '(bór n), 

nesený. 
BOROUGH (boró), 

mestečko. 
BORROW (barró), 

požičať. 
BOSKY (bask y), kria- 

kovitý. 
BOSOM (busam), 

ňadra. 
BOSS (bas), pán, srom- 

bík. 
BOTANY (bateny). 

rastlinoveda. 
BOTCH (bac), 

lata, látať. 
BOTH (bóth), oba. 
BOTHER (badhr), 

zlobiť, mrzutosť. 
BOTTLE (batl), fľaša. 
BOTTOM (batm), dno. Bought 

BOUGHT (bat), 

kúpený. 
BOUND (baund), 

medza, skok. 
BOUND (baund), 
zaviazaný. 
BOUNDLES 

(baundless), bez hra- 
nice. 
BOUNTY (baunty), 

štedrosť. 
BOURSE (burs), 

bursa. 
BOUSE (bus), podpiť 

sa. 
BOUSY (husi), napitý. 
BOW (bó), obluk, klo- 

niť sa, šmik. 
BOWELS (baulz), 

črevá. 

BOWL (bóut), šálka. 
BOWLING (baling), 

kolkovanie. 
BOX (baks), škatula, 

bedna, biť sa. 
BOY (boj), chlapec 
BRACE (brejs), pár, 

opásať. 
BRACE (brejs), 

opasok. 
BRACELET 

(brejslet), náramok. 48 Break 

BRACK (brejk), láma- 
nie. 
BRAIN (brejn), mo- 

dzosf. 
BRAKE (brejk), hám. 
BRAN (br en), otrubv. 
BRANCH (brcnc), 

vetva, filiálka. 
BRANCHLINE 

( bran cla j n ) , bočná 

koľaj. 
BRAND (br end), 

znak, značiť. 
BRANDY (brendy), 

pálenka. 
BRASS (bräs), mosadz. 
BRAT (bret), dieťa. 

BRAVE (brejv), 

udatný. 
BRAWL (bral), 

kričať. 
BRAWN (bran), 

divá sviňa. 
BRAZE (brejs), 

utvrdil 
BREACH (bríč), pre- 
stúpiť, medzera. 
BREAD (bred), chlieb. 
BREADTH (bredt), 

šírka. 
BREAK (brejk), 

lámať, trhať. breaker 49 Broach BREAKER (brcjker), 
lamadlo (kde sa uhlie 
láme.) 

BREAKFAST (brek- 
fest), raňajkv. 

BREAST (brest), prsia. 

BREATH (breth), 

rdvch. 
BREATHE (brídh), 
dvchať. 
BRÉD (bred), vycho- 
vaný. 
BREÉD (bríd), pleme- 
no, chovať, plodiť. 
BREEDING (bríding), 

dochovávanie. 
BREEZE (briz), vetrík. 
BRETHREN 

( bredhren ) , bratia. 
BREWERY (brúerí), 
pivovar. 

BRIBE (brajb), pod- 
platiť. 

BRIBERY (brajberi), 
podplatenie. 

BRICK (brik), tehla. 

BRIDE (brajd), 
nevesta. 

BRIDEGROOM 

( brajd grú m ) , ženich. 

IBRIDEMAID (brajd- 
mejd), družička. BRIDEMAN (brajd- 

tnen), družba. 
BRIDGE (bridš), 

most. 
BRIDLE (brajdl), 

uzda. 
BRIEF (bríf), krátky. 
BRIER (bra j r), trnie. 
BRIGADE (brigejd), 

brigáda. 
BRIGAND (brigend), 

lúpežník. 
BRIGHT (bra j t), 

skvelv, jasný. 
BRILLIANCY 

( briliensi) , skvelosť. 
BRIM (brim), kraj. 
BRISTONE 

(brimstón), sirka. 
BRING (bring), 

doniesť. 
BRINGER (bringer), 

donášač. 
BRISK (brisk), 

rvchlv. 
BRISTLE (bristl), 

štetina. 
BRITISH (brityš), ^ 

anglický (britanský. 
BRITON (briton), 

Britančan (Angličan) 
BROACH (bróč), 

náprsná ihla. Broad 

BROAD {úŕód), široký. 
BROIL (brójľ), škvariť, 

hluk. 
BROKEN (broku), 

zlomený. 
BROKER (brókr), 

peňazomenec. 
BRONCHITIS 

(brankhajtys) , zapále- 
nie priedušnic. 
BRONZE (brans), 

bronz. 
BROOCH (bróč), 

ozdoba. 
BROOK (bruk), potok. 
BROOM (brum), 

metla. 
BROTHER (bradhr), 

brat. 
BROTHER-IN-LAW 

(bradhr-in-lá) , švagor 
BROUGHT (brat), 

donesený. 
BROWN (braun), 

hnedý. 
BRUISE (brúz), pora- 
nenie. 
BRUNETTE (brunet), 

počernavá. 
BRUSH Oaí),kefa. 
BRUTE (brút), zver, 

ukrutný. 50 Bulwark 

BUBBLE (babí), 

bublina. 
BUCK (bak), kozel, 

samec. 
BUCKET (baket), 

vedro, putňa. 
BUCKLE (bakl), 

pracka. 
BUCKWHEAT 

(bakhvít), pohanka. 
BUD (bad), 

púpko, pučať. 
BUDGET (badSet), 

rozpočet. 
BUFFALO (bafló), 

byvol. 
BUG (bag), chrobák. 
BUGGY (bagi), 

kočiar 
BUILD' (WW), stavať. 
BUILDING (bilding), 

budova. 
BULK (balk), celok. 
BULL -(búl), býk. 
BULLET (bulet), 

guľka. 
BULLETIN (buletyn), 

denná zpráva. 
BULLION (buljen), 

zlato a striebro v ku- 
soch. 
BULWARK (bahark), 

bášťa. Bunch 

BUNCH (banc), kopa, 

sväzok. 
BUNION (ban jen), 

bolák. 
BUNDLE (bandl), 

bálik. 
BURDEN (bbrdn), 

bremeno. 
BUREAU (bjuró), 

úradovňa, písací stôl. 
BURGESS (bôrdzes), 

mešťan, zástupca o- 

krcsu 
BURGLAR (bôrglr), 

zlodej. 
BURIAL (beriel), po- 

hrab. 
BURLESQUE 

(bôrlesk) , smiešny, 

skvelý výstup. 
BURN (bom), páliť. 
BURNING 

(boming), horiaci. 
BURST (bôrst), roz- 

puknuť. 
BURY (6m), pocho- 
vať. 
BUSH (bus), kriak. 
BUSHEL (buši), busd, 

miera. 
BUSHY (buši), kria- 

kovitý. c: i By-word 

BUSIED (bizid), za- 
ujatý. 

BUSINESS (biznes), 
obchod. 

BUST (bast), poprsie. 

BUSY (bizi), zaujatý. 

BUT (bat), ale. 

BUTCHER (butcer), 
mäsiar. 

BUTLER (batler), 

plnič fliaš. 
BUTTER (batr), 

maslo. 
BUTTERFLY 

(batr f la j), motýl. 

BUTTERMILK 
(batrmilk), cmar. 

BUTTON (batn), 

gombík. 
BUY (báj), kúpiť. 
BY (báj), pri, u. 
BY-LAW (bajló), 

pravidlo. 

BYSTANDER 

(bajstender) , prítom- 
ný, divák. 

BY-STREET 
(báj-strít), bočná 
ulica. 

BY-WORD (báj-vord), 
príslovie. Cab S 2 Campaign c 


CALCULATION 


^m^ 


(khelkjiilejšn) , počí- 


CAB (kheb), koč. 


tanie. 


CABBAGE (khebidš), 


CALDRON 


kapusta. 


(kheldron), kotol. 


CABIN (khebin), 


CALENDAR 


komora, kajuta. 


(khelendr), kalendár. 


CABINET (khebinet), 


CALF (kháf), tela. 


kasňa. 


CALIBER (khelibr), 


CABINET (khebinet), 


kaliber. 


vládna rada. 


CALIBRE (khelibr), 


CABLE (khejbl), lano. 


j akosť. 


C ABUSE (khebús), 


C ALICE (khalis), . 


kuchvňa. 


kalich. 


CACAÓ (khekejo, 


CALICO (kheliko), 


kóko), kakao. 


kaliko. 


CACTUS (khektas), 


CALL (klial), volať. 


kaktus. 


CALLID (khelid), 


CADET (khedet), 


Istivý. 


kadet, vojačok. 


CALM (khám), tichý. 


CAG (kheg), malý sú- 


CALUMNIATE 


dok, béčka. 


(khalumniejŕ) , hano- 


CAGE (khejdž), 


biť. 


klietka. 


CALYE (k háv), oteliť. 


CAKE (khejk), koláč. 


CALVINIST 


CALAMITY 


(khelvinist) , kalvín. 


(khelemity), nehoda. 


CAMEL (khemel), 


CALAMUS 


ťava. 


(khelemas), trsť, rá- 


CAMP (khemp), tábor. 


koš. 


CAMPAIGN 


CALCULATE 


(khempejn ) , ťaženie, 


(khelkjulejt), počítať. 


boj . Camphor 

CAMPHOR 

(khemfr), kamfor. 
CAN (khen)y konva, 

môct. 
CANAL (khenel), ka- 
nál. 
CANARY (khenejri), 

kanalik 
CANCEL (khensl), 

zrušiť. 
CANCER (khensr), 

rak (choroba). 
CANDIDATE 

( khendydejt) , čaka- 

nec. 
CANDLE (khendl), 

svieca. 
CANE (khejn), trstina. 
CANDY (khendy), cu- 

kroviny. 
CANINE (khenajn), 

psí. 
CANKER (khenkr), 

rak (na strome). 
CANNIBAL 

(khenvbl) , ľudožrút. 

CANNON (khenon), 

delo. 
CANNONADE 

( khenanejd) , streľba 

z diel. 
CANOPY (khenopi), 

nebesia. 53 Caprice 

CANOE (khemí), čln. 
CANONIZE 

(khenonajz) , vyhlásiť 

za svätého. 
CANTEEN (khentýn), 

vojenská krčma. 
CANTON (khenton), 

okres 
CANVAS (khenves), 

kanafas 
CANVASS {khenves), 

prehliadať. 
CAP (khep), čiapka. 
CAPABLE (khejpebl), 

schopný. 
CAPACITY 

( khep e sit y) , obnáška, 

objem. 
CAPE (khejp), 

kéb, plášť. 
CAPITAL (khepitl), 

kapitál, hlavný, hlav- 
né mesto. 
CAPITALIST 

(kh epitalist ) , boháč. 
CAPITOL (khepitl), 

vládna budova. 
CAPITULATE 

( khepitjulejt) , poddať 

sa. 
CAPRICE (khepris), 

samovoľnosť. Captain 

CAPTAIN (kheptn), 

kapitán. 
CAPTIV (kheptiv), 

zajatec. 
CAR (khár), kára, voz. 
CARABINE 

(kherebajn), karabín. 
CARAT (kheret), karat 

(4 grany). 
CARAVAN 

(khereven ) , karavána. 
CARBON (kharbn), 

drevené uhlie. 
CARCASS (khárkas), 

mŕtvola. 
CARD (khárd), karta. 
CARDINAL 

(khardynl) , kardinál. 
CARE (khér), starať sa, 

opatrnosť. 
CAREER (kherír), 

dráha života. 
CARGO (khár go), 

náklad. 
CARICATURE 

( kherikécr) , smiešny 

obraz. 
CARNAGE 

(khárnydž) , krvepre- 

latie. 
CARNATION 

(kharnejšn), karafiát. 
CARP (khár p), kapor. 54 Castle CARPENTER 
(khárpentr), tesár. 

CARPENTRY 

(khárpentri), tes&H» 

stvo. 

CARPET (khár pet), 
koberec. 

CARRIER (kherier), 
nosič. 

CARROT (kherot), 
mrkva. 

CARRY (kheri), niesť. 

CART (khárt), voz. 

CARTRIDGE 

(khártridš) , náboj. 

CARVE (khárv), vyre- 
závať. 

CARVING 
(khárving) , vyrezáva- 
nie. 

CASE (khejz), prípad, 
bedna. 

CASH (kheš) } hotové 
peniaze, zameniť. 

CASHIER (khešír), 
pokladník. 

CASMERE (khešmír), 
kažmír. 

CASK (khäsk), sud. 

CAST (kh'ást), hodiť. 

CASTLE (khestl), 
kaštieľ. Castrate 55 

CASTRATE 

( khestréjt ) , vymnišiť. 

CAT (khet), mačka. 
CATALOGUE 

(khetelóg), soznam. 
CATARACT 

(kheterekt), vodopád. 
CATARRH (khetár), 

katar, nátka. 
CATASTROPHE 

(khetestroň) , pohro- 
ma. 
CATCH (kheč), chytiť. 
CATCHUP (khečap), 

šťava z paráda j ek. 
CATECHISM 

( khetekhyzm ) , kate- 

kismus. 
CATERPILLAR 

(khetrpilr), húsenica. 
CATFISH (khetfish), 

brika (rvba). 

CATHEDRAL 

( khetýdrel) , biskup- 
ský kostol. 

CATHOLIC 

(khetolik), katolícky. 

CATTLE (khetl), do- 
bytok. 

CAULIFLOWER 
(kliáliflaur) , karfiol. 

CAUSE (kház), príčina Central 

ČÄUŤIÓŇ (khásn), 

opatrnosť. 
CAVALRY (khevlri), 

jazdectvo. 
CAVE (khejv), 

jaskvňa. 
CEASE (sis), prestal 
CEDAR (sídr), cedra. 
CELEBRATE 

(selebrejt), sláviť. 
CELEBRATION 

(selebrejsn), slávnosť. 
CELERY (seleri), 

celer. 
CELL (sel), komôrka, 

cela. 
CELLAR (selr), piv- 
nica. 
CEMENT (siment), 

ciment. 
CEMETERY 

(semeteri) , hrobitov. 
CENSOR (sensr), po- 

sudzovateľ. 
CENSURE (senšur), 

pohanenie. 
CENSUS (sensas) , 

sčítanie ľudu. 
CENTER (sentr), stre- 

dok. 
CENTRAL (sentrel), 

ústredný. Certain 56 Chemist CERTAIN (sortn), 


CHANNEL {cení); 


istý. 


kanál. 


CERTAINLY 


CHAOS (khejos), 


(sôrtnly), zaiste. 


zmätok. 


CERTIFICATE 


CHAP (cep, čap), 


(sertyfikejt ) , dosved- 


chasen, puklina. 


čenie. 


CHAPEL (čapl), CERTIFY (sort if á j), 
svedčiť. 

CESS (ses), vyhadzo- 
vanie dane. 

CHAIN (čejn), 
retiazka. 

CHAIR (če\r), stolok. 

CHAIRMAN 

( čer men ) , predseda. 

CHALICE (cells), 
kalich 

CHALK (č ók), krieda. 

CHAMBER (čembr), 
izba. 

CHAMBERLAIN 
( cembrlejn ) , komor- 
ník. 

CHAMPAGNE 

( s em p ejn ) , šampan- 
ské víno. 

CHAMPION 

(č e m pien), predák. 

CHANCE (c ens), prí- 
ležitosť. 

CHANGE (cejndš), 
zmena, premeniť. kaplnka. 
CHARACTER 

(kherektr) , povaha. 
CHARGE (čárdš), 

útočiť, počítať. 
CHARGER (cárdžr) 

žalobník. 
CHARITY (carity), 

dobročinnosť. 
CHARM {cár m), 

kúzlo. 
CHARTER (čártr), 

vvsada. 
CHASE (cejs), hnať.. 
CHASTE (cejst), čistý. 
CHAT (cet), zhovárať 

sa 
CHEAP (čip), lacný. 
CHEAT (ctí), oklamať. 
CHECK (ček), ček, po- 
ukážka, zastaviť. 
CHEEK (čík), líco. 
CHEER (čír), veseliť. 
CHEESE (číz), sýr. 
CHEMIST khemist), 

lučebník. 


Cherry 57 Circumstance CHERRY (čerí), 

čerešňa. 
CHESS (čes), šach. 
CHEST (česi), prsia. 
CHESTNUT 

(čestnat), gaštan. 
CHEW (čú), močka, 

žuvať. 
CHICKEN (čikn), 

k"11Í"° 

CHIEF (číf), náčelník. 

CHILD (čajld), dieťa. 

CHILL (čil), chladný, 
chladiť. 

CHIMNEY (čimny), 
komin. 

CHIN (an >, brada. 

CHINA (Čajnä), por- 
celán. 

CHIP (čip), trieska, 
odkrajok. 

CHISEL (čísi), dláto. 

CHOICE (čójs), vvber. 

CHOKE (čók), škrtiť. 

CHOLERA (khalerä), 
cholera. 

CHOOSE (čús), voliť. 

CHOP (cap), sekať. 

CHORD (khórd), stru- 
na, špagát. 

CHORUS (khóras), 
sbor. 

CHRIST (krajší), Kristus. 
CHRISTIAN 

( kriščien ) , kresťan. 
CHRISTMAS 

( krismäs ) , vianoce. 
CHRONIC (kranyk), 

dlho trvajúci. 
CHURCH (čôrč); 

kostol. 
CIDER (sajdr), jablčné 

vino. 
CIGAR (sigár), 

cigara. 
CINDER (sindr), 

opalky. 
CINNAMON 

(sineman), škorica. 
CIPHER (sajfr), 

C1S11C3. 

CIRCLE (sôrkl), kruh. 
CIRCUIT (sôrkit), 

obvod. 
CIRCUATION 

( sôrkfu ešn ) , obcho- 

denie. 
CIRCULATION 

(sôrkjulejhi), obeh. 
CIRCUMCISE 

(sôrkamsajz), obré- 

Z3.t 

CIRCUMSTANCE 
(sôrkhamstens) , okol- 
nosť. Circus ,8 lathes CIRCUS (sorkhas), 

cirkus. 
CITADEL (sitedl), 

pevnostná budova. 

CITATION (sajtejsny, 
povolanie. 

CITE (sajt), uviesť, po- 
zvať. 

CITIZEN (sitysn), 
občan. 

CITY (sity), mesto. 

CIVIC (sivik), mešfan- 
sky. 

CIVIL (sivil), občian- 
sky. 

CIVILIZE (sivilajz), 
vzdelávať. 

CLAIM (klejm), poža- 
dovať, požiadavka. 

CLANG (kleng), zvuk. 

CLAP (£/<?/> ).\lapol. 

CLARET (kle ret), 
červené vino. 

CLASH (kles), sraziť 
sa, srážka. 

CLASP (klesp), kapoč 
sponka. 

CLASS (klas), trieda. 

CLAUS (kláz), odsek. 

CLAY (kle j), hlina. 

CLEAN (klin), čistý. 

CLEAR (klir), jasný. CLEAVER (klívr), 

sekera, sekáč. 
CLEFT (kle f ť), štrbina, 

kľúč, notv. 
CLERGY (klôrdzi), 

kňažstvo. 
CLERK (klôrk), 

pomocník, pisár. 
CLEVER (klezr), 

obratný. 
CLEW (klň), 

stopa, klbko. 
CLIENT (klajcnt), 

sverenec. 
CLIFF (klif), skala. 
CLIMATE (klajmct), 

podnebie. 
CLIMB (klajm),. 

driapať sa, liezť. 
CLINCH (kline), obla- 
piť. 
CLING (kling), túliť sa. 
CLOAK (klók), plášť. 
CLOCK (klak), hodiny. 

CLOSE (któz), 
zavrený, zavreť. 

CLOSET (klazet), 
komôrka. 

CLOTH (klath), súk- 
no, plátno. 

CLOTHES (klóz), 
šaty. Clothing 59 Combine 


CLOTHING 


COLD (khóld), stude- 


(klódhing), odev. 


ný, zima. 


CLOUD (klaud), mrá- 


COLIC (khalik), žalúd- 


kava. 


kové bôle. 


CLOVER (klóvr), ďa- 


COLLAPSE 


telina. 


(kholeps), klesnúť. 


CLOWN (klaun), pa- 


COLLAR (jfe/w/r), 


jác. 


golier. 


CLUB (klab), 


COLLECT (kholekt), 


drúk, klub. 


sbierať. 


CLUMSY (klamzi), 


COLLECTION 


nemotornv. 


(kholeksn), sbierka. 


CLUTCH '(klac), 


COLLEGE (kha lidž), 


stísknuť. 


vvššia škola. 


COAL (khól), uhlie. 


COLLIDE (kholajd), 


COARSE (khórz), 


sraziť. 


surový. 


COLONY (khalony), 


COAST (khóst), 


osada. 


morské pobrežie. 


COLOR (khalr), barva. 


COAT (khót), kabát. 


COLOSSAL 


COCK (khaky, kohút 


(kholasl), ohromný. 


COERCE (khórs), do-' 


COLT (khól t), žriebä. 


nútiť. 


COLUMN (k fmlam), 


COFFEE (*7ia£),káva. 


stĺpec. 


COFFIN (khafín), trú- 


COMB (thóm), hrebeň, 


na, rakev. 


česať. 


COGNITION 


COMBAT (khambct), 


(fcag-Mvin). poznanie. 


spor. bojovať. 


COIL (khójl), točiť, 


COMBINATION 


otáčka. 


(khambinejšn), scsta- 


COIN (khójn), raziť 


venie. 


peniaze. 


COMBINE 


COKE (fc/i<$*), koks. 


(khambajn) , spojenie Co me 60 Complex COME (kham), prísť. 

COMFORT 

(khamfort), pohodlie. 

COMMAND 

(kkománd), veliť, ve- 
lenie. 

COMMANDER 

(khomänder), veliteľ. 

COMMENCE 

(khomens), započať. 

COMMERCE 

(khamers), obchod. 

COMMISSION 

(khomišn), príkaz,, po- 
verí ť. 

COMMIT (khomit), 
spáchať, odovzdať. 

COMMITTEE 

(khomit y), výbor. 

COMMON (khamn), 

obecný. 
COMMONWEALTH 

(khamnvelth) , štát, 

obec. 

COMMUNE (kamjún), 

radiť sa, sdelovať. 

COMMUNICATION 
(kha'iijitnihejšn), ob- 
covanie, pri j mánie. 

COMMUNITY 

(khamjunity), obec. COMPANY 

(khampny) , spoloč- 
nosť. 

COMPARE 

(khompér), porovnať. 
COMPARISON 

(khomperizn), porov- 
nanie. 
COMPARTMENT 

(kJiampártment), 

trieda. 
COMPASS (khampes), 

kompas, zahrnuť. 
COMPATRIOT 

(khompätriot), spolu- 

vlastenec. 
COMPEL (khampl), 

nútiť. 
COMPENSATION 

( khampenzejhi ) , ná- 
hrada. 
COMPLAIN 

( khomplejn ) , sťažovať 

sa. 
COMPLAINT 

(khomplejnt), žaloba. 

COMPLETE 
(khomplít), celý, 
úplný. 

COMPLEX 

( kh ompleks) , složitý. Complex} 0)1 

COMPLEXION 

(khamplekhi), pleť, 

barva tvary. 
COMPLIANCE 

(khomptajens) , po 

voľnosť. 
COMPLICATION 

(khompUkejšn), za- 

ple tenie. 
COMPLIMENT 

(khampliment), po 

klona. 
COMPLOT 

(khamplat), spiknntie. 
COMPLY (khomplaj), 

svoliť. 
COMPOSE 

(khompós), skladať. 
COMPOSITOR 

(khompasitr) , sadzač. 
COMPOUND 

(khampaund), složiť. 
COMPRESS 

(khompres), stlačiť. 
COMPROMISE 

(khampromajz), vy- 
rovnanie. 
COMPTROLLER 

(kontrolr}, účtovník. 
COMPULSION 

(kkompalšn), nútenie. 
COMRADE 

(khamred), kamarád. 61 Conduct CONCEAL (kkonsil), 
kryť. 

CONCEIVE 

(klionsíľ) , porozumeť. 
CONCENTRATE 

(khonsentrejt) , sú- 
stredil. 
CONCENTRATION 

( khoihsentrejsn ) , sú- 

strednenie. 
CONCEPTION 

(khonsepšn), počatie, 

nápad. 
CONCERN 

( khonsôrn ) , podnik. 
CONCESSION 

( khousesn ) , ústupok. 
CONCILIATE 

(khonsiliejt) , smieriť. 
CONCLUDE 

(khonkh'td), súdiť. 
CONCORD 

(khankord), svornosť. 
CONDEMN 

(khoudem). zatratiť. 
CONDITION 

( khondysn ) , podmien- 
ka, stav. 
CONDENSE 

( khondens) , zhustiť. 
CONDUCT 

(khandakt) , vedenie, 

chovanie sa. Confect 62 Conscience CONFECT 


CONFUSE 


(khanfekt) , cukrovi- 


'(khonfjuz), pomiasť. 


ny. 


CONFUSED 


CONFEDERATE 


(khonfjuzd) , zmätený 


(khonfcderet), spo- 


CONFUSION 


jenv. 


(khonfjiižn) , zmätok. 


CONFERENCE 


CONGESTION 


(khanferens), porada. 


( khondzescn ) , nahro- 


CONFESS (khonfes), 


madenie krve. 


vyznať. 


CONGRATULATE 


CONFESSION 


(khongretjidejt), 


(khonfesn), spoveď. 


blahopriať. 


CONFIDENCE 


CONGREGATE 


( k han ň dens) , dôvera. 


(khongregejt), shro- 


CONFIDENT 


maždif. 


(khanfident) , istý, dô- 


CONGREGATION 


verivv. 


{khangregejsn), shro- 


CONFÍRM 


maždenie, farnosť. 


(khonforrn), potvrdiť. 


CONGRESS 


CONFIRMATION 


(khangres), snem, 


( khonňrmejsn ) , bir- 


shromaždenie. 


movanie. 


CONJECTURE 


CONFISCATE 


(khondšekčr) , dom- 


(khanfiskejt), shabať. 


nievať sa. 


CONFLICT 


CONNECT (khonekť), 


(khonflikt), zápas, 


spojovať. 


zápasiť. 


CONNECTION 


CONFOUND 


( khoneksn ) , spojenie. 


(khonfaund) , popliesť. 


CONQUER (khánkr), 


CONFRONT 


podmaniť. 


{khonfi ani) , postaviť 


CONSCIENCE 


voči. 


(khansens) , svedomie. Conscious 63 Construction CONSCIOUS 

(khansag), povedomý. 

CONSECRATE 

(khansekrejt), zasvä- 
tiť. 

CONSECUTIVE 

(khcinsekjntiv), nasle- 
dujúci. 

CONSENT (khonsent), 
súhlas, privolil 

COSEQUENCE 

(khansckvcns) , násle- 
dok. 

COSEQUENTLY 
( khansikvetly) , nasle- 
dovne. 

CONSERVATIVE 
( khonsorvetyv) , za- 
chováci. 

CONSERVE 

( khonsori') , zachovať. 

CONSIDER 

( khonsidr) , uvažovať. 

CONSIDERABLE 
(khonsiderejbl), znač- 
ný. 

CONSIDERATION 
( khonsiderejsn ) , uvá- 
ženie. 

CONSIGN (khonsajn), 
odovzdať, sveriť. 

CONSIGxMEE ( khonsajný), jedna- 
teľ. 
CONSIST (khonsist), 

pozostávať. 
CONSOLE (khonsól), 
tešiť. 

CONSOLIDATE 

(khonsalidejt) , sjed- 
notíť. 

CONSPICUOUS 

(khoiispikju.es), zrej- 
mý. 

CONSPIRACY 

(khonspiresi) , sprisa- 
hanie. 

CONSPIRE 

( khonspajr ) , sprisa- 
hať sa. 

CONSTABLE 

(khanstebl), policajný 
sluha. 

CONSTANT 

(khanstent), stál v. 

CONSTERNATION 
(khonstemejsn) , ľak- 
nutie. 

CONSTITUTION 
( khanstytúsn ) , ústava. 

CONSTRUCT 

(khonstrakt) , sostaviť. 

CONSTRUCTION 
(khonstraksn) , sosta- 
venie. Consul 

CONSUL {khansol), 

konsul. 
CONSULT (khansalt), 

radiť sa. 

CONSULTATION 
(khonsaitejsn), po- 
rada. 

CONSUMER 

(khonsumer), spotre- 
bovateľ. 

CONSUMPTION 
(khonsampsn) , sucho 
tinv. 

CONTACT 

(khantekt), styk, do- 
tknutie. 

CONTAGIOUS 

(khontejdžes) , nákaz- 
livý. 

CONTAIN (khanfejn), 
obsahovať. 

CONTEND 

(khontend), zápasiť. 

CONTENT (khontent), 
uspokojiť. 

CONTEST (khantest), 
spor, boj. 

CONTINENT 

(khantyncnt), pev- 
nina. 

CONTINUE 

(khontynju), pokra- 
čovať. 64 Convene 

CONTRABAND 

(khantrebend), zaká- 
zanv. 

CONTRACT 

(khantrekt), smluva, 
stiahnuť. 

CONTRACTED 

{khantrekted), stiah- 
nutý. 

CONTRACTOR 

(kliantrektor), kon- 
traktor. 

CONTRADICT 

{khantredykt), proti- 
rečiť. 

CONTRARY 

( khantreri) , protivný. 

CONTRIBUTE 
{khontribjut), pri- 
spievať. 

CONTRIBUTION 
(khontribjušn), prí- 
spevok. 

CONTROL 

(khontról), dohliadať, 
dozor. 

CON TRO VERSE 
{khantroverz), spor. 

CONTUSION 

(khontúšn) , pohmož- 
denie. 

CONVENE (khontin), 
shromaždiť. Convenience 65 Correction CONVENIENCE 
(khonvíniens) , poho- 
dlie. 

CONVENT 

(khanvent), kláštor. 
CONVERSE 

(khonvôrs) , rozprá- 
vať sa. 
CONVERSATION 

(khonversejsn) , roz- 

mluva. 
CONVERT 

(khanvôrt) , obráte- 

nec. 
CONVICT (khanvikt), 

odsúdenec, usvedčiť. 
CONVINCE 

( khonvins ) , presved- 
čiť. 
CONVOY (khonvój), 

sprievod. 
CONVULSION 

(khonvalšn), kŕče. 
COOK (khuk), kuchár. 
COOL (khúl), chladný. 
COOPER (khúpr), 

bednár. 

CO-OPERATE 
(khoaperejt), spolu 
pracovať. 

COPE (khóp), zápasiť. 

COPPER (khapr), med. COPY (khapi), odpis, 

odtisk. 
CORD (khórd), povrá- 

zok. 
CORDIAL (khórdyel), 

liehovina, srdečný. 
CORK (khôrk), zátka, 

špunt. 
CORKSCREW 

(khórkskrú) , vyťaho- 

vák. 
CORN (khórn), zrno, 

kukurica. 
CORNER (khórnr), 

roh, uhel. 
CORNET (khómet), 

trúba, praporečník. 
CORNICE (khórnys), 

parkan. 
CORONATION 

(kkoronejsn) , koru- 
novanie. 
CORONER (kharonr), 

ohliadač mŕtvol. 
CORPORATION . 

(kliórporejsn), spolokr 

CORPSE (khórps), 

mŕtvola. 
CORRECT (khorekt), 

správny. 
CORRECTION 

(khorckšn), oprava. Correspond 66 Crane CORRESPOND 


COUNTRYMAN 


(kliarcspand), shod- 


(kltantrimen) , krajan. 


núť sa, dopisovať. 


COUNTY {khánty), 


CORRUPT (khorapt), 


okres, stolica. 


zkazený. 


COUPLE (khapl), pár. 


CORSET (khórset), 


COURAGE (khoridš), 


šnorovačka. 


kuráž, odvaha. 


COSMOPOLITE 


COURSE (khórz), beh, 


(khozmapolajt), sve- 


dráha, chodiť. 


toobčan. 


COURTESY 


COST (khost), cena, 


(kJiórtesi), zdvorilosť. 


stáť. 


COURTMARTIAL 


COSTUME 


(khórtmársl) , vojen- 


(khostjum), móda. 


ský súd. 


COTTAGE (khatydz), 


COUSIN (khazn), bra- 


chalupa. 


tánok, sestrenica. 


COTTON (khatn), ba- 


COVER (khavr), pri- 


vlna. 


kryť, pokrývka. 


COUGH (kháf), kašeľ, 


COW (khau), krava. 


kašlať. 


COWARD (khaurd), 


COULD (khud), mohol. 


zbabelec. 


COUNCIL (khansil), 


COZY (khózi), poho- 


rada. 


dlný. 


COUNT (khainit), po- 


CRAB (kreb), rak. 


čítať, gróf. 


CRACK (krek), prask- 


COUNTER (khántr), 


núť, puklina. 


proti, dlhý stôl. 


CRADLE (krejdi), ko- 


COUNTERFEIT 


líska. 


(khántrfít), padelať. 


CRAFT (kräft). reme- 


COUNTING 


slo. 


(khaunting), počítači. 


CRAMP (kremp), krč. 


COUNTRY (khantri), 


CRANE (krejn), vyťa- 


vonkov, kraj. 


hovadlo. Crank 

CRANK (krenk), kľuč- 
ka, odvážny. 

CRASH (kreš), pras- 
kať. 

CRAVE (krejv), bažiť, 

CRAVEN (krejven), 
zbabelý. 

CRAVAT (krevet), ná- 
krcnik 

CRAWL (kraH, lies-. 

CRAZY (kre j si), bláz- 
nivý. 

CREAM (krím), smo- 
tana. 

CREATE 

(kriejt), stvoriť. 

CREATION 

( kriejsn ) , stvorenie. 

CREATOR 

(kriejtr), stvoriteľ. 

CREATURE 
(kricbr), tvor. 

CREDIT (kredyt), 
úver, dať na úver. 

CREDITOR 

(kredytr), veriteľ. 

CREEK (krik), potok. 

CREEP (Arty), Hezť. 

CREMATION 

( krimejsn ) , spálenie. 

CREOLE (kriól), mie- 
šanec. 6y C r ozvu 

CRESCENT (kresent), 

polmesiac. 
CREST 

(krest), chochol. 
CREW (kru), lodné 

mužstvo. 
CRIER 

(krájr), kriklúň. 
CRIME (krajm), 

zločin. 
CRIMINAL 

( kriminl) , zločinný. 
CRIPPLE (kripl), 

mrzák, zmrzačiť. 
CRISIS (krajsis), roz^ 

hoda. 
CRITIC (krityk), po- 

sudzovateľ. 
CROCKERY 

(krakeri), hlinené ná- 
doby. 
CROOKED (kruked), 

krivý. 
CROP (krap), žatva. 
CROSS (kras), kríž, 

krížový. 
CROSSING (krasing), 

križovačka. 
CROUP (kru p), záškrt, 

kašeľ 
CROW (krá), vrana. 
CROWD (kraud), dav, 

množstvo ľudu. Crown f>8 Curse CROWN (kraun), ko- 
róna. 
CRUCIFIX {kntsifiks), 

umučenie. 
CRUCIFY (krusifaj), 

ukrižovať. 
CRUDE (kn'td), 

surovv. 
CRUEĹ (krúel), 

ukrutný. 
CRUELTY (krľtelty), 

ukrutnosť. 
CRUISER (krúsr), 

lenziak 
CRUSH (kras), uderiť, 

zdlávif. 
CRUTCH (krac), 

berla. 
CRY (kraj), plakať, 

plač, krik. 
CRYSTAL (knstl), 

kryštál. 
CUB (khab), mladé, 

stena. 
CUBIC (k j ubi k), ku- 
bicky. 
CUCKOO (khukú), ku- 

kačka. 
CUCUMBER 

(kjukuntbr), uharka, 

ogurek. 
CUFF (kaf), manžeta, 

udreť. CULTIVATE 

(khaltivejt), vzdelá- 
vať. 
CULTIVATION 

(khaltk'cjšn ) , pesto- 
vanie. 
CULTIVATOR 

(khaltivejtr) , roľník. 
CULTURE {khalcur), 

vzdelávanie. 
CUMBER (khamber), 

tiažiť. 
CUNNING (kaning), 

lstivý. 
CUP (;khap), šálka. 
CURABLE (kjurébl), 

vvliečitelnv. 
CURATOR (k jure it r). 

kurátor, rozkazováč. 
CURE (kjur), liečenie, 

liečiť. 
CURIOUS (kjurias), 

zvedavv. 
CURLY (khôrly), ka- 

deravv. 
CURRENCY 

(kharensi), bežná 

cena. 
CURRENT (kharnt), 

bežný. 
CURRIER (kharier), 

garbiar. 
CURSE (khôrs), klnul Cursed 69 

CURSED (khôrst), 

preklatý. 
CURTAIN (khôrtn), 

opona. 
CURVE (kh'órv), kri- 
vý, otáčka. 
CUSHION (khúšn), 

vankúš. 
CUSTODY 

( khastody), ochrana, 

väzenie. 
CUSTOM (khastom), 

zvvk, clo. 
CUSTOMER 

(khastoinr) ,oákupmk. 
CUT (khat), rezať, rez, 
CUTLER (khatler), 

nožiar. 
CUTLET (khaŕlet), 

smitka mäsa. 
CUTTING (khating), 

rezanie. 
CYLINDER (silindr), 

valec. 
CYMBAL (simbl), 

cimbal. 
CYNIC (sinyk), 

kúsavý. 
CYPRESS (sájpres), 

ciprus. 
CZAR (sár), cár. 
CZARINA (zarínä), 

cárovna. Danger D DAB (deb), udreť 

ľahko. 
DAD (ded), ded, dedo. 
DAGGER (degr), 

dýka. 
DAILY (dejly), denný. 
DAINTY (dejnty), 

voľný, chutný. 
DAIRY (dejri), mlie- 

kárňa. 
DAISY (dejzi), sedmi- 

kráska. 
DALE (rff/7), údolie. 
DAM (d em), hrádza, 

samička. 
DAMAGE (demedz), 

škoda. 
DAMAGED 

(demedžd) , poškode- 
ný. 
DAMN (detn), zatratiť. 
DAMP (demp), vlhký. 
DANCE (dens), tanec, 

tančiť. 
DANCER (densr), ta- 
nečník. 
DANDY (dendy), švi- 

hák. 
DANGER, (dendzr), 

nebezpečie. Dare 

DARE (dér), opovážiť 
sa, smeť. 

DARING (déring), od- 
vážny. 

DARK (dark), tma. 

DARKEN (dárkn), za- 
tmiť. 

DARLING (darling), 
miláčok. 

DARN (dám), zašiť, 
spravovať. 

DASH (des), uderiť, 

DASTARD {d est r d), 

zbabelý . 
DATA (dejtä), udanie. 
DATE (dejt), datum. 
DAUGHTER (dátr), 

dcéra. 
DAWN (dán), svitať. 
DAY (dej), deň. 
DAZE (dejs), oslepiť. 
DEAD (ded), mrtvý. 
DEADLY (dedly), 

smrtelnv. 
DEADNÉSS (dednes), 

mrtvosť. 
DEAF (de f i dýf), 

hluchý. 
DEAFMUTE 

(defmjut), hluchone- 
mý. 
DEAL (dýl), deliť. 70 December 

DEALER (dýler), ob- 
chodník. 

DEALING (dýling), 
jednanie, obchodova- 
nie. 

DEAN (d ý n), dekan. 

DEAR (dýr), drahý, 
milý. 

DEATH (deth), smrť. 

DEBARK (dýbark), 
vvstúpiť na zem. 

DEBATE (debcjt), há- 
dať sa, rokovanie. 

DEBILITY (debility), 
slabosť. 

DEBIT (debit), dlh 

DEBRIS (debri), 
troskv. 

DEBT (det), dlžoba. 

DEBTOR (detr), dlž- 
ník. 

DECAMP (dykhemp), 
odísť z táboru. 

DECAY (dykhej), hny- 
tie. 

DECEASE (dysís). 
umreť. 

DECEIT (dysít), klam. 

DECEIYE (dysív), 
klamať. 

DECEMBER 

(dysembr), december. Decent 

DECENT (dýsnt), 

slušný. 
DECIDE (dysajd), 

rozhodnúť sa. 
DECIMAL (desiml), 

desatinný. 
DECIMATE 

( desíme j t ) , desiateho 

vziať. 
DECISION (dýsišn), 

rozhodnutie. 
DECK (dek), kryť, pa- 

luba. 
DECLAIM (dyklejm), 

deklamovať, rečniť. 
DECLAMATION 

(deklemejhi) , rečne- 
nie. 
DECLARATION 

( d e klére j sn ) , prehlá- 

senie. 
DECLARE (dyklér), 

prehlásiť. 
DECLINE (deklajn), 

tajiť, skloňovať. 

DECORATE 

(dekorejt), okrášliť. 

DECORATION 

( dekorejšn ) , ozdobe- 
nie. 

DECREASE (dykríz), 
zmenšenie. 71 Defendant 

DECREE (dykrí), roz- 
kaz 

dedícate 

( dedykejt) , posvätiť, 

DEDICATION 

( dedykejsn ) , posviac 
ka. 

DEDUCT (d y d ak t), 
odtiahnuť. 

DEDUCTION 

( dydaksn ) , odtiahnu- 
tie." 

DEED (dýd), čin, zápis 
predaja. 

DEEM (dym), zdať sa, 
súdiť. 

DEEP (d ý p), hlboký. 

DEER (dýr), srna. 

DEFAULT (dyfaltj, 
vina, chybiť. 

DEFEAT (dyfít), po- 
raziť, porážka. 

DEFECT (dyfekt), 
chyba. 

DEFECTIVE 

(dyfektív) , poškode- 
ný. 

DEFEND (dyfend), 

bránif. 
DEFENDANT 

(dyfendent) , obžalo 

vaný. Defense 

DEFENSE (dyfens), 
obrana. 

DEFICIT (deňsiŕ), 
schodok (chvbovanie.) 

DEFILE (dyfajl), prie- 
smyk, radom, znečis- 
tiť. 

DEFINE (dyfajn), 
určiť. 

DEFINITE (definyt), 
určený. 

DEFORM (dyfórtn), 
zpotvoriť. 

DEFRAUD (dyfrád), 
oklamať. 

DEFRAY (dyfrej), vý- 
davky znášať. 

DEFY' (dyfáj), vyzý- 
vať. 

DEGENERATE 

(dydženerejt) , odro- 
dilý, zvrhlý. 

degrade" 

(dygrejd), znížiť. 

DEGREE (dygri), stu- 
peň. 

DEJECTED 

(dydčekŕed) , smutný. 

DELAY (dylej), meš- 
kanie. 

DELEGÁT (delegejŕ), 
delegát, vyslať. 72 Demagogue DELEGATION 
(dele gejšu), posol- 
stvo. 

DELIBERATE 
(dyliberejt), uvažo- 
vať. 

DELICACY 

(d el ike j si) , jemnosť, 
lahôdka. 

DELICATE (delikejt), 
jemný. 

DELICIOUS 

(delišes), rozkošný. 

DELIGHT (dylajt), 
radosť. 

DELIGHTFUL 

(delajtftd), radosti - 

plný. 
DELINQUENT 

(dylinkvent) , zloči- 
nec. 
DELIRIUM 

(dyliriam), šjialenostL 
DELIVER (delwr), 

odovzdať. 
DELIVERY (dcliveri), 

odovzdanie. 
DELUSION (delášn), 

klam. 
DEMAGOGUE 

(demegag), lstivý, 

politikár. Demand 

DEMAND (dym end) , 
požadovať. 

DEMISE (dymajz), 
úmrtie. 

DEMOCRACY 

(dymakresi) , ľudo- 
vláda. 

DEMOCRAT 

(demokret), demo- 
krat. 

DEMOLISH 

(dymalis)y zboriť, roz- 
biť. 

DEMON (dýmon), zlý 
duch. 

DEMONSTRATE 
( demonstrejt) , doká- 
zať. 

DEMONSTRATION 
( demonstrejšn ) , doká- 
zanie, demonštrácia. 

DEMORALIZE 

(dymarelajz) , zne- 
mravniť. 

DEMORALIZATION 
( dymarelizejsn ) , zne- 
mravnenie. 

DENIAL (dynajel), 
poprenie. 

DENOUNCE 

(denauns), hroziť, za- 
tracovať. 73 Depth 

DENSE (dens), hustý. 

DENTAL (dental), 
zubnj\ 

DENTIST (dentist), 
zubný lekár. 

DENY (dym j), zapie- 
rať. 

DEPART (dypart), 
odobrať sa. 

DEPARTMENT 

(dypártmenť), odde- 
lenie. 

DEPEND (dypend), 
záviseť. 

DEPLORE (dyplór), 
oplakávať. 

DEPORT (dypórt) , vy- 
viesť. 

DEPORTATION 
(dyportejšn) , vyhnan- 
stvo. 

DEPOSE (dypóz), zo- 
sadiť. 

DEPOSIT (dypazit), 
vklad. 

DEPOT (d y po), skla- 
dište, nádražie. 

DEPRESS (dypres). 
potlačiť. 

DEPRIVE (dyprajv), 
zbaviť, olúpiť. 

DEPTH (depth), hlbka. Deputation 

>i i ii . _ .. ir _ L i ■! ■ i ■■ , 

DEPUTATION 

( depjutejsn ) , vysla- 
nectvo. 
DEPUTY (depjuty), 

námestník, pomocník. 
DERANGE (dyrejndz), 

v neporiadok uviesť. 
DEROGATE 

(derogejt), ujímať. 
DERRICK (derik), 

zdvíhací stroj. 
DESCEND (dysend), 

sostúpiť, pochádzať. 
DESCENT (dysent), 

klesanie. 
DESCRIBE 

( dyskrajb ) , opísať. 
DESCRIPTION 

( dyskripsn ) , opis. 
DESERT (dyz'ôrt), 

púšť, opustiť, ujsť. 

DESERVE (dyzôrv), 
zaslúžiť. 

DESIGN (dysajn), 
úmyseľ, kresliť. 

DESIGNATION 

(designe j m), ustano- 
venie. 

DESIRE (dezajr), žia- 
dať, žiadosť. 

DESK (desk), písací 
stôl. 74 Detain 

DESPAIR (dyspejr), 

zúfalosť, zúfať. 
DESPATCH (dyspeč), 

zpráva, vykonal 
DESPERADO 

( des p ere j do ) , odváž- 
livec. 
DESPERATE 

(desperet), zúfalý. 
DESPOND (dyspand), 

málomyselnii 
DESPONDENT 

( dyspandent) , malo- 

myselnv. 
DESPITE (dyspajt), 

vzdor. 
DESPOTISM 

( des p otyzm ) , 1 'úbo - 

vláda. 
DESSERT^ (dezôrt), 

ovocná zákuska. 
DESTINATION 

( de sty ne j sn ) , určenie. 

cieľ. 
DESTROY (dystrój), 

zničiť. 
DESTRUCTION 

( dystraksn) , zničenie, 

7t\ M 1 1 \*\ 

DETAIL (dytejl), po- 
drobnosť. 

DETAIN (dytejn), 
zdržovať. Detect 

DETECT (dytekt), od- 
haliť. 
DETECTION 

( dytekšn ) , odhalenie. 
DETENTION 

(dytensn) , zadržanie. 
DETERMINATE 

( dytôrminejt ) , určitý. 
DETERMINE 

(dytormajn) ,• určiť. 
DETEST (dytest), 

hnusiť. 
DETONATE 

(detonejt), vybúšiť. 
DETRACTION 

(dytreksn) , utrhanie. 
DEVASTATE 

(devest e jt), zpustošiť. 
DEVELOP (dyvelop), 

rozvinúť. 
DEVICE (dyvajs), vý- 

myseľ. 
DEVIL (devl), čert 
DEVOTE \dyvot), od- 
dať sa, venovať. 
DEVOTION (dyvóšn), 

pobožnosť, oddanosť. 
DEW (<M), rosa - 
DIAL (dájl), ciferník. 
DIALECT (dajelekt), 

nárečie. 
DIAMETER 

(dajemitr) , priemer. 75 Dilate 

DIAMOND 

(dajemond), diamant. 
DIARRHEA 

(dajeriä), behačka. 
DICE (da j s), kocky. 
DICTATE (dyktejt), 

diktovať, napovedať. 
DICTATOR (dyktejtr), 

neobmedzený panov- 
ník. 
DICTIONARY 

(dyksnerí), slovník. 
DIE (dá j), zomreť. 
DIET (dajet), poriadok 

v jedení. 
DIFFER (dyfr), líšiť 

sa. 

DIFFERENCE 

( dy f evens) , rozdieľ. 

DIFFERENT 

(dyferent), rozdielny. 

DIFFICULT 

(dyňklt), nesnadný. 

DIG (dyg), kopať. 

DIGEST (dajdšest). 
tráviť, sborník. 

DIGGER (dygr), ko- 
páč. 

DIKE (da j k), priekopa, 
hrádza. 

DILATE (dajlejt), voz- 
tiahnut Dilemma \ 

DILEMMA {dylem'd) y 
rozpaky. 

DILIGENT 

(d y I id ž n t), pilný. 

DILL (dyl), kopor. 

DILUTE (dylút), roz- 
viedli. 

DIME (dajm), desiat- 
nik (peniaz.) 

DIMENSION 

(dymenšn), objenj. 

DIMINISH (dyminys), 
zmenšiť. 

DINE (dajn), obedovať. 

DINNER (dynr), obed. 

DIOCESE (dajosiz), 
biskupstvo. 

DIP (dyp), ponoriť. 

DIPHTHERIA 
{dyptyria), záškrt. 

DIPLOMA (dyplómä), 
diplom. 

DIPLOMATIC 

(dyplo-wetyk), diplo- 
matický. 

DIRECT (dajrekt), 
rovný, viesť. 

DIRECTION 
(d vr e k hi), smer. 

DIRECTOR (dyrektr), 
riaditeľ. 

DIRT (dôrt), špina. r 6 Disband 

DIRTY (dôrty), 
špinavv. 

DISABLE (dysejbi), 
neschopným učiniť. 

DISACKNOWLEDGE 
(dyseknalyds) , neu- 
znať. 

DISADVANTAGE 
(dysedventeds) , ujem, 
škoda. 

DISADVENTURE 

(dvsedvenčôr) , neho- 
da." 
DISAFFECT 

(dvsefckt), znepoko- 
jiť." 

DISAGREE (dysegrí), 

rôzni ť. 
DISALLOW 

{dyselau), nedovoliť. 
DISAPPEAR 

(dyseptr), zmiznúť. 
DISŠAPOÍNT 

(dysepojnť), zklamať. 
DISARM (dysárm), 

odzbrojiť. 

DISARRANGE 

(dvsercndš), zmiasť. 

DISASTER (dysestr), 

nešťastie. 
DISBAND (dysbend), 

rozísť. Disbelief 

DISBELIEF 

(dysbelíf), nevera. 

DISBELIEVE 

(dysbelív), neveriť. 

DISCHARGE 

(dysčardž) , vypustiť, 
vypáliť. 

DISCIPLINE 

(dy sipím), učenie, po- 
slušnosť. 

DISCLAIM 

(dvsklejm), vzdať sa. 

DISCLOSE (dysklóz), 
odhaliť. 

DISCOLORED 

( dyskhalrd) , bezba- 
revný. 

DISCOMFORT 

(dvskhamfort) , trud. 

DISCONNECT 

(dyskhanekt), pretrh- 
núť. 

DISCONTENT 

(dyskhantent), nespo- 
kojnosť. 

DISCONTINUE 

(dyskontýnjit) , preru- 
šiť, zastaviť. 

DISCOUNT 

(dyskaunt)y zrážka. 

DISCOURADGE 

( dyskharidž ) , odstra- 
šiť. 77 Disinfect 

DISCOURSE 

(dyskórs) , rozmluva. 

DISCOVER 

(dyskhavr), obiaviť. 

DISCREDIT 

( dyskredyt ) , neveriť. 

DISCREET (dyskrít), 
mlčanlivý. 

DISCRIMINATE 
( dyskrimin ejt ) , roz- 
dieľ robiť. 

DISCUSS (dyskhas), 
uvažovať. 

DISEASE (dyzis), cho- 
roba. 

DISEMBARK 

( dysembark ) , vystú- 
piť z lode. 

DISENGAGE 

(dysengejdž) , zbaviť. 

DISFIGURE 

(dysfigjur), zpotvoriť. 

DISGRACE 

(dysgrejs), nečesť, 
znectiť. 

DISH (dyš), jedlo, 
misa. 

DISHONEST 

(dysanest), nepoctivý. 

DISINFECT 

(dysinfekt), zbaviť ná- 
kazy. Disjoint 

DISJOINT 

(dysdžojnt), vvmknuť 
DISLIKE (dysíajk), 

neľúbiť. 
DISMANTLE 

(dysmeniiy, odstroiiť. 
DISMISS (dysmis), 

prepustiť. 
DISORDER (dysordr), 

neporiadok, choroba. 
DISPATCH (dyspeč), 

zvesť, poslať. 
DISPENSE (dyspens), 

osvobodenie. 
DISPENSARY 

(dyspenseri) , lekárňa 

pre chudobných. 
DISPERSE (dyspors), 

rozohnať. 
DISPLACE (dysplejs), 

preložiť. 
DISPLANT (dysplmt), 

presadiť. 
DISPLAY (dysplej), 

ukážka, vyložiť. 
DISPOSE (dyspóz), 

riadiť. 
DISPROOF (dyspníf), 

vyvrátenie. 
DISPROVE (dyspn'r), 

vwrátiť. 
DISPUTE (dyspjut), 

' po r, dohadovať sa 78 Dire' 

DISROBE (dysrob), 

zobliekať. 
DISSOLVE (dysok'), 

roztopiť. 

DISTANCE (dystens), 
dialka. 

DISTILLERY^ 

(dystileri), pálenie lie- 
hoviny, čistiť. 

DISTINCT (dysŕynkt), 
zrejmý. 

DISTINGUISH 

( dyst ingvis ) , rozo- 
znať. 

DISTRESS (dystres), 
rozpak, útraov. 

DISTRIBUTE 

(dystribjuť), rozdá- 
vať, deliť. 

DISTRIBUTION 
( dystribjnsn ) , rozdá- 
vaní e. 

DISTRICT (dystrikt), 
okres. 

DISTRUST (dystrast), 
nedôvera. 

DISTURB (dystôrb), 
vyrušovať. 

DITCH (dye), prieko- 
pa, jama. 

DIVE ( dajv) , sohnuť 
sa, pohrúžiť. D he r 

DIVER (dajvr), pono- 
rováč. 

DIVIDE (dyvajd), 
deliť. 

DIVINE (dyvajn), 
božský. 

DIVISION (divis*), 
oddiel'. 

DIVORCE (dyvórs). 
rozvod, rozsobášiť. 

DIZZY (dyzi), omrá- 
čený. 

DO (dú), činiť, robiť, 
konať. 

DOCK (dak), prístavi- 
šte. 

DOCTOR (dak t r), le- 
kár. 

DOCTRINE (daktrin), 
náuka. 

DOCUMENT 

(dakjutuent), listina. 

DODGE (dads), vy- 
hnúť. 

DODGER (dadšr), kto 
sa vyhybá. 

DOG (dag), pes. 

DOGMA (dagmä), ná- 
uka viery. 

DOLL (dal), panna. 

DOLLAR (d air), dol- 
lar. 79 Dower 

DOMAIN (domejn), 
panstvo. 

DOMESTIC 

( domestyk ) , domáci. 

DOMINATE 

(damiiiejt), vládnuť. 

DOMINION 

(dominjen), vladár- 
stvo. 

DONATE (done jt), ve- 
novať. 

DONKEY (danky), 
osol. 

DOOM (dúm), osud, 
posúdiť. 

DOOR (dór), dvere. 

DOSE (dóz), dávka. 

DOT (dat), bod, bodať. 

DOUBLE (dabl), dvoj- 
násobný. 

DOUBT (daut), pochy- 
bovať. 

DOUBTFUL 

( daut f ttl) , pochybný. 

DOUBTLESS 

(dautles), bezpochyb- 

ný. 
DOUGH (dó), cesto. 
DOVE (dav), holub. 
DOWAGER (davedžr), 

vdova. 
DOWER (daur), veno. Dozen 80 

DOWN (daun), dolu, 

rovina. 
DOZEN (dazn), tucet. 
DRAFT (draft); smen- 

ka, prievan. 
DRAG (dreg), vliecť. 
DRAGON (dregn), 

šarkan. 
DRAGOON (dregún), 

dragún (vojak). 
DRAIN (drejn), cediť, 

vvsúšať. 
DRAMA (dráma), 

smutnohra. 
DRAW (drá), kresliť, 

ťahať. 
DRAWER (dráer), 

kreslič, fiok, supia. 
DRAWING (dráing), 

ťah, kreslenie. 
DREAD (d red), hrúza. 
DREAM (drím), sen, 

snívať. 
DRESS (dres), šaty. 
DRIFT (drift), prúd, 

hnať. 
DRILL (dril), vŕtať, 

cvičiť, neboziec. 
DRINK (drink), piť, 

nápoj. 

DRINKER (drinkr), 

pijak. 

DRIVE (drajv), hnať. Dungeon 

DRIVER (drajvr), po- 
honič. 
DROP (drap), kvapka. 
DROPSY (drapsi), 

vodnateľka. 
DRUG (drag), liek. 
DRUGGIST (dragist), 

lekárnik. 
DRUM (dram), bubeň. 
DRUNK (drank), 

opitý. 
DRUNKARD 

(drankrd), korheľ. 
DRUNKEN (drankn), 

opitý. 
DRY (dráj), suchý, 

smädný. 
DRY GOODS 

(drajgudž), strižný 

tovar. 
DUCK (dak), kačka. 
DUE (dú), 

dlh, povinný. 
DUKE (diík), knieža. 
DULL (dal), tupý, le- 
nivý. 
DULLNESS (dairies), 

tuposť, hlúposť. 
DULY (duly), náležité. 
DUMB (dam), nemý. 
DUNG (dang), hnoj. 
DUNGEON (dandšn), 

žalár. Dunghill 

DUNGHILL 

(dan g híí), hnojová 
kopa. 

DUPLICATE 

{daplike jt), odpis, 
dvojnásobný. 

DURABLE (durejbl), 
trvácny. 

DURING (during), po- 
čas, medzi tým. • 

DUST (dost), prach. 

DUSTY (dasty), za- 
prášenv. 

DUTCH (dač),holland- 
ský. 

DUTY ( du t y ) , povin- 
nosť, clo. 

DWARF (dvarf), 
trpaslík, pidimužík. 

DWELLING 

(dve ling), obydlie. 

DYE (dá j), barva, bar- 
viť. 

DYING (dájing), umie- 
rajúci. 

DYNAMITE 

( dajne ma j t ) , dynamit. 

DYSENTERY 

( dysenteri ) , úplavica 
(nemoc). 
DYSPEPSY 

(dyspepsi) , nezkživ- 
nosť. 8 1 Eclipse EACH (íc) ; každý. 

EAGER (ígr), žiados- 
tivý, náhly. 

EAGLE (ígl), orol. 

EAR (ír), ucho, klas. 

EARLY (orly), včasné. 

EARN ( ôrn ) , vyrobiť. 

EARNINGS 

( ornings ) , výrobok. 

EARNEST (órnest), 
vážnv, horlivý. 

EARRING (íring), ná- 
ušnica. 

EARTH (órth), zem. 

EARTHQUAKE 

(ôrthkvejk) , zemetra* 
senie. 

EAST (íst), východ. 

EASTER (ístr), Veľká 
noc. 

EASY (im), 
ľahký, snadný. 

EAT (it), jesť. 

EBONY (ebony), ebe- 
nové drevo ( čierne ) . 

ECCENTRIC 

( eksentrik ) , výstred- 
ný. 

ECHO (ekho), ozvena. 

ECLIPSE (íklips), za- 
tmenie. Economic 8: ECONOMIC 

(ekhaiiamik), sporivý. 

ECONOMY 

(ekhanami), hospo- 
dárstvo, šetrnosť. 

EDGE (éuz), kraj, roh, 
ostrie. 

EDGED (edM), ostrý. 

EDGELESS (edžles), 
tupý. 

EDICT (cdykt), naria- 
denie. 

EDIT (edyt), redigo- 
vať. 

EDITION (edyšn), vy- 
danie. 

EDITOR (edytr), re- 
daktor. 

EDUCATE (edukejt), 
vzdelávať. 

EDUCATION 

(edukejsn) , vzdela- 
nosť. 

EEL (*7), úhor (ryba). 

EFFECT (efekt), úči- 
nok, docieliť. 

EFFECTLESS 

( efekt les) , bezvýsled- 
nv. 

EFFORT (efrt), pokus. 

EGG (eg), vajco. 

EGOTIST (ígotyst), 
sobec. Electricity 

EIGHT (ejt), osem. 

EIGHTEEN (ejfýn), 
osemnásť. 

EIGHTEENTH 

( ejtvnth ) , osemnásty. 

EIGHTH (ejth), ôsmy. 

EIGHTY (éjty), osem- 
desiat'. 

EITHER (idhr lebo 
ajdhr), jeden lebo 
druhý, bár ktorý. 

EJECT (idzekt), vyha- 
dzovať. 

ELAPSE (Ueps), uply- 
núť. 

ELASTIC (ilestyk), 
pružnv. 

ELBOW (elbó), lakeť. 

ELDER (eldr), beza, 
starší. 

ELDEST (eldest), naj- 
starší. 

ELECT (elekť), zvoliť, 
zvolenec. 

ELECTION (elekšn), 
voľba. 

ELECTOR (elektr), 
volič. 

ELECTRIC (elektrík), 
elektrika. 

ELECTRICITY 

( elektrisity ) , elektri- 
na. Elephant 

ELEPHANT (elefnt), 

slon. 
ELEVATE (elevejt), 

zvýšiť. 
ELEVATOR 

(elevejtr), zdviháč. 
ELEVEN (ilevri), je- 
denásť. 
ELEVENTH (ilevnt), 

jedenásty. 
ELIGIBLE 

( elidžibl ) , volitelny. 
ELIMINATE 

( e I imine j t ) , odstrániť. 
ELISION (elizn), vy- 
pustenie, potlačenie. 
ELIXIR (eliksr), 

odvar. 
ELK (elk), los, jeleň. 
ELOGY (elodši), chvá- 

loreč. 
ELOPE (elóp), ujsť. 
ELSE (els), iný, inak. 
ELUDE (ilúd), vyklz- 

nuť. 
EM BALE (embejl), 

zabaliť. 
EMBALM (embám), 

balzamovať. 
EMBARK (embark), 

vystúpiť na loď. 

EMBARRASS 

(emberes), do rozpa- 83 Empress 

kov uviesť. 
EMBASSADOR 

(embesedr), vyslanec. 
EMBASSY (embesi), 

vyslanectvo. 
EMBEZZLE (embezl), 

zpreneveriť. 
EMBLAZE (embleiz), 

rozplameniť. 
EMBLEM (emblem), 

odznak. 
EMBODY (embady), 

vteliť. 
EMBROIL (embrojl), 

pobúriť. 
EMERGE (emôrdz), 

vvnoriť. 
EMIGRANT 

( emigrent ) , vysťaho- 
valec. 

EMINENCE 

(eminens), výška. 
EMOTION (imóšn), 

pohnutie. 
EMPEROR (emperor\, 

cisár. 
EMPIRE (empajr), 

ríša. 
EMPLOY (emploj), 

zamestnávať. 
EMPRESS (empres), 

cisárovná. Empty 

EMPTY (emty), prázd- 
ny. 
ENABLE (enejbl), 

umožniť. 
EXCLOSED 

(inklózd), pripojený. 
ENCOUNTER 

(enkhauntr), srážka, 

biť sa. 
ENCOURAGE 

( enkharedč) , posme- 
lil 
END (end), koniec. 
ENDANGER 

( endendšr) , znebezpe- 

čiť. 
ENDURE (endjur), 

trpeť. vystáť. 
ENEMY (enemi), ne- 
priateľ. 
ENERGETIC 

(enerdšetxk) rázny. 
ENERGY (enerdšij, 

ráznosť. 
ENFORCE (enfors), 

vynútiť. 

ENGAGE (engcjdz), 
zasnúbiť, najať, biť sa. 

ENGAGEMENT 

(engejdzmenŕ), za- 
snúbenie, bitka. 

ENGINE (mdšin), pa- 

rostroj. 84 Enter 

ENGINEER 

(endšinír), strojník. 

ENGLAND (inglend), 
Anglicko. 

ENGLISH (inglis), an- 
glický. 

ENGRAVE (engrejv), 

vvrezávať, rvť. 

ENGRAVING 

(engrejving)^ rvtina. 

ENJOY (endšój), poží- 
vať, tešiť sa. 

ENLARGE (enlárdš), 

zväčšiť. 

ENLIGHTEN 

(eníajtn), osvietiť. 

ENLIST {enlist), zapí- 
sať, zverbovať. 

ENORMOUS 

(enórmes), hrozný. 

ENOUGH (imf), dosť. 
ENRICH (enrič), obo- 
hatiť. 

ENROLL (enrol), za- 
písať, naverbovať. 

ENSLAVE (enslejv), 

zotročiť. 

ENTANGLE 

(entengl), zapliesť 
ENTER (entr), vnísť, 

zaviesť. Entertain 

ENTERTAIN 

( entrtejn ) , zabávať, 
hostiť. 

ENTERTAINMENT 
(entrtejnment), hosti- 
na, zábava. 

ENTHUSIASM 

(enthjuziezm ) , nad- 
šenie. 

ENTIRE (entájr), celý. 

ENTOMB (entum), po- 
chovať. 

ENTRANCE 

( e nt r ens), vchod, 
vstup. 

ENTRY (entri), vchod. 

ENVELOPE 

(envelop), obálka. 

ENVELOP (envelop), 
zaobaliť. 

ENVY (envi), závideť, 
závisť. 

EN WIDEN (envajdn), 

j rozšíriť. 

EPIDEMIC 

(epidemik), rozšírená 
nemoc. 

EPILEPSY (epilepsi), 
padúcnica. 

EQUAL (íkvl), rovna- 
ký, jednaký. 

EQUALIZE (ikvelajz), 
rovnať. 8 q Establish EQUATOR (ikvejtr), 
rovník. 

EQUIP (ckvip), vy- 
strojiť. 

EQUITABLE 

(ekvitébl), spravodli- 
vý. 

ERA (črä), doba. 

ERASE (irejs), vyma- 
zať. 

ERE (ír), prv. pred. 

ERECT (irekt), pria- 
mv, postaviť. 

ERECTION (irekšn), 
postavenie. 

ERRAND (erend), po- 

sielka. 
ERUPTION (erapšn), 

výbuch, vvrážka. 
ESCAPE (eskejp), 

uchodiť, uniknúť. 
ESCORT (eskort). 

sprievod, sprevádzať. 
ESPECIAL (éspešl), 

obz vlastný, 
ESSAY (esej), pokus. 

ESSENCE (esens), 
podstata, voňavka. 

ESSENTIAL (esensl), 
podstatný. 

ESTABLISH 

(est eb l i š), zariadiť. B stab Usher 

ESTABLISHED 

( esteblisr) , zaklada- 
teľ. 

ESTATE (estejt), ma- 
jetok. 

ESTEEM (estým), vá- 
žiť, ctiť. 

ESTIMATE 

(estymejt), ceniť. 

ETCH (ec), rásiť, ry- 
sovať. 

ETERNAL (etôrnl), 
večný. 

EUROPEAN 

( j ilr o pi j en ) , Europ- 
ean, európsky. 

EVACUATE " 

( evekjuet) , vyprázd- 
niť. 

EVADE (eve j d), vy- 
hnúť. 

EVE (ív), večer. 

EVEN ( ívn) , rovný, 
práve, aj keď. 

EVENING (ívning), 
večer. 

EVENT (ívent), prí- 
pad, udalosť. 

EVER (evr), vždy, nie- 
kedv. 

EVERY (evrtj, každý. 

EVIDENCE 

(evidenš), dôkaz. 86 Exception 

EVIL (fc/), zlo, planý, 

EVOLUTION 
(evolúšn), rozvoj. 

EWE (ju), ovca. 

EXACT (egzekt), vy- 
máhať, celkom taký. 

EXAGGERATION 

( egzedzercjšn ) , pre- 
línanie, zväčšovanie. 

EXAMEN (egzejmen), 

zkúška. 
EXAMINATION 

( egzeminejšn ) , zkúš- 
ka, vyšetrovanie. 
EX AM INE ( egzemin ) , 
zkúšať. 

EXAMPLE (egzempl), 
príklad. 

EXANIMATE 

( e g ženy f n ejt ) , neži- 
votný, umŕtviť. 

EXCEEDE (eksíd), 
prevyšovať. 

EXCEEDING 

( eksíding) , náramný. 

EXCELENT 

(ekselent), výtečný. 
EXCEPT (eksept), 

vvjmuť, krém, mimo. 
EXCEPTION 

(eksepšn), výnimka. Exchange 

EXCHANGE 

( ekscejndz) , zameniť, 

výmena. 
EXCISE (eksájz), daň, 

poplatok. 
EXCITE (eksajt), 

dráždiť, rozčúliť. 
EXCLAIM (eksklejm), 

vykričať. 
EXCLUDE (eksklúd), 

v v tvoriť. 

EXCLUSIVE 

( eksklúsiv) , výlučne. 

EXCURSION 

(ekskôršn),, výlet. 

EXCUSE (ekskjúz), 
odpustiť, omluva. 

EXECUTOR 

( eksekjutr) , vykoná- 
vací kat. 

EXEMPLAR 

(ekzemplr), výtisk. 

EXEMPT (egzempt), 
svobodný, vyňať. 

EXERCISE 

(eksrsajs), cvičenie. 
EXHAUST {egzóst), 

vvčerpať, vysíliť. 
EXHIBIT (ekshybit), 

vystaviť. 
EXHIBITION 

(ekshybisn), výstava. 87 Expire 

EXILE (eksajl), 

vyhnanstvo. 
EXIST (ekzist), jestvo- 
vať. 
EXISTANCE 

( ekzist ens ) , j est vova- 

nie. 
EXIT (ekzit), východ, 

smrť. 
EXONERATE 

( egzonereji) , v\ čistiť, 

zbaviť. 
EXPECT (ekspekt), 

očakávať. 
EXPEL (ekspel), vy- 
hnať. 
EXPEND (ekspend), 

vydať. 
EXPENSE (ekspens), 

vvdavok, trovy. 
EXPERIENCE 

(ekspírieiis), zkúse- 

nosť. 
EXPERIMENT 

(eksperiment) , zkú- 

ška, pokus. 
EXPERT (ekspôrt), 

zkusený, znalec. 
EXPIRATION 

( ek spire j hi ) , vydy- 

chovanie, uplynutie. 
EXPIRE (ekspajr), 

uplynúť, vydychovať. Explain 

" U > J J ! I I .1 1 U I I I 1 P IU H I III !■■ 

EXPLAIN (eksplejn), 
vysvetliť. 

EXPLANATION 

( eksplenejsn ) , vysvet- 
lenie. 

EXPLODE (eksplód), 
vvbúšiť. 

EXPLORE (eksplór), 
vyzkúmať. 

EXPLOSION 

(eksplózn), výbuch. 

EXPORT (eksport), 
vývoz, vyvážať. 

EXPOSE (ekspóz), vy- 
staviť. 

EXPOSITION 

( ekspozisn ) , výstava. 

EXPRESS (ekspres), 
rýchlik, vy sloviť. 

EXPULSION 

( ekspalsn ) , vypude- 
nie. 

EXTEND (ekstend), 
roztiahnuť. 

EXTENT (ekstent), 
rozsiahlosť. 

EXTERIOR 

( ekstýrier) , povrch, 
zovnútorný. 

EXTERMINATE 

( ekstôrm in ejt ) . vyko- 
reniť. 88 Fact EXTERNAL 

{ekstend), zovnútor- 
ný. 
EXTINGUISH 

( ekstingviš) , vyhasiť. 
EXTRACT (ekstrekt), 

výťah, vytiahnuť. 
EXTRACTION 

( ekstreksn ) , výťah. 
EXTREME' tekstrím), 

krajný, najvyšší. 
EYE (ó/), oko, pohlia- 

dať. 

EYEBALL (ájbal), 

očná guľa. 

EYEBROW (ajbrau), 

obočie. FABLE (fejbl), bájka. 
FABRIC (febrik),stev 

ba, tkanina. 

FABRICATE 

(febrikejt) , sostavo 

vať, vyrábať. 
FACE (fejs), tvár, po 

vrch. 
FACING (fejsing), 

predok, voči. 
FACT ifekt), skútoč 

nosť. skutok. 
Factor 8 9 Fashionable FACTOR (fektr), čini- 
teľ. 

FACTORY (fektori), 
továrňa, fabrika. 

FAIL (fejl), chybiť. 

FAILURE (fejljur), 
nedostatok, úpadok. 

FAINT (fejnt), slabý. 

FAINTING (fejnting), 
zamdlenie. 

FAIR (fér), čistý, vý- 
stava, správnv. 

FAIRY (fejri), víla. 

FAITH (fejth), viera, 
vernosť. 

FAITHFUL (fejtful), 
verný. 

FAITHLESS (fejtles), 
neverný. 

FALL (fól), padnúť, 
pád, jaseň. 

FALSE yfáls), falošný. 

FALSEHOOD 

(fálshud) , falošnosť. 

FALSIFY (falsifaj), 
falšovať. 

FALTER (faltr), kok- 
tať, viaznuť. 

FAME (fejm), povesť, 
sláva. 

FAMILIAR 

( femiljer) , známy, dô- 
verný. FAMILY (femili), ro- 
dina. 

FEMINE (femin), hla- 
domor. 

FAMOUS (fejmes), 
slávny. 

FAN (fen), vejír, ovie- 
vat 

FANATIC (fenetyk), 
blúznivý, nadšený. 

FANCY (fensi), okráš- 
lený, domýšlavosť, ob- 
ľubovať. 

FANTASY (fentesi), 
obrazotvornosť. 

FAR (fár), ďaleký. 

FARE (fér), prievozné, 
ísť, jedlo. 

FAREWELL (férvel), 
maj sa dobre, lúčenie. 

FARINA (ferínä), 
krupica. 

FARM ( farm ) , hospo- 
dárstvo, majetok. 

FARMER (farmr), 
roľník. 

FASCINATE 

(fesinejt), okúzliť. 

FASHION (fešn), 
móda, kroj. 

FASHIONABLE 
(fešnebl)y módny. Fast 90 Fermenť FAST (fest), silný, rý- 
chly, postiť sa. 

FASTEN (festn), 
upevniť, 

FAT (fet), tlstý, masť. 

FATAL (fejtl), 
osudný. 

FATE (fejt), osud. 

FATHER (fádhr), 
otec. 

FATHER-IN-LAW 
(fádhrinlá), svokor. 

FATHERLAND 
(fádhrlend) , vlasť. 

FATIGUE (fetyg), 
únava, namáhať sa. 

FATNESS (fetnes), 
tlstota. 

FAUCET (faset), ko- 
hútik, točka. 

FAULT (fait), chvba. 

FAVOR (fejvr), pria- 
zeň, láskavosť. 

FEAR (fir), báť sa, 
strach. 

FEARLESS (fírles)', 
neohroženv. 

FEAST (fist), hostina, 
hodv, hostiť. 

FEATHER (fedhr), 
pero, operiť. 

FEATURE (fíeôr), 
tvár, tvárnosť. FEBRUARY 

(februeri), február. 
FEDERAL (federel), 

spolkovv, kra j inský. 

FEDERATION 

(federejm) , sjednote- 
nie. 

FEE (ft), poplatok, od- 
meniť. 

FEEBLE (fíbl), slabý. 

FEED (fid), kŕmiť, 
pásť. 

FEEL {f íl), cítiť. 

FEELING (filing), po- 
cit. 

FEINT (f e jut), 
pretvárka. 

FELLOW (f clo), druh, 
chlap, spoločník. 

FELON (felon), zloči- 
nec. 

FELONY (felony), 
ohavnosť, zločin. 

FELT (felt), plsť (srs- 
tenv). 

FEMALE (fímcjl), 
ženská. 

FENCE (/*fw), ohrada, 
plot. 

FEND (fend), zadržať, 
odraziť, 

FERMENT (fonnent), 
kvas. Fern 

FERN (f dm), kapra- 
dina. 

FERRET (feret), fere- 
ta (zver podobný lasi- 
ce), prehliadať. 

FERRY (/m), prievoz, 
loď. 

FERTILE (fertil), 
úrodný. 

FESTIVAL (festivl), 
sviatok. 

FETCH (fee), doniesť. 

FEUD (fjitd), nepria- 
teľstvo. 

FEVER (fívr), horúč- 
ka. 

FEW (fjú), málo, nie- 
koľko. 

FICTION (fikšn), bá- 
seň. 

FIDDLE (fidl), husle. 

FIDDLER (fidler), 
huslista. 

FIELD (fíld), pole. 

FIEND (find), nepria- 
teľ. 

FIERCE (firs), krutý, 
prudký. 

FIFTEEN (fiftýn), 
pätnásť. 

FIFTEENTH 

(fiftýnth), pätnásty* 

FIFTH (fifth), piaty. 9i Fir FIFTY (fifty), päťde- 
siať. 

FIG (fig), figa. 

FIGHT (fájt), bitka, 
biť sa. 

FIGURE (figjur),ňgvi- 
ra, tvár, číslica, počí- 
tať. 

FILE (fajl), soznam, 
rad, sradiť, pilník. 

FILL (Ä/), naplniť. 

FILTER (filter), cedi- 
dlo. 

FINAL (fajnľ), koneč- 
ný. 

FINANCE (finens), 
dôchodky. 

FINANCIAL 

( finensl ) , dôchodko- 
vý, finančný. 

FIND (fajnd), nájsť. 

FINDER (fajndr), ná^ 
lezca. 

FINE (fajn), jemný, 
pokuta, pekný, poku- 
tovať. 

FINGER (fingr), prst 

FINIS (fajnis), koniec. 

FINISH (finis), dokon- 

* čiť. 

FIR (fór), jedla, smrek, 
borovica, jalovec. Fire 

FIRE (fajr), oheň, za- 
páliť. 

FIRM (f onií), pevný, 
firma. 

FIRST (fôrst), prvý. 

FIRSTLY (fôrstly), 
poprvé. 

FISH (fiš), ryba. 

FISHER (ňšr), rybár. 

FIST (fist), päsť. 

FIT (fit), slušať, vhod- 
nv, kŕče. 

FIVE (/a/V), päť. 

FIX (fiks). zrobiť, 
upevniť, ustáliť. 

FIXTURE (fikscôr), 
náradie. 

FLAG (f leg), zástava. 

FLAKE (flejk), cho- 
máč, lúpať. 

FLAME (flejm), pla- 
meň. 

FLANK (//c;iik).bok. 

FLANNEL (f lení). 
flanel. 

FLASH (f teš), blesk. 

FLASK (f lesk), fľaška. 

FLAT (f let), plôch v 
byt. 

FLATTER ( fletr). 
licliotiť . 

FLAVOR (flejvr), 
chuť. vôňa. 92 Fluid 

FLAX (fleks). lan. 

FLEA (/7í), blcha. 

FLEE (/7í), utekať. 

FLEECE (//íí), ostri- 
hať, stiahnuť. 

FLEET (flit), loďstvo. 

FLESH (fleš), mäso, 
telo. 

FLIGHT (//a//)- útek. 

FLIXG (///«?), hodiť. 

FLINT (flint), kremeň. 

FLIRT (flôrt), trilko- 
vať, mrštenie. 

FLOCK (//afe), stádo 

FLOOD (/7arf). potopa 

FLOOR (flór), podla- 
ha, poschodie. 

FLORA (flóra), kve- 
tina, rastlinstvo. 

FLORIN (flarin), 
zlatka. 

FLORIST (florist), 
kvetinár. 

FLOUR (f la u r), múka. 

FLOW (fló), tiecť, 
tok. 

FLOWER (flaur), kve- 
tina, 

FLUENT (fluent). 
plynný. 

FLUID (//««*)., teku- 
tina. ľlurry 

FLURRY (flari), zá- 
vaj, pobúriť. 

FLUSH (flas), začer- 
veneť sa, hojný, bujný. 

FLUTE (flút), flota. 

FLUTTER (flatr), vá- 
hať, trepať. 

FLY (f Id j), mucha, lie- 
tať. 

FOAM (fóm) 9 pena, 
peniť, zúriť. 

FOE (f ó), nepriateľ. 

FOG {fog), mhla. 

FOQGY (fogi), 
mhlistý. 

FOLD (fold), záhyb, 
skladať. 

FOLK, FOLKS (fók, 
fóks) , ľudia, domáci. 

FOLLOW (foló), na- 
sledovať. 

FOND (fond), rád ma- 
júci. 

FONDLING 

( fondling), mazlanec. 

FOOD {f úd), potrava. 

FOOL (ftíl), blázon. 

FOOLISH (fúlíš), 
bláznivý. 

FOOT (f ut), noha. 

FOOTING (fitting), 
pôda. 93 Forget FOR (for), za, poneváč, 
pre. 

FORBID (forbid), za- 
kázať. 

FORCE (fórs), sila, 
moc. 

FORCED (forsd), nú- 
tený. 

FORE (fór), pred, 
predný. 

FORECAST 

(fórkhäst), predpove- 
dať. 

FOREHEAD (forked), 
čelo. 

FOREIGN (farin), 
cudzí. 

FOREIGNER 

(farinr), cudzinec. 

FOREMAN (fórmen), 
dielo vedúci. 

FORENOON 

(forníin) , predpolud- 
nie. 

FORESEE (fórsí), 
predvídať. 

FORFEIT (forfit), 
ztratiť, prepadnúť. 

FORGE (fórdš), 

vyhňa, kovať, padelať. 

FORGET (forget), za- 
budnúť. ■Porgive 

FORGIVE (forgiv), 

odpustiť. 
FORK (fork), vidlička. 
FORM (form), podoba, 

utvárať, forma. 
FORMAL (forml), 

riadnv, obradný. 
FORMATION 

( forme j sn ) , tvorenie. 
FORMER (former), 

predošlý. 
FORSAKE (forsejk), 

zanechať. 
FORSWEAR 

(forsvér), odprisahať. 
FORT (fort), 

pevnostka. 
FORTH (forth), 

v pred, preč, von. 
FORTHCOMING 

( fórtkhaming ) , prí- 
tomný. 
FORTIETH 

(fortiet) , štvridsiatv. 
FORTIFICATION 

(fortyfikejšn ) , opev- 
nenie. 
FORTIFY (forty f á j), 

opevniť. 
FORTRESS (fórtres), 

tvrdz, pevnosť. 
FORTUNATE 

(forcunejt ) , šťastný. 94 Fracture 

FORTUNE (forčn), 
šťastie, bohatstvo. 

FORTY (forty), šty- 
ridsať. 

FORWARD (forvärd), 
napred. 

FORWARDING 

(forvärding) , dopra- 
va. 

FOUL (faul), planý, 
neplatný. 

FOUND (faiind), za- 
kladať. 

FOUNDATION 

( faundejšn ) , základ. 

FOUNDER 

(faiindr) , zakladateľ. 

FOUNTAIN (fóntn), 
studňa. 

FOUR (fór), štyri. 

FOURTEEN 

(fortyn), štrnásť. 

FOURTEENTH 
(fortýnt), štrnásty. 

FOURTH (forth), 
štvrtý. 

FOWL (faul), drúbež. 

FOX (faks), líška. 

FRACTION (frekšn), 
zlomok. 

FRACTURE 

(frekčor), zlomiť. Fragile 

FRAGILE (fredMl), 

krehký. 
FRAME (frejm), rám, 

sostaviť. 
FRANCHISE 

(freneájz), právo, vý- 

CO /"j «3 

FRANK (frenk), 

úprimný, František. 
FRAUD (f rúd), pod- 
vod, klam. 
FREE (frí), svobodný, 

z dar ma. 
FREEDOM (frídom), 

svoboda. 
FREEZE {friz), 

mrznúť. 
FREIGHT (frejt), 

náklad. 
FRENZY {f rend), šia- 

lenosŕ. 
FREOUENT 

(fríkvent), častý. 
FRESH (f reš), čerstvý, 

surový. 
FRIAR (frajer), mních. 
FRICTION {f rikšu), 

trenie. 
FRIDAY (frajdej) 

piatok. 
FRIEND (f rend), 

priateľ. 95 Fundamení 

FRIENDLY 

(f rend! v) , priateľský. 

FRIGHT (frájt), 
strach 

FRIGHTEN (frájtn), 
strašiť. 

FROG (frag), žaba. 

FROM (f ram), od, z. 

FRONT (f rant), pre- 
dok, čeliť, čelo. 

FROST (f rast), mráz. 

FRUIT (f rút), ovocie. 

FRUITFUL (frútfuiy, 
plodný. 

FRUITLESS (Jrútles), 
neplodný. 

FROSTRATE 

(frastrejt), zmariť. 

FRY (f r á j), smažiť. 

FUEL (f júl), palivo. 

FULFIL (fulfil), splniť. 

FULL (fid), plný, sýty. 

FUME (fjúm), dým, 
kúr. 

FUN (fan), žart, zá- 
bava. 

FUNCTION (fanksn), 

výkon. 
FUND (f and), fond, 

istina 
FUNDAMENT 

(fandemenť) , základ. Funeral 

FUNERAL (fjuncrl), 
pohrab. 

FUNNEL (fanl), 
trúba. 

FUNNY (fany), divný, 
smiešny. 

FUR (for), srsť, kožu- 
šina. 

FURNACE (fames), 
pec. 

FURNITURE 

(former), nábitok. 

FURTHER (fardhi), 
dale j , další. 

FURY (fjuri), zúrivosť. 

FUSE (fjúz), rozpustiť, 
topiť. 

FUTURE (fjucr), bu- 
dúcnosť, budúci. GABBLE (gebl), tárať. 
GAG (g eg), umlčať. 
GAGE (gejdz), miera, 

záruka. 
GAIN (gejn), získať, 

výhoda. 
GALE (gejl), víchor. 
GALL (gal) y žič, dopa- 

lovať. 
GALLANT (gelent), 

chrabrý, zdvorilý. 96 Gas 

GALLERY (geleri), 
galeria. 

GALLEY (geli), loďka. 

GALLON (gelon), ga- 
lon (4 kvarty). 

GALLOP (gelop), 
cval, cválať. 

GALLOWS (gelós), 
šibenica. 

GAMBLE (gembl), 
hrať o peniaze. 
GAME (g e j m), zver, 
hra. 

GANG (geng), tlupa. 

GAP (gep), otvor. 

GAPE (gáp i gejp), 
zívať. 

GARB (gárb), oblek. 

GARBAGE (gárbidz), 
smeti, odpadky. 

GARDEN (gárdn), zá- 
hrada. 

GARLIC (gárlik), ces- 
nak. 

GARMENT 

(garment) , odev. 

GARRET (geret), pod- 
krovie. 

GARRISON 

(gerisn), posádka vo- 
jenská. 

GAS (géz), plyn. Gash 

GASH iges), rana, ra- 
niť. 
n ,KSÝ{gesp), 

ťažký dych. 

GASTRIC (gestrik), 
žalúdkový. 

GATE (gejt), brána, 
vráta. 

GATHER (gedhr), 
shromaždiť. 

GAUGE (gejdš), miera. 

GAUZE (gas), 
priehladná látka. 

GAY (gej), veselý, pa- 
rádny. 

GAZE (gejs), 
zrak uprel 

GAZETTE (gezet), 
časopis. 

GEAR (gír i dšír), 
odev. 

GENERAL (dšenerl), 
všeobecný, generál. 

GENERATE 

(dženerejt), plodil 

GENERATION 

(dženerejsn), pokole- 
nie, rod. 

GENEROSITY 

(dsenerasity) , veľko- 
dušnosť, štedrosť. 

GENIUS (džínjes), na- 
danie, vlohy. 97 Gin 

GENTILE (dzentajl), 

pohan. 
GENTLE (džentl), 

miernv, tichý. 
GENTLEMAN 

(džentlmen), pán. 
GENUINE (dšenuajn) , 

rýdzi, pravý. 

GEOGRAPHY 

( džiagreň ) , zemepis. 

GERM (džôrm), záro- 
dok. 

GERMAN (džôrm e n), 
nemecký, Nemec. 

GET (get), dostať, stať 
sa, odísť. 

GHASTLY (gästli), 
strašný, príšerný. 

GHOST (góst), duch. 

GHOUL (gúl), príšera, 
das. 

GIANT (džajent), 
obor. 

GIFT (gift), dar, na- 
danie. 

GIGANTIC 

( džigentyk ) , obrov- 
ský. 

GILT (gilt), pozlátený. 

GIMLET (džimlet),ne- 
boziec. 

GIN (džin), jalovcová 
pálenka. Ginger 9 8 Goose GIXGER (džindžer), 


GLISTER (glistr), 


zázvor. 


blvštať. 


GINGHAM (gingem), 


GLÓBE (glób), zeme- 


bavlnová látka. 


guľa, guľa. 


GIPSY [d či psí), cigáň. 


GLOOM (glúm), tem- 


GIRAFFE (dširef), 


nota, smútok. 


žirafa. 


GLORIOUS (glories), 


GIRD (gôrd), opásať. 


slavný. 


GIRDLE (gôrdl), opa- 


GLORY (glori), sláva. 


sok. 


GLOVE (glav), ruka- 


GIRL (gorl), dievča. 


vica. 


GIRT (g'órt), opásanv. 


GLUE (glú), kľuh, lep. 


GIRTH (g'ôrth), pás. 


GNASH (nes), škrípaf. 


GIVE (giv), dať. 


GNAT (net), komár. 


GLAD (gled), rád, ve- 


GO (gó), ísť. 


selý. 


GOAT (o-ó/), koza. 


GLANCE (gläns), po- 


GOD (gad), Boh. 


hľad, blesk. 


GOD-FATHER 


GLAND (glend), žláza. 


(gadfadJir), krstný 


blana. 


otec. 


GLASS (gläs), sklo. 


GOD-MOTHER 


pohár, okuliare, zrka- 


(gadmadhr), krstná 


dlo. 


matka. 


GLAZIER (glejžr), 


GOLD (%óld), zlato. 


sklár. 


GOLDEN (góld n), 


GLEAM (glint), 


zlatý. 


záblesk, žiariť. 


GONE (gón), preč, od- 


GLEET (glít), tripper. 


išiel, tam. 


GLEN '.(glen), nízke 


GOOD (g úd), dobrv. 


údolie. 


GOODBYE (gudbáj), 


GLIDE (glajd), kĺzať. 


na zdar, s Bohom. 


GLIMPSE (glimps), 


GOODS (gudz), tovar. 


pozrel 


GOOSE (gúz), hus. Gorgi 99 Gratulation GORGE (górdš). hrdlo, 

hltať. 
GOSPEL Igaspl), 

evangelium. 
GOSSIP (gasip), kle- 
beta, klebetiť. 
GOUT (gaut), lámka. 
GOVERN (govrn), 

vládnuť. 
GOVERNMENT 

(gavrnment), vláda. 
GOVERNOR 

(gavernr) , guvernér, 
vládca. 

GOWN (gann), šata. 
GRAB (greb), ulapiť. 
GRACE (grejs), 

milosť, zdobiť. 

GRADE (grejd), 

stupeň. 

GRADUAL 

(gredjuel), postupný. 

GRAIN (grejn), obilie, 
grán. 

GRAMMAR (gremr), 
mluvnica. 

GRAND (grend), veľ- 
kolepý, skvelý. 

GRAND-CHILD 
(grendčajld), vnuk. 

GRAND-FATHER 

(grendfadhr) , dedo. GRAND-MOTHER 

(grendmadhr) , baba, 

stará matka. 
GRAND-SON 

(grendsan), vnuk. 
GRAND-DAUGHTER 

(grendátr) , vnučka. 
GRANGE (grejndš), 

sýpka, stodola. 
GRANITE (grenyt), 

žula. 
GRANT (grent), povo- 
liť, dar. 
GRAPE (grejp), 

hrozno. 
GRASP (gresp), ulapiť. 
GRASS (gräs), tráva. 
GRASSHOPPER 

(gräshapr) , kobylka, 

šáška. 
GRATE ( grejt ) , mre- 
ža, strúhať. 
GRATEFUL 

(grejtful), vďačný. 
GRATER (grejtr), 

strúžok. 
GRATIFY (gretyfaj), 

vyhoveť. 
GRATIS (grejtis), 

zdarma. 
GRATULATION 

(gretulejšn), blaho- 

pranie. Graze 

GRAVE (grejv), hrob, 

vážny. 
GRAVEL (grevl), štrk, 

kameň v chorobe. 
GRAVEYARD 

(grejvjárď), hrobitov. 
GRAY i GREY (pre j), 

šedivý. 

GREASE (gríz), masť, 

mazať. 
GREAT (grejt), veľký, 

mocný, slávny. 
GREEK (grík), Grék. 
GREEN (grín), zelený. 

GREET (grit), pozdra- 
viť. 

GREETING (gríting), 
pozdravenie. 

GRIDDLE (grid!), pe- 
káč. 

GRIDIRON 

(gridajm), ražeň. 

GRIEVANCE 

(grívens), sťažnosť. 

GRIEVE (grív), trápiť, 
smútiť. 

GRIM {grim), krutý. 

GRIND (grájnd), 

mleť, brúsiť. 
GRIP (grip), lapenie, 

stískanie. ioo C iiaró GRIPPE (grip), 

chrípka. 
GRIST (grist), melivo. 
GROAN (grón), 

stonať. 
GROCER (grósr),kra- 

már, kupec. 
GROOM (grúm), 

kočiš, mladoženich. 
GROOVE (grúv), žlá- 

bok. 
| GROSS (gros), gros 

(12 tuctov)., tlstý. 
j GROUND (ground), 

zem. dno, základ, mleť. 
: GROUP (grúp), skupi- 
na. 
GROVE (gróv), haj, 

les. 
GROW (gró), rastnúť, 

pestovať. 
GROWER (gróer), 

pestovateľ. 
GROWTH (gróth), 

zrast. 
GUARANTEE 

(gerentý), ručiť, zá- 
ruka. 
GUARD (gárd), stráž, 

strážiť. Guardian IOI Hame GUARDIAN 

( %ardyen ) , ošetrova- 
teľ. 

GUERILLA (gerilä), 
válčenie v tlupách. 

GUESS (ges), my sieť, 
hádať. 

GUEST {gest), hosť. 

GUIDE (gajd)* viesť, 
vodič. 

GUILT (gilt), vina. 

GUILTY (gilty), 
vinný. 

GULF (galf), 
záliv (morský). 

GUM (gam), guma, 
jasná, lepiť. 

GUN (gan), delo, puš- 
ka. 

GUNPOWDER 

(ganpaudet) , strelný 
prach. 

GUT (gat), čerevo. 

GUTTER (gatr), žlab. 

GYMNASTIC 

( dzimnestyk ) , telo- 
cvičný, sokolský. 

GYPSY (dMpsí), cigáň. 

GYVE (dzájv), pútať. H HABEAS CORPUS 
(hejbies khórpas), lis- 
tina ochraňujúca o- 
sobné práva. 

HABIT (hebit), zvyk, 
rúcho. 

HABITUAL 

(hebičuel) , navyklý. 

HACK (liek), sekať, 
koč, kôň. 

H AFT (häft), rukoveť. 

HAG (heg), čarodejka. 

HAIL (hejl), ľadovec, 
pozdraviť. 

MAIR (hér), vlas, srsť. 

HAIRY (héri), chlpatý. 

HALF (häf), pol, polo- 
vica. 

HALL (hál), sieň, 
chodba. 

HALLOO (heló), po- 
zdrav, hej ! 

HALLUCINATION 
( helúsinejsn ) , poma- 
tenosť, blúdenie. 

HALT (hált), zastaviť. 

HAM (h é m), šunka. 

HAME (hejm), 
chomút. Hammer 102 Hart HAMMER (hemr), 

kladivo, mlatok, kle- 
pal 

HAMMOCK 

(hem ok), visiaca pos- 
teľ pletená. 

HANDCUFF 

(hendkhaf), puto, spú- 
tať. 

HAND (hend) ruka, 
doručiť. 

HANDFUL 

(hend f id), hrsť. 

HANDKERCHIEF 
(henkrčíf) , šátok, ruč- 
ník. 

HANDLE (hend!), za- 
obchádzať, rúčka. 

HANDSOME 
(hensam) , pekný. 

HANDY (hcndy), prí- 
ručný, zručný. 

HANG (heng), viseť, 
obesiť. 

HANGING (henging), 
obesenie, visiaci. 

HANGMAN 
(hengmen), kat. 

HAP (hep), náhoda. 

HAPPEN (hepn), 
udať sa^ stať sa. 

HAPPY (he pi), blaže- 
ný* šťastný. HARASS (heres), zne- 
pokojiť. 

HARBOR (hárbr), prí- 
stav, útulok. 

HARD (háv d), ťažký, 
tvrdý. 

HARDY (hárdy), otu- 
žilý. 

HARDLY (hárdly), 
ťažko, sotva. 

HARDWARE 

(hárdvcr), železný to- 
var. 

HARE (hér), zajac. 

HARM (harm), škoda, 
blížiť. 

HARMFUL (harmful), 
škodlivý. 

HARMLESS 

(hármles), neškodný. 
HARMONY 

(harmony), svornosť, 

súhlas. 
HARNESS (hámys), 

opraty, šíry. 
HARP (hárp), harfa. 
HARPOON (harpún)^ 

harpúna (kopia s há- 
kom). 
HARSH {Mrs), drsný, 

prísny. 
HART (hárt), jeleň. Harvest 103 Hearth HARVEST {harvest), 
žatva. 

HASH (lies), sekanina, 
sekať. 

HASTE (hejst), náhle- 
nie. 

HASTEN (hejstn), po- 
náhlať. 

HAT (het), klobúk, ka- 
lap. 

HATCH (heč), vysedeť 
(vajcia). 

HATCHET (hečet), 
sekera. 

HATE (hejt), nenávi- 
del 

HATRED (hejtrd), 
nenávisť. 

HATTER (hetr), klo- 
bučník. 

HAUGHTY (háty), 
nadutý, hrdý. 

HAVE (hev), mať, 
vlastniť. 

HAVEN (hejvn), prí- 
stav. 

HAVOC (hevok), zá- 
huba. 

HAWK (hák), jastrab. 

HAWTHORN 

(háthóru), hloh. 
HAY (hi j), seno. HAZARD (hesrd), ne 

bezpečie, odvážiť sa. 
HAZEL (hcjzl), lieska. 
HAZELNUT 

( hejzlnat), lieskový 

orech. 
HE (hý), on. 
HEAD (hčd), hlava, 

predok. 
HEADACHE 

(Jiedejk), bolenie lila- 

vv. 
HEADQUARTERS 

( hedkvartrs) , hlavný 

stan. 
HEAL (/zv/), liečiť, ho- 

jiť. 
HEALTH (he! t h), 

zdravie. 
HEALTHY (hetthy), 

zdravý. 
HEAP (hyp), hromada, 

hromadiť. 
HEAR (hýr), slyšať. 
HEARING (hýring), 

slvšanie, sluch. 
HEÄRSE (hôrs), umrl- 
čí voz. 
HEARSAY (hýrsej), 

povesť. 
HEART (hart), srdee. 
HEARTH (hárth), krb, 

ohnište. Hearty 

HEARTY (hárty), 
srdečný. 

HEAT (hýt), teplota, 
horúčosť. 

HEATHEN (hýdhn), 
pohan. 

HEAVEN {hew), ne- 
bo, obloha. 

HEAVY (hevi), ťažký. 

HEBREW (hybní), 
žid. 

HEDGE (hedz), kro- 
vina. 

HEDGEHOG 
(hedzhag), jež. 

HEĽD (hyd), pozoro- 
vať, dbať. 

HEEL (hýl), päta), 
opätok. 

HEIFER O/r), jalo- 
vica. 

HEIGHT (hajt), výška. 
HEIR (ér), dedič. 
HEIRESS (éres), de- 
dička. 

HELL (hel), peklo. 

HELM (helm), kormi- 
dlo. 

HELMET (helmet), 
čáko. 

HELP (Äaí/0, ppmôcť, 
pomoc. 104 Hereditary HELPFUL (helpful), 

pomocný. 
HELPLESS f (helples), 

bezpomocnv. 
HELVE (lieh), topo- 

risko. 
HEM (hem), obruba, 

šev. 
HEMISPHERE 

(hemisfír), pologuľa. 
HEMLOCK (hemlok), 

jedla. 
HEMORRHAGE 

( hemoredz) , krvotok. 
HEMORRHOIDS 

( h em orójdz ) , zlatá 

žila. 
HEMP (hemp), 

konope. 
HEN (hen), 

kura, sliepka. 
HENCE (hens), preč, 

preto. 
HER (hor), jej. 
HERALD (hôrld), 

hlasatel 
HERB (hôrb), bylina. 
HERD (hôrd), stádo. 
HERDSMAN 

(hôrdsmen), pastier. 
HERE (hýr), tu. 
HEREDITARY 

(heredyteri), dedičný. Heresy 

■■ ľ. 1 i i ' i i nu ll um ; ľ>i i n mmm m ■ ■ 

HERESY (heresi), 

bludárstvo. 
HERETIC (heretyk), 

kacír. 
HERITAGE 

(heritedš), dedictvo. 
HERMETIC 

( her mety k ) , neprie- 

dušný. . 
HERMIT (hormit), 

pustevnik. 
HERO (hvro), hrdina. 
HEROIC (hyróik), 

hrdinský. 
HERSELF (hor self), 

ona sama. 
HESITATE (hesitejt), 

váhať. 
HEW (hjú), sekať. 
HICKORY (hykori), 

biely orech. 
HIDE (hajd), kryť, 

koža. 
HIDING (hajding), 

úkryt. 
HIGH (háj), vysoký. 
HIGHLAND 

( hájlend) , vysočina. 
HIGHT (hájt), výška. 
HILL (hyl), vršok, ko- 
pec. 
HIM (hym), jemu, jeho. 105 Hog 

■ 1 I I I, I W ill » . I H W— WW— WW^W^P** 1 

HIMSELF (hymself), 

on sám. 
HIND (hájnd), zadný. 
HINDER (hajndr), 

zadný. 
HINDER (hynder), 

prekaziť. 
HINDRANCE 

(hindrens), prekážka. 
HINGE (hyndž), pánt. 
HINT (hynt), pokynúť, 

narážka 
HIP (Ay/), kyčel. klb. 
HIRE (hajr), najať, 

mzda. 
HIRSE (hers), pšeno. 
HIS (hyz), jeho. 
HIS (hys), syčať. 
HISTORY (hystori), 

dejepis. 
HIT (hyt), udreť, trafiť, 

rana. 
HITCH (hyč), uviazať, 

uzol. 

HIVE (hajv), úl. 

HOARSE (hórs), za= 
chrýpnutý, chraplavý. 

HOD (had), korýtko na 
maltu. 

HOE (hó), motyka, ko- 
pať. 

HOG (hag), prasa. Hoist 

» ■■■ ' ■■ ' ■ " — ■ ■ - 

HOIST (hójst), vyve- 
siť. 

HOLD (hold), držať, 
moc, držanie. 

HOLE {hót), diera, 
jama. 

HOLINESS (hólines), 
sviatosť. 

HOLLOW (haló), 
dutý, prázdrn . 

HOLY (holi), svätý. 

HOLY-DAY 

(hóli-dcj), sviatok. 

HOME (hóm), domov. 

HOMELY hómli), ne- 
pekný, prostý. 

HOMESTEAD 

(hómsted^, domovina. 

HOMEWARD 

(hómvárd) , domov, k 
domovu. 

HOMICIDE 

( hamisajd ) , zabitie. 

HONEST (attest), po- 
ctivý, statočný. 

HONEY (hanv), mäd. 

HONEYCOMB 

(honykhóm), plášť 
mädu. 

HONOR (ánr), česť, 
hodnosť. 

HOOD (hud), čapec. 

HOOF (húf), kopyto. 106 Hospital 

HOOK (huk), hák, 

udica. 
HOOP (hup), obruč, 

revať. 
HOP (hap), skákať, 

chmel. 
HOPE (hóp), nádej. 

úfať. 
HOOPING COUGH 

(húpinkháf), modrý 

(somárskv) kašeľ. 
HORDE (hôrd), tlupa, 

horda. 
HORIZON (hora jen), 

obzor. 
HORN (hóm), roh. 

HORNET (hórnet), 
sršen. 

HORRIBLE (haribl), 
strašný. 

HORROR (haror), 

hrúza. 
HORSE (hórs), kôň. 
HORSERADISH 

( hórsredyš) , chren. 

HORSESHOE 
( hôr sšú ) , podkova. 

HOSPITABLE 

(haspitejbl), poho- 
stinný. 

HOSPITAL (haspitl), 
nemocnica. Host 107 

HOST {host), hostiteľ, 
hostia. 

HOSTILE (hastyl), 
nepriateľský. 

HOT (hat), teplý, ho- 
rúci. 

HOTEL (hotel), hosti- 
nec. 

HOUND (hannd),pes. 

HOUR (aur), hodina. 

HOUSE (haus), dom. 

HOUSEHOLD 

( haiishold ) , domá- 
cnosť. 

HOW (hau), jako. 

HOWEVER (hauevr), 
bár jako, lež. 

HOWL (haul), kričať, 
yískať. 

HUGE (hjúdz), 

ohromný. 

HUMAN (hjumen), 
ľudský. 

HUMANITY 

(hjumenity) , ľud- 
skosť. 

HUMBUG (hambag), 
podvod, klam. 

HUMIDITY 

( h j 11 midyty ) , vlhkosť. 

HUMOR (hjumr), roz- 
mar, humor. Husbandry 

HUNDRED (handrd), 

sto. 
HUNDREDTH 

(handredth), stotý. 
HUNGARIAN 

(hangmen), uhorský, 

Maďar. 
HUNGARY 

( han geri) , Uhorsko. 
HUNGER (hangr), 

hlad, hladovať. 
HUNGRY (hmgri), 

hladný. 
HUNT (hant), honiť, 

loviť. 
HUNTER (hantr), po- 
ľovník, lovec. 
HURL (hôrl), vrhnúť, 

mrštiť. 
HURRAH (hare j), 

hurá. 

HURRICANE 

( harikejn) , víchrica. 
HURRY (hari i horí), 

náhlenie, náhliť. 
HURT (kôrt), boleť, 

ublížiť. 
HUSBAND 

(hazbend), manžel. 
HUSBANDRY 

(hazbendri), hospodá= 

renie. Hustle 108 Illustrate HUSTLE (hasl), 
nähliť. 

HUT (hat), chať, búda. 

HYDROPHOBIA 
( haj dro fóbia ) , bes- 
nota. 

HYGIENE (hajdšín), 
zdravoveda. 

HYMN (hym), chválo- 
spev. 

HYPOCRITE 

( hypokrit) , pokrytec. 

HYSTERIC 

( hysterik ) , zádusi vý, 
hysterický. 

I 

I (a/), ja. 

ICE (a j s), ľad. 

ICECREAM 

(aj skrini ) , mrazivo. 

ICICLE (ajsikl), grm- 
bolec ľadový. 

ICY (ajsi), ľadový. 

IDEA (ajdyä), 
myšlienka. 

IDEAL (ajdjal), ideál- 
ny, myšlienkový. 

IDENTIC (ajdentyk). 
totožný. 

IDENTIFY ( ajdentyfaj) , ztotož- 
niť. 

IDIOT (idyôi), blbec. 

IDLE (a j dl), zahálať, 
lenivý. 
| IDLENESS (ajdlnes), 
lenivosť. 

IDOL (a j dol), modla. 

IGNITE (ignajt), za- 
páliť. 

IF (if), jestli, keď, jak. 

IGNORANT 

( ignorent), nevedo- 
mý. 

IGNORE (ignór), ne- 
všímať si, neznať. 

ILL (U), chorý, zlý. 

ILLEGAL (ilígl), 
nezákonnitý. 

ILLEGIBLE 

(iledšibl), nečitatelný. 

ILLICIT (tlisit), nedo- 
volený. 

ILLITERATE 

(Hit ere j t), neučený, 
neznajúci písať. 

ILLNESS (Unes), ctío- 
roba. 

ILLUMINATION 
( ilúmínejsn ) , osvetle- 
nie. 

ILLUSTRATE 

( ilastrejt ) , zobraziť. 


Image 100 Impotence IMAGE (imedz), podo- 
ba, namyslenie. 

IMAGINE (imedšin), 
domýšlať. 

IMBODY (imbady), 
vteliť. 

IMITATE (imitejt), 
napodobniť. 

IMITATION 

(imitejsn) , napodob- 
nenie. 

IMMEDIATE 

(imídiet), okamžitý. 

IMMENSE (imens), 
nesmierny. 

IMMIGRANT 

(imigrent) , prisťaho- 
valec. 

IMMIGRATION 

(imigrejsn), prisťaho- 
valectvo. 

IMMINENT 

(iminent), nastávajú- 
ci, hroziaci. 

IMMODEST 

(imadest), neslušný. 

IMMORAL (imarel), 
nemravný. 

IMMORTAL 

(imórtl) , nesmrtelný. 

IMMOVABLE 

(irnúvejbl), nehybný. IMPACT (impekt), 
srážka. 

IMPAIR (impér), 
zhoršiť, zkaziť. 

IMPEACH (impíč), 
obžalovať. 

IMPERFECT 

(impôrfekt) , nedoko- 
nalý. 

IMPERIAL 

(impíriel) , cisársky. 

IMPERIL (imperil), 
znebezpečiť. 

IMPERMANENT 
(impermenent) , ne- 
stály. 

IMPLICATION 

(implike jsn), záplet- 
ka. 

IMPLORATION 

( implóre jsn ) , vzýva- 
nie. 

IMPORT (import), do- 
voz, dovážať. 

IMPORTANT 

(impórtent) , dôležitý. 

IMPORTATION 
(importe jsn), dováža- 
nie. 

IMPOSSIBLE 

(impasibl) , nemožný. 

IMPOTENCE 

(impotens) , slabosť. Impregnable no 

IMPREGNABLE 

(impregnebl) , nedo- 
bytný. 

IMPRESS (impres), 
dojímať, dojem, od- 
tisknuť. 

IMPRESSION 

(impresn), dojem, od- 
tisk. 

IMPRISON (imprizn), 
uväzniť. 

IMPROVE (impmv), 
lepšiť, popraviť. 

IMPULSE (impals), 
popud. 

IMPURE (imp júr), 
nečistý. 

IN (in), v, ve, do. 

INAUGURATION 
( in ágjurejsn ) , nasto- 
lenie, uvedenie do ú- 
radu. 

INCH (inc), palec, cól. 

INCIDENT (insident), 
prípadný. 

INCLINE (inklájn), 
kloniť sa. 

INCLOSE (inklóz), 
vložiť. 

INCLUDE (inklúd), 
obsahovať. 

INCOME (inkham), 
dôchodok, príjem. Indicate 

INCOMPLETE 

(inkhamplít) , neúpl- 
ný. 

INCORPORATE 

(inkhorporejt), vteliť. 

INCREASE (inkríz), 
zmáhať, zväčšenie. 

INCRIMINATE 

(inkrhninejt), obviniť. 

INCURABLE 

(inkjurebl) , nevylie- 
čiteľný. 

INDEBT (indet), za- 
dĺžiť. 

INDECENT 

(indýsnt), neslušný. 

INDEED (indýd), 
skutočne, naozaj. 

INDEFINITE 

(indefinit), neistý, ne- 
určitý. 

INDELIBLE 

(indelibl), nevymaza- 

teľný. 
INDEMNITY 

(indemnity) , náhrada. 
INDEX (indeks), so- 

znam. 
INDIAN (indyen), 

Indián, indiánsky. 
INDICATE (indykejt), 

naznačiť. Indirect in Initial ■■IM..:»1W r f <t , -i i INDIRECT 

(indajrekt) , nepria- 
my. 

INDORSE (indórs) : 
podpisom potvrdiť. 

INDUCE (indjús), na- 
viesť, primäť. 

INDUSTRY (indastri), 
priemvseľ, pilnosť. 

INFAMY (infemi), 
hanba. 

INFANT (infent), ne- 
mluvňa. 

INFANTRY 

(infentri), pechotn. 

INFECT (infekt), na- 
kaziť. 

INFERIOR (infírier), 
horší, nižší. 

INFERNAL (infôrnl), 
pekelný. 

INFEST (infest), zne- 
pokojovať. 

INFINITE (infinyt), 
nekonečný. 

INFIRM (inform), 
chorľavý. 

INFIRMARY 

(infôrmeri) , choro- 
bínec. 

INFLAME (inflejm), 
zapáliť. INFLAMATION 

(inflemejsn), zapále- 
nie. 

INFLICT (inflikt), za- 
vdať, uložiť. 

INFLUENCE 

(infhi ens), vliv, po- 
bádať. 

INFLUENZA 

(influenza), hostec 
nákazlivý. 

INFORM (inform), 
upovedomiť. 

INFORMATION 

(informejsn), sdele- 
nie, zpráva. 

INGENIOUS 

( indzínjes) , ducha- 
plný. 

INHABITANT 

(inhebiŕent), obyva- 
teľ. 

INHALE (inhejl), 
vdýchať. 

INHERIT (inherit), 
zdediť. 

INHUMAN 

(inhjúmen) , neľud- 
ský. 

INJECT (indžekt), 
vstrieknuť. 

INITIAL (inyil), zz- 
čiatočný. Injunction 112 

INJUNCTION 

(indšanksn) , zápo 
vecľ, rozkaz. 

INJURE (indzr), pora- 
niť, poškodiť. 

INK (ink), černidlo, 
atrament. 

INLAND (intend), 
vnútrozemie. 

INMATE (inmejt), 
bydliteľ. 

INN (in), krčma. 

INNER Or), vnútor- 
ný. 

INNOCENT (inosent), 
nevinný. 

INQUEST (inkvest), 
vyšetrovanie. 

INQUIRE (inkvájr), 
dopýtať sa, vyšetrovať. 

INSANE (insejn), 
bláznivý. 

INSCRIPTION 
( inskripsn ) , nápis. 

INSECT (insekt), 
hmyz, chrobač. 

INSERT (insôrt), vlo- 
žiť, vopchať. 

INSIDE (insájd), vnú- 
tri, dnu. 

INSIGHT (insújt), ná- 
hľad. 

INSIST (insist), nalie- Insurance 

hať, nástojiť. 
INSPECT (inspekt), 

dozerať. 
INSPIRE (inspajr), 

vdýchať, nadchnúť. 
INSTALL (instäl), do- 
sadiť, nastoliť. 
INSTANCE (instens), 

prosba, príklad. 
INSTANT (instent), 

okamžik. 
INSTANTLY 

(instentli) , okamžite. 
INSTEAD (insted), na 

miesto. 
INSTEP (instep), nárt. 
INSTINCT (instynkt), 

pud. 
INSTITUTE 

(instytjút), ústav. 
INSTITUTION 

(instytúsn), ústav. 
INSTRUCT (instrakt), 

učiť, dať návod. 
INSTRUMENT 

{instrument), nástroj. 
INSULATE (inside jt), 

osamotiť. 
INSULT (insalt), ob- 

raziť, urážka. 

INSURANCE 

(insiirens) , poistenie, 
asekurácia. Insure "3 Interview INSURE (insúr), 
poistiť. 

INSURGENT 

( insbrdhxt ) , povsta- 
lec. 

INSURRECTION 
(insure k šn) , povsta- 
nie. 

INTEGRITY 

(integrity), celosť. 

INTELLECT 

(intelekt), rozum. 

INTELLIGENCE 
(intelidzens), rozum- 
nosť, zpráva. 

INTELLIGENT 

(intelidzent), poučný, 
rozumný. 

INTEND (intend), za- 
mýšlať. 

INTENS (intens), 
prudký, silný. 

INTENTION 

(intensn), úmyseľ. 

INTERCEPT 

(intersept), zastaviť. 

INTERCOURSE 

(interkhórz) , obcova- 
nie. 

INTEREST (interest), 
úrok, zajímať. INTERESTING 

(interestyng) , zají- 

mavý. 
INTERFERE 

(interfír) , zamiešať 

sa, zakročiť. 
INTERIOR (intýrior), 

vnútro. 
INTERMIT (intermit), 

prestať. 
INTERNAL 

(intornl), vnútorný. 
INTERNATIONAL 

( intôrnejšnei ) , medzi- 
národný. 
INTERPRET 

(intorpret) , tlumočiť, 

vvkladať. 
INTERPRETER 

( intôrpretr) , tlumoč- 

ník. 
INTERRUPT 

(interapt), prerušiť. 

INTERVAL 

(intôrval) , prestávka. 

INTERVENE 

(intervín), zakročiť. 

INTERVENTION 
( intrvensn ) , zakroče- 
nie. 

INTERVIEW 

( intrvjú ) , rozhovor, 
rozprávať sa. Intestines 114 // INTESTINES 

( intestynz) , vnútor- 
nosti tela. 

INTIMATE 

(intymejt), dôverný, 
označený. 

INTO (into), do 

INTOLERABLE 

( intalerebl ) , nesnesi- 
telnv. 

INTOMB (intamb), 
pochovať. 

INTOXICATE 

(intaksikejt), opiť sa. 

INTOXICATION 
( intaksikejšn ) , opil- 
stvo. 

INTRENCH 

( intrenc) , ošáncovať. 

INTRIGUE (intríg), 
úklad, pleťka. 

INTRODUCE 

(introdús), predsta- 
viť, zaviesť. 

INTRODUCTION 
(introdaksn) , predsta- 
venie, úvod. 

INTRUST (intrast), 
poveriť, sveriť. 

INVADE (inhéjd), 
vpadnúť, zaplaviť. 

INVALID (invelid), 
chorý. INVENT (invent), vy- 
mvsleť. 

INVENTION 

(invensn), vynález. 

INVEST (invest), ulo- 
žiť. 

INVESTIGATION 
( invcsty gejšu ) , vyše- 
trovanie. 

INVITE (invajt), po- 
volať. 

INWARD (invard), 
vnútorný, dnu. 

IRIS (a j r is), dúha. 

IRISH (ajriš), irský, 
Irčan. 

IRON (ajrn), železo, 
železný, piglajst. 

IRONY (ajrony), 
uštipačhosť. 

IRREGULAR 

( ire g j iiler), n*ep ra v i - 
delný. 

IRRITATE (iritejť), 
dráždiť, zapáliť. 

IS (&), je. 

ISLAND (ajlend), 
ostrov. 

ISSUE (išú), výsledok, 
otázka, vydať. 

ISTHMUS (ismas aj 
istmas), úžina. 

IT (it), ono. Italian n 


[5 Jeweler 


ITALIAN [it el jen aj 


JANITOR (džmtor), 


aj t el jen), taliansky, 


domáci sluha. 


Talian. 


JANUARY (dzenueri), 


ITALIC (itelik), talian- 


január. 


sky. 


JAPAN (džepen), 


ITCH (*r), svrbiť, 


Japonsko, lak. 


svrab. 


JAPANESE 


ITEM (ajtem), taktiež, 


(dzepenýs), japonský, 


kus, bod. 


Japončan. 


ITSELF (itself), ono 


JAR (džár), džbán, na- 


samo. 


raziť, vraziť. 


IVORY (ajvri), slono- 


JAW (dzá), čelusť, sán- 


vá kosť. 


ka. 


IVY (ajvi), brešťan. 


JAY (dzej), kavka. 
JELOUS (dželes), žiar- 


J 


livý. 


JEER ( dzír) , posmie- 


JAB (džeb), bodnúť. 


vať, posmech. 


JACENT {dzejsnt), 


JELLY (d z el i), lekvár, 


ležiaci. 


rôsol. 


JACK (džek), prezýva- 


JENNY (dzeny), 


me všelijakých vecí, 


praslica. 


stroj. 


JERK (d zor k), šklbnu- 


JACKASS {dzekäs), 


tie, udreť. 


osol. 


JESUS (dzízes), Ježiš. 


JACKET (džeket)^ 


JET ( dzet ) , vyskočiť, 


šata, kabát ženský. 


smola. 


JAIL (džejl), väzenie. 


JEW (džú), žid. 


JAILER (džejlr), ža~ 


JEWEL (džúel), kle- 


lárnik. 


not. 


JAM (džem), lekvár, 


JEWELER (džúelr), 


tlačiť. 


klenotník. Jewess 16 Juvenile JEWESS (dšúes), ži- 


JUG (d sa g), džbán. 


dovka. 


krčah. 


JEWISH (dsúiš), ži- 


JUICE (džús), šťava. 


dovský. 


JULY (dčuláj). júl. 


JOB (džab), práca, ro- 


JUMP (džamp), skočiť, 


biť. 


skok. 


JOIN (džójn), spojiť. 


JUNCTION 


JOINER (dsójnr), sto- 


(dčankšn). spojenie. 


lár. 


JUNE (dšún), jún. 


JOINT (dsójnt), klb. 


JUNGLE (džangl), 


článok. 


húština. 


JOKE (dčók), žart. 


JUNIOR (dčňnjer), 


JOLLY (džali), veselý. 


mladší. 


JOURNAL (dšôrnl), 


JURISDICTION 


časopis. 


( dzurisdýkšn ) . právo- 


JOURNEY (dčôrny). 


mocnosť. 


cesta, cestovať. 


JUROR (dšuror), 


JOY (dšój), radosť. 


porotca. 


JOYFUL (dčójful), 


JURY (dšuŕi), porota. 


radostný. 


JUST (džast), spravo- 


JUBILANT 


dlivý, len. pravý. 


(dšubilent) , jasavý. 


JUSTICE (dsustys), 


JUDGE (dšads), sudca. 


spravodlivosť. 


JUDGEMENT 


JUSTIFY (dsustyfáj), 


(dčadžmenť), rozsu- 


ospravedlniť. 


dok. 


JUVENILE 


JUDICIAL (džuáyšl), 


(dšúvenyl), mb.dist- 


súdny. 


vý. Kate 117 Knight I M I W I I I K KALE (khejl), kapusta, 
kel. 

KANGAROO 

( khengerú ) , skokáň. 

KEEL (khýl), spodný 
trám lode. 

KEEN (khýn), ostrý. 

KEEP (kkýp), držať, 
schovať. 

KEEPER (khýpr), dr- 
žiteľ, strážca. 

KEG (kheg) y súdok, 
becka 

KETTLE (khetl), ko- 
tol. 

KEY (khý), kľúč, klap- 
ka. 

KICK (khyk), kopnúť, 
vzdorovať. 

KID (khyd), kozia, ko- 
ža z kozliatka. 

KIDNAP (khydnep), 
uniesť osobu. 

KIDNAPPER 

(khydnep}'), kto krad- 
ne osobv. 

KIDNEY (khydny), 
ladvienka, okrutka. 

KILL (khyl), zabiť. 

KIND (khajtid), láska- 
vý, druh, j akosť. KINDHEARTED 
(khajndhárted), lás- 
kavý, dobrosrdečný. 

KINDLE (khyndl), za- 
páliť, rozžať. 

KINDLINESS 

(khajndlines) , láska- 
vosť. 

KINDNESS 

(khajndnes) , láska- 
vosť. 

KINE (khajn), kravv. 

KING (khvng), kráľ/ 

KINGDOM ' 

( khyngdom ) , kráľov- 
stvo. 

KISS (khys), bozkať, 
bozk. 

KITCHEN (khyčn), 
kuchyňa. 

KITE (khájt), šarkan 
(z papieru). 

KITTEN (khytn), 
mačička. 

KNAVE (nejv), dare- 
bák. 

KNEAD (nýd), miesiť 
cesto. 

KNEE (;iý), koleno. 

KNEEL (nýl), klačať. 

KNIFE (najf), nôž. 

KNIGHT (najt), rytier. Knit 118 Lank KNIT (nyt), pliesť, tka- 
nina. 

KNITTING (nytyng), 
pletenie. 

KNOB (nab), uzol, 
klucka 

KNOCK (nak), klepať. 

KNOT (na/), uzol, ko- 
lienko. 

KNOTTY (naty), za- 
uzlený. 

KNOW (nó), vedeť, 
znať. 

KNOWLEDGE 

(nalidš), veda, zná- 
mosť. 

KNUCKLE (nakl), 
shyb, poddať sa. LABEL (lejbl), nápis. 

LABOR (lejbr), práca, 
pracovať. 

LABORATORY 
(leboretôri), dielna. 

LABORER (lejborer), 
robotník. 

LACE (lej s), čipkv. 

LACERATE 
(l e s ere j t), trhať. 

LACK (lek), nedosta- 
tok, potrebovať. LAD (led), šuhaj. 
LADDER (ledr), reb- 
rík. 
LADING (lejdyng), 

náklad. 
LADLE (lej dl), veľká 

lyžka, lopatka. 
LADY (lejdy), pani. 
LAIC (lejik), svetský. 
LAKE (l e j k), jazero. 
LAMB (lem), jahňa, 

jahňacina. 
LAME (lejm), chromý. 
LAMP (lemp), lampa. 
LANCE (läns), kopia, 

pika. 
LAND (lend), zem, 

krajina. 
LANDING (lendyng), 

vvstúpenie na breh. 
LAND-LADY 

( lend-lejdy ) , domáca 

pani. 
LANDLORD 

(lendlórd) , domáci 

pán. 
LANDSCAPE 

( lendskejp ) , kra j ina, 

LANGUAGE 

(lengvidz) , reč, jazyk. 
LANGUOR (lengvor), 

mdloba. 
LANK (lenk), štíhly. Lantern 119 

LANTERN (lentrn), 
lampáš. 

LAP (lep), priepažie. 
prípaž. 

LAPSE (leps), 
pad, uplynúť. 

LARCENY (lárseny), 
krádež. 

LARD (lárd), sadlo. 

LARGE (lárdž), veľký. 

LARK ( lark ) , škovrá- 
nok. 

LARYNX (lerinks), 
ohryzok hrdelný. 

LASH (les), bičovať, 
bič. 

LAST (last), posledný, 
trvať, kopvto. 

LATCH (lee), kľučka. 

LATE (lejt), pozde, ne- 
božtík. 

LATER (lejtr), pozd- 
nej ši, neskoršie. 

LATEST (lejtest), naj- 
neskorší, najnovší. 

LATHER (ledhr), 
mvdlinv, mydliť. 

LATIN (letn), latinsky. 

LATTER (létr), poz- 
de j ši, druhý, zadný. 

LAUD (lád), chváliť. 

LAUGH (läf), smiať 
sa, smiech. Leak LAUGHTER (läfter), 
smiech. 

LAUNCH (/ánč),zpus- 
tiť na vodu. 

LAUNDRY (lándri), 
prádelna. 

LAUREL (lárel), vav- 
rín. 

L AVER (lejvr), umý- 
vadlo. 

LAW (l ó i lá), zákon. 

LAWFUL (lóful), zá- 
konný. 

LAWLESS (lóles), ne- 
zákonný. 

LAWN (lán), pažiť, 
trávnik. 

LAWYER (J ó jer), 
právnik, fiškál 

LAY (lej), ^ 
položiť, klásť. 

LAZY (lejzi), lenivý. 

LEA (U), luh. 

LEAD (led), olovo. 

LEAD (lid), viesť. 

LEADER (lídr), vodca. 

LEADING (lídyng), 
vedúci. 

LEAF (líf), list. 

LEAGUE (líg), liga, 
spolok. 

LEAK (//£), tiecť, diera. Lean 1 20 Lest LEAN (lín), chudý, 
opierať sa. 

LEAP (Up), skočiť, 
skok. 

LEARN (lorn), učiť sa. 

LEARNED (lôrned), 
učený. 

LEASE (lís) 9 najem, 
smluva. 

LEAST (list), najmen- 
' ši, najmenej. 

LEATHER (ledhr), 
koža. 

LEAVE (lív), nechať, 
odísť, lúčenie. 

LEAVEN (levn), kvas, 
kvasiť. 

LECTION (leksn), čí- 
tanie. 

LECTURE (lekčôr), 
prednáška. 

LEDGE (ledz), hrana, 
vrstva. 

LEDGER (ledžr), 
hlavná kniha. 

LEECH (líc), pijavica. 

LEFT (left), zanecha- 
ný, Favý. 

LEG (lég), noha. 

LEGAL (lýgl), zákon- 
ný. 

LEGATION (legejsn), 
posolstvo. LEGIBLE (ledžibl), 
čitafcelný. 

LEGISLATURE 

(ledžislejčôv) , záko- 
nodarstvo. 

LEGITIMATE 

(ledšitymejt), zákon- 
ný. 

LEISURE (lýžur), po- 
hodlie, voľný čas. 

LEMON (lemn), 
citron. 

LEMONADE 

(lemonejd) ,limonáda. 

LEND (lend), požičať. 

LENGTH (tenth), 
dĺžka. 

LENS (lens), čočka, 
zväčšováce sklo. 

LENT (lent), pôst 

LENTIL (lentyl), šušo- 
vica. 

LEPER (lepr), malo- 
mocný. 

LEPROSY (le'prosi), 
malomocenstvo. 

LESS (les), menej. 

LESSEE (lesí), nájom- 
ník. 

LESSON (lesn), úloha. 

LEST (lest), lež, aby 
nie. Let 12i 

i ■ ■ i i ■ ĺ, i u ■ » j i ii j i m i i i i u pwmw^w^ 

LET (let) 9 nechať, pre- 
najať. 

LETHARGY 

(lethardži) , ospalosť. 

LETTER (letr), písme- 
na, list. 

LETTUCE (letys), 
šalát hlávkový. 

LEVEL (leví) 9 rovný, 
plocha. 

LIABLE (lajebl)y pod- 
robený, naklonený. 

LIAR (lájr), lhár. 

LIBEL (lajbl), písom- 
ná urážka, hanopis, 
žaloba. 

LIBERAL (Hberl)y 
svobodomyselný, veľ- 
kodušný. 

LIBERATE (liberejt), 
osvobodiť. 

LIBERTY (librty), 
svoboda. 

LIBRARY (lajbreri), 
knižnica. 

LICENSE (lajsns), 
dovolenie. 

LICK (lik)y lízať, biť, 
úder. 

LICKING (Ukyng), 
bitka. 

LICORICE (likoris), Lime 

sladké drevo, pelen- 
drek. 
LID (lyd), vĺčko. 
LIE (láj)y loz, luhať, 

ležať. 
LIEUTENANT 

(lútenent), poručík. 
LIFE (lajf), život. 
LIFT (lift), dvihať. 
LIGHT (/o/Y), svetlo, 

svetlý, ľahký, osvietiť. 
LIGHTEN (lajtn), 

osvetliť, obľahčiť. 
LIGHTNING 

(lajtnyng), hrom, 

blesk. 
LIKE (lajk), mať rád, 

rovný, možný, ako, 

jednako. 
LIKELIHOOD 

(lajklihúd) , pravde- 
podobnosť. 
LIKELY (lajkly), 

snácľ, možno. 
LIKEWISE (lajkvajz), 

podobne. 
LILAC ( lajlek ) , baz 

(beza). 
LILY (Hli), ľalija. 
LIMB (Um) 9 úd, vetva. 
LIME (lajm)y vápno, 

kľúh. Limestone 122 Lobster LIMESTONE LISTEN (lisu), počú- 

(lajmstón), vápenný vať. 

kameň. LITANY (liteny), litá- 
LIMIT (limit), hranica. nie. 

omedziť. LITERARY (liter eri), 
LIMITED (limited), vzdelaný, spisovný. 

obmedzený. LITERATURE LINDEN {linden), M?* 
LINE (lájn), čiara, šno ( I it ere j cur) , spisba, 
písomníctvo. ra, filtrovať, čiarko- LITTLE (litl), mah' vat. málo. LINEN (linen), plátno, LIVE (liv), bývať, žiť. plátený. LIVE (Mjv), živý LINGER (lingr), vá- j LIVELY (lájvli), žive hať. otálať. 
LINIMENT 

(linvment). masť. 
LINK (link), článok 

ohnivko. 
LINSEED (linsíd), 

lenové semeno. 
LION (lajen), lev. LIVER (livr), pečená, 
jatra. 

LIVING (living), výži- 
va, živobytie. 

LIZARD (lisrd), jašte- 
rica. 

LOAD (l ód), náklad, 
naložiť. LIP (lip), perná (ústa), j T J?* 1 ^," 

ret v tJi K } \ LOAF (lóí), peceň, po- 

LIQUID (likvid), teku- | tlkať sa- 
tý, tekutina. LOAFER (lófr), tulák. 

LIQUIDATION LOAM (lom), hlina. 

(likvid e j sn), výrov- LOAN (Ión), pôžička, 

nanie. požičať. 

LIQUOR (likôr), lie- LOATH (lóth), odpor- 

hový nápoj. ný. 

LIST (list), soznam, za- LOBSTER (labstr), 

písať. rak, Local 

LOCAL (lókl), miest 
nv. 

LOCATION (lokejsn) 
poloha. 

LOCK {lak), zámok, 
zamknúť, objať. 

LOCKET (lakeť), zám- 
čok, závesok. 

LOCKSMITH 

(laksmith), zámočník, 

LOCOMOTIVE 

(lókomótyv) , lokomo- 
tíva, parostroj, rušeň. 

LOCUST (lókast), ko- 
bylka. 

LODGING (ladžing), 
bvt, nocľah. 

LOFT (laft), hora, 
pôda. 

LOG (/a£),klát 

LOGIC (ladšik), 
dôsledný. 

LOIN («;»), 

ladvienky. 
LONE (Ión), samotný. 
LONESOME 

(lónsam), teskný. 

LONG (long), dlhý, 

dlho, túžiť. 
LOOK (luk) ,^ hľadeť, 

pozreť, pohľad. 
LOOKOUT (lukaut), 

výhľad, pozor. 123 Lug LOON (hhi), sprosták. 

LOOP (lup); sluka. 

LOOSE (his), voľný, 
pustený. 

LOOSEN (lúsn), uvoľ- 
niť, odviazať. 

LORD (lord), pán. 

LORNE (lom), opus- 
tený. 

LOSE (lúz), ztratiť. 

LOSS (los), ztrata. 

LOT (/af), lós, osud, 
pozemok. 

LOUD (laud), hlasný. 

LOUSE (laus), voš. 

LOVE (W), láska, mi- 
lovať. 

LOVELY (lavli), 
ľúbezný. 

LOVER(lazr) , milenec. 

LOW (/ó), 

nízky, sprostv. podlý. 

LOWER (l óur), nižší, 
zpustiť. 

LOWEST (lóest), naj- 
nižší. 

LOYAL (loji), verný k 
vláde. 

LUCK (lak), šťastie. 

LUCKY (/ayty), 
šťastný. 

LUG (lag), ťahať, bre- 
meno. J-JÍ ggage 124 Magistrále LUGGAGE (lagidš), 
*.?toh. 

LUKEWARM 

(lúkzárm), vlažný. 
LUMBAGO 

(lumbejgo), bofasť v 

krížoch. 

LUMBER (lutnbr), 
stavebné drevo. 

LUMINOUS 

(lúmines), svieťaci. 

LUMP (lamp), kus, 
balvan, celok. 

LUNATIC (Iňnetyk), 
pomätenec. 

LUNCH (lane), zákus- 
ka, olevrant. 

LUNGS (langs), pľúca. 

LURE (Mr), lákať, lá- 
kadlo. 

LURK (lerk), číhať. 

LUST (last), vášeň, tú- 
žiť. 

LUXURY (laksuri), 
prepich. 

LYCEUM (lajsiam), 
ústav vedecký. 

LYE (la j), luh. 

LYING (lájing), luha- 
nie. 

LYNCH (linč), popra- 
viť rukou ľudu. M 

MA' AM (zkrátené Ma- 
dame), (mém) 9 pani. 

MACARONI 

( mekeróny ) , maka- 
rony. 

MACHINE (meMn), 
stroj. 

MACHINERY 
(mešíneri), stroje. 

MACKEREL 
(mekrel), ryba. 

MACULATE 

( makjulejt) , poškvr- 
niť. 

MAD {med), šialený, 
rozhnevaný. 

MADAM (m edém), 
pani. 

MADMAN (médmen), 
blázon. 

MAGAZINE 

(megemn), skladište, 
časopis. 

MAGGOT (megot), 
červík. 

MAGIC (medšik), kú- 
zelný, čarovný. 

MAGISTRATE 

( medzistrejt) , vrch- 
nosť, úradná osoba. Magnet 

MAGNET (megnet), 
magnet. 

MAGNIFICENT 

(megnyfisent) , veľko- 
lepý. 

MAGNIFY 

(megnyfaj) , zväčšo- 
vať. 

MAHOGANY . 

( mehageny ) , maha- 
gónové červené drevo. 

MAID (mejd), dievka. 

MAIDEN (mejdn), 
dievka, panna, čistý. 

Mx\IL (mejl), pošta, 
poslať po pošte. 

MAIM (nie j m), ochro- 
miť. 

MAIN (mejn), hlavný, 
pevnina. 

MAINLY (mejnli), 
hlavne. 

MAINTAIN 

(mejntéjn), udržovať. 

MAIZE (mejs), kuku- 
rica. 

MAJESTIC 

(medšestýk) , velebný, 
majestátny. 

majesty' 

( m edžesty ) , veličen- 
stvo. 125 Mammon 

MAJOR (mejdžr), 

väčší, major. 
MAJORITY 

(medšarity) , väčšina. 
MAKE (mejk), robiť, 

práce, sostavenie. 
MAKER (mejkr), ho- 

toviteľ. 
MALADY (meledy\, 

nemoc. 
MALARIA (melejrľá), 

zimnica, Škodné vý- 
pary. 
MALE (mejl), mužský, 

samec. 
HALEFACTOR 

(mejifektr), zločinec. 
MALICE (melis), zlo- 

mvseínosť. 
MALICIOUS 

( melišes) , zlomvselný. 

MALLEABLE 
(melie jbl) . kujný. 

MALLET (melet), 
palička. 

MALT (malt), slad. 

MALTREAT 

(meltrít), trýzniť. 

MAMMAL (merní), 
ssavec. 

MAMMON (memon), 

mamona. Mammoth 126 Margin MAMMOTH (memot), 

velikánsky, mamut 

predpotopný zver. 
MAN (men), človek, 

muž. 
MANAGE (menedz), 

riadiť, vyviesť. 
MANAGEMENT 

(menedhnent) , sprá- 
va. 
MANAGER 

(menedzr) , správca, 

riaditeľ. 
MANDATE 

(mendejt) , nariade- 
nie. 
MANE (mejn), hriva. 
MANEUVER 

( manúvr) , obratnosť, 

riadiť. 
MANFUL (menful), 

mužný. 
MANGLE (mengl), 

zmrzačiť, manglovať. 
MANGY (mejndži), 

prašivý. 
MANHOOD 

( m enhúd ) , mužskosť. 
MANIA (mejniä), šia- 

lenosť. 
MANIFEST 

(meny f est), patrný, 

dať na javo. MANKIND 

(menkhajnd) , člove- 
čenstvo. 
MANNER (menr), 

spôsob, zvvk. 
MANSLAUGHTER 

(menslátr) , zabitie 

bez úmyslu. 
MANTELPIECE 

( mentlpís) , krancla, 

polica. 
MANTLE (mentl), 

pláštik, zahaliť. 
MANUAL (menjiiel), 

ručný. 
MANUFACTORY 

(menjnfektori) , to- 

várna, fabrika. 
MANUFACTURER 

(menjnfekčôrer) , to- 

várnik, vyrábateľ. 
MANY (meny), mnohí, 

mnoho. 
MAP (mep), mapa. 
MAPLE (me j pi), 

javor. 

MARBLE (márbl), 
mramor. 

MARCH (mar c), ma- 
rec, pochod. 

MARE (mér), kobyla. 

MARGIN (márdžin), 
okraj. Marine 127 Meaning MARINE (merin), ná- 

m orný. 
MARK {mark), znak, 

značiť. 
MARKET (market), 

trh, nakupovať. 
MARRIAGE (meridz), 

sňatok, manželstvo. 
MARRIED ( merici), 

ženatý, vydatá. 

MARROW (meró), 
špik. 

MASK (mesk), maska, 
náličnica. 

MASON (mejzn). 
murár. 

MASS (mäs), množ- 
stvo, dav, omša. 

MASSACRE 

(mesekr), povražde- 
nie, povraždiť. 

MASTER (mästr), 
majster, pán, ovládať. 

MASTICATE 

(mestykejt), žvať 

jedlo. 
MAT (met), rohoža. 
MATCH (meč), zápal- 

ka, zápas, hodiť sa, 

sňatok. 
MATE (m e j t), druh), | 

spojovať. MATERIAL 

(metýriel), hmota, 

hmotný. 

MATRASS i 

MATTRES(//zá7/w), 
madrac. 

MATRIMONY 

(metrimony), manžel- 
stvo. 

MATTER (metr), vec, 
hmota, predmet, zále- 
žať. 

MATTING (metyng), 
pletivo, rohoža. 

MAUL (mál), kjanica. 

MAXIMUM 

(meksimam), najviac, 
vrchol. 

MAY (me j), máj, smeť, 
môcť. 

MAYOR (mcjr), 
mešťanosta. 

ME (mi), mne, ma. 

MEADOW (med ó), 
lúka. 

MEAL (mil), jedlo. 

MEAN (min), mieni ť, 
znamenať, podlý, prie- 
mer. 

MEANS (mínz), pro- 
striedok, dôchodok. 

MEANING (mínyng), 
smysel. Means 128 

MEANS (míns), pro- 
striedok, spôsob. 
MEASLES (mízls), 

osýpky, frízle. 
MEASURE (mešôr), 

miera, merať. 
MEAT (mít), mäso. 
MECHANIC 

(mekhenyk) , remesel- 
ník. 
MECHANIST 

(mekhenist), strojník. 
MEDAL (medi), me- 

dalia. 
MEDIATE (mídyejt), 

prostriedkovať. 
MEDICAL (medykl), 

lekársky. 
MEDICINE (medvsn), 

liek. 
MEDIUM (mídyam), 

prostriedok, nástroj. 
MEET {mít), potkar, 

slušný, sísť sa. 
MEETING (mítyng), 

schôdza. 
MELANCHOLY 

(melenkhali) , ťažko- 

myselnosť. 

MELLOW (meló), 
krehký. 

MELON (melon), 
dyňa. Mercur rcury 

MELT (melt), topiť, 

rozpúšťať. 
MEMBER 

(membr), úd. 
MEMBRANE 

(membr e jn), blana. 
MEMORIAL 

(memóriel), pamätný. 
MEMORY (mentori), 

pamiatka, pamäť. 

MENACE (menes), 
hroziť, nebezpečie. 

MEND (mend), napra- 
viť. 

MENDABLE 

(mendejbl) , napravi- 
telný. 

MENSTRUATION 

( m en strú ejsn ) , me- 
sačné čistenie. 

MENTAL (mentl), du- 
ševný. 

MENTION (mensn), 
spomínať, zmienka. 

MERCHANDISE 

(môrcendajz), 

obchod, tovar. 
MERCHANT 

(môrcnt), kupec. 
MERCURY 

(môrkjuri), živé 

striebro. Mercy 129 

MERCY (morsi), 
milosť. 

MERE (mír), púhy., 

MERELY (mírli), len. 

MERGE (môrdž), po- 
hrúžiť. 

MERIT (merit), 
zásluha. 

MERRY (meri), vese- 
lý, veseliť sa. 

MESH (mes), diera v 
mreži lebo saku, za- 
platenie. 

MESSAGE (mesedz), 
odkaz, zvesť. 

MESSENGER 

(mesendzr) , posol. 

MESSIAH (mesaje), 
mesiáš. 

METAL (metl), kov. 

METHOD (method), 
spôsob, sústava. 

METROPOLIS 

(metrapolis) , hlavné 
mesto. 

MICROSCOPE 

( majkroskóp ) , drob- 
nohľad. 

MID (mid), stredný. 

MIDDLE (midl), pro- 
striedok, stredný. 

MIDNIGHT 

(midnajl), polnoc. Muid 

MIDWIFE (midvájf), 
pôrodná baba. 

MIGHT (niajt), moc, 
sila. 

MIGHTY (majty), 
mocný. 

MIGRATE (migrejt), 
sťahovať sa. 

MILD (ma j Id), jemný, 
mierny. 

MILE (majl), míľa. 

MILITARY (militeri), 
vojenský. 

MILITIA (milisä), do- 
mobrana, honvídstvo. 

MILK (milk), mlieko. 

MILL (mil), mlyn, fa- 
brika, mleť. 

MILLENNIAL 

( mileniel ) , tisícročný. 

MILLER (milr), mly- 
nár. 

MILLET (milet), pro- 
so, pšene. 

MILLINERY 

(milineri), módny to- 
var. 

MILLION (mil j en), 
million. 

MILLIONAIRE 

(miljenér) , millionár. 
MIND (majnd), myseľ, 
ohľad', pamäť. Mindful 130 Mode MINDFUL 

( majndful) . bedlivý. 

MINE (majn), môj, 
dol, baňa, podkopá- 
vať, mína. 

MINER (majnr), ba- 
ník, haviar. 

MINERÁL (minerel), 
nerost. 

MINGLE (mingl), 
miešať. 

MINIMUM 

(minymam), najme- 
nej. 

MINISTER (minystr), 
minister, duchovný, 
vysluhovať. 

MINISTRY 

( minystri), minister- 
stvo, duchovenstvo. 

MINOR {majnr), 
menší, nedospelv. 

MINORITY 

( minority), menšina. 

MINT (mint), mincov- 
na, raziť. 

MINUTE (minyt), 
minúta. 

MIRACLE (mirekí), 
zrkaklo. 

MISCARRIAGE 

{miskeridz), ztra te- 
nie ploď 1 - MISCHIEF (miscíf), 

škoda, zlo. 
MISDIRECT 

( misdyrekt ) , mýlim 

cestu ukázať, zle ad- 

ressovať. 
MISER (majsr), lako- 
mec. 
MISERABLE 

( m izerebl) , biedny. 
MISERY (mizeri),' 

bieda. 
MISS (mis), slečna, 

ztrata, chvbiť. 
MISSILE (misl), 

strela 
MISSION (misn), 

missia, poslanie. 
MISSIONARY 

(misoneri), missionár. 
MISTAKE (mist e j k), 

chvba, chvbiť. 
MISTER (mistr), pán 
MISTRESS (mistres), 

pani. 
MIX (miks), miešať, 
MIXTURE (mikscôr), 

miešanina. 
MOAN (món), vzdy- 
chať, stonať. 
MOB (mab), luza, dav. 
MODE (mód), móda, 

zvvk. Model 131 MODEL (madl), vzo- 

rok. 
MODERATE 

(maderejt), miernv. 
MODERN (madrnj, 

novovekv. 
MODEST (madest), 

skromný. 
MODIFY (módy f á j), 

zmeniť. 
MOIST (mójsty, vlhký. 
MOLASSES (moläsiz) } 

sirop, malases. 
MOLD i MOULD 

(mold), hlina, forma. 
MOMENT (moment) , 

okamih. 
MONARCH (manerk), 

panovník. 
MONASTERY 

(manestri), kláštor. 
MONDAY (mondej), 

pondelok. 
MONEY (mony i 

many) y peniaz. 
MONK (monk), mních. 
MONKEY (monky), 

opica. 
MONOPOLY 

(monapoly), samoob- 

chod. 
MONOTONY 

(monatony) , jedno- Moth 

tvárnosť. 
MONSTER (manstr), 

netvor. 
MONTH (manth), me- 
siac (čas). 
MONUMENT 

( man j um ent ), pomník. 
MOOD (múď), rozmar. 
MOON (mún), mesiac 

(na oblohe). 
MOOSE (mús), los 

(jeleň). 
MOP (map), hadra, vy- 

tierať. 
MORAL (mori), 

mravný. 
MORE (mór), viac- 
MORMON (mormon), 

mnohoženáč. 
MORROW (moró), 

zajtrajšok. 
MORTAL (mórtt), 

smrtelný. 
MORTALITY 

(mort elity), úmrtnosť. 
MORTGAGE 

(mórgidž), zastavenie 

nepohnutelnosti. 
MOSQUITO 

(moskýto), komär t 
MOSS (mas), mach. 
MOST (most), najviac. 
MOTH (math), móla. ftíoŕJie 132 MOTHER (wad hr). 

matka. 
MOTHER-IN-LAW 

(madhrinló) , svokra. 

MOTION (móm), 
návrh, pohvb. 

MOTIVE (mótyv), po- 
hnútka. 

MOTOR (mótr), hyb- 
ná sila. 

MOTTO {mat o), heslo. 

MOULD (mold), hlina, 
forma, formovať. 

MOULDING 

(móldyng), rímsa. 

MOUNT (maunt), 
vrch, postaviť, vysad- 
núť na koňa. 

MOUNTAIN 

(mauntn), vrch, hora. 

MOURN {mórn). 
smúti t. 

MOURNING 

(mórnyn^) , smútok. 

MOUSE (mans), mvš. 

MOUTH (mauth), 
ústa, otvor. 

MOVE (múv), pohyb, 
hnúť, sťahovať sa, po- 
hnúť. 

MOVING (múving), 
sťahujúci, dojemný. 
MUCH (mac), mnoho. Muse 

MUCILAGE 

(mjúsilidž), lep, le- 
pidlo. 
MUKUS (mjukas), 

šlajm, slizina. 
MUD (mad), blato. 
MUDDLE (madl), za- 

kaiiť, zmätok. 
MUDDY (mady), bla- 

tivv, zakaliť. 
MUFFLE (mafl), za- 
baliť, mumlať. 
MUG (mag), džbán, 

krčah. 
MULATTO (maleto), 

poločernoch. 
MULBERRY 

(malberi), malina. 
xMULTIPLY 

( multypláj) , násobiť. 
MULTITUDE 

( malt vťúd) , množstvo. 
MUNICIPAL 

( mjunysipl) , obecnv. 
MUNITION 

(fnjunysn), strelivo. 
MURDER (mordr), 

zavraždiť, vražda. 
MUDERER 

(m'ôrderer), vrah. 
MUSCLE (maši), sval. 
MUSE (mjúz), duma, 

zamýšlať. Museum 

MUSEUM ( mjúúam ) , 

múzeum. 
MUSHROOM 

(mašrúm), huba, hríb. 
MUSIC (mjusik), 

hudba. 
MUSICIAN 

( m jusisn ) , hudobník. 
MUSLIN (mazlin), 

museli n. 
MUSQUITO 

(maskyto), komár. 
MUST (mast), museť, 

plesníveť, ztuchlina. 
MUSTACHE 

(mastäz), fúz v. 
MUSTARD (mastrd), 

horčica. 
MUTE (mjút), nemý. 
MUTINY (mjútyny), 

povstanie. 
MUTTON (matn), 

baranina. 
MUTUAL (mjúčuel), 

vzájomný. 
MY (máj), môj. 
MYSELF (máiself), ja 

sám. 
MYSTERY (misteri), 

tajomstvo. 
MYSTIC (mistyk), . 

tajomnv. 

MYTH (mith), bájka. 133 Nationality N NAB (neb), lapiť. 

NAIL (ncjl) y nechet. 

klinec, pribiť. 
NAKED (nejked), 

holý, nahý. 
NAME (ncjm), meno, 

menovať. 
NAMELY (nejmlij, 

menovite, totiž. 
NAP (n e p), driemať. 
NAPE (ne j p), tyl. 
NAPHTHA (neptä), 

petrolej. 
NAPKIN (nepkyn), 

obrúsok. 
NARCOTIC 

( narkhatyk), uspáva- 
júci liek. 
NARROW (neró), 

úzky. 
NARROWS (neros), 

úžina. 
NASTY (nesty), 

špinavý. 
NATION (nejsn), 

národ. 
NATIONAL 

(ne /sem!) , národný. 
NATIONALITY 

( ne s en elity ) , národ- 
nosť. Native 134 Nerve NATIVE (nejtvv), do- 


NECESSITY 


máci, domorodec. 


(nesesity), potreba. 


NATURAL (necorel), 


NECK (nek), krk. 


prírodný. 


NEED (nýd), potreba, 


NATURALIZATION 


potrebovať, núdza. 


(nečdrelizejht) , získa- 


NEEDLE (nýdl), ihla. 


nie občianskeho práva. 


NEEDLES (nýdles), 


NATURE (nejčôr), 


nepotrebný. 


príroda. 


NEGATIVE 


NAUGHT (nát), nič, 


(negetyv), záporný. 


nulla. 


NEGLECT (neglekt), 


NAUGHTY (náty), 


zanedbávať. 


zlý. 


NEGLIGENT 


NAUSEA (nášiä), 


neglidžent) , nedbalý. 


ošklivosť. 


NEGOTIATE 


NAVAL (nejvľ), 


(negošiejt) , vyjedná- 


námornv. 


vať. 


NAVIGATE 


NEGRESS (nýgres), 


(nevigejt), plaviť. 


černoška. 


NAVY (ne jvi), loďstvo. 


NEGRO (nýgro), 


NAY (nej), ' 


niger, černoch. 


nie, ba, áno, i. 


NEIGH (nej), ryhať. 


NEAR (nýr), blízky. 


NEIGHBOR (nejbr), 


NEARLY (nýrly), 


sused. 


skoro, takmer. 


NEIGHBORHOOD 


NEARSIGHTED 


(nejbrhnd) , sused- 


( nýrsajted) , krátko- 


stvo. 


zraký. 


NEITHER (nýdhr), 


NEAT (nýt), pekný, 


žiadny, ani jeden. 


čistotný. 


NEPHEW (nefju). 


NECESSARY 


synovec. 


(neseseri) , potrebný. 


NERVE. (norv), čuv. Nervous 135 NERVOUS (nôrves), 

čuvný, nervosný. 
NEST (nest), hniezdo 
NESTLE (nesl), 

hniezdiť. 
NET (net), sieť, mreža 

čistá cena. 
NETHER (nedhr), 

nižší. 
NEURALGIA 

( núreldšiä ) , ču vná 

bolasť. 
NEUTRAL (nútrel), 

nestranný. 
NEUTRALITY 

(nutrelity), nestran- j 

nosť. 
NEVER (nevr), nikdy. 
NEVERTHELESS 

(nevrdhyles) , predsa. 
NEW (n ju), nový. 
NEWS (njúz), novinv. 

NEWSPAPER 

( njnzpejpr) , noviny, 
časopis. 

NEXT (nekst), nasle- 
dovný, najbližší. 

NIB (n\b), konec, zo- 
bák. 

NICE (najs), pekný. 
NICKEL (nykl), kov 
nikel, päťcentovník. Noise 

NICKNAME 

(nyknejm), prezývať. 
NIECE (nýs), neter 

(dcéra brata lebo ses- 

try). 
NIGH (».*/), blízky. 
ŇIGHT (najt), noc. 
NIGHTINGALE 

( najtyngejl ) . slávik. 
NIGHTMARE 

(najtmér), mora. 
NINE (najn), deväť. 
NINETEEN 

( najntvn ) . deväťnásť. 
NINETEENTH 

(najntýnth), deväť- 

nástv. 
NINETY (najnty), 

deväťdesiat'. 
NINTH (najnth), 

deviaty. 

NIP (11y p), štipnúť. 

NIPPLE (nypl), cuc- 

lík, cicák. 
NIT (nyt), hnida. 
NO («ó), nie, žiadny. 
NOBODY (nóbady), 

nikto. 

NOBLE (nóbl), 

šlachetný. 
NOISE (nojs), krik, 

hluk. Nominal 136 

NOMINAL (nmriM), 

menovaný. 
NOMINATE 

(nomine jt) , vymeno- 
vať. 
NOMINATION 

(no mine j hi) , vyme- 
novanie. 
NONE (nón), žiaden, 

nijaký. 
NONSENSE 

(nonsens) , nesmysel. 
NOON {nun), 

poludnie. 
NOOSE (núz), sluka. 
NOR (nor), ani. 
NORTH (north), 

sever. 
NOSE (nóz), nos. 
NOSTRIL (nastnl), 

nozdra. 
NOT (nat), nie. 
NOTARY (noteri), 

notár. 
NOTE (nót), známka, 

poznamenať, nota. 
NOTHING (nathyng), 

nič. 
NOTICE (nóty s), 

poznámka, podotknúť, 

všímať. 
NOTIFY (nótyfaj), 

upovedomiť. Nut 

NOTION (nósn), 

pojem, mienka. 
NOTORIETY 

(nótorajety), povesť. 
NOTWITHSTAND- 
ING {natvithstend- 

yng), vzdor tomu, 
predsa. 

NOUGHT (nát), nič, 
nulla. 

NOURISH (naris), 
kŕmiť. 

NOVELTY (navitý), 
novota. 

NOVEMBER 

(novembr), novem- 
ber. 

NOVICE (novis), 
nováčok. 

NOW (nau), teraz. 

NOWHERE (nóvér), 
nikde. 

NUISANCE (núsens), 
obtíž, nečistota. 

NULL (nal), neplatný. 

NUMBER (nambr), 
číslo. 

NUN (nan), mníška. 

NURSE (nor s), ošetro- 
vanie, opatrovať, pes- 
túnka. 

NUT (nat), orech, ma- 
tica šrobu. Nutmeg 137 

NUTMEG (natmeg), 

muškátový orech. 
NUTRIMENT 

( nutriment) , potrava, 
NUTRITION 

(nutrisn), trávenie. 
NYMPH (nýmf), vila, 

deva. Ocean OAF (óf), podvrženec. 

OAK (ok), dub. 

OAR (ór), veslo, ves- 
lovať. 

OAT (ót), ovos. 

OATH (óth), prísaha, 
klnutie. 

OATS (óts), ovos. 

OBEDIENT 

(obídient), poslušný. 

OBEY (obe j), 
poslúchať. 

OBJECT (obdžekt), 
predmet, namietať, za- 
vrhovať, 

OBJECTION 

( obdčekšn). námietka. 

OBLIGATE 

(oblige jt), zaviazať. 

OBLIGE (oblájdž), za- 
viazať priazňou, vyho- OBSCENE (obsín) 

oplzlý. 
OBSCURE (obskjúr), 

temný, nezrozumitel- 

ný. 
OBSERVATION 

( obzbrvejsn ) , pozoro- 
vanie. 
OBSERVE (obzbrv), 

pozorovať. 
OBSTACLE (obstekl), 

prekážka. 

OBSTINATE 

(ab sty net) , tvrdohla- 
vý. 

OBSTRUCT 

(ob str akt) , prekážať, 
zapchať. 

OBTAIN (obtejn), ob- 
držať, dosiahnuť. 

OCCASION 

(okhejzn), prípad, 
príležitosť. 

OCCUPATION 

(akjupejsn) , zamest- 
nanie. 

OCCUPY (akjupáj), 
zaujímať, zamestná- 
vať. 

OCCUR (akhôr), pri- 
hodiť sa, stať sa. 
1 OCEAN (ósn), oceán. Oculist 138 

OCULIST (akjnlist), 

očný lekár. 
ODD (ad), smiešny, 

podivný. 
ODDS (adz), 

nerovnosť, presila. 
ODOR (ódor), zápach. 
OF (av), od, zo. 
OFF (of), od, dolu, 

preč. 

OFFENCE (of ens), 
urážka, priestupok. 

OFFEND (of end), 
uraziť. 

OFFER (afr). nabid- 
nuť, núkať, podniknúť- 

OFFICE (aňs), 
úradovňa, úrad. 

OFFICER (afisr), 
úradník, dôstojník. 

OFFICIAL (aňšl), 
úradný. 

OFFSET (afset), 
výhon, vyrovnať. 

OFFSPRING 

(af spring), potom- 
stvo. 

OFTEN (afn), často. 

OIL ( ó;7), olej. 

OINT (ójnt), olejovať. 

OLD (Old), starý. Operative 

OMELET (amlet), 

svítok z vajec. 
OMEN (ómen), 

znamenie. 
OMISSION (omišn), 

vynechanie. 
OMIT (omit), 

vynechať, zanedbať. 
OMNIPOTENCE 

( omnypotens) , vše- 

mohúcnosť. 
ON (an), 

na, pri, v, d ale j. 
ONCE (vans), raz. 
ONE (von i van), 

jeden. 
ONION (anjen), 

cibula. 
ONLY (ónli), len, 

jediný. 
ONSLAUGHT 

(anslát), útok. 
ONWARD (anvard), 

v pred. 
OPEN (ópn), otvoriť, 

otvorený, začať. 
OPENINGJ<5/wm£), 

otvor, začiatok. 
OPERA (aperä), 

zpevohra. 
OPERATE (aperejt), 

účinkovať, operovať, 

viesť v činnosti. Operator i 

OPERATOR 

(aperejtr), konateľ, 

pôsobiteľ. 
OPINION (o pin] en), 

mienka. 
OPPONENT 

( oponent) , protivník. 
OPPORTUNITY ^ 

(aportjunity), príleži- 
tosť. 
OPPOSE (opóz), 

odpierať, vzdorovať. 
OPPOSITE (apozit), 

naproti, protivný. 
OPPOSITION 

(apozisn), odpor. 
OPPRESS (opres), 

utískať. 
OPTICIAN (optyšn), 

optik, okuliarnik. 
OR (or), lebo. 
ORACLE (arekl), 

veštec. 
ORANGE (arendz), 

pomaranč. 
ORATOR (aretr), 

rečník. 
ORB (órb), kolo. 
ORCHARD (órcrd), 

záhrada. 
ORCHESTRA 

( órkesträ) , hudobný 

sbor. 39 Ostrich ORDER (órdr), poria- 
dok, objednávka, ob- 
jednať, rád, poukážka. 

ORDERLY (ordrly), 
pravidelný, poriadny. 

ORDINANCE 

( órdynens) , pravidlo, 
predpis. 

ORDINARY 

(órdyneri), obyčajný. 

ORDINATE 

(ordynejt), ustanoviť. 

ORE (ór), ruda. 

ORGAN (órgn), orgán. 

ORGANIZATION 
( or gény ze j m ) , sosta- 
venie, organizácia. 

ORGANIZE 

(órgenajz), organizo- 
vať, ústroj iť. 

ORIENT {orient), vý- 
chod. 

ORIGINAL 

( oridžineľ) , pôvodný. 
ORNAMENT 

{órnement), ozdoba. 
ORPHAN (órfen), 

sirota. 
OSIER (óšr), vŕba, 

prút. 
OSTRICH (astrič), 

pštros.. Other 140 OTHER (ad hr), druhý, 

iný. 
OTHERWISE 

(adhrvajz), ináč. 
OTTER (atr), vidra. 
OUGHT (ót), mal by, 

niečo. 
OUNCE (aims), unca. 
OURS (aurs), naše. 
OURSELF (aurself), 

my sami. 
OURSELVES 

(atirselvz), my sami. 
OUT (an/), von, vv. 
OUTCRY (autkráj), 

výkrik. 
OUTDOOR (autdór), 

vonkajší. 
OUTFIT (autfit), vy- 
strojenie. 
OUTLAW (autlá), 

zločinec. 
OUTLOOK (autluk), 

výhľad. 
OUTPOST (autpósl), 

predstráž. 

OUTRAGE (autrejdš), 
násilnosť, násilnif. 

OUTRIGTH (antra j t), 
hneď, naskrz, úplne. 

OUTSIDE (autsajd), 
vonku, krém, mimo. Overthrow OUTSTANDING 

(autstendyng), vonku 

stojaci. 
OUTWARD 

(autvard), na vonok, 

zovnajší. 
OVAL (óvl), vajčitý. 
OVARY (óveri), 

vaječník. 
OVATION (ovejsn), 

pocta. 
OVEN (avn), pec. 
OVER (óvr), 

vyše, nad, na. 
OVERALLS (óvráte), 

vrchné nohavice. 
OVERCOAT 

(óvrkhót), vrchný ka- 
bát. 

OVERCOME 

(óvrkham) , premôcť, 

dohoniť. 
OVERFLOW 

(óvrfló), pretekať, zá- 
plava. 
OVERGROW 

( óvrgró ) , preriasť. 
OVERLOOK (óvrluk), 

prehliadnuť, dozerať. 
OVERTHROW 

( óvr t h r ó ) , vyvrátiť, 

prehodiť. Overwork 141 

OVERWORK 

( óvrvôrk ) , prepraco- 
vať, práca po čase. 

OWE (ó), dlhovať. 

OWING (óing), dlžný, 
pre, poneváč. 

OWL (ani), sova. 

OWN (ón), vlastný, 
vlastniť. 

OWNER (ónr), maji- 
teľ. 

OX (aks), vol. 
OXYGEN (aksidžn), 
kyslík. 

OYSTER (ojstr), 
ustrica. Pan PACE (pejs), krok, 
kráčať. 

PACIFIC (pesifik), 
tichý. 

PACIFICATION 

(pesiňkejšn), utíšenie. 
PACK (pek), bálik, 

paklík. 

PACKAGE (pekedz), 
bálik, paklík. 

PACKET (#***/), báli- 
čok. PACKING (pakyng), 

balenie, nadievka, 

plnenie. 
PACT (pekt), smluva. 
PAD (ped), poduška, 

máčadlo. 
PAGAN (pejgen), po- 
han. 
PAGE (pejdš), strana. 
PAIL (pefl), plecháč. 
PAIN (pejn), boľasť. 
PAINFUL (pejnful), 

boľastný. 
PAINT (pejnt), barviť, 

barva, maŕovať. 
PAINTING 

(pejntyng ) , maľba, 

obraz. 
PAINTER (pejntr), 

maliar, barviar. 
PAIR (per), pára. 
PALACE (peles), 

palác. 
PALE (pejl), hľadý, 

tyčka. 
PALLOR (pelr), 

bľadosť. 
PALM (pám), palma, 

dlaň, piaď. 
PAMPHLET 

(pemflet), brošúra. 
PAN {pen), pandva, 

randlík. Pancake 142 PANCAKE 

(penkhejk), lievanec. 

PANE (pejn), tabulka 
skla. 

PANIC (penyk), 
poplach, strach. 

PANSY (pensi), 
macoška (kvet). 

PANTALOONS 

(pentelúnz), nohavice. 

PANTRY (pentry), 
potravná. 

PANTS (pentz), noha- 
vice. 

PAP (pep), kaša. 

PAPAL (pcjpl), pápež- 
ský. 

PAPER (pejpr), 
papier. 

PAR (pár), rovnosť 
hodnoty. 

PARADE (p ere] d), 
paráda, parádiť. 

PARADISE 

(peredajs), ráj. 
PARAGRAPH 

(peregref), článok. 
PARALLEL (perelel), 

rovnobežný. 

PARALYSIS 

(perelizis) , porážka, 
rnrtvica. Particular PARALYZE 

{per clá j z) , poraziť. 

PARASITE (peresajt), 
cudzopasník. 

PARASOL (peresal), 
slnečník. 

PARCEL (pársl), bá- 
lik, kus, deliť. 

PARDON (párdn), 
milosť, omilostniť. 

PARENT (perent), ro- 
dič. 

PARISH (peris), far- 
nosť. 

PARLIAMENT 
(párliment), snem. 

PARLOR (párlr), 
predná chyža. 

PAROCHIAL 

(perókhyel), farný. 

PARSLEY (pársli), 
petržlen. 

PARSNIP (pársnyp), 
paštrnák. 

PART (párt), 

dieľ, časť, lúčiť sa, de- 
liť. 

PARTAKE (part e j k), 
účasť brať. 

PARTICULAR 

(partykjidr) , zvlášt- 
ny, podrobný. Parting H3 PARTING (pártyng), 
oddelenie, lúčenie. 

PARTITION 

( party sn ) , rozdelenie, 
deliaca stena. 

PARTNER (pártnr), 
spoločník. 

PARTRIDGE 

(pártrids), korotva. 

PARTY (party)/ stra- 
na, spoločnosť. 

PASS (pas), minúť, 
prejsť, priešmik, cesta. 

PASAGE (pesedz), 
priechod, prievozné. 

PASSANGER 

(pesendzr) , cestova- 
teľ. 

PASSION (pesn), utr- 
penie, vášeň. 

PASSIONATE 

(pesonet) , náruživý. 

PASSPORT 

(päspórt), sprievodný 
list. 

PASSWORD 
(päsvôrd), heslo. 

PAST (past), 
minulý, za. 

PASTE (pejst), lepiť, 
lep. 

PASTIME (pasta jm), 
kratochvíľa. Paw 

PASTOR (pästr), du- 
chovný pastier, (pro- 
testantský). 

PASTRY (pestrí), 
pečivo. 

PASTURE (päsčôr), 
pastva. 

PATE (pejt), lebka. 

PATCH (pec), fľak, 
príštipok. 

PATH (päth), chodník. 

PATIENCE (pejsns), 
trpezlivosť. 

PATIENT (pejsnťy, 
trpezlivý, chorý. 

PATRIOT (peftriot), 
vlastenec. 

PATROL (petról), 
stráž, strážiť. 

PATRON (pejtron), 
ochranca. 

PATRONIZE 

(petronájz), podporo- 
vať. 

PATTERN (petrn), 
vzorka. 

PAUPER (paper), 
žobrák. 

PAUSE (páz), 
prestávka. 

PAVE (pejv), dláždiť. 

PAW (pá), dlaba. Pa wn 144 Perceive PAWN {pán), záloh, 

zalojť. 
PAY (pej), 

platiť, pláca. 
PAYABLE (pejebl), 

platitelný. 
PAY-DAY (pejdej), 

výplatný deň. 
PAYMENT {pejment), 

platenie, výplata. 
PEA (pi), hrach. 
PEACE {pis), pokoj. 
PEACH {pic), 

broskyňa. 
PEACOCK {píkhak), 

páv. 
PEAK {pík), 

vrchol vrchu. 
PEANUT (pínat), 

orech. 
PEAR {pér), hruška. 
PEARL {pôrl), perla. 
PEASANT (peznt), 

sedliak . 
PECK {pek), 

štvrť bušla. 
PECUNIARY 

{pekjúneri), peňažný. 
PEDAL (pedl), 

nohový. 
PEDDLE (pedl), pre- 
dávať po domoch. PEDDLER (pedler), 
podomný predavač. 

PEDESTRIAN 

(pedesťrien), pešiak. 

PEEL (píl), lúpať, 
kôra. 

PEERLESS (pírles), 
nevyrovnatelný. 

PEN (pen), pero. 

PENALTY (penlty), 
trest. 

PENCIL {pensl), štet- 
ka, blajbas, ceruza. 

PENDING {pendyng), 
visiaci, nerozhodnutý. 

PENETRATE 

(penetrejt), prenik- 
núť. 

PENITENTIARY 
(penytenšeri) , trest- 
-nica. 

PENNY (peny), mede- 
ný peniaz, cent 

PENSION (pensn), 
výslužné. 

PEOPLE (pípl), ľud. 

PEPPER (pepr), kôre- 
nie, peper, koreniť. 

PEPPERMINT 

(pepr mint) , promin- 
cla 

PERCEIVE (persív), 
pozorovať, poznať. Percentage HS Phosphorus PERCENTAGE 

{persentydz), procen- 

to. 
PERFECT (porfekt), 

dokonal v. 
PERFORM (perform), 

konať, previesť. 
PERFUME {perfjúm), 

voňavka. 
PERHAPS (perheps), 

snáď. 
PERIL {peril), nebez- I 

pečie. 
PERIOD {piriod), do- | 

ba, bod. 
PERISH (peris), 

hynúť. 
PERJURY ipordzuri), 

krivá prísaha. 
PERMANENT 

(pôrmenent) , stály. 
PERMISSION 

( permisn ) , dovolenie. 
PERMIT {permit), do- 
voliť. 

PERSECUTE 

{pôrsek]út) i prenasle- 
dovať. 

PERSIST {persist), 
sotrvať pri niečom. 

PERSONALLY 
{pôrsoneli), osobne. PERSPIRATION 
{porspirejšn ) , pote- 
nie, pot. 

PERSPIRE 

{pór s pa j r), potiť sa. 

PEST {pest), mor. 

PERSUADE 

(persuejd), nahovo- 
riť, presvedčiť. 

PET {pet), miláčok, 
mazlať sa. 

PETITION (petyšn), 

prosba. 
PHARMACY 

{fármesi), lekárňa. 
PHEASANT {feznt), 

bažant. 
PHENOMENON 

(ňnamenon), zjav, 

pamätihodnosť. 
PHILANTHROPHY 

(filenthrofi), ľudomil- 
nosť. 
PHILOSOPHY 

(ňlasofi), mudrctvo. 
PHLEGMATIC 

(flegmetyk) , netečný, 

chladnokrevný. 
PHOSPHORUS 

(fasforas), kostík, 

fosfor. Photograph 140 Pink' PHOTOGRAPH 

( f of ogre f ) , podobi- 
zeň, fotografovať. 

PHRAvSE (frejz), frá- 
za, vyjadrenie, sloh. 

PHTHISIS (fthajsis), 
suchotiny. 

PHYSIC (ňdk), liek. 

PHYSICAL (fisikl), 

PHYSICIAN (Uzim), 
lekár. 

PICK (pík), vybierať, 
bodať, zobať, výber, 
čakan, končitá motvka. 

PICKET (piket), 
tyčka, stráž. 

PICKLE (pikl), v octe 
naložené zeleniny. 

PICKPOCKET 
(pikpaket), zlodej. 

PIC-NIC (piknik), vý- 
let. 

PICTURE (pikcôr), 
obraz, zobraziť. 

PIE (pá j) y koláč nekys- 
nutý. 

PIECE (pis), kus. 

PIER (pír), pilier, prí- 
slavište. 

PIERCE (pírs), pre- 
bodnúť, preraziť. PIETY (pajety), ná- 
božnosť. 

PIG (pig) y prasa. 
PIGEON (pídšn), 

holub. 
PIGIRON (pigajrn): 

surové železo. 
PIKE (pajk),^ 

pika, vidly, šťuka. 
PILE (päjl), hromada, 

kôl, hromadiť. 
PILES (pajls), 

zlatá žila. 
PILGRIM (pilgrim), 

pútnik. 
PILL (pil), pilulka, 

obierať. 
PILLAR (pilr), stĺp. 
PILLOW (pilo), van- 
kúš, záhlavok. 
PILOT (pajlot), 

lodevod. 
PIMPLE (pimpl), vy- 
rážka 
PIN (pin), špendlík. 
PINCH (pinč), štípať. 
PINE (pajn), jedla, bo - 

rovec, sužovať. 
PINEAPPLE 

(pajnepl), ananas. 
PINK (pink), ružový, 

vrchol, karafiát. 


Pint 1 47 

PINT (pajnt), 

pol kvartv. 
PIOUS (pájes), 

nábožný. 
PIPE (pajp), pipka, 

fajka, trúba, cieva, 

píšťal. 
PIRATE (pajret), mor- 
ský lúpežník. 
PISS (pis), moč, močiť, 

sťať. 
PIT (pit), jama, dol. 
PITCH (pic), smola, 

stupeň, hodiť. 
PITCHER (pier), 

džbán, krčah. 
PITCHFORK 

(pic fór k), vidly. 
PITY (pity), sústrasť, 

ľutovať. 
PLACE (plejs), miesto, 

osada, klásť. 
PLAGUE (pie j g), mor, 

moriť. 
PLAIN (plejn), rovina, 

jasnv, jednoduchý. 
PLAINTIFF 

(plejntyf) , žalobník. 
PLAIT (pie j t), ráz, rá- 

siť. 
PLAN (plen), plán. 
PLANT (plent), sadiť, 

rastlina. Plot PLANTATION 
(plent e j bi), osada, 
veľkostatok. 

PLASTER (plästr), 

malta, flaster, flastro- 
vať. 

PLATE (plejt), tanier. 
platňa. 

PLATFORM 

(platform), podlaha, 
prehlásenie zásad, vý- 
stupok. 

PLAY (plej), hra, hrať. 

PLAYER (plejr), hráč. 

PLEA (pli), dôvodenie, 
dôvod. 

PLEAD (plíd), hájiť, 
odpovedať, prosiť. 

PLEASANT (pleznt), 
príjemný. 

PLEASE (pits), ľúbiť 
sa, ráčiť, zavďačiť. 

PLEASURE (plezbr), 
radosť, slasť. 

PLEDGE (pledz), zá- 
ruka, záväzok. 

PLENTY (plenty), 
hojnosť, dosť. 

PLIGHT (plajt), záru- 
ka, stav. 

PLOT (plat), osnova, 
pozemok, spiknutie. Plough 148 Po or PLOUGH i PLOW 
(plait ). pluh, orať. 

PLUM (plam), slivka. 

PLUMBER (plamr), 
olovník, opravač rúr. 

PLUMP (plamp), hru- 
bý, plný. 

PLUNDER (plandr), 
plieniť, drancovať. 

PLUXGE (plands), 
ponoriť. 

PLURAL (plúrl), 
množný. 

PLUS (plaš), viac. 

PLL^SH (plaš), hrubý 
aksamiet. 

PNEUMONIA 

(njumónie), zapále- 
nie pľúc. 

POCK (pak), osýpky, 
pókv. 

POCKET (paket), kap- 
sa, vačok, kešen. 

POCKETBOOK 

(paketbiik), pudilár. 

POET (poet), básnik. 

POINT (pojnt), bod, 
špic, ukazovať, mieriť. 

POISON (pójzn), otra- 
va, jed, otráviť. 

POKER 0<>£r), kutáč, 
hra v kartv. POLAR (poler), tocno- 
vý, ľadový, 

POLE (>#), 
točná, žrď. 

POLEMIC (polemík), 
hádka. 

POLICE (polísj, polí- 
cia. 

POLICEMAN 

(polístnen), policajt. 

POLICY (palisi), po- 
istka, politika. 

POLISH (poliš), poľ- 

POLISH (palis), lištiť. 

POLITE (polajt), 
úslužný, zdvorilý. 

POLITIC (palityk), 
múdrv, politika. 

POLITICIAN 

(polityšn), politikár. 

POLYGAMY 

(poligemi) , mnoho- 
ženstvo. 

POMP (pámp), nád- 
hera. 

POND 

PONY 

POOL 
hra. púl. 

POOR (púr), chudob- 
ný, špatný, biedny. (pand), rybník. 
(póny), koník. 
(púl), mláka, Pop 

POP (pap), soda, buch- 
núť. 

POPE (pop), pápež. 

POPLAR (paplr), to- 
pol. 

POPULAR (p&pjulr), 
obľúbený, obecný. 

POPULATION 

( papjiilejšn)', obyva- 
teľstvo. 

PORCELAIN 

( p our sien ) , porculán. 

PORCH (póre), veren- 
da, pitvor. 

PORK (pórk), bravčo- 
vina, sviňacina. 

PORT (port), prístav, 
brána. 

PORTABLE (pórtebl), 
nositelný. 

PORTION (pórsn), 
časť. 

POSITION (pozisn). 
postavenie. 

POSITIVE (pasilyv), 

určitý, istý. 

POSSESS (poses), 

vlastniť, mať. 
POSSESSION 

(pogesn ), vlastnenie, 

POSSIBLE (pasiblX 
možný. 149 Powder POST (pást), pošta, 

postaviť, žrd, stráž 
POSTAGE (póstedš), 

poštový poplatok. 
POSTAL (póstl), poš- 
tový. 
POSTMASTER 

(póstmästr), poštár. 
POSTOFFICE 

(p ostaň s), pošta. 
POSTPONE 

( pôst póii ) . odkladať. 
POT (pat), hrnee. 
I POTATO (potejto), 

zemiak, bandurka. 
j POTENT (potent), 

močnv. 
POTENTATE 

( pótentejt), vladár. 
POTTER (patr), hrn- 
čiar. 
POUCH (pauč), 

vrecko, vole, shltnuť, 

kapsa. 
POULTRY (póltri) 

drúbež. 
POUND (pound), f tint, 

biť. 

POUR (pór), liať. 
POVERTY (p(nrty), 

chudoba, 
POWDER (paudn. 

prach, prášok. Power 150 Presence POWER (paur), sila, 
moc. 

POX (paks), osýpka. 

PRACTICAL 

(prektykl) , zkusený, 
užitočný. 

PRACTICE (prekry s), 
cvik, prevádzanie. 

PRACTISE (prektys), 
cvičiť, prevádzať. 

PRAIRIE (prejri), pu- 
statina. 

PRAISE (prejž), chvá- 
liť, chvála. 

PRAY (pré j), modliť, 
prosiť. 

PRAYER (prér), mo- 
dlitba. 

PRAYERBOOK 

(prérbuk), modliaca 
kniha. 

PREACH (príč), kázať. 

PRECUATION 

(prikhásn ) , opatrnosť. 

PRECEDE (prisíd), 
predchádzať. 

PRECINCT (prisinkt), 
okres. 

PREDECESSOR 

( predvsesr) , pred- 
chodca, 

PREDICT (predykt), 
predpovedať. PREFACE (prefes), 

predmluva. 

PREFECT (prifekt), 
správca. 

PREFER (pri f or), dá- 
vať prednosť, radšie 
mať. 

PREGNANT 

(pregnent) , tehotná, 
v požehnanom stave. 

PREJUDICE 

(predzudys) , predsu- 
dok, ubližovať. 

PREMATURE 

(prímečôr), prenáhle- 
nv. 

PREMISES 

( premisiz) , predpo- 
kladáme, pozemok. 

PREMIUM (primiam), 
odmena. 

PREPARE (pripér), 
prioravir. 

PREPARATION 

(preperejsn), prípra- 
va. 

PREPAY (pripéj), 
oredplatiť, 

PRESCRIBE 

( priskrajb ) . predpí- 
sať. 

PRESENCE (prezns), 
prítomnosť. Present 151 Probable PRESENT (prizent), 

darovať. 
PRESENT (preznt), 

prítomný, clar. 
PRESERVE 

( prison') , zachovať, 

zavárané ovocie. 
PRESIDE (prizajd), 

predsedať. 
PRESIDENT 

( prezidnt), prezident, 

predseda. 
PRESS (preš), tlačiť, 

tisk, noviny, tlačiaci 

stroj. 
PRESSURE (prešr), 

tlak. 
PRETENCE i PRE- 
TENSE (pritens), 

zámienka. 
PRETEND (pritend), 

predstierať, 
PRETTY (prety i pri- 

ty), pekný. 
PREVAIL (privejl), 

prevládať, panovať. 
PREVENT (privent), 

predísť, zamedziť. 
PREVIOUS {privies), 

predošlý. 
PREY (pre j), korisť, 

lúpiť. 
PRICE dprajs), cena. PRIDE (prajd), pýcha, 

hrdosť. 
PRIEST (prist), kňaz. 
PRIMARY (prajmcri), 

prvý. 
PRIME (prajm), pô- 
vodný, kvet, jaro. 
PRIMITIVE 

( primityv) , prvotný, 

starý. 
PRINCIPAL 

(prinsipl), hlavný, 

predný. 
PRINCIPLE 

( prinsipl), zásada. 
PRINT (print), tlačiť. 
PRINTER (printr), 

tlačiar. 
PRIOR (prajr), skorší. 
PRISON (prizn), žalár, 

väzniť. 
PRISONER (priznr), 

väzeň. 
PRIVATE (prajvet), 

súkromný, ta iný. 
PRIVILEGE 

(priviledz) , prednosť, 

výhoda. 
PRIZE (prajz), korisť, 

cena, 

PROBABLE 

(prabcbl), možný. Probably 

PROBABLY 

(prabebli), možno, 
snáď. 
PROBLEM (problem), 

úkol k rozlúšteniu. 
PROCEDURE 

( prosídjiir) , j ednanie. 
PROCEED (prosíd), 

pokračovať, jednať. 
PROCEEDING 

(prosídyng) , postup ; 

jednanie. 
PROCESS (prases), 

súd, postup. 
PROCLAIM 

(pro kle j m ) , vyhlásiť. 
PRODUCE (prodiís), 

plod, výroba, vyrábať. 

spôsobiť. 
PRODUCT (prodakt), 

plod, výroba. 
PROFESSION 

(profesii ) , remeslo, 

vyznanie. 
PROFIT (prafit), zisk, 

osoh, zarobiť. 
PROFUSE (profjús), 

hojný. 
PROGRESS (pragres), 

pokrok pokračovať. 
PROHIBIT 

(prohyhit) , zakázať. 152 Propose PROHIBITION 

(prohybisii ) , zákaz. 
PROJECT (prodčekí), 

navrhnúť, vymysleť, 

rozvrh, plán. 
PROLONG (pralang), 

predĺžiť. 
PROMINENT 

(pramineiit) , vynika- 
júci. 
PROxMISE (promts), 

sľub, sľúbiť. 
PROMOTE (promót), 

povýšiť. 
PROMPT (prampt), 

hotový, včasný. 
PRONOUNCE 

( pronouns) , vvsloviť. 
PRONUNCIATION 

( pronansiejšn ) , vý- 
slovnosť, 
PROOF (prúf), dôkaz, 

próba, oorava. 
PROPEL \propel), 

hnať. 
PROPER (prapr), 

slušný, náležitý. 
PROPERTY 

(praprtv), majetok. 
PROPORTION 

v propórsn ) . pomer. 
PROPOSE (pro;ós) % 

navrhnúť. Proposition 

taj il I I h i m i i. m in. —„»»„, , | mm ,| . - . . nii r |i i i j i n 

PROPOSITION 

(propozibi), nabidka. 

PROPRIETOR 

(proprajetr) , majiteľ. 
PROSPECT 

(prospekt), výhľad. 
PROSPER (praspr), 

prospievať. 
PROSPERITY 

(prosperity), zdar, 

blahobyt. 

PROSTITUTE 

( prostý t jut ) , nemrav- 
ný, nečestný. 

PROSTRATE 

( prostrejt ) , porazený, 
vysilený, pokoriť. 

PROTEST (protest), 
protest, hlas pozdvih- 
núť. 

PROUD (proud), hrdý, 
pyšný. 

PROVE (prúv), doká- 
zať. 

PROVIDE (provojd), 
obstarať, zabazpečit. 

PROVINCE (provins), 
provincia, kraj. 

PROVISION 

( provizn ) , potraviny, 
opatrenie, zásoba. 153 P ur got or y PROVOKE (provók), 
vyzývať, dráždiť. 

PRUDENT (prúdnt), 
opatrný. 

PSALM (sám), žalma. 

PUBLIC (pablik), ve- 
rejný, obecenstvo, ve- 
rejnosť. 

PUBLISH (pablis), 
uverejniť, v v dať. 

PUDDING (pudyng), 
nákyp, koch. 

PUFF (paf), fúknuť, 
odporúčanie. 

PUGILISM 

( pjúdžilism ) , pästný 
zápas. 

PULL (pul), ťahať. 

PULLEY (puly), škri- 
pec. 

PULPIT (pulpit), ka- 
zatelňa. 

PUNISH (pony s), tre- 
stať. 

PUP (pop), šteňa. 

PUPIL (pjupil), žiak, 
zretelnica (oka). 

PURCHASE (pdrces), 
kúpiť, kúpa. 

PURE (p júr), čistý. 

PURGATORY 
(pôrgetori), očistec. Purify ] 

PURIFY (pjurifáj), 
čistiť. 

PURPLE (pôrpl), pur- 
pur, rumenec. 

PURPOSE (pôrpos), 
úmyseľ, účel. 

PURPOSELY 

(pór pošli) , schválne. 

PURS (pôrs), mešec, 
cena. 

PURSUE (persú), 
prenasledovať. 

PURSUIT (persút), 
stíhanie, povolanie. 

PUSH (pus), tisknúť. 

PUSSY (paši), 
mačička. 

PL^T (put), položiť, ria- 
diť. 

PUTRID (pjutrid), 
zhnilý. 

PUTTING (putyng), 

kladenie. 
PUZZLE (pad), 

pomiasť. hádanka. 
PYGMY (pigmi), 

trpaslík. 
PYRITES (pirajtýz), 

kresáci kameň. 
PYX (tik*)', schránka 

na hosti c. 54 Quart Q QUACK (kvek), kvá- 
kať, planý lekár. 

QUADRAT (kvädret), 
štvorhran. 

QUADRUPLE 

( kvadrúpl ) , štvorná- 
sobný. 

QUAIL (kvejl), prepe- 
lica. 

QUAINT (kvejnt), 
divný. 

QUAKE (kvejk), tra- 
senie, triasť sa. 

QUALIFICATION 
( kvaliňkejsn ) , spôso- 
bilosť. 

QUALITY (kvality), 
j akosť, vlastnosť. 

QUANTITY 

(kvantity) , mnohosť, 
množstvo. 

QUARANTINE 

( kvarentýn ) . držanie 
lode pod lekárskym 
dozorom. 

QUARREL (kvarl), 
zvada, vadiť sa. 

nUARRY (kvári), ka- 
meňolom, 

QUART (kvárt), štvrt- 
ka, štvrť galona. Quarter QUARTER (kvartr), 
štvrť, kvarta, byt. 

QUARTERLY 

( kvárt er U) , štvrťroč- 
ný. 

QUASH ( kvas) , roz- 
mliaždiť, tekvica, kva- 
cka 

QUEEN (kvín), krá- 
ľovná. 

QUEER (kvír), zvlášt- 
ny, divný. 

QUELL (kvel), potla- 
čiť. 

QUENCH (kvenc), 
udusiť, uhasiť. 

QUERY (kvíri), otáz- 
ka, pýtať sa. 

QUEST (kvest), hľa- 
danie. 

QUESTION (kvesčn), 
otázka, pýtať sa. 

QUICK (kvik), 
bystrý, rýchly. 

quicklime' 

( kviklajm ) , nehasené 
vápno. 

QUICKSILVER 

(kviksilvr) , živé strie- 
bro. 

QUIET (kva jet), ticho, 
pokojný, utíšiť. 15 5 Ka S e 

QUILT (kvilt), paplan, 

pokrvvka. 
QUIRÉ (kvajr), hárok, 

kniha papieru. 
QUIT (kvit), zanechať, 

prepustiť, kvitovať. 
QUITE (kva j t), úplne, 

značne, naskrze. 
QUOTATION 

(kvóte j sn) , uvedenie, 

citát. RABBI (rebáj), rabín. 
RABBIT (rebit), králik 

f zajac). 
RACCOON (rekún), 

umývači medveď. 
RACE (rejs), plemeno, 

rod, závodenie. 
RACK (rek), škripec, 

trápiť. 
RADICAL (redykl), 

základný, pôvodný. 

RADISH (redyš), ret- 

kev. 
RAFFLE (refl), výhra. 
RAFT (räft), plť. 
RAG (r e g), hadra. 
RAGE (rejdš), zúriť, 

vzteklosť, hnev. Ragged 156 Reaction RAGGED (re get), otr- 
haný. 

RAIL (rejt), plot, ko- 
ľajnica, ohradiť. 

RAILING (rejling), 
ohrada, tupenie. 

RAILROAD. RAIL- 
WAY (rejlród, rejl- 
vej), železnica. 

RAIN (rejn), dážď, 
pršať. 

RAISE { re j z), pesto- 
vať, dvihať. 

RAISIX (rejzn), suše- 
né hrozno. 

RAKE (rejk), hrable, 
hrabať. 

RALLY (reli), sobrať, 
sporiadať. 

RAM (rem), baran, 
uraziť. 

RAMPART (rempárt). 
múr, hradba. 

RAXGE (rejndž), sýto, 
dostrel, mreža, pec. 

RANK (renk), rad, stu- 
peň, hodnosť, postaviť. 

RAP (rep), klopať, klo- 
panie. 

RAPID (repid), rýchly, 
prudkv. 

RARE (rér), riedky. 
vzáctnv. RASCAL (reskl), hun- 
cút, darebák. 

RASE (rejz), zboriť, 
vyškriabať. 

RASH (res), náhly, ne- 
rozvažitv. 

RASP (resp), struha- 
dlo. 

RASPBERRY 
( rezberi), malina. 

RAT (ret), potkan. 

RATE (rejt), cena, po- 
mer, ceniť. 

RATHER (red hr), 
radšie. 

RATIFY (retyfáj), 
schváliť. 

RATIOX (rejšn), 
údel. 

RATTLE (retl), rapo- 
ta. rapotať. 

RATTLESNAKE 
í retlsnejk) , chrastič. 

RAVING (rejving), 
zúriaci. 

RAW (rá), surový. 

RAY (re j), papršlek. 
luc. 

RAZOR (rejzr}, britva. 

REACH (ríf), dosiah- 
nuť, dosah. 

REACTION (riekh,), 
zpiatočníctvo, Read DV Recommend READ (rid), čítať. 

READ (red), čítaný. 

READING (Hdyng), 
čítanie. 

READINESS 

( redynes) , hotovosť. 

READY (redy), 
hotový. 

REAL (ríl), opravdivý, 
skutočný. 

REAL ESTATE 

(Hl cstejŕ), nepohnu- 
telnv majetok. 

REALIZE (rielájz), 
uskutočniť. 

REALLY (ríely), sku- 
točne. 

REAM (rim), rim (20 
knih papieru). 

REAP (rip), žať, koris- 
tiť. 

REAR ( vír) , pozadie, 
zadný, odchovať. 

REASON (rízn), príči- 
na, rozum, presvedčo- 
vať. 

REASONABLE 

(ríznebl), rozumný, 
spravodlivý. 

REBEL (rebel), burič, 
povstať. 

RECALL (rikhál), 
odvolať. RECEIPT (resit), po- 
istka, kvitovať, prija- 
tie. 

RECEIVE (rešív), pri- 
jať. 

RECENT (rísent), ne- 
dávny. 

RECEPTION 

(risepsn), prijatie. 

RECESS (rises), ustú- 
penie, prestávka. 

RECIPROCATE 

(risiprokejt) , odpla- 
tiť. 

RECITE (risajt), od- 
riekať, opakovať. 

RECKLESS (rekles), 
nedbalý. 

RECKON (rekn)., počí- 
tať, rachovať. 

RECOGNIZE 

(rekhognajz) , poznať. 
RECOLLECT 

(ríkholekt), znovu 

vybrať. 
RECOLLECT 

(rekholekt), upamäto- 

vať sa. 
RECOMMEND 

(rekhomend), odpo- 
rúčať. Reconcile 158 Region RECONCILE 


REFER (rifer), odvo- 


(rekhonsajl), znovu 


lávať sa, potahovať sa. 


smieriť. 


REFERENCE 


RECORD (rikhórd), 


( refer ens) , odvolanie 


poznamenať. 


sa, odporúčanie, poťa- 


RECORD (rekrd), ná- 


hovať sa. 


pis, rekord. 


REFINE (rifajn), 


RECOVER (rikhavr), 


zjemniť. 


nazad dostať, zotaviť 


REFIT (rifit), opraviť. 


sa. 


REFLECT (riflekt), 


RECOVERY 


odrážať, týkať sa. 


(rikhaveri) , uzdrave- 


REFORM (ríf orní), 


nie, zpäť získanie. 


opraviť, oprava, znovu 


RECRUIT (rikrút), 


tvoriť. 


regrút obnoviť. 


REFORMATION 


RECTOR (rektr), 


(ríformejsn) , pretvo- 


farár. 


renie. 


RECTUM (rektam), 


REFRESH (ríf res), 


koniec zadného čreva, 


občerstviť. 


riť. 


REFUGE (refjudz), 


RECUPERATE 


útočište. 


( rikjup erejt ) , sota viť 


REFUND (ríf and), 


sa. 


navrátiť. 


RED (red), červený. 


REFUSE (refjúz), od- 


REDEEM (ridýfn), 


oprel odhodený, smeť. 


vykúpiť. 


REGARD (r i gárd), 


REDUCE (rídús), zní- 


pozdrav, pozdraviť. 0- 


žiť, zmenšiť. 


hľad brať, pohliadať. 


REDUCTION 


REGIMENT 


(redaksn), zníženie. 


(redžiment) , pluk. 


REED (ríd) y píšťalka, 


REGION (rídšn), oko- 


trstina. 


lie, kraj. m Register 59 Repair REGISTER (redzistr), 
soznam, zapisovať. 

REGRET (rígret), ba- 
novať, ľutovať. 

REGULAR (regjulr), 
pravidelný. 

REIGN (ŕejn), pano- 
vať. 

REIN (rejn), uzda. 

REJECT (ridzekt), od- 
mietnuť. 

REJOICE (rid šo j s), 
veseliť sa. 

REJOIN (ridšójn), 
znovu pripojiť. 

RELATION (rilejsn), 
pomer, príbuznosť, 
zpráva. 

RELATIVE (reletyv), 
príbuzný. 

RELEASE (rilís). pre- 
pustiť, odpustiť, zrek- 
nutie sa. 

RELIC (relik), pamiat- 
ka. 

RELIEF (n/í/), pomoc, 
uľahčenie. 

RELIEVE (rilív), 
uľahčiť, podporiť. 

RELIGION (relidzn), 
viera. 

RELY (riláj), spoliehať 
s? REMAIN (rimejn), zo- 
stať. 

REMARK (rimárk), 
poznámka, pozname- 
nať. 

REMEDY (remedy), 
liek. 

REMEMBER 

(rimember) , pamätať. 

REMIND (rimajnd), 
upamätovať. 

REMIT (remit), 
odoslať. 

REMNANT 

(remnent ), zbytok. 

REMOVE (riimír), 
odstrániť, odsťahovať 
sa. 

RENDEZVOUS 

(rendez'ú) , miesto sí- 
denia sa. 

RENEGADE 

(renege jd), odrodilec. 

RENEW (rinú), obno- 
viť. 

RENOUNCE 

(rinauns), odopreť, 
zrieknuť sa. 

RENT (rent), byt, na- 
jem, prenajať. 

REPAIR (rip ér), opra- 
viť. Repay 1 60 Resume REPAY (ripej), splatiť. 

REPEAT (riptt), opa- 
kovať. 

REPEL (ripel), odra- 
ziť. 

REPLY (ripláj), odpo- 
vedať, odpoveď. 

REPORT (riport), 
zpráva, oznámiť. 

REPRESENT 

(reprizent), zastupo- 
vať, predstaviť. 

REPTILE (reptyl), 
plaz. 

REPUBLIC (ripablik), 
republika. 

REPUTATION 

(ripiitejšn) , povesť, 
meno. 

REQUEST (rikvest), 
žiadosť, požiadať. 

REQUIRE (rikvájr), 
požadovať. 

RESCL T E (reskjú), za- 
chrániť. 

RESEMBLE 

(rizembl), podobať sa. 

RESERVE (rezdrv), 
záloha, zadržať, vy- 
mieniť. 

RESERVOIR RESIDENCE 

(rezidens), obydlie. 

RESIGN (rizajn), od- 
stúpiť. 

RESIGNATION 

( rezign ejšn ) , poďako- 
vanie sa. 

RESOLUTION 

(rezolúsn), uznesenie. 

RESOLVE (rizalv), 
rozpustiť, uzavreť. 

RESOLVED 

(rizólvd), uzavreno. 

RESORT (rizórt), útu- 
lok. 

RESPECT (rispekt), 
ctiť, úcta. 

RESPIRE (rispajr), 
dýchať. 

RESPOND (rispand), 
odpovedať. 

REST (rest), pokoj, 
zbytok, odpočívať, zo- 
stať. 

RESTAURANT 
(restorent), jedálny 
dom. 

RESTORE (ristór), 
navrátiť. 

RESULT (rizalt), vý- 
sledok. (rezervoár) , nádržka, j RESUME (rizum), stav. znovu započať. Resumption iói 

RESUMPTION 

(rizampšn), znovu za- 
počatie, návrat. 

RESURRECTION 
( reziirekšn ) , skriese- 
nie. 

RETAIL (ritejl), pre- 
dávať podrobne. 

RETAIN (ritejn), po- 
držať. 

RETAKE (Htejk), 
dobyť. 

RETARD (ritárd), 
zadržať. 

RETIRE (ritajr), 
utiahnuť sa. 

RETREAT (ritrít), 
ustúpenie, samota, u- 
stupovať. 

RETURN (ritôm), 
vrátiť sa, návrat, vý- 
nos. 

REVEAL (HvU), od- 
haliť. 

REVENGE (rivendž) , 
pomsta. 

REVEREND 

( reverend ) , ctihodný. 

REVERSE (riybrz), 
zvrátiť, protivný, ne- 
zdar. 

REVIEW (rivjú), pre- 
hľad, prehliadal Rim REVISE (rivafe), pre- 

zreť. 
REVIVE (rivajv), oži- 
viť, obnoviť. 
REVOLT (rivólt), 

vzbúriť sa. 
REVOLUTION 

(revolúsn), povstanie. 
REVOLVE (rivalv), 

točiť sa. 
REWARD (rivárd), 

odmena. 
REUMATISM 

(rúmetyzm) , hostec. 
R1B (r/6), rebro. 
RIBBON (ribn), stuž- 
ka, pantla. 
RICE (rajs), ryža. 
RICH (ric), bohatý. 
RID {rid), zbaviť. 
RIDE (rajd), jazda, 

viesť sa. 
RIDGE (rids), hrebeň, 

pásmo hôr, brázda. 
RIDING (rajdyng), 

jazdenie. 
RIFF (rif), piesčina. 
RIFLE (raju), puška 

(guľovnica). 
RIGHT (rajt), pravý, 

právo, narovnať, hneď. 
RIGID (ridšid), tuhý. 
RIM (rim), okraj. Rind 1 6: Rot RIND {rapid), kôra. 
RING (ring) j prsteň, 

zvonenie, zvoniť, kruh. 

RIOT (rajot), zbúra. 

RIP (rip), párať. 

RIPE (ra/>), zralý. 

RISE {roje:), povstať, 
v) chádzať. 

RISK {risk), nebezpe- 
čie.' znebezpečovať. 

RITE (rajt), obrad. 

RIVAL (rajvl), sok. 
závodiť. 

RIVER (rkr). rieka. 

ROAD (rod), cesta, 
dráha. 

ROAR (rór), revať, ra- 
chot, hučanie. 

ROAST (rošt), piect, 
pečienka. 

ROB (rak), okradnúť, 
lúpežiť. 

ROBBER (rabr), zboj- 
ník. 

ROBE (ráfc). rúcho. 

ROBUST (robast), 
silný, otúžený. 

ROCK (rak) /skala. 

ROCKER (rafer), kolí- 
sak. 

ROCKET (raket), ra- 
chetla. ROCKY (raky), skal- 
natý. 

ROD {rad), prút. 

ROIL (ro/7), zakaliť. 

ROLE (ról), úloha. 

ROLL (ról), válať, oba- 
liť, bálik, soznam, roh- 
lík. 

ROLLER (rólr), valec. 

ROMAN (rómen), 
rímsky. 

ROMANTIC 

(romentyk), dobro- 
družný, divý. 

ROOF (rúf), strecha. 

ROOM (rum), 

izba, chvža, miesto. 

ROOMY (rúmi), prie- 
stranný. 

ROOSTER (rústr), 
kohút. 

ROOT (rút), koreň. 

ROPE (rép), povraz. 

ROSARY (rózeri), 
ruženec. 

ROSE (nfe), ruža. 

ROSEMARY 

(rózmeri), rozma j rin. 

ROSETTE (roset), 
mašlička. 

ROSY (rósi), ružový. 

ROT (rat), hniť. pra- 
ch eň. Rotary 

ROTARY (róteri), to- 
čiaci. 

ROTATE (rótejt), otá- 
cat 

ROTTEN (ratn), 
zhnilý. 

ROUGH (m/), drsný, 
surový. 

ROUND (raund), 
okrúhly, guľatý, kolo, 
rad, beh. 

ROUSE (rauz), 
povstať, vzbudiť. 

ROUT {rant), porážka, 
hluk. 

ROUTE {rút i r aut), 
cesta. 

ROW {ró), rad, ulica, 
veslovať. 

ROW(raí), bitka, krik. 

ROWDY (raudy), 
bitkár. 

RUB (rab), treť, drh- 
núť. 

RUBBER (rabr), guma. 

RUBY (ruU), rubín, 
červený. 

RUDDER {radr), kor- 
midlo. 

RUDE (rúd), grobian- 
sky. 

RUFFIAN (rafjen), 
bitkár, surovec. 163 Rye 

RUFFLE (rail), pobú< 

riť, nepokoj. 
RUG (rag), koberec, 

huňa. 
RUIN (rnjn ) , záhuba, 

zkaziť. 
RULE (rul), panstvo, 

pravidlo, rozhodnúť. 
RUM (ram), rum. 
RUMOR (rúmr), chýr, 

reč. 
RUN (ran), behať, u- 

chodiť. 
RUNAWAY (ranevej), 

uprchlík, splašený. 
RUNNER (ranr), be- 
húň, posol. 
RUNNING 

(ranvng), behanie. 
RUPTÚRE (rapčor), 

pretrhnutie, pruh. 
RURAL (rúre!), von- 

kovský. 
RUSH (ras), hnať sa, 
ponáhlať, šum. 
RUSSET (raset), vis- 

nový. 
RUSSIA (Raste), 

Rusko. 
RUST (rast), hrdza, 

hrdzaveť. 
RUT (rat), stopa. 
RYE (r á j), raz, žito. Sabbath r 64 Sanitary SABBATH (sebeth), 
šábes, nedeľa. 

SABRE (sejbr), šabla. 

SAC {sek), vreco, va- 
čok. 

SACK (sek), mech., 
vreco. kabát. 

SACRAMENT 

(sekrement) , sviatosť. 

SACRED (sej bred), 
posvátnv. 

SACRIFICE 

( sckrifaj.': ) , obetovať, 

ztrata. 
SACRISTY (sekristy), 

kňazská oblekárňa. 
SAD (sed), smutný. 
SADDLE (sedí), sedlo. 
SAFE (sejf), bezpečný, 

pokladnica. 
SAFETY (sejf ty), 

bezpečnosť. 

SAFFRON (sefron), 
šafran. 

SAIL (sejl), plachta, 
locT, plaviť sa. 

SAILOR (sejlor), pla- 
vec, námorník. 

SAINT (sejni). svätý. SAKE (šejk). 

pohnútka. 
SALAD (seled), šalát. 
SALARY (seleri), 

pláca. 
SALE (sejl), predaj. 
SALIVA (selajv'á), 

slina. 
SALLOW (seló), 

bľadv. 
SALMON (semn), 

losos (rvba). 
SALOON (selún), 

krčma. 
SALT (šóli), soľ, soliť. 
SALTED (soli e d), so- 
lený. 
SALÚTE (selút), 

pozdrav, úctu vzdať. 
SALVATION 

(salve j su), spása. 
SALVE (sár), masť. 
SAME (sejni), samý, 

ten, ten istý. 
SAMPLE (sew pi), 

vzorka. 
SAND (send), piesok. 
SANDWICH 

(sendvič), zákuska. 
SANE (sejn), zdravý 

na rozume. 
SANITARY 

(sänxŕen). zdravotný. Sarcastic 165 Scarlet SARCASTIC ( sá r k h e s ty k ) , vy s mi e ■ • 
vačnv. 

SARDINE (sárdýn), 
sardinka (rvba). 

SATAN (sejtn}, sataru 

SATCHEL (sečl), 
paktaška, vak. 

SATIN (setu), atlas. 

SATISFACTION 

( setysfckšn ) , zadosť- 
učinenie. 

SATISFACTORY 
(setysfektori), uspo- 
kojivý. 

SATISFY (setysfáj), 
uspokojiť. 

SATURATE 

(sefiirejt), nasiaknuť. 

SATURDAY 
(setrdej), sobota. 

SAUCE (sás), omáčka. 

SAUCER (sásr), tanier 
pod šálku. 

SAUCY (säsi), drzí, 
nehanebný. 

SAUSAGE (sasidž), 
klbása, vuršla. 

SAVAGE (sevedž), di- 
voch, divý. 

SAVE (sejv), zachrá- 
niť, sporiť, krém, spa- 
siť. SAVING (sejving), 

spasitelný, spása, ú- 

spor, okrem. 
SAW (sá), pila, píliť, 

príslovie. 
S AXON (seksn), 

saský. 
SAY (sej), povedať. 
SCAB (skeb), svrab, 

kompanickv pätolizač. 
SCAFFOLD 

(skefold), popravište, 

lešenie. 
SCALD (skáld), opariť. 
SCALE (skejl), váha, 

stupňovkä. 
SCALP (skelp), koža 

na hlave. 
SCANDAL (skendl), 

škandál, pohoršenie. 
SCANT (skent), skúpy, 

chatrný. 
SCAPE (skejp), špat- 
ný, chatrný. 
SCAR (škár), miesto 

ranv, šev. 
SCARCE (skérs), 

zriedkavý. 
SCARE (skér), postra- 
šiť, strach. 
SCARF (skárf), šerpa. 
SCARLET (skárlct), 

šarlach. Scatter SCATTER (sketr), 

rozohnať, rozprášiť. 

SCENE (sin), výjav. 

SCENERY (Am), 
kraj, pohľad. 

SCENT (sent), zápach. 

SCEPTIC (skeptyk), 
pochybovač. 

SCHEDULE 

(skedjul), soznam, ta- 
bula. 

SCHEME (skym), 
plán, zámer. 

SCHISM (sizm), roz- 
kol. 

SCHOLAR (skalr), 
žiak. 

SCHOOL (skúl), škola, 

SCHOONER (skiinr), 
koráb. 

SCIENCE (saj ens), 
veda. 

SCIENTIFIC 

(sajentyňk), vedecký. 

SCISSORS (sizrs), 
nožnice. 

SCOFF (skaf), posmie- 
vať sa. 

SCOLD (ítóH), vadiť 
sa. 

SCORE (skôr), účet, 
výhra, rováš. 1 66 SVí*// 

' SCOTCH (skac), 

škótsky. 

SCOUNDREL 

( skaiindrel) , darebák. 

SCOUT (skaut), vy- 
zvedač, špión. 

SCRAMBLE 

(skrembl), škriabať 
lebo tlačiť sa niekam. 

SCRAP (skrep), dro- 
bok. 

SCRAPE (skrejp), 
škriabať. 

SCRAPER (skrejpr), 
škrabáč. 

SCRATCH (skrec), po- 
škriabať. 

SCREAM (skrím), 
vreštenie, kričať. 

SCREEN (skríň), tie- 
niť, kryť. 

SCREW (škrú), šrob, 
šrobovaľ. 

SCROFULA 

(skrafjidä), krtice. 

SCRUB (skrab), drh- 
núť, tupá metla. 

SCRUPULOUS 

( skrúpjides) , statoč- 
ný. 

SCULL (skál), lebka. Sculpture 167 

SCULPTURE 

(skalpcôr), rezbár- 
stvo, sochárstvo. 

SCUTTLE (skatl), 
oblok na streche, ple- 
chový kôš. 

SCYTHE (sajdh), 
kosa. 

SExA, (si), more. 

SEAL (síl), pečať, pe- 
čatiť, tuleň. 

SEAM (sím), šev. 

SEAMSTRESS 
(stmt res) švadlena. 

SEARCH (sôrc), hľa- 
dať, stopovať. 

SEASON (sĺzn), doba. 

SEAT {sít), sedadlo, 
usadiť. 

SECOND (seknd), 
druhý, vetrina (se- 
kunda). 

SECOND-HAND 
( sekndhend ) , npotre- 
bovaný, z druhej 
ruky. 

SECRET (síkret), taj- 
nosť, tajný. 

SECRETARY 

(sekreteri), tajomník. 

SECTION (seksn), 
časť, oddiel. Senator SECURE (sikjur), za- 
dovážiť, získať, bez- 
pečný. 

SECURITY 

(sekjurity), bezpeč- 
nosť, záruka. 

SEDIMENT 

(sedyment), usadlina. 

SEE (si), videť, navští- 
viť, pečovať. 

SEED (síd), semeno. 

SEEK (sík), hľadať. 

SEEM (sím), zdať sa. 

SEEMING (síming), 
zdanlivý, videnie. 

SEETHE (sídh), vreť, 
variť. 

SEIZE (sĺz), lapiť, 
zmocniť sa. 

SELDOM (seldm), 
zriedka. 

SELECT (selekt), vy- 
brať, vvvolený. 

SELF (self), sám. 

SELFISH (selfiš), 
sobecký. 

SELL (sel), predať. 

SEMINARY 

(semineri), seminár. 

SENATE (senet), vyš- 
ná snemovňa. 

SENATOR (senetr), 
senátor. Send i 68 

SEND (send), poslať. 
SENDER (sendr), 

zasielateľ. 
SENSATION 

(sense jsn), dojem.. | 

rozčúlenie, pocit. 
SENSE (sens), rozum. 
SENSIBLE (sensipl), 

rozumný. 
SENSITIVE 

(sensityv), citlivý. 

SENTENCE 

(sentens), výrok, roz- 
sudok, veta. 

SENTIMENT 

(sentyment), mienka, 
pocit. 

SENTINEL, SENTRY j 
(sentynel, senfri), 
stráž. 

SEPARATE 

(seperejt), oddeliť, 

rozsobášiť. 
SEPARATE (seperet), 

oddelený, 
SEPARATION 

(se per e jsn ) , oddele- 
nie, odlúčenie. 
SEPTEMBER 

(sepŕembr), semptem- 

ber. 
SERE (sír), zvädlý. Seventeen SERENE (sirin), jas- 
ný, pokojný. 

SERF (sôrf), otrok. 

SERGE (sôrdš), tenká 
vlnená látka. 

SERGEANT 

(sárdšni i sôrdšnt), 

strážmajster. 

SERIOUS (síries), 
vážny. 

SERMON (s'órmon), 
kázeň. 

SERPENT (sôrpent), 
had. 

SERUM (svram), ried- 
ka časť krve. 

SERVANT (sorvent), 
sluha, slúžka. 

SERVE (s'ôrv), slúžiť. 

SERVICE (sorvis), 
služba. 

SET (set), posadiť, sá- 
dzať, určiť, súbor, na- 
staviť. 

SETTLE (sett), vyrov- 
nať, usadiť, ustáliť. 

SETTLEMENT 

(setlment), vyrovna- 
nie, osada. 

SEVEN (sevn), sedem. 

SEVENTEEN 

(sevntýn), sedemnásť. Seventieth 169 

SEVENTIETH 

(sevntyeth), sedem- 
desiaty. 

SEVENTY (sevnty), 
sedemdesiat. 

SEVERAL (severl), 
niekoľko, rozliční. 

SEVERE (sivír), prís- 
ny, prudký. 

SEW (so), šit 

SEWER (súer), stok, 
kanál. 

SEX (seks), rod, po- 
hlavie. 

SEXTON (sekstn), 
kostolník. 

SEXUAL (seksuel), 
pohlavný. 

SHABBY (sebi), otr- 
haný, podlý. 

SHADE (sejd), tieň, 
zacloniť. záclona. 

SHADOW (šejdy), to- 
nistv. temný. 

SHAFT (säft), šachta, 
stĺp. valec. 

SHAKE (šejk), triasť, 
trhnutie. 

SHALL (šel), musel 
mať. 

SHALLOW (seló), 
slabv, nehlboký, plit- 

ký. Shears 

SHAM (sem), faloš, 
podvod, klam. 

SHAME (šejm), han- 
ba, hanbiť sa. 

SHAMPOO (Sempá), 
umyť hlavu, treť údy. 

SHAMROCK 

(centra k), biela ďate- 
lina. 
! SHANTY (šenty), 
búda. 

SHAPE (šejp), podo- 
ba, utvárať. 

SHARE (sér), diei, ú- 
častina, deliť. 

SHARK (šárk), žralok, 
klamár. 

SHARP (šarp), ostrý. 

SHARPEN (Mrpn), 
ostriť. 

SHATTER (Mr), roz- 
biť. 

SHAVE (šejv), holiť, 
orezať. 

SHAVING (šejving), 
holenie, trieska. 

SHAWL (šál), šál. 

SHE (ší), ona, samica. 

SHEAF (šíf), snop. 

SHEAR (Mr), strihať. 

SHEARS (Mrs), nož- 
nice. Shed 170 Shovel SHED (šed),czdit, pre- 
lievať, búda. 

SHEEP (sip), ovca. 

SHEER (sir), či*tv. 

SHEET (sú) , hárok. 
prosteradlo, plocha, 
platňa. 

SHELL (šel), náboj, 
škrupina, lúpi ť. 

SHELTER (šeltr), 
úkryt, útulok, chrániť. 

SHEPHERD (seprd), 
pastier, 

SHERD (ser d), črep. 

SHERIF (serif), šerif, 
prevádzateľ zákona. 

SHERRY (im), špa- 
nielske vino. 

SHIELD (šíld), 
štít, brániť. 

SHIFT (sift), meniť. 
zmena, lesť. 

SHILLING (šiling), 
12 a pol centa, 

SHINE (šajn), svietiť, 
blvšťať, lesk. 

SHINGLE (singly, sin- 
del. 

SHINY (šajny), lesklv. 

SHIP {sip), lod. 

SHIPMENT 

(šipment), zaslanie. SHIPPER (šipr), za- 
sielateľ. 
j SHIRT (sort), košela. 
SHIVER (sivr), mráz 

v tele, triasť sa. 
SHOCK ( sak), náraz, 

otras, hrúzou naplniť. 
SHOE í sú ) , topánka, 

boganča, podkova. 
SHOEMAKER 

( súrne jk v) . obuvník. 
SHOOT (súr), streliť, 

hodiť. 
SHOP (sap), dielna. 
SHOPPING (saping), 

prezeranie tovaru. 
SHORE (sór), pobre- 
žie. 
SHORT (sort), krátky. 
SHORTHAND 

(sórthend), tesnopis. 

krátkopis. 
j SHOT (sat), výstrel, 

brok. 
1 SHOULDER (šóldr) 

pleco, lopatka. 
SHOUT (sauť), výskoi, 

kričať. 
: SHOVE (Aw), potisk- 

núť, strkanie. 
SHOVEL (ŠQzl),lop*r 

ta, lopatou hádzať. Show 

SHOW (so), ukázať, 
výklad, komédia. 

SHOWER (saner), 
lejak, pršať. 

SHREWD (srúd). 
múdrw prefíkaný. 

SHRIEK (srík), kričať, 
výskať. 

SHRILL (sril), preni- 
kavý. 

SHRINK (srink), 
sbehnúť sa, stiahnuť. 

SHUDDER (sadr), 
hrúza, triasť sa. 

SHUFFLE (šaň), 
miešať. 

SHUT (sat), zavreť, 
vv tvoriť. 

SHUTTER (satr), 
okanica. 

SHY (saj), splašený. 

SICK (sik), chorý, 
mrzutý. 

SICKLE (sik!), kosák. 

SIDE (sajd), strana, 
strániť. 

SIEGE (síds), oblieha- 
nie. 

SIEVE (sív), sýto. 

SIGH (saj), vzdychať. 

SIGHT (sajt), pohľad, 
zrak. 171 Singe 

SIGN (šajn), nápis, 
znamenie, podpísať. 

SIGNAL (signel), zna- 
menie. 

SIGNATURE 

(signéčôr), podpis. 

SIGNIFY (signyfaj), 
oznámiť, znamenať. 

SILENCE (sajlens), 
ticho, utíšiť. 

SILK (silk), hodbáb. 

SILL (sil), prah. 

SILLY (sily), natrhlý, 
pochabý. 

SILVER (silvr), strie- 
bro. 

SIMILAR (similr), 
podobný. 

SIMPLE (simpl), jed- 
noduchý. 

SIMPLY (simply), jed- 
noducho, krátko. 

SIN (sin), hriech, hre- 

^ šiť. 

SINCE (sins), od, po- 
neváč. 

SINCERE (sinsír), 
uprimnv. 

SINFUL (sinful), 
hriešny. 

SING (sing), spievať. 

SINGE (sindš), opáliť, 
ošvrknúť. Singer 172 Slam SINGER (singr), spe- 
vák. 

SINGLE (singl), jed^ 
noduchý. neženatý, 
svobodnv. 

SINK (sink), klesnúť, 
odtok, ponoriť, trnti- 
vod. 

SINNER (sinr), hrieš- 
nik. 

SIR (so r), pán. 

SIREN (sajren), svod- 
nica. 

SIRLOIN (sôrlojn), 
svieckovica ( mäso ) . 

SISTER (sisŕr). sestra. 

SISTER-IN-LAW 
(sisŕrinló). švagriná. 

SIT (sit), sedeŕ. 

SITE (sa j t), poloha. 

SITUATION 

(situejsn), stav, polo- 
ha, postavenie. 

SIX (siks), šesť. 

SIXTEEN (sitstýn), 
šestnásť. 

SIXTEENTH 

(sikstýnth), šesťnástv. 

SIXTH (siksth). šiestv. 

SIXTIETH (šikstythl, 
šesťdesiaty. 

SIXTY (^ŕy), šesť- 
desiat. SIZE (sajs), veľkosť, 
objem. 

SKATE (skejt), kor- 
čule, korčulovať sa. 

SKELETON (skeletu), 
kostra. 

SKEPTIC (skeptyk), 
pochvbovateľ. 

SKETCH (skeč), ná- 
kres, nakresliť. 

SKEW (skjú), krivý. 

SKILL (skyl), obrat- 
nosť, cvik. 

SKILLED (skyld), vy- 
učený, obratný. 

SKIM (sky m), sobrať 
(penu lebo smotanu). 

SKIN (skyn), koža, olú- 
pať, klamať. 

SKIP (skip), skákať. 

SKIRMISH (skirmis), 
malá bitka. 

SKIRT (short), sukňa, 
(ženský kabát), okraj. 

SKULL (skál), lebka. 

SKUNK (shank), 
tchor, smradoch. 

SKY (skáj), obloha, 
nebo. 

SLACK (slek), voľný, 
slabý. 

SLAM (slem), buchnúť, Slander 173 S mil e SLANDER (slendr), 
pomluva, ohovárať. 

SLANG (sleng), pou- 
ličná reč. 

SLAP (slep), plasknúť, 
zaucho. 

SLASH (sles), sekať. 

SLATE (si e j t), škrydli- 
ca, tabulka. 

SLAUGHTER 

(slátr), porážka, krve- 
prelatie, vraždiť. 

SLAV (sláv), Slovan 

SLAVIC (slevik), slo- 
vanský. 

SLAVE (slejv), otrok. 

SLOVAK (slovek), 
Slovák, slovenský. 

SLAY (stej), zabíť. 

SLED (sled), sane. 

SLEDGE (sledš), sane, 
kladivo. 

SLEEP (slip), spať, 
spánok. 

SLEEPY (slípi), ospan- 
livý. 

SLEEVE (slív), rukáv. 

SLEIGH (slej), sane, 
sánkovať sa. 

SLENDER (slendr), 
štíhly, tenký. 

SLICE (slajs), krajec, 
krájať, smitka. SLIDE (slájd), klať 

sa, šmíkať. 
SLIGHT (slajt), nepa- 

trnv. 
SLIM (slim), štihlý, 

tenkv. 
SLING (sling), hodiť, 

remeň. 
SLIP (slip), klznúť sa, 

odrezok. 
SLIPPER (slipr), pan- 

tofla. 
SLIPPERY (sliperi), 

klzký. 
SLOPE U/ó/0, svah. 
SLOW (sló). pomalý. 
SLUMBER (slambr), 

driemať, spánok. 
SLY (šla j), Istivý. 
SMALL (smôl i smôl), 

malý, 
SMALLPOX 

(smalpaks) , osýpky 

(poky). 
SMART (smart), mú- 
dry, bolasť. 
SMASH (jwď)i rozbiť, 

rozdrúzgať. 
SMEAR (jroír), mazať. 
SMELL (smel), voňať, 

páchnuť, vôňa, zápach. 
SMILE (smajl), úsmev, 

usmievať sa. mtth 174 

SMITH (smith), kováč, 
SMOKE (smók), dym, 

dymiť. 
SMOOTH (smúdh), 

hladkv, hladiť. 
SMUGGLE (srnagl), 

pašovať. 
SMUT (smat), sadza, 

sneť. 
SXAIL (snejl), slimák. 
SNAKE (snejkQ, had. 
SNAP (sne p), puknúť. 
SNATCH (sneč), po- 
padať. 
SNEAK (snýk), plaziť 

sa, pätolizač. 
SNEER (snýr), 

posmešky robiť, nos 

krčiť. 
SNEEZE (snýs), 

kýchať. 
SNÍPE (snajp), šnep, 

sluka. 
SNORE (snor), chrá- 

pať. 
SNOW (snó), sňah, 

snažiť. 
SNUFF (snaf), 

šnupák, šnupať. 
SO (só), tak, teda, veľ- 

m.i 
SOAK (sák), namočiť, 

premoknúť. Somebody 

SOAP (sóp), mydlo, 

mvdliť. 
SOB (sab), vzdychať, 

stonať. 
SOBER (sóbr), triez- 

livý. 
SOCIAL (sósl), spolo- 
čenský. 
SOCIALIST (sóselisŕ), 

socialista. 
SOCIETY (sosajety), 

spolok. 
SOCK (sak), fusekla, 

punčocha. 
SODA (sóda), soda. 
SOFA (sofä), kanapa. 
SOFT (soft), mäkký. 
SOIL (sójl), pôda, zem. 
SOLDER (saldr), 

letovať. 
SOLDIER (sóldzr), 

vojak. 
SOLE (sól), podošva. 
SOLID (solid), rýdzi, 

celistvý. 
SOLUTION (solúsn), 

rozpustenie, roztok. 
SOLVE (sálv), riešiť. 
SOME (sam), nejaký, 

niekoľko, trochu. 
SOMEBODY 

(sambady) , niekto. Somehow 

SOMEHOW 

(samhau), nejako. 
SOMETHING 

(samthyug), niečo. 

SOMETIME 

(samtajm ) , niekedv. 

SOMEWHERE 
(samhvér), niekde. 

SON (san), syn. 

SONG (song), pieseň. 

SOON (sun), skoro. 

SOOT (sút), sadza. 

SOOTH (súth), prav- 
da, skutočnosť. 

SORE (sór), boľavý, 
boľák. 

SORROW (soró), žiaľ, 

rútiť. 

SORRY (sori), smutný, 
ľútosť; BE SORRY 
(bi sori), byť ľúto. 

SORT (sort), druh, 
trieda. 

SOUL (sól), duša. 

SOUND (saund), 
zvuk, zdravý, silný. 

SOUP (stĺp), polievka. 

SOUR (saur), kyslý. 

SOUTH (sauth), juh. 

SOUTHERN 

(sauthern), južný. 

SOVEREIGN 
(saverín), vládar. 175 Speli SOU (satí), sviňa. 

SOW (só), siať. 

SPACE (spejs), prie- 
stor, miesto. 

SPAIN (spejn), Špa- 
nielsko. 

SPAN (spen), piaď. 

SPANISH (spenys), 
španielsky. 

SPARE (spér), suchý, 
šetriť. 

SPARK (spárk), iskra. 

SPARROW (speró), 
vrabec. 

SPASM (spesm), krč. 

SPEAK (spík), hovo- 
riť, hutoriť, vraviť, 
mluviť. 

SPEAKER (spíkr), 
rečník, predseda. 

S PEAR (spír), kopia. 

SPECIAL (spesl), 
zvláštny. 

SPECIE (spísi), raze- 
né peniaze. 

SPECIES (spíšis), 
druh. 

SPEECH (spíc), reč. 

SPEED (spíd), rých- 
losť, náhliť. " 

SPELL (spel), hlásko- 
vať, kúzlo, chvíľka, 
nápad. Spend 

SPEND {spend), tro- 
viť, márniť, 
SPERM (spor m), zve- 

racie semeno. 
SPEW (spjú), dávil, 

vracať. 
SPHERE (s/Ír), guľa, 

vrstva. 
SPICE (spajs), korenie. 
SPIDER (spajdr), 

pavúk. 
SPIGOT (spigot), 

špunt. 
SPIKE (spajk), klas, 

klinec, hrebík. 
SPILE (spajl), klin. 
SPILL (spil), rozliať, 

rozsypať. 
SPIN (spin), priasť. 
SPINAGE (spinydš), 

špinát. 
SPINDLE (spindl), 

vreteno, osa. 
SPINE (spa j n), chrb- 
tová kosť. 
SPINNER (spinr), 

prádelník. 
SPIRIT (spirit), duch, 

liehovina. 
SPIT (spit), pľuť, slina, 

ražeň. 
SPITE (spajt), hnev, 

vzdor. 176 Spring 

SPITTLE (spití), slina. 
SPITTOON (spitún), 

pľuvák. 
SPLEEN (splín), sla- 

zina. 

SPLENDID 

(splendyd) , skvostný. 

SPLINTER (splintr), 
trieska, štelina. 

SPLIT (split), štiepať. 

SPOIL (spójl), kaziť, 
korisť. 

SPONGE (spandž), 
huba, špondia. 

SPOOK (spúk), stra- 
šidlo. 

SPOOL (spúl), súkať, 
špulka. 

SPOON (spun), lyžica. 

SPORT (spórt), zába- 
va, šport. 

SPOT (spat), škvrna, 
bod, miesto. 

SPOUT (spaut), prie- 
trž mračien, trúbka. 

SPREAD (spred), voz- 
tiahnuť, šírenie. 

SPREE (sprí), pijatika, 
lumpačka. 

SPRING (spring), ská- 
kať, jaro, pero, pru- 
žina. Sprinkle 

SPRINKLE (sprinti), 
kropiť, kropäč. 

SPROUT (spraut), pu- 
čať, výhonok. 

SPUR (spor), ostroha, 
bodať. 

SPY (spa j), vyzvedač, 
špehúň, sliediť. 

SQUAD (skvád), čata. 

SQUARE (skvér), 
štvorhranný, námestie, 
poctivý, vyrovnať sa. 

SQUASH (skvás), tek- 
vica, rozmliaždiť. 

SQUEEZE (skvís), tla- 
čiť, tiskať. 

SQUIRE (skvajr), sud- 
ca pokoja. 

SQUIRREL (skvôrl), 
veverica. 

STAB (steb), bodať, 
pichnutie. 

STABLE (stejbl), ma- 
stal, stály. 

STAFF (sťáf), štáb, 
kôl. 

STAG (steg), jeleň. 

STAGE (stejdz), 
javište. 

STAGGER (stegr), po- 
tácať sa. 

STAIN (stepi), škvrna. 

STAIR (stér), schod. J 77 Statement STAKE (stejk), kôl, 

stávka, upálenie. 
STALE (rf*;7), starý. 
STALL (rfá/), chliev. 
STAMP (stemp), 

známka, štempl, raziť. 
STAMPEDE 

(stempíd), splašenie, 

tlačenica. 
STAND (stend), stáť, 

postavenie. 
STANDARD 

(stendrd), vzor, vzor- 
ný, merítko. 
STANDING 

(stendyng) , postave- 
nie, hodnosť. 
STAPLE (ste j pi), 

hlavný. 
STAR (stár), hviezda. 
STARCH (stáre), 

škrob. 
START (start), začať, 

pohnúť, rušať. 
STARVE (stárv), bie- 

diť, hladom mreť. 
STATE (ste j t), štát, 

pomer, stav. 
STATED (stejted), 

ustanovený. 
STATEMENT 

(stejtment), rozpočet, 

udanie. S ration i/8 Stink STATION (stejšn), 
stanica, postavenie. 
STATIONARY 

( stejsoneri ) . pevný. 
stály. 

STATISTICS 

(stetystyks) , štatisti- 
ka, sbierka udaní. 

STATUE (stent), 
socha. 

STATUTE (steč jut), 
zákon. 

STAY [stej), zostať, 
zadržať. 

STEAD (sted), miesto. 

STEADY (stedy), pe\- 
ný, stály. 

STEAK (stejk), smit- 
ka masa. 

STEAL (tfjŕ/), kradnúť. 

STEAM ( f/ýin ) . para. 

STEEL (štýl), oceľ. 

STEEP (stýp), príkry. 

STEM i stem ), peň, 
stooka, kmeň. 

STEŇCH (stene), 
smrad. 

STEP (step), krok, kro- 
čiť. 

írTEP-BROTHER 
(stepbradhr) , nevlast- 

nv brat. STEP-CHILD 

( stepcajld), nevlastné 

dieťa. 

STEP-FATHER 
(stepfadhr), otčim. 

STEP-SON (stepsatt), 
nevlastný syn. 

STEREOSCOPE 

(stýrioskóp) , stereo- 
skop (panoráma). 

STERILE (steril), ne- 
plodný, jalový. 

STERLING (storting), 
rýdzosť. 

STEW (stú), pariť (na 
ohni ) . 

STICK (styk), poleno, 
tyčka, držať, lepiť, bod- 
núť. 

STIFF (styf), tuhý. ne- 
ohvbný. 

STIĹL " (styl), utíšiť, 
tichý, predsa, dosiaľ 
ešte. 

STIMULANT 

(stymjulent), dráždi- 
dlo. 

STING (styng), pich- 
núť, žihadlo. 

STINGY (styndši), 
skúpy. 

STINK (stynk), smrad., 
smrdeť. Stir 1 79 Strike STIR (star), miešať, 
pohnúť, ruch. 

STOCK (stak), peň, 
kmeň, zásoba, istina. 

STOCKING (stakyng), 
punčocha, stri m/ľa. 

STOIC (stóik), chlad- 
ný. 

STOMACH (stomek), 
žalúdok. 

STONE (ston), kameň. 

STOOL (stú!), stolica. 

STOP (tfa/>), zastaviť, 
bvdliť, prestať. 

STOPPER (stapr), 
špunt, zátka. 

STORE (stór), obchod, 
krám, zásoba, zásobiť. 

STORK (stórk), 
bocian. 

STORM (stór m), búr- 
ka, útočiť. 

STORY (stori), roz- 
právka, poschodie. 

STOUT (staut), hrubý, 
silný. 

STOVE (stóv), pec. 

STRAIGHT (strejt), 
rovný. 

STRAIN (strejn), na- 
pnutie, namáhanie. 

STRAIT (strejt), rov- 
ný, úzky. STRAND (strená), 

breh. 
STRANGE (strejndz), 

cudzý, divný. 
STRANGER 

(strejndžr), cudzinec, 

hosť. 
STRANGLE (strengl), 

zaškrtiť. 
STRAP (strep), opa- 
sok, remeň. 
STRATEGY 

(str etc d ši), umenie 

válečné. 
STRAW (strá), slama, 

steblo. 
STRAWBERRY 

(stráberi), jahoda. 
STREAK (strík), 

pruh, čiara. 
STREAM (strím), 

prúd, rieka, vtekať. 
STREET (strít), ulica. 
STRENGTH (strenth), 

sila. 
STRESS (stres), dôraz. 
STRETCH (streč), 

vystreť, prestrel 
STRICT (strikt), 

prísny. 
STRIKE (štrajk), stáv- 
ka, zastaviť robotu, 

udreť. Striking 1 80 Substance STRIKING 

I ''štrajky rig) , nápadný. 

násilný. 
STRING (string), 

struna, navliecť, žinka, 

špagát. 
STRIP (strip), stiah- 
nuť, svliecť. 
STRIPE (strajp), 

pruh, pásmo. 
STROKE (str ók), úder, 

útok, škrtnúť. 
STRONG (strong), 

silný. 
STRUCTURE 

(strakcur), stavba, 

budova. 
STRUGGLE (stragl), 

zápasiť, bieda, boj. 
STUBBLE (stabl), 

strnisko. 
STUBBORN (stabrn), 

tvrdý, nepoddajný. 
STUD (stád), zponka, 

gombík. 
STUDY (stady), uče- 
ný, učiť sa. 
STUFF (staf), látka, 

miešanina, napchať. 
STUMBLE (stambl), 

potknúť sa. 
STUMP (stamp), peň, 

parez. STUN (stan), omráčil 
STUPID (stupid), 

hlúpy. 
STURDY (stórdy), 

statný. 
STYLE (stajl), móda. 
SUBDUE (sabdjň), 

podrobiť. 
SUBJECT (sabdzekt), 

poddaný, predmet, 

podrobiť. 

SUBMARINE 

(sabmerín ) , podmor- 
ský. 

SUBMERGE 

(sabmôrdž), ponoriť. 

SUBMIT (sabmit), 
predložiť, podrobiť. 

SUBPOENA (sapína), 
predvolanie (k súdu). 

SUBSCRIBE 

(sabskrajb ) , upísať, 
predplatiť. 

SUBSCRIPTION 
( sabskripsn ) , predplat- 
né, podpísaný obnos. 

SUBSIDY (sabsidy), 
podpora. 

SUBSTANCE 

(sabstns) , podstata, 
obsah. Substitute SUBSTITUTE 

(sab sty Hit), náhrada, 

nahradiť. 
SUBTRACT 

(sabtrekt), odtiahnuť. 
SUBURB (sabôrb), 

predmestie. 
SUCCEED (saksid), 

nasledovať, úspech 

mať. 
SUCCESS (sakses), 

úspech, zdar. 
SUCCUMB (sakhqmb), 

podľahnúť. 
SUCH (sač), taký. 
SUCK (sak), cicať, ssať. 
SUCKER (sakr), 

ssavec. 
SUCKLE (sakl), ple- 

kať. 
SUDDEN (sadn), 

náhly. 
SUE (sú), prosiť, žalo- 
vať. 
SUFFER (safr), trpeť. 
SUFFICIENT 

( safisnt) , dostatočný. 
SUFFOCATE 

(safokejt), zadusiť sa. 
SUFFRAGE (safridz), 

hlasováce právo. 
SUGAR (sugr), cukor. 181 Sunrise 

SUGGEST (sadžest), 

navrhovať. 
SUICIDE (súisajd), 

samovražda. 
SUIT (s j ut), pravota, 

uspokoj if, žiadosť, 

oblek. 
SUITOR (sjútr), 

uchádzač. 
SULLEN (saln), 

trudný. 
SULPHUR (salfr), 

sirka. 
SUM (sam), obnos, sčí- 
tať. 
SUMMER (samr), leto. 
SUMMIT (samit), 

vrchol. 
SUMMON (samen), 

predvolať. 
SUMMONS (satnénz), 

predvolanie. 
SUN (san), slnko. 
SUNBURNT 

(sanbôrnt), opálený. 
SUNDAY (smide j), 

nedela. 
SUNFLOWER 

( sanflaur) , slnečník. 
SUNNY (srny), 

slnečný. 
SUNRISE (sanrajz), 

východ slnka. Sunset 182 Swathe SUNSET (sanset), 
západ slnka. 

SUNSHINE (sansajn), 
žiara slnečná. 

SUNSTROKE 

(sanstrók), úpaľ sln- 
ka. 

SUP {sap), večerať. 

SUPERINTENDENT 
( saprintendent ) , do- 
zorca. 

SUPERVISE 

(súprvajz), dohliadať. 

SUPPER (sapr), ve- 
čera. 

SUPPLEMENT 

(saplement), dodatok. 

SUPPLY (saplaj), 
zásobiť, zásoba. 

SUPPORT (supórt), 
podporiť, živiť, podpo- 
ra. 

SUPPOSE (sapóz), 
predpokladať. 

SUPPRESS (sapres), 
potlačiť. 

SUPREME (saprím), 
'najvyšší. 

SURE (súr), istý. 

SURFACE (sôrfejs), 
povrch. 

SURGEpN (sordin), 
ránhojič. SURMISE (surma j z), 
podozrenie, domnie- 
vať sa. 

SURPASS (sôrpäs), 
prekonať. 

SURPRISE (sórprajz), 
prekvapiť, prekvape- 
nie. 

SURRENDER 

(surendr), poddať sa. 

SURROUND 

(suraund), obkľúčiť. 

SURVIVE (survajv), 
prečkať, prežiť. 

SUSPECT (saspekt), 
podozrievať. 

SUSPEND (saspend), 
zavesiť, prerušiť, sus- 
pendovať. 

SUSPICION (saspišn), 
podozrenie. 

SUSTAIN (sastejn), 
podporovať, snášať. 

SWALLOW (malo), 
lastovička, hltať. 

SWAMP (svatnp), mo- 
čiar, bahno. 

SWAN (sván), labuď. 

SWARM (svárm), roj, 
hemžiť sa. 

SWATHE (svejdh), 
poviják. Sway 183 Tail SWAY (svéf), kolísať, I SYMPATHIZE kloniť. SWEAR (svér), prísa- | SYMPTOM 
hať, kliať. 

SWEAT {svet), pot, 
potiť sa. 

SWEEP (svíp), zame- 
tať. 

SWEET {svit), sladký. 

SWEETBREAD 

( svíŕbred ) , okružná 
Iláza. 

SWEETHEART 

(svíthárt) , milenec, 
milenka. 

SWELL {svel), puch- 
núť, napínať sa, pa- 
rádny. 

SWELLING {sveling), 
opuchlina. 

SWIFT {svift), rýchly. 

SWIM {svim), plávať. 

SWINDLE {svindl), 
podvod. 

SWINE {svajn), sviňa. 

SWING (sving), kolís- 
ka, kolísať. 

SWITCH {svič), vý- 
hybka. 

SWORD {svord), meč. 

SYMBOL (simbol), 
7 .nak. {simpethajs) , súcitiť. {simptom ) , príznak. 

SYNAGOGUE 

(sine gag), sinagoga, 
bužna. 

SYPHILIS {siňlis), 
sifilis (tajná choroba). 

SYRINCE (sirindz), 
striekačka, kristýr, vy- 
strekovať. 

SYSTEM (sistem), sú- 
stava. 

SYSTEMATIC 

(sistemetyk), sústav- 
ný. TABERNACLE 

( tebrnekl) , schránka 
posvätná, stánok. 

TABLE {tejbl), stôl, 
tabula. 

TABLET (teblct), ta- 
bulka. 

TACK {tek), pribiť, 
klínčok. 

TACT {tekt), rozvaha. 

TAIL {tejl), chvost, za- 
dok. Tailor 184 Temperance TAILOR (tejlr), kraj- 
cir. 

TAINT (tejnt), naka- 
ziť. 

TAKE (tejk), vziať, 
brať. 

TAKER (tejkr), odbe- 
ráč. 

TALE (tejl), poviedka. 

TALENT (telent), 
schopnosť. 

TALK (ták i tok), ho- 
voriť, rozprávka. 

TALL (tál i tól), vyso- 
ký, veľký. 

TAME (tejm), krotký, 
krotiť. 

TANGLE (tengl), za- 
pliesť, uzol. 

TANK (tenk), kaďa. 

TANNER (foir),kože- 
luh, garbiar. 

TAP (tep), klepnúť, 
podraziť. 

TÄR (tár), smola, pla- 
vec. 

TARGET (target), 
terč. 

TARIFF (terif), colná 
stupnica. 

TASK (tesk), úkol. 

TASSEL (tesl), stra- 
pec. TASTE (tejst), vkus, 
chutnať, chuť. 

TAVERN (tevrn), 
krčma. 

TAX (teks), daň, oda- 
niť. 

TEA (ty), čáj. 

TEACH (tyč), učiť. 

TEACHER (týčr), 
učiteľ, učiteľka. 

TEAM (tým), záprah. 

TEAR (tyr), slza. 

TEAR (tér), trhať. 

TEASE (týs), dráždiť, 
sužovať. 

TELEGRAM 

( telegrem ) , telegram. 

TELEGRAPH 

(telegref), ďalekopis. 

TELEPHONE 

( telefón) , ďaleko- 
mluv. 

TELESCOPE 

(teleskop), ďaleko- 
hľad. 

TELL ( tel) , povedať, 
účinok mať. 

TEMPER (tempr), po- 
vaha. 

TEMPERANCE 

(temperens), stried- 
mosť. Temperature 185 Theatre TEMPERATURE 

(temperecur), teplosť. 

TEMPLE (tempi), 
chrám, spánok, slych. 

TEMPORARY 

(temporeri), dočasný. 

TEMPTATION 

(temptejsn), pokuše- 
nie. 

TEN (ten), desať. 

TENANT (tenent), 
obyvateľ, nájomník. 

TEND (tend), opatro- 
vať. 

TENDER (tendr), než- 
ný, nábidka, voz na 
uhlie pri parostroju. 

TENEMENT 

(tenement), nájom. 

TENT (tent), stan, šia- 
tor. 

TENTH (tenth), de- 
siaty. 

TEPID (tepid), vlažný. 

TERM (tôrm), medza, 
doba, vvraz, nazvať. 

TERRIBLE (teribl), 
strašný. 

TERRIFIC (teriiik), 

- hrozný. 

TERRITORY 

(teňtori), územie. TERROR (teror), 

hrúza. 
TEST (test) y zkúška, 

zkúmať. 
TESTAMENT 

( testement ) , záveť, 

zákon. 
TESTIFY (testy f aj), 

svedčiť. 
TESTIMONY 

( t est y m ony ) , svedoc- 

tvo. 
TEXT (tekst), znenie. 
TEXTILE (tekstyl), 

tkaný. 
THAN (d hen), než, 

ako. 
THANK (thenk), ďa- 
kovať, vďaka. 
THANKFUL 

(thenkful), povďačný. 
THANKLESS 

(thenkless) , nevďač- 
ný. 
THAT (dhet), oný, 

ktorý, aby, že. 
THAW (thá), topiť. 
THE (dhy), ten, tá, to. 
THEE (dhy), teba, 

tebe. 
THEATRE (thyetr), 

divadlo.. Theft 1 86 

THEFT (theft), krá- 
dež. 

THEIR (dhcr), ich. 

THEIRS (dhérs), ich. 

THEM (dhem), ich, im. 

THEN (d hen), potom. 

THENCE (dhens), od- 
tiaľ. 

THEORY (thyori), 
domnienka, zásada. 

THERE (.dÄ*r), tarn. 

THERMOMETER 
(thormametr) , teplo- 
mer. 

THEY (<//!£>;'). oni. 

THICK (r/!v£), hustý, 
hrubv. 

THIEF (r/n'f). zlodej. 

THIGH (tháj), stehno. 

THIN (%»). tenký, 
riedkv. 

THING (thyng), vec. 

THINK (thynk), mv- 
sleť. 

THIRD (thôrd). tretí. 

THIRST (thôrst), 
smäd. 

THIRSTY (thôrsty), 
smädnv. 

THIRTEEN (thôrtýn), 
trinásť. 

THIRTEENTH 

(thôrtýnth), trinásty. Throat 

THIRTIETH 

(thôrtyeth), tridsiaty. 
THIRTY (thôrty), 

tridsať. 
THIS (dhýs), tento. 
THORN (thóm), trň, 

bodliak. 
THOROUGH 

(tharó), úplný, naskr- 
ze. 
THOSE (dhóz), oní, 

tamtí. 
THOU (dm), ty. 
THOUGH (dhó), ač- 

práve. predsa, bár. 
THOUGHT (thát), 

myšlienka, pojem. 
THOUSAND 

(tJiauznd), tisíc. 
THOUSANDTH 

(thansndth), tisíci. 
THRASH (threš), 

mlátiť. 
THREAD (thred), nit, 

cverna, navliekať. 
THREAT (thret), 

hrozba. 
THREE (thrí), tri. 
THRESH (threš), mlá- 
tiť. 
THROAT (t hrot), 

hrtan, hrdlo. Throne 187 

THRONE (thrón), 
trón. 

THRONG (thrang), 
tlačenica. 

THROUGH (thru), 
cez, skrz. 

THROW (thró), hodiJ, 
pád. 

THRUSH <jhras), 
drozd. 

THRUST (thrast), 
vraziť, sotiť, bodnutie. 

THUMB (Mam), palec. 

THUNDER (thandr), 
hrom, hrmeť. 

THURSDAY 

(thorzdej), štvrtok. 

THUS (thas), takto. 

TICK (ty k), tukot, po- 
vlak, úver. 

TICKET (tyket), lís- 
tok. 

TICKLE (tykl), štekliť, 
laskotiť. 

TICKLISH (tyklis), 
šteklivý, laskotný. 

TIDE (t aj d), morský 
príliv a odliv. 

TIE (taj), viazať, ma- 
sla, jednaký počet. 

TIGER (tajgr), týger. 

TIGHT (tajtj, úzky, 
tuhý, napnutý. Title 

TIGHTEN (tajtn), 

upevniť, zatiahnuť. 
TILL (tyl), až, do. 
TIMBER (tymbr), 

drevo, les, trám. 
TIME (tajm), čas, vek. 
TIMEKEEPER 

(tajmkhýpr) , hodiny, 

zapisovač času. 
TIMELY (tajmli), 

včasný. 

TIMEPIECE 

(tajmpís), hodiny. 

TIMID (tymid), bojaz- 
livý. 

TIN (tyn), plech, cín. 

TINNER (tynr), 
plechár. 

TINY (tajný), maluč- 
ký. 

TIP (typ), koniec, špic, 
priepitné. 

TIPTOP (typtap), naj- 
vyšší. 

TIŔE (tajr), obruč, 
unaviť, rad. 

TIRED (tajrd), una- 
venv. 

TISSUE (tysú), tka- 
nivo. 

TITLE (tajtl), titul, 
názov. To 1 88 

TO (tu), ku, až, do, 
aby. 

TOAST (tóst} 3 prípi- 
tok, opálený chlieb. 

TOBACCO (tubeko), 
dohán, tabak. 

TO-DAY (tude j), 
dnes. 

TOE (tó), veľký palec 
na nohe. 

TOGETHER 

(tugedhr), spolu, do- 
v jedna. 

TOIL (iojl), ťažko pra- 
covať. 

TOILET (tójlet), zá- 
chod, oblekáreň. 

TOKEN (tókn), zna- 
menie. 

TOLERATE (talerejt), 
znášať, trpeť. 

TOMATO (tomejto), 
paradajka, rajské ja- 
blko. 

TOMB (turn), hrob. 

TOMORROW 
(tumaró), zajtra. 

TON (tan), tonna. 

TONE (tón), zvuk, 
duch. 

TONGS (tanga), 
kliešte. Tour TONGUE (tang), ja- 
zyk. 
TONIC (tanyk), siliteľ. 
TONIGHT (tunaji), 

dnes večer, tej noci. 

TOO (tú), veľmi, tiež, 
pri. 

TOOL (tú!), nástroj. 

TOOTH (túth), zub. 

TOOTHACHE 

(túthejk), bolenie zu- 
bov. 

TOP (tap), vrchol, te- 
meno. 

TORCH (tore), fakla. 

TORNADO 

(tornejdo), víchor. 

TORPID (tórpid), ztr- 
nulv. 

TORRENT (tarent), 
prúd. 
j TORT (tort), krivda. 

TORTOISE (tórtys i 
tort o j s) , korvtnačka. 

TORTURE (tóreur), 
múka, trvzniť. 

TOSS (tas), hodiť. 

TOTAL (tótl), celý. 
úplný, úhrn. 

TOUCH (toč), hmatať, 
dotknúť sa, stvk. 

TOUGH (taf),' tuhý. 

TOUR (túr), cesta. Tourist 189 

TOURIST (ttmst), ces^ 

íovateľ. 
TOW (tó), vliecť, ku- 
del. 

TOWARD (tórard), 
ku, smerom ku, schop- 
ný. 

TOWEL (faul), uterák. 

TOWER (taur), veža, 
hrad. 

TOWIXG (faring). 
vlečenie. 

TOWX (faun), mes- 
tečko, osada. 

TOWNSHIP 

(taunšip), mestečko. 

TOY (Jój), hračka. 

TRACE (trejs), stopa, 
stopovať. 

TRACK (trek), koľaj, 
stopa, chodník. 

TRADE (trejd), ob- 
chod, obchodovať, re- 
meslo. 

TRAFFIC (trefik), ob- 
chod, premávka. 

TRAGEDY (tredsedy), 
smutnohra. 

TRAIL (trejl). stopa, 
šlep, vliecť. 

TRAIN (trejn), vlak, 
tiahnuť. Treacherv TRAINEE l trejnr), 

cvičiteľ. 
TRAITOR (ircjfr), 

zradca. 
I TRAMP (trcmp), tu- 
lák, túlať sa. 
j TRAMPLE (trém pi), 
šliapať. 

TRANSACTION 

(trensekšn) , jednanie. 

TRANSCRIPTION 
( trenskripbi ) , prepis. 

TRANSFER (trensfr), 
prenos, presadnutie. 

TRANSFORMATION 
(trensfórmejhi) , pre- 
tvorenie. 

TRANSLATE 

(trenslejt), preložiť. 

TRANSLATION 

( trende jsn ) , preklad. 

TRANSPORT 

(trcnspórt) . dopraviť, 
doprava. 

TRAP (trep), pase, sln- 
ka. 

TRASH (tres), smeti. 

TRAVEL (trevl), 
cestovať. 

TRAVELER (trevlr), 
cestovateľ. 

TREACHERY 
(treceri), zrada. Tread 

TREAD (tred), šliapať. 
TREASON (trim), 

zrädä 
TREASURE (trezur), 

poklad. 
TREAT (trít), jednať, 

častovať, zachádzať, 

pohostenie. 
TREATY (tríty), 

smluva. 
TREE (tri), strom. 
TREMBLE (trembl), 

triasť sa. 
TRENCH (trenč), 

priekopa, šánc, kopať. 
TRESPASS (trespes), 

prestúpiť, prechmat. 
TRESTLE (tresl), le- 
šenie. 
TRIAL (trajl), zkúžka, 

súd. 
TRIBE (trajb), kmeň, 

plemeno. 

TRIBUNAL 

(tribjúnl), súdna sto- 
lica. 

TRIBUNE (tribjun), 
rečnište. 

TRIBUTE (tribjút), 
poplatok, úcta. 

TRICK (trik), klamať, 
lesť, fígeľ. 190 Truly 

TRIFLE itrajii), ma- 
ličkosť, pohrávať sa. 

TRIGGER (trigr), ko- 
hútik. 

TRIM (trim), ozdobiť, 
ostrihať, pekný. 

TRINITY (trinyty), 
trojica. 

TRIP (trip), cesta, ces- 
tovať, potknúť sa, 

TRIPE (trajp), dršky. 

TRIUMPH (trajamf), 
víťazosláva. 

TROOP (trup), tlupa, 
čata. 

TROUBLE (trabl), ob- 
ťažovať, trud, balamú- 
ta. 

TROUGH (traf), ko- 
ryto. 

TROUSERS 

(traiizrs), nohavice. 

TROUT (traut), 
pstruh. 

TRUCE (trus), príme- 
rie. 

TRUCK (trak), vozík, 
koleso, vymenovať. 

TRUE (tni), pravý, 
pravdivý, pravda. 

TRULY (truli), verne, 
úprimne. 


Trunk 

TRUNK {trank), peň, 
kufor. trup. 

TRUST (trast), uver. 
na úver dať. dôvero- 
vať, vvderačná kom- 
pania. 

TRUSTEE (trasfý), 
dôverník. 

TRUTH {truth), 
pravda, vernosť. 

TRY (t raj), zkúšať, sú- 
diť. 

TUB (tab), kaďa, dieš- 
ka, škopok. 

TUBE {tjúb), rúra, 
cieva. 

TUESDAY (tuzdej), 
utorok. 

TUG {tag), ťahať, vleč- 
ný parník. 

TULIP (tjulip), tuli- 
pán. 

TUMBLE (tambl), 
padnúť. 

TUMBLER (tamblr), 
nádoba, pohár. 

TUMOR (tjútnr), bo- 
lák, vred. 

TUMULT (tjnmalt), 
krik, hrmot. 

TUN {tan), tonna. 

TUNNEL (tanl), tunel, 
podkop. 191 Two TURKEY (iorky), mo- 
riak, Turecko. 

TURN (torn). točiť, 
obrátiť, rad. 

TURNER {tôrnr), sú- 
stružník (dreksler). 

TURNIP {tômyp), 
biela repa. 

TURPENTINE 

{tôrpntajn), terpen- 
týn. 

TURTLE {t drtí), ko- 
rvtnačka. 

TWAIN (tvejn), dva, 
oba. 

TWELFTH (tvelfth), 
dvanásty. 

TWELVE (tveh), dva- 
násť. 

TWENTIETH 

{tventyeth), dvadsia- 
ty. 

TWENTY (tventy), 
dvadsať. 

TWICE (tvajs), dva 
razy. 

TWIN (tvin), blizniak, 
dvojča. 

TWINE (tvajn), stočiť, 
dratva, špagát. 

TWIST (Wist), točiť, 
pliesť, povrázok. 

TWO {tú), dva. Type 192 

f»1 ■■ .in in 1 n 11 1 1 H - ■ , ■ 1 n 1 

TYPE (ŕa;», vzor, ráz, 
litery. 

TYPHOID (tajfojd), 
horúčková zimnica. 

TYPHUS (tajfas), tý- 
fus (horúčka). 

TYPICAL (fypikl), 
vzorný. 

TYPOGRAPHY 

(ŕajpogreň) , tlačiar- 
stvo. 

TYRANIZE 

( tyrenajz), utiskovať. 

TYRANNY (ŕyreny), 
krutovláda. 

TYRAXT (tajrnt), 
utiskovatet. 

U 

UDDER (adr), 

vemeno. 
UGLY (agli), škaredý. 
ULCER (alsr), vred, 

boľák. 
ULTIMATE 

(altymejt) , konečný. 
UMBRELLA 

(ambreľá), dáždnik. 
UMPIRE (ampajr), 

rozsudzovateľ. 
UNABLE (anejbl), 

neschopný, nemožný. Undertake 

. , . ÍL 

UNASKED (aneskd), 
nežiadaný. 

UNBEARABLE 

(anbérebl), neznesi- 
telný. 

UNBRED (anbred), 
nevzdelaný. 

UNCALLED 

(an k h óld) , nevolaný. 

UNCERTAIN 
(ansôrtn), neistý. 

UNCLE {ankl), strýko, 
ujco. 

UNCONSCIOUS 

(ankhonšez), bezve- 
domý. 

UNDECIDED 

( and e saj ded ) , neroz- 
hodný. 

UNDER (andr), pod, 
niže. 

UNDERAGE 

(andr e j dž) , maloletý. 

UNDERGO (andrgó), 
podstúpiť, vystáť. 

UNDERGROUND 
(andrgraund), pod- 
zemný. 

UNDERSTAND 

(andrstend) , rozumeť. 

UNDERTAKE 

(andrŕejk), podnik- 
núť. Undertaker 193 Upset UNDERTAKER 

(andrtejkr), podnika- 
teľ, pohräbník. 

UNDRESS (andres), 
vyzliecť šaty. 

UNEQUAL 

(anýkz'ol) , nerovný. 

UNEVEN (anývn), 
nerovnv. 

UNEXPECTED 

(anekspekted), neoča- 
kávaný. 

UNFAIR {anfér), ne- 
spravodlivý, nepekný. 

UNFINISHED 

(anfinyšd), nedohoto- 
vený. 

UNFIT (anfit), nesluš- 
ný. 

UNFURNISHED 
(anfornysd), nezaria- 
dený. 

UNHEALTHY 

(anhelthy), nezdravý. 

UNIFORM 

(junyfórm), jednaký, 
rovnošata. 

UNION (jún jen), jed- 
nota. 

UNITED (junajted), 
sjednotený, spojený. 

UNIVERS (júnyvers), 
vesmír. UNIVERSITY 

(jiinyvôrsiŕy), vysoká 

škola. 
UNJUST (andžasty, 

nespravodlivý. 
UNLESS (anles) 9 lež, 

vyjmúc, kým. 
UNLOCK (anlak), 

odomknúť. 
UNPLEASANT 

(anpleznt), nepríjem- 
ný. 
UNSETTLED 

(ansetld), nestály. 
UNTIL (antyl), až, až 

do, až ku. 
UNTURNED 

(antômd), neobráte- 

ný. 
UP (ap), na, hore. 
UPHOLD (aphóld), 

hore držať, udržať. 
UPON (apán), na, po, 

pri. 
UPPER {apr), horný, 

vyšný. 
UPRIGHT (aprajt), 

priamv. 
UPROÄR (aprór), 

hluk, krik. 
UPSET (apset), preho- 
diť. Upsidi 194 Vandal UPSIDE (apsajd), 


VACCINATE 


vrchná strana. 


(veksinejt), stepi ť 


URGE (ôrdč), pobádať, 


osýpky. 


poháňať. 


VACCINATION 


URINE (júrin), moč. 


( veksin ejsn ) , štepenie 


US (as), nás, nám. 


osýpok. 


USE (jús); potreba, po- 


VAGUE (vej g), neur- 


trebovať, úžitok. 


čitý. 


USEFUL (júzful), po- 


V AIL (vejl), závoj. 


trebný. 


VAIN (vejn), marný. 


USELESS (júsles), 


VALENTINE 


nepotrebný. 


(valentajn), milenec, 


USHER (air), vrátnik. 


posmešný list v deň 


USL^AL (júžnel), oby- 


Sv. Valentína. 


čajný. 


VALET (veiet), lokaj. 


USURER (jú&urer), 


sluha. 


úžerník. 


VALIANT (veljent), 


UTMOST (atmóst), 


neohrožený. 


naj v vš ši, na j kra j nej ši. 


VALID (velid), platný. 


UTTER (atr), úplný, 


VALISE (velís), pak- 


vysloviť. 


taška. 


UTTERLY (atrli), do- 


VALLEY (veli), 


konale. 


dolina. 
VALOR (velr), udat- 


V 


nosť. 
VALUABLE 


VACANCY (vejknsi), 


(veljuebl), cenný. 


prázdnota, uprázdne- 


VALUE (velju), cena, 


nie. 


vážiť si. 


VACANT (vcjknt), 


VAN (ven), voz, pred- 


prázdny. 


voj. 


VACATE (vékejt), 


VANDAL (vend!), ka- 


uprázdnič. 


ziteľ. 


Vanish 195 Victor VANISH (venys), 

zmiznúť. 
VANITY (venyty), 

márnivosť. 
VAPOR (vejpr), para, 

dym. 
VARIATION 

( veriejsn } priemena, 

rôznosť. 
VARNISH (vámyš), 

lakovať, lak. 
VARIOUS (vejries), 

rozličný. 
VAST (vast), ohromný. 
VAT (vet), kaďa. 
VAULT (vátt), sklepe- 

nie. 
VEAL (víl), telacina. 
VEGETABLE 

( vedzetebl ) , zelenina, 

bvlina. 
VEHICLE (vihykl), 

povoz. 
VEIL (vejl), závoj. 
VEIN (vejn), žila, roz- 
mar. 
VELOCITY (vilasity), 

rýchlosť. 
VELVET (velvet), ak- 

samiet. 

VENGEANCE 

(vendzens) , pomsta. VENTILATE 

(ventylejt), prevetro- 

vať. 
VENTURE (vencor), 

odvážiť sa, podnik. 
VERDICT (vôrdykt), 

výrok. 
VERGE (vôrdz), kraj, 

medza. 
VERIFY (verifaj), po- 
tvrdiť. 
VERSE (vôrs), verš. 
VERSION (vorsn), 

výklad. 
VERY (verí), veľmi, 

samý, skutočný. 
VESSEL (vesl), nádo- 
ba, loď. 
VEST (vest), vesta. 
VETERAN (veteren), 

vyslúžilec. 
VETO ( vito ) , úradná 

zápoved*. 
VIADUCT (vajedakt), 

cestovod. 
VICINITY (visinyty), 

susedstvo. 
VICIOUS (vises), zlý, 

nepravý. 
VICTIM (viktym), 

obeť. 
VICTOR (viktr), víťaz. Victory I c/5 oiichcr VICTORY {viktori), 

viť: ^Ivo. 
VIEW (vjú), pohľad.. 

prehliadať. 
VIGILANT 

{zid čilcnt), bdelý. 
VIGOR (vigr), sila. 
VILE (vajl), biedny. 

podlý. 
VILLA (vila), letohrá- 
dok. 
VILLAGE (zntidz), de- 
dina, valal. 
VILLAIN (zdlen), 

oplan. 
VINE (raju), vinič. 
VINEGAR (vinegr), 

ocot. 
VINEYARD 

(zinjárd), vinica. 
VIOLATE (zafolejt), 

prestúpiť, znásilniť. 

zrušiť. 
VIOLENCE 

(vajolens), násilie. 
VIOLENT {vajolent), 

prudký, násilnícky. 
VIOLIN (vajotin), 

husle. 
VIPER (vajpt), zmija, 

vipera. 
VIRGIN (vôrdzn), 

panna, čistý. VIRTUE (i«) a 
cnosť, sila. 

VISIBLE (zizibl), 
viditelný. 

VISION (víšn), zjave- 
nie. 

VISIT (visit), návšte- 
va, navštíviť. 

VITAL (vajtl), životný 
hlavný. 

VIVID (vivid), jarý. 

VOCABULARY' 

(vokebjtrferi), slov- 
ník. 

VOCAL (vókl), hlasný. 

VOICE (vójs), hlas. 

VOID (vójd), prázdny, 
neplatný. 

VOLCANO 

(volkejno), sopka. 

VOLLEÝ (valy), hro- 
madný výstrel. 

VOLUME (valjútn), 
sväzok knihv. 

VOLUNTEER 

(zralantýr) , dobrovoľ- 
ník. 

VOMIT (vamit), vra- 
cať, vrhať. 

VOTE (vót), hlas, voT- 
ba, hlasovať. 

VOUCHER (zmier), 
ručiteľ, dôkaz, príloha. Voyage 107 JVarth VOYAGE (voids), 

cesta po vode. 
VULGAR (valgr), 

sprostý, ordinarily nie sa. chôdza. 
WALL (vál i vol), 

stena. 
WALLET (válet), pu~ 

dilár, mešec. 
yy WALNUT (válnat i 

vólnut), orech (vlas- 
WAD (vád), vecheť, ský). 

zátka. WANDER (vándr), 

WADE (vejd)i brodiť putovať. 

! WAXT (vánt), chceť, 

núdza, potreba, potre- 
bovať. 
WAR (vár i vor), 

válka. 
WARD (várd i vórd), 

štvrť mesta, ochrana. 

chrániť. 
WARDEN (várdn i 

vórdn), strážnik. 
WARDROBE 

{vár dráb i vórd rob), 

šatnica. 
WARE (ver), nosiť, to- 
var. 
WARFARE (várfér i 

vórfér), válčénie. 
WARLIKE (várlajk i 

várlajk), bojovný. 
WARM (vórm i vár m), 

teplý, hriať. sa. 
WAFER (vejfr), 

oplátok, hostia. 
WAGE {vej d č), staviť 

sa, odvážiť sa. 
WAGES ( vejdžes), 

mzda, pláca. 
WAGGON i WAGON 

(vegn), vozeň. 
WATŠT (vejst), pás, 

driek. 
WAIT (vejt), čakať, 

obsluhovať. 
WAITER (vejt r), po- 

sluhovač (kelner). 
WAITING (vejtyng) 

čakanie. 
WAKE (vej k). 

bdeť (nespať). 
WALK {vak i vók), 

chodiť, prechádzka. WALKING (vákyng i WARTH (vármth), 
vókyng), prechádza- I teplota. Warn 198 Wednesday WARN (vám i vár n), 
varovať, vystríhať. 

WARNING (vórnyng i 
várnyng), výstraha. 

WARRANT (várent i 
vornt), zaručiť, záru- 
ka, zatykač. 

WARRIÓR (vórier i 
vár jer), bojovník. 

WART (várt i vórt), 
bradavica. 

WASH (vás i vóš), 
omývať, prať, prádlo. 

WASHING (vosing i 
vašing) , mytie, pranie. 

WASTE (vejst), mariť, 
odpadok, márnv, púšť. 

WATCH (vac) í hodin- 
ka, pozorovať, strážiť, 
^traz 

WATCHFUL (vačfut), 
pozorný. 

WATCHMAN 

(vacmen), strážnik. 

WATER (vótr i vátr), 
voda, močiť. 

WATERING 

(vátering i vótering), 
polievanie, močenie, 
branie vody, napája- 
nie. 

WAVE (vejv), vlna, 
vlniť sa. WAVER (veivr), klá- 

tiť sa. 
WAX (veks), vosk. 
WAY (vej), 

cesta, smer, spôsob. 
WAYLAY (vejlej), 

číhať. 
WE (vi), my. 
WEAK (vík), slabý. 
WEAKEN (trttn), dab- 
nut 
WEALTH (velth), bo- 

hatstvo. 
WEAPON (vepn), 

zbraň. 
WEAR (ver), nosiť, 

odev. 
WEARY (víri), mdlý, 

unavený. 
WEATHER (vedhr), 

počasie. 
WEAVE (vív), tkať. 
WEAVER (vívr), tkáč, 

kadlec. 
WEB (veb), tkanica, 

pavučina. 
WED (ved), oženiť lebo 

vvdať sa. 
WEDDING (vedyng), 

svatba. 
WEDGE (vedz), klíu 
WEDNESDAY 

(venzdej), streda. Weed 199 Whip WEED (vid), pleť, ple- 
va. 

WEEDER (vidr), 
plevák. 

WEEK (vík), týždeň. 

WEEKLY (vikli), 
týždenný týždenník. 

WÉEP (víp); plakať. 

WEIGH (vej), vážiť. 

WEIGHT (vejt), váha, 
dôležitosť. 

WELCOME 

(velkham), vítaný, u- 
vítať. 

WELFARE (velfér), 
blaho, zdar. 

WELL (vel). dobre, 
studňa, zdravý, pra- 
meň, nuž. 

WEN (ven), vole. 

WEST (vest), západ. 

WESTERN (vcstrn), 
západný. 

WET (vet), mokrý, vlh- 
ko, namokrit. 

WHALE (hvejl), veľ- 
ryba. 

WHAT (hvát i hvot), 
čo, ktorý, jaký. 

WHATEVER 

(hvátevr i hvótevr), 
čokoľvek. WHEAT (hvíť), pšeni- 

C3. ZltO 

WHEEL (hvíl), kolesa 
točiť sa. 

WHEN (hven), kedv, 
kecT. 

WHENCE (hvens), 
odkiaľ, odtiaľ. 

WHENEVER 

(hvenevr), kedykoľ- 
vek. 

WHERE (hvér), kde, 
kam. 

WHEREAS (hvéres), 
kdežto. 

WHEREVER 

(hvérevr), kdekoľvek. 

WHEREFORE 
(hvérfór), prečo. 

WHETHER (hvedhr), 
ktorý. či. 

WHETSTONE 
(hvetstôn), brús. 

WHICH (hvič), ktorý. 

WHICHEVER 

(hvičevr). bár ktorý. 

WHILE (hvájl), chví- 
ľa, kdežto. kým. 

WHINE (hvajn), na- 
riekať. 

WHIP (hvit>), bič, bi- 
čovať, biť. Whipping 200 Willing WHIPPING 

(hviping), bitka, bi- 
čovanie. 
WHIRL (hvôrl), vír 

(točenie). 
WHISKERS 

(hviskrs), fúzy. 
WHISKEY (hvisky), 

pálenka. 
WHISPER (huispr), 

šeptať, šuškať, šepot. 
WHISTLE (hvisl), 

hvízdať, píštelka. 
WHITE (hvajt), biely. 
WHITEWASH 

(hvajtvóš), bieliť váp- 
nom. 
WHITER (hvidhr), 

kam. 
WHO (hú), kto. 
WHOEVER (húevr), 

ktokoľvek. 
WHOLE (hól), celý. 
WHOLESALE 

(hólsejl), predaj vo 

veľkom. 

WHOLESOME 

(h óha m), prospešný, 
zdravý. 

WHOM (hum), koho, 

ktorého. 
WHOOP (húp), kričať. WHOOPING COUGH 
( húpingkáf) , modrý 
kašel. 

WHOSE (luís), čí, kto- 
rého. 

WHY ( hvaj ) , prečo, 
nuž. 

WICK (vík), knot. 

WICKED (viked), 
planý, podlý. 

WIDE (vajd), široký. 

WIDEN (vajdn)] 
rozšíriť. 

WIDOW (vidó), 
vdova. 

WIDOWER (vUóer), 
vdovec. 

WIDTH (vidth), šírka. 

WIFE (vajf), manžel- 
ka. 

WIG (vig), parochňa 

WILD (vajld), divý. 

WILDERNESS 

( vildrnes) . divočina. 

WILDFIRE 

( vajldfajer ) , neu ha 
siteíný oheň. 

WILL (r/7), vôľa, zá- 
veť, poručiť, chceť. 

WILLFUL (vilful), 
tvrdohlavý. 

WILLING (inling), 
ochotný. 


Willow 20 1 Word WILLOW {vilo), vrba. 
WIN (vin), vyhrať. 
WIND (vind), vietor, 

vetriť, dych. 
WIND (vapid), vinúť, 

točiť sa. 
WINDOW (vindó), 

oblok. 
WINDOW-BLIND 

(vindóblajnd) , záclo- 
na, okanica. 
WINE (vajn), vino. 
WING (ving), krýdlo, 

let. 
WINK (vink), pokyn, 

ky^iúť. 
WINNER (vinr), 

vyhravatel. 
WINTER (vintr), 

zima. 
WIPE (vajp), utierať. 
WIRE (vajr), drôt, 

drotovať, telegrafovať. 
WISDOM (vizdom), 

múdrosť. 
WISE (vajz), múdry. 
WISH (vis), žiadať, 

žiadosť. 
WIT (vit), vtip, rozum. 
WITCH (vič), čarovať, 

bosorka. 
WITH (vidh), s, so. WITHAL (vidhál), zá- 
roveň. 
WITHDRAW 

(vidhdrá), odvolať, 

odísť. 
WITHIN (vidhyn), 

vnútri, dnu. 
WITHOUT 

(vidhaut), bez krom, 

zvonku. 
WITHSTAND 

( vidhstend) , vydržať. 
WITNESS (vitnes), 

svedok, dosvedčiť, vi- 

deť. 
WOE (vó), žiaľ. beda, 

bôľ. 
WOLF (vulf), vlk. 
WOMAN (vumen), 

zem. 
WOMB (vúm), mater- 

ník. 
WONDER (vándr), 

div, diviť sa, byť zve- 
davým. 
WONDERFUL 

(vándrful), podivný. 
WOOD (vud), drevo, 

les 
WOODEN (vúdn), 

drevený. 
WOOL (vul), vlna. 
WORD (vôni), slovo. Work 202 Writhe WORK (vôrk), práca. WRATH {rát), hnev. 

robiť, dielo. WREATH (ríth), 

WORKMAN venec. 

(vôrkmen), robotník. WRECK (rek), ztros- WORKMANSHIP 
(z'orkmenšip), reme- kotať, 
troskv. ztroskotanie, slo, zručnosť v práci. ' WRENCH (renč), 
WORLD (vôrld), svet. zašrobovať, vymknúť, WORM (vórm), 
červík, hlísta. 

WORMY (vôrmi), čer- 
vivý. 

WORRY (vari), trápiť 
sa, súženie. 

WORSE (vôrs), horší. 

WORSHIP (vôršip), 
bohoslužba, klaňať sa. 

WORST (vôrst), naj- 
horší. 

WORSTED (vusted), 
vlnený. 

WORTH (v'órth), hod- 
nota, cena. 

WORTHLESS 

(worthies), bezcenný. 

WORTHY (vorthy), 
cenný, hodný. 

WOUND (vund i 
vaund). rana, raniť. 

WRAP (rep), 
baliť (pakovať). 

WRAPPER (repr), 
obal, vrchná šata. francúzskv kľúč. 

WREST (rest), vykrú- 
tiť. odobrať. 

WRESTLE (res!), pa- 
sovať sa. 

WRESTLER (restr), 
zápasník. 

WRESTLING 

( resling) , zápas, pa- 
sovanie. 

WRETCH (reč), bedár, 
úbožiak. 

WRING (ring), vykrú- 
cať, zalamovať ruka- 
ma. 

WRINGER (ringr), 
vvkrucovač. 

WRINKLE (rinkl), 
vrás, rásiť. 

WRIST (rist), zápästie. 

WRIT (rit), písmo, 
podpis. 

WRITE (rajt), písať. 

WRITHE (rajdh), svi- 
jať sa. Writing 203 Zealless WRITING (rajtyng), 
písanie, list 

WRITTEN (ritn), pí- 
saný. 

WRONG (róng), kriv- 
da, zlo, chybný. 

WRY (raj), krivý, kri- 
viť. YACHT (j at), zábavná 
loď. 

YACHTING (jatyng), 
zábavné výlety na lodi. 

YANKEE (jenky), ro- 
dený Severo-Ameri- 
kán. 

YARD {jard), rýf, jard, 
dvor. 

YARN (jám), šnóra, 
povedačka. 

YEAR (jír), rok. 

YEARLY (jír/i), ročný. 

YEARN (j'ôrn), túžiť. 

YEAST (jist aj íst), 
kvasnice. 

YELK (jelk), žltok. 

YELL # (jel), kričať, vý- 
skanie. 

YELLOW (jeló), žltý. YERK (/<?>£), šklbnúť. 

YES (jes), áno, hej. 

YESTERDAY 
(jestrdej), včera. 

YET (jet), ešte, predsa, 
ba. 

YIELD (j íl d), ustúpiť, 
výnos. 

YOKE Xjólt), jarmo, 
spriahať. 

YOLK (jólk), žltok. 

YOU (jú), vy. 

YOUNG (;a« g), mla- 
dý, mláďa. 

YOUNGLING 

(jangling), mladík. 

YOUNGSTER 
(jangstr), chlapec. 

YOUR (jur), váš. 
YOUTH (j lit h), mla- 
dosť, mládež. 

YOUTHFUL 

(júthfnl) , mladistvý. 

YULE (júl), vianoce. Z AN Y (zejny), šašok. 
ZEAL (dl), horlivosť. 
ZEALLESS (dies), 
lenivý. Zealous 

ZEALOUS (zeles), 

horlivý. 
ZERO (ziro), nulla, 

nička. 
ZEST (zest), chuť. 
ZIGZAG (zigzeg), 

semtam, cikcak. 204 Zymotic ZINC (sink), cink. 
ZONE (zón), pásmo. 
ZOOLOGY (zótodši), 

živočichozpyt. 
ZYMOTIC (zajmatyk), 

kvasivý. g PRAKTIČNÝ * 

* SLOVENSKO ANGLICKÝ £ 

l SLOVNÍK \ 

jj Sostavil P. K. KADAK, ^ 

t l 

t o ^sr — o % 

F THE PRACTICAL j# 

\ SLOVAK-ENGLISH * 

t DICTIONARY jj 

t By P. K. KADAK. i K J A, and (end). 
ABECEDA, alphabet 

(elfebet). 
ABY, that, in order that, 

to (dhet, in órdr dlieŕ, 

tu). 
ACKOĽYEK, 

ACPRÄVE, though, 

although (dhó, aldhó). 
ADMIRÁL, admiral 

(edmirel), 
ADRESSA, address 

(edres). 
ADRESSÁR, directory 

(dy rektori). 
ADVENT, advent 

(edvent). 
ADVOKÁT, counsel, 

attorney, lawyer 

(khaunsl, etorny, 

lójr). 
AKADÉMIA, academy 

(ekhedemi). 
AKCIA, share, stock 

(sér, stak). AKSAMIET, velvet 

{■velvet). 
ALBUM, album 

(albam). 
ALE, but, yet, however 

(bat, jet, hauevr). 
ALEBO, or (or). 
ALMUŽNA, alms 

(ámz). 
AMAZONKA, 

amazon (etnezon). 
AMEN, amen (ejmen). 
AMERICKÝ, 

American (emerikn). 
ANANAS, pine-apple 

(pajnepl). 
ANARCHISTA, 

anarchist ( enárkhyst ) . 
ANEKDOTA, anecdote, 

story (enekdót, stori). 
ANGLICKÝ, 

English (ingliš). 
ANGLIČTINA, 

English language 

(ingliš lengvic). 
ANI, nor, not even 

(nor, nat ivn). ANJEL, angel (ejndä). 

ÁNO, ves (jes). 
APOŠTOL, apostle 

(epasl). 
APOŠTOLSKÝ, 

apostolic ( e posral ik ) . 
APRÍL. April (ejpril). 
ARCIBISKUP, 

archbishop (árčbišop) . 
ARCIKNIEŽA, 

archduke (árčdjúk). 
ARCHANJEL, 

archansrel (árkejndšl). 
ARISTOKRACIA, aris- 
tocracy (aristokresi) . 
ARXIKA, arnica 

(amykä). 
ARTESKÄ STUDŇA, 

artesian well (artýžn 

veľ). 
ASI, about, perhaps 

(ebaitt, perheps). 
ASPOŇ, at least 

(et list). 
ASIJSKÝ, ASIATIC- I 

KÝ, Asiatic (ejšietyk). \ 
ASPOŇ, at least 

(et list). 
AT, NECH, let him, I 

don't care (let hym y 

aj dónt khcr). 
ATLAS, atlas, satin 

(etles, setu). Bádateľ 

ATLANTICKÝ, 
atlantic (etlentxk). 

AUGUST, August 
( ógast). 

AUSTRÁLSKY, Aus- 
tralian (ätfrejlien). 

AVŠAK, ye*, however, 
but (jet, ha u err, bat). 

AZBUKA, the Russian 
alphabet (the rúseii 
elfebet). 

AŽ, till, until, to, up to 
(tyl, antylj tu, apto). BA, quite, certainly 

(kvajt, sortiili). 
BABA, old wuman 

(old rumen). 
BABA (stará matka), 

grandmother ( grend- 

madhr). ■ 
BABA PORODXA, 

midwife ( midvajf) . 
BACKOR (krpec), list- 
shoe, moccasin (list sú, 

makesin). 
BADAŤ, inquire, search 

(inkvajr, sore). 
BÁDATEĽ, searcher, 

inquirer (sorer, inkza- 

jrer). Bahno c 


i Básnik 


BAHNO, marsh, mire 


BANKY SÁDZAŤ, 


(márs, ma j r). 


cup (khap). 


BÁJEČNÝ, fabulous 


BANKOVKA, 


(febjules). 


banknote (bénknót). 


BÁJKA, fable, story 


BANKROT (úpadok), 


(fejbl, stóri). 


bankrupcy, failure 


BÁL (ples), ball {bál 


( benkr a p si, fejljur ) . 


i ból). 


BARAK, hut, shed 


BALAMÚTA, 


(hat, seď). 


trouble {t rabi). 


BARANINA, mutton 


BÄLIK, pack, packet, 


(matu). 


bale (pek, peket, bejl). 


BARBAR, barbarian 


BÄLIT (pakovať), 


(barbejrien). 


pack, wrep (pek, r e p). 


BARBARSKY, 


BALÓN, balloon 


barbaric (bárberik). 


(belún). 


BAREYNÝ, colored 


BALZAM, balm, balsam 


(khalrd). 


(bani, bálsem). 


BARÓN, barón 


BALZAMOVAŤ, 


(ber on). 


embalm (embám). 


BARVA, color, paint 


BALVÁŇ, block, rock 


(khalr, pejnt). 


(blak, rak). 


BARVIAR, painter 


BANDA, band, gang 


(pejntr). 


(bend, geng). 


BARVIŤ, color, paint, 


BANDURKA 


dye (khalr, pejnt, dá j). 


(zemiak), potato (po- 


BASA, bassviol, double 


te jt o). 


bass (bäsvajol, dabl- 


BANÍK, miner 


bäs). 


(majnr). 


BÁSEŇ, poem (púm). 


BANKA, bank (bénk). 


BÁSNIK, poet, bard, 


BANKÁR, banker 


minstrel (poet, bard, 


(benkr). 


minstrel). Bósnif 10 Beštia BASNIŤ, to write poet- 


BEDNA, box, chest, 


rv (tu raji póetri). 


case (baks, lest, 


BAŠTA, bastion 


khcjrj). 


(best jen). 


BEDNÁR, cooper 


BAT ALIGN, 


(khúpr). 


battalion ^ betel jen ) . 


BEDRO, loins, hip 


BAŤ SA. fear, dread, to 


(lójnz, hyp). 


be afraid (fír } d red. 


BEH, course, run, cur- 


tu bi e f re id). 


rent (kh ór 2, ran, kha- 


BATOH, staff, bundle 


rent). 


(staf, bandl). 


BEHAČKA, 


BAVIŤ, entertain, 


diarrhea (dajeria). 


amuse (entrtejn, em- 


BEHAŤ, run (ran). 


jus). 


BEHÚfí, runner 


DAY it SA.plav (plej). 


(ranr). 


BAVLNA, cotton 


BELAVÝ (správne: 


(khatn). 


modrý), blue (bin). 


BÁZEŇ, fear, dread 


BELMO, white thing, 


(fir, dred). 


white spot (hra j t 


BAŽANT, pheasant 


thing, hvajt spat). 


(feznt). 


BELOCH, white man 


BAZIŤ, to strive for 


(hvajt men). 


(tu strajv for). 


BERLA, crutch, crook 


BDEŤ, to wake, watch 


(krac, kruh). 


(tu vejk, vac). 


BESEDA, party, social 


BECKA, SUD, barrel, 


circle (party, sósl 


keg (berl, kheg). 


sorkl). 


B EDA, woe, alas (vo, 


BESNÝ, mad, raving, 


eläs). 


raging (méd, rejving, 


BEDAR, wretch (reč). 


rejdMng), 


BEDLIVÝ, watchful 


BEŠTIA, brute, beast 


(váčfuí). 


(brut, hist). Bes 

BEZ, BAZA, elder, lilac 

(eldr, lajlek). 
BEZ, without 

(widhaut). 
BEZ MALA, almost, 

nearly {almost, nýrli). 
BEZBRANNÝ, 

defenseless, unarmed 

( defensles, anármd) . 
BEZCENNÝ, 

worthless (vôrthles) . 
BEZNÁDEJNÝ, 

hopeless (h ó ples), 
BEZOHĽADNÝ, 

regardless (rígardtes) . 
BEZPEČNÝ, secure, 

safe, sure (sikjttr, 

sejf, súr). 
BEZPLATNÝ, gratis, 

free (gretys, frí), 
BEZPOCHYBY, 

doubtless (dautles). 
BEZVEDOMÝ, uncon- 
scious (ankhanses). 
BEŽAŤ, run (ran). 
BIBLIA, bible (bajbl). 
BIČ, whip, cowhide 

(hvip, khauhajd). 
BIČISKO, whipstick 

(hvipstyk). 
BIČOVAŤ, whip, lash, 

scourge (hvip, läs, 

skordz), TT Blahobyt BIEDA, misery, need 

(mizeri, nýd). 
BIEDNY, miserable, 

wretched ( mizerebl, 

reced ) . 
BIELIŤ, whitewash, 

bleach ( hvajtvóš, 

blvc). 
BIELOK, the white of 

an tgg (dhy hvajt av 

en eg). 
BIELOTOK, whites, 

leucorrhea ( hvajt s , 

lúkhori'á). 
BIELY, white (hvajt). 
BIRMOVANIE, 

confirmation (khan- 

fermejsn). 
BIRMOVAT, confirm 

(khanfôrm). 
BISKUP, bishop 

(bisop). 
BIŤ, beat, strike, hit, 

lick (bit, štrajk, hyt, 

lik). 
BITKA, fight, battle 

(fajf, betl). 
BLAHO, bliss, welfare 

(blis, velfér). 
BLAHOBYT, wellbe- 
ing, wellfare, prosper- 
ity (velbiing, velfér, 
prosperity). Blahodárny Bobok BLAHODARNÝ, bene- 

ficient (beneúšnt). 
BLAHOSLAVENÝ, 

blessed, famous (blesd, 
fejmes). 

BLANA membrane 
(membrefn). 

BLATO, mud, mire 
(mad, m a j r). 

BLÁZINEC, mad house 
(medhaiis). 

BLÁZNET, rave, fool. 
be insane, be mad 
(rejv, fúl, hi insejn, 
hi mod). 

BLÁZNIVÝ, foolish, 
crazy, insane (fúliš, 
krejsi, i use j n). 

BLÁZON, fool, mad- 
man, lunatic (fúl, mad- 
men, hhietxk). 

BLAŽENOSŤ, happi- 
ness (hepines). 

BLAŽENÝ, happv 
{he pi). 

BLBEC, idiot (idyot). 

BLBÝ, idiotic, stupid 
(idyatyk, stupid). 

BLEDÝM BĽADÝ, pale, 
pallid (pejl, p did). 

BLEDNÚŤ, BĽAD- 
NÚŤ, to grow pale 
(tu gro pcjl). BLESK, lightning, 

glare (lajtn\m% % ^!ér). 
BLCHA, flea (ňí). 
BLÍZKO, BLÍZO, near, 

close, nigh (uýr, klú.: t 

naj). 
BLIZNIACI, DVOJ- 
ČATÁ, twins (tvinz). 
BLÍŽIŤ SA, near, ap- 
proach (uýr, eprói). 
BLIŽNÝ, fellow-man 

(felónien). 
13LUD, error, heresy 

( or or, Jicresi). 
BLUDÁR, heretic 

(herctyk). 
BLUDIČA, planet 

(pie net). 
BLÚDIŤ, to err, go es- 

tray (to or, go estrej). 
BLUDNÝ, erring, false, 

wrong (orin g , fóls, 

r on g). 
BLUZGIER, blister 

(blistr). 
BLÝSKAŤ, lighten, 

flash (la jt n , He s). 
BLYŠTAŤ, shine, 

gleam (šajn, glim). 
BÔB (fazula), beans 

(bins). 
BOBOK, laurel, bay 

(Mrel, bej). Bobor 13 Borovnica BOBOR, beaver (bívr). 
BOCIAN, stork (stórk). 
BOČIŤ, to diviate {tu 

dxvajejt). 
BOČNÝ, side (sajd). 
BOD, point, dot. period 

{po jut, dat, píriod). 
BODÁK, bayonet, sting 

{bajonet, sŕyng). 
BODAŤ, sting, stab 

(styng, stcb). 
BODLÁK, thistle 

{thysiy. 
BODNÚŤ, stab, sting 

(steb, styng). 
BODRÝ, cheerful 

{čírful). 
BOHABOJNÝ, pious 

(pajes). 
BOHÁČ, rich man, 

wealthy man (rič men, 

velthy men). 
BOHATÝ, rich, weal- 
thy (rič, velthy). 
BOHATSTVO, riches, 

wealth (rices, velth). 
BOHORODIČKA, 

mother of God {madhr 

av gad). 
BOHOSLUŽBA, 

worsfc Jp ( z or sip ) . 
BOHUMILÝ, godly 

(gadli). BOJ, fight, struggle 

(fctjt, stragl). 
BOJAZLIVÝ, timid, 

fearful (tymid, firfnl). 
BOJIŠTE, "battle-field 

(betlfild). 
BOJOVAŤ, fight, bat- 
tle, war {fajt y bet J, vár 

lebo vór). 
BOJOVNÍK, warrior 

{vár jer). 
BOJOVNÝ, warlike 

{várlajk). 
BOK, side, flank (sajd, 

flenk). 
BÔĽ, BOĽAST, pain, 

ache (pejn, ejk). 
BOĽÁK* sore, ulcer 

(sór, alsr). 
BOĽAVÝ, painful, sore 

(pejnfuL sór). 
BOLENIE, pain, ache 

(pejn, ejk). 
BOMBA, bomb (bam). 
BOMBARDOVAŤ, 

bombard, shell (bom- 

bard, sel). 
BÔR, pine (pain). 
BORIŤ, demolish, ruin 

(dymališ, ruin). 
BOROVNICA (čučo- 

rietka), buckle berry 

(haklbcri). Bosý 

BOSÝ, barefoot 
(bérfut). 

BOZKAŤ, to kiss (tu 

kíl V s). 

BOŽIE TELO, Corpus 

Christi day (khorpes 

kristy dej). 
BOŽSKÝ, divine 

(ďyvajn). 
BRADA, chin, beard 

(čin, bird). 
BRADAVICA, wart 

(várt). 
BRÁNA, gate, port 

(gejt, pórt). 
BRÁNY, drags 

( dre <j z) . 
BRÁNIŤ, defend, pro- 
tect (dyfend, protekt). 
BRÁNIŤ NIEKOMU, 

resist, oppose (resist, 

o póz). 
BRAT, brother 

(brad hr). 
BRAŤ, take (tej k). 
BRATÁNOK, nephew, 

cousin (iief ju, khajsn). 
BRATSKÝ, brotherly, 

fraternal (bradhrli, 

freťórnl). 

BRATSTVO, fraternity 
(fretdrnyty). 14 Brúsiť 

BRAV, boar, hog (bor, 

hag). 
BRAVČOVINA, pork 

(pork). 
BRÁZDA, furrow 

(f'ôró). 
BREČTAN, ivy (ajvi). 
BREH, bank, shore, 

coast (be nk, s or. 

khóst). 
BREMENO, burden 

(bordn). 
BREZA, birch-tree 

(borctri). 
BRITKÝ, uglv (agli). 
BRITVA, razor (rejzr). 
BRITVIŤ (holiť), 

shave (sejv). 
BROD, ford (ford). 
BRODIŤ, wade (vejd). 
BROJIŤ, riot, bustle 

(rajet. basl). 
BROK, shot (sat). 
BROKOVNICA, 

shot-gun ( satgan ) . 
BRONZ, bronze 

(bianz). 
BROSKVA (broskyňa), 

peach (pic). 
BRÚS, grind-stone 

(grajndstóii). 
BRÚSIŤ, sharpen, 

grind (šárpn, grajnd). Brzda 

BRZDA (hám), brake 

(brejk). 
BUBEN, drum (dram). 
BUBLINA, bubble 

(babí). 
BUBNOVAŤ, beat the 

drum (bit d h y dram). 
BUČAŤ, low, roar (ló, 

rór). 
BÚDA. hut (liaty 
BUDIŤ, wake (vejk). 
BUDÍČOK (hodiny), 

alarm clock (elárm- 

klak). 
BUD CXI, future, coni- 

ing (fjúcr, khaming). 
BUDOVA, building, 

s tru ctu r e (b ildy ; ig, 

strák c u r). 
BUDOVATEĽ, builder, 

constructor ( bildr, 

khonstraktr) . 
BUDOVAŤ, build, com 

struct (bild, kkon- 

strakŕ) . 
BUJNÝ, fertile, lewd, 

pert (fortyl, I úd, 

port). 
BÚCHAŤ, ban- beat 

(beng, bit). 
BUK, beech (bič), 
BUNDA, fur coat 

(fork hó 5 Bytnost 

BÚRAŤ, demolish 

(dymolis). 
BÚRAŤ SA, fall (fál). 
BURIČ disturber, rio- 
ter (dystorbr, rajotr). 
BÚRIŤ, instigate, rouse 

( ijistxgcjr. ran,::). 
BÚRKA, storm 

(storm). 
BÚRLIVÝ, stormy 

(stármi). 
BURSA, stock exchange 

(stakeksčejndž) . 
BY. ABY. that, to 

(dhet, in). 
BYDLIŤ, live, reside. 

lodge (liv, rizajd, 

ladš). 
BÝK, bull (bid). 
BYLIXA. herb, plant 

(Jidrb. plent). 
BYLINNÝ, vegetable 

(vedzetebl). 
BYSTRÝ, quick, swift, 

rapid ( kvik, svift, re- 

pid). 
BYT, rent, lodging 

( rent, ladzing). 
BYT, to be (tu hi). 
BYTNOSŤ, being 

(biing). Bývalý 

BÝVALÝ, former, ex-, 
passed {fórmr, eks, 
päst). 

BÝVAŤ, to be some- 
times, to live {tu bi 
samtajms, tu liv). 

BZUČAŤ, buzz {baz). CÁR, Czar (zár). 

CÄROVNA, czarina 
(zaríne). 

CECAT (cicať), suck, 
suckle {sok, sakl). 

CECOK, teat, dug, nip- 
ple (tyt, dag, nypl). 

CEDIŤ, strain, filter 
(strč j u, nit r), 

CĽDULKA, billet, note 
(bi let, )iót). 

CELA. cell {set). 

CELOK, whole, entire- 
ty {hol, entajrtx). 

CELKOM, altogether, 
full v ( áltugedhr, fuli ). 

CELOVAŤ, kiss 

(khys). 
CELÝ, whole, entire, all, 

total {hól y eutajr, ól, 

tótl). 
CENA, price, worth, 

value {prajs, v'ôrth, 16 Cieľ v el j u). 
CEXIT, value, estimate 

(velju, estymejt). 
CENNÍK, price list 

{prajs list). 
CENNÝ, valuable, 

worth (z'cljiiebl, 

v'órth). 
CENSOR, censor 

(sensr) . 
CENT (sto funtov), 

hundred-weight (haii- 

drdvejt). 
CESNAK, garlic 

(gárlik). 
CESTA, way, road, 

voyage, journey, trip 

{vej, vôd, vójec, dšor- 

ny, trip). 
CESTO, dough {dó). 
CESTOVAŤ, travel, (tr dzbr journey 
ny). 

CESTOVATEĽ, travel- 
er, passanger (trevelr, 
pesendzr). 

CESTOVOD, viaduct 
{vajedakt), 

CIBUĽA, onion 
{anjen). 

CICAŤ, sack (sak). 

CIEL, aim. mark, object 
( e j m j mark, abdšekt). Cielif ] 


[7 Cukrkandl 


CIELIÍ, aim (ejm). 


CIVILNÝ, civil (sivl). 


CIFERNÍK, dial 


CLO, duty, custom 


(da j el). 


(djuty, khastom). 


CIGÁŇ, Gipsy (dsipsi). 


CLONIT, shade (sejd). 


CIGÁNIŤ, lie (/á/). 


CMAR, buttermilk 


CIGARA, cigar, segar 


(batrmilk). 


(sigár). 


COP, braid (brejd). 


CIMBAL, cymbal 


CTENÝ, honored 


(simbl). 


(ánrd). 


CIN, tin (tyn). - 


CTIHODNÝ, honora- 


CINGAŤ, clink, ring 


ble, reverend (anorebl, 


(klink, ring). 


reverend). 


CINK, zink (sink). 


CTIŤ, honor, adore, re- 


CIRKEV, church 


spect (ánr, edór, ri- 


(core). 


spekt). 


CISÁR, emperor 


CTITEĽ, adorer 


(emperer). 


(edórer). 


CISÁROVNÁ, empress 


CTIBAZNÝ, ambitious 


(empires). 


(embises). 


CISÁRSKY, imperial 


CTNOSŤ (čnosť), vir- 


(imp oriel) . 


tue (vorcju). 


CISÁRSTVO, empire 


CTNOSTNÝ (čnost- 


(empájr). 


ný), virtuous (vor- 


CISTERNA., cistern 


čúes). 


(sistrn). 


CUCAŤ, CUCLAŤ, 


CIT, feeling, sense 


suck (sak). 


(filing, sens). 


CUDNÝ, modest 


CÍTIŤ, feel, perceive 


(modest). 


(ftl, persiv). 


CUKOR, sugar (sugr). 


CITOVAŤ, cite, quote 


CUKRÁR, confectioner 


(sajt, kvót). 


(khonfeksonr). 


CITRON, lemon 


CUKRKANDL, rock- 


(lemn). 


candy (rakkhendy). C u m el ] 


[8 Čas 


ČUMEL, CUMLÍK, 


v 

c 


sucking bag (sakyng 


beg). 


ČADA, smoke, soot 


CVAL, CVÁLAŤ, 


(smók, sút). 


gallop (gelop). 


ČADIŤ, smoke, fume 


CVERGLÍK, dwarf 


(smók. f júni). 


(dvárf). 


ČAJ, tea (tý). 


CVIČBA. exercise, 


ČAJKA, boat, cutter 


practise ( eksrsajz, 


(bút, kliatr). 


prektys). 


ČAKÁLŇA, waiting- 


CVIČENIE, drill, train- 


room (vejtyng ním).. 


ing, practising {dril, 


ČAKANEC, candidate • 


t re ju yng, prekty sing). 


(kheudydejt). 


CVIČENÝ, skilled, 


ČAKAŤ, wait, await 


trained (sky I d, 


(vcjt, eve j t). 


trejnd). 


ČAKO, ČÄKOV 


CVIČITEĽ, instructor 


helmet (helmet). 


(instraktr). 


Č A PEC, hood, bonnet 


CVIČIŤ SA, exercise, 


(hud, banet). 


practise ( egzrsajrj, 


ČAPICA, cap (khep). 


prektys). 


ČAPOVAŤ, tap (tep). 


CVIK, exercise 


ČARODEJNICA, 


(egzrsajz). 


witch (vie). 


CVIK (klínčok), nail, 


ČAROVAŤ, enchant, 


tack ( nejl, tck). 


charm, bewitch (en- 


CVIKLA, beet (Mi). 


čäut, cárm, bevii). 


CVRČOK svrčok), 


ČARY, magic, witch- 


cricket (kriket). 


craft, charm (medzik, 


CYLINDER, cylinder 


viekräft, cár m). 


(silitidr). 


ČAS, time, periód, wea- 


CYPRUS, cypress 


ther (tajm, p Ír i od, 


(saj p res). 


vedhr). Časný 19 

ČASNÝ, timely, tempo- 
ral {tajmli, temp orel), 

ČASOPIS, journal, 
newspaper ( dzbrnl, 
núspejpr). 

ČASŤ, part, portion, 
deal {párt, pórsn, 
dýl). 

ČASŤ ROKA, season 
(sĺzn). 

ČASTO, oft, often, fre- 
quently {aft, a f n, frí- 
kventli). 

ČASTOVAŤ, treat 
{tri t). 

ČASTÝ, frequent 
{fríkvent). 

ČATA, troop {trup). 

ČECH, Bohemian 
{bohymien). 

ČEĽAĎ, menials, serv- 
ants {mini el z, sorv- 
ents). 

ČELO, forehead 
{forked, fared). 

ČEĽUSŤ, jaw-bone 
{dzábón). 

ČEREVO, gut, intes- 
tine {gat, intestyn). 

ČERESNA, cherry 
{cert). 

CERNIDLO, blacking, 
ink {blekyng, ink). Či ČERNOCH, negro, 

black man {nygró, 

kle k n 1 en). 
ČERNOKŇAŽNÍK, 

magician ( medzišn) . 
ČERPAŤ, to draw, 

pump {to drá, pani p). 
ČERSTVÝ, fresh, brisk, 

swift {f reš, brisk, 

svift). 
ČERT, devil, deuce 

{devl, d j us). 
ČERTOVSKÝ, devilish 

{d evil i š). 
ČERVENAŤ, redden, 

blush {redu, bias). 
ČERVENÝ, red {red). 
ČERV, ČERVÍK, 

worm, maggot, mite 

{vorm, me got, majt). 
ČERVIVÝ, wormy, 

worm-eaten {vôrnii, 

vormitn). 
ČESAŤ, comb {klwm). 
ČESŤ, honor, reputation 

{anr, rep jute jsn). 
ČESTNÝ, honorable, 

respectable, (anorebl, 

rispektebl). 
ČL if, or, whether {if, 

of, hvedhr). 
ČÍ, whose (húz). Číhat 20 

ČÍHAŤ, lurk, wait 

(York, vejt). 
ČILI, or, if, whether, 

(or, if, hvedhr). 
ČIM, wherewith, where- 
by (hvervidh, hver- 

báj). 
ČIN, deed, act, feat 

(dýd, ekt, fit). 
ČINENIE, doing, act- 
ing (duing, ektxng). 
ČINITEĽ, doer, factor 

(duet, fektr). 
ČINIŤ, do, make, act 

(dň, mejk, ekt). 
ČINNOSŤ, activity, 

function (ektyvity, 

fankšn). 
ČÍRY, shear, pure {sir, 

p júr). 
ČÍSELNÝ, numerical 

(námerikl). 
ČÍSLICA, cipher, figure, 

number (sajfr, figjur, 

nambr). 
ČÍSLO, number 

(nambr). 
ČÍSLOVAŤ, number 

(nutnbr). 
ČISTENIE, cleaning 

(kltnyng). 
CISTERNA, cistern 

(sistrn). Čmáral 

ČISTIŤ, to clean, clear, 

purify (tu klin, klír, 

pjurifaj). 
ČISTOTA, cleanness, 

puritv (klínes. pjur- 

ity). 
ČISTOTNÝ, clean, 

neat, pure (klin, nýt, 

p júr). 
ČISTÝ, clean, neat, 

pure (klin, nýt. p júr). 
ČÍTACÍ, reading 

(rídvng). 
ČÍTANIE, reading 

(ridvng). 
ČÍTANKA, reading 

book, reader (rídyng 

buk, rid r). 
ČÍTAŤ, to read (tu 

rid). 
ČITATEĽ, reader 

(rídr). 
ČIŽMA, boot (bút). 
ČLÁNOK, article, joint 

(ártykl, d čo jnt). 
ČLEN. member, limb 

(member. Hm). 
ČLN. boat (bót). 
ČLOVEK, man, human 

being (men, hjumen 

bíing}. 
ČMÁRAŤ, scribble 

(skribl). Čmel 

ČM EL, bumble bee 

(baniblbi). 
ČMUD, smoke, smut 

(smók, smat). 
ČMUD1Ť, smoke, fume 

{smók, fjitm). 
CO, what, (hvat) ; ČO- 
KOĽVEK, anything, 

whatever ( eny thing, 

hvatevr). 
ČOČKA, lentil, lens 

(lentyl, lens), 
ČOKOLÁDA, chocolate 

(cakolet). 
ČREVO, gut (gat). 
ČRTA, stroke, line, 

(str ok, lajn). 
ČRTAŤ, to draw lines, 

(tu drá la j ns). 
ČUCH, smell, sense 

(smel, sens). 
ČULÝ, sensetive, active 

(sensityv, ektyv). 
ČUŤ, hear, smell, scent 

(hyr, smel, seni). 
GUV, nerve (norv). 

D D 

ĎAKOVAŤ, thank 

(than k). 
ĎALEJ, farther, further 

(fardhr, fordhr). 21 Dariť ĎALEKO, far (fár). 
ĎALEKOHĽAD, 

telescope ( teleskop ) . 
ĎALEKOSŤ, DIAĽ- 
KA, farness, distance 

(fames, d y ste ns). 
ĎALEKOZRAKÝ, 

farsighted (fársajted). 
ĎALEKÝ, far, distant 

(fár, dy stent). 
ĎALŠÍ, farther, further 

(fardhr, fordhr). 
DÁMA, dame, lady 

(dejm, lej d y). 
DAŇ, tax, duty (teks, 

d juty). 
DANO, given, dated 

(givn, dejted). 
DAR, gift, present 

(gift, preznt). 
DARCA, giver, donor 

(givf, dóm'). 
DAREBÁK, scamp, 

rascal (skenip, reskl). 
DAREBNÝ, good for 

nothing, miserable 

(gud-for-nathyng, 

mizerebl). 
DARMO, free, gratis 

(M grejtys). 
DARIŤ SA, succeed, 

prosper (saksid, 

prospr) . Dar ovanie DAROVANIE, dona- 
tion, gift (clone j šn, 

gift). 
DAROVAŤ, present 

with, give (preznt 

vidh, giv). 
ĎAS, deuce, demon 

(djiís, d ý 11 1 on). 
DAŤ, give, confer (giv, 

khonfor). 
ĎATEL, wood-pecker 

(vudpekr). 
ĎATELINA, clover 

(klóvr). 
ĎATLA, date (dejt). 
DATOVAŤ, date 

(dejt). 
DATOVANÝ, dated 

(dejted). 
DATUM, date (dejt). 
DAV, crowd, multitude, 

throng (kraad, malty- 

túd, thrang). 

dávenie/ vraca- 
nie, vomiting, puk- 
ing (vamityng, pjuk- 

y*g)- 

DAVIŤ, VRACAŤ, 

puke, vomit (pjúk, 

vamit). 
DÁVIŤ SA, to choke 

(tu c ók). 
DÁVKA, dose (dóz). 22 Dedičný hriech 

DÁVNO, long ago 

(Ian g e g ó). 
DÁVNY, old, ancient 

(old y ejnsnt). 
DÁŽĎ, rain (rejn) ; 

DÁŽDIK, shower 

(saur). 
DAŽDIVÝ, rainy 

(rejny). 
DÁŽDNIK, umbrella 

(ambreľá). 
DBALÝ, careful, atten- 
tive (khérful, eten- 

týv). 
DBAŤ, mind, heed, care 

(maj d, hyd, khér). 
DCÉRA, daughter 

(dátr). 

DECEMBER, 

December (dysembr) . 

DECKO, child" (cajld). 

DED, DEDO, grand- 
father (grendfadhr) . 

DEDENIE, inheriting 
(inherityng). 

DEDIČ, heir, inheritor 
(ér, inheritr). 

DEDICKA, heiress 
(ér e s). 

DEDIČNÝ HRIECH 
original sin (oridšinl 
sin). Dedičstvo 23 D esu DEDIČSTVO, inherit- 
ance (inherit ens) . 

DEDINA, village, ham- 
let (vilidš, hetnlet). 

DEDIŤ, inherit 
{inherit). 

DEJ, event, act, occur- 
ance (ivent, ekt, 
okhôrens). 

DEJEPIS, history, an- 
nals (livsfori, enlz). 

DEJIŠTÉ, scene (sin). 

DEJSTVO, act, action 
(ekt. eksn). 

DEKA, PRIKRÝVKA, 
cover, blanket, quilt 
{khazr, blanker, 
kvilt). 

DEKAN, dean (dýn). 

DEKLAMOVAŤ, re- 
cite, declaim (risajt, 
dyklejm ) . 

DELENIE, division, 
partition (dyvizn, par- 
ty sn). 

DELIŤ, divide, part, se- 
parate (divdjd, part, 
seperejt). 

DELO, KANON, can- 
non, gun (khenon, 
gan). 

DELOSTRELBA, can- 
nonade (khenonejd). DELOSTRELEC, artil- 
lerist, gunner (ár tyl e- 
rist, ganr). 

DELOSTRELECTVO, 
artillery, ordnance 
(ártyleri, órdnens), 

DEŇ. dav (dej). 

DENNÝ,' dáily (dejli). 

DENNICA, morning 
star (mórnyng stár). 

DENNÍK, journal, dia- 
ry, daily paper 
(dšôrnl, dajeri, dejli 
pejpr). 

DESAŤ, ten (ten). 

DESATINA, one tenth 
(von tenth). 

DESATINNÝ, decimal 
(desiml). 

DESAŤROČIE, decade 
(dekejd). 

DESIATKA, ten, ten 
dollar bill (ten, ten 
d air bil). 

DESIATNIK, dime 
(daj m). 

DESIŤ, frighten, scare 
(frajtn, skcr). 

DESKA, DASKA, 
board, plank (bard, 
plenk). 

DESNÝ, frightful, hor- 
rible f frajtful, haribl). Detinský 24 Divoch DETINSKÝ, childish 


pore (litl hál, pór). 


(čájldyš). 


DIERKOVAŤ, pierce, 


DETINSTVO, child- 


make holes (pírs, 


hood (Čajldhud). 


mejk h ó! s). 


DEVA, maiden 


DIEŤA, child {čaj íd). 


(niejdn). 


DIEVČA, DIEVKA, 


DEVÄDESIAT, ninety 


girl, maid, maiden 


(najnty). 


(gôrl, niejd, nie j d n). 


DEVÄDESIATÝ, nine- 


DIEVKA SLUŽOB- 


tieth (najntyeth). 


NÁ, servant girl, maid 


DEVÄŤ, nine («a/w). 


servant (s'óruent gôrl, 


DEVÄTINA, ninth 


raejdsbrvent). 


(najnth). 


DIV, wonder, marvel, 


DEVÄTNÁSŤ, 


miracle (vandr, niárvl, 


nineteen (najntýn). 


niirekl). 


DEVÄTNÁSTY, nine- 


DIVÁK, spectator 


teenth (najntýnth). 


(spektejtr). 


DEVIATY, ninth 


DÍVANIE, looking 


(najnth). 


(lukyng). 


DIAMANT, diamond 


DÍVAŤ SA, look, view 


(dajemand). 


(luk, T j Ú). 


DIAŤ SA, happen, oc- 


DIVIŤ SA, to wonder 


eure (hepn, oklwr). 


(tu vandr). 


DIEL, part, portion, 


DIVNE, strangely 


share (párt, pórsn, 


(strejndšti) . 


ser). 


DIVNÝ, wonderful, cu- 


DIELXA, shop, work- 


rious, strange, odd, 


shop ( sap, vôrkšap ) . 


queer (vandrful, k ju- 


DIELO, work, deed 


ries, strejndš, ád, 


(v'ôrk, dýd). 


kvir). 


DIERA, hole, opening 


DIVOCH, wild man, 


(hól, ópnxng). 


savage (vajld men, 


DIERKA, little hole, 


sevedz). Divočina 

DIVOČINA, game, 
wildness (gejm, 
vajldnes). 

DIVOKO, wildly 
(vajldli). 

DIVOKÝ, wild (vajld). 

DIVOTVORNÝ, mira- 
culous (mirekjules) . 

DIVÝ, wild, savage 
{vajld y sevedš). 

DĽA, by, with, for, af- 
ter, according to {b a j, 
vidh, for, after, ek- 
hórdyng tu). 

DLABAT, chisel, hol- 
low (cizl, lioló). 

DLAŇ, palm (pám). 

DLÁTO, chisel (cizl). 

DLAŽBA, pavement 
(pe foment) . 

DLÄŽDIŤ, pave (pejv). 

DLH, DLŽOBA, debt, 
liability (det, lajebi- 
tity). 

DLHOVAŤ, owe, be 
indebted (ó, bi indet- 
ed). 

DLHÝ, long (long). 

DLŽKA, length, longi- 
tude (lentil, 
t úd). 

DLŽNÍK, debtor 
(detr). 25 Dobojovat langi- DNES, to-dav (tudéj). 

DNEŠNÝ, of this day, 
of to-day (av dhys 
dej, av tude j). 

DNEŠOK, this day 
(dhys dej). 

DNO, bottom (batom). 

DO, into, to, up to, till, 
until (intu, tu, ap tu, 
tyl, antyl). 

DOBA, time, period, 
epoch, era (tajm, pi- 
riad, ipók, irä). 

ĎOBÄK, ZOBÁK, 
beak, bill (bík, bil). 

ĎOBAŤ, pick, peck 
(pik, pek). 

DOBERAŤ; draw the 
balance, (dráždiť) 

mock, (drá dhy bä- 
lens, mak). 

DOBIERKA peňazí), 
balance due (bälens 
d ju) ; NA DOBIER- 
KU, collect on delive- 
ry (C.O.D.) (kholekt 
an deliver i) . 

DOBIŤ, finish killing 
(finys khyling). 

DOBOJOVAŤ, finish 
fighting (finys fajť 
y » g)- Dobrák 

DOBRÁK, good fellow 

(gud f el ó). 
DOBRAT. take the rest 

(tej k d h v rest). 
DOBRE, well, right, 

good (vel, rajt, gud). 

DOBRO, the good, 
blessing, welfare, be- 
nefit (dliy gud, bles- 
ing, vel f ér j benefit). 

DOBROČINNÝ, bene- 
ficial, beneficient. cha- 
ritable {beneňsl, bene- 
fit nt, ceritebl). 

DOBROČINNOSŤ, 
beneficience. charity 
(benefišns, cerity). 

DOBRODET, DOBRO- 
DINEC, benefactor 
{belief aktr). 
DOBRODEJKA. DO- 
BRODINKA. benefact- 
ress (benefektres) . 

DOBRODENIE, bene- 
fit, benefaction, favor 

(benefit, benefeksn, 
fejrr). 

DOBRODRUH, adven- 
turer (edvencurer) . 

DOBRODRUŽNÝ, 
adventurous (edven- 
c ure s ). 26 Dobytkár 

DOBRODRUŽSTVO, 

adventure (edvencur) '. 

DOBROMYSEĽNÝ, 
well-meaning, good- 
natured (velmínyng, 
gudne j čr d). 

DOBROSRDEČNÝ, 
good-hearted. kind- 
heartecL (gudhárted, 
khajnhártéd). 

DOBROTA, goodness 
(gítdnes). 

DOBROTIVÝ, kind, 
good (khajnd, &ud). 

DOBROVOĽNÝ, " 
voluntarv ( valonteri) . 

DOBROVOĽNÍK, 
volunteer (valontýr). 

DOBROZDANIE, 
judgement, opinion 
(dšadžment, pin j en ) . 

DOBRÝ, good, right 
(gud, rajt). 

DOBYŤ, get, win, ob- 
tain, gain, acquire 
( get. vin, obtejn, gejn, 
ekvajr). 

DOBYTČÍ LEKÁR, 
veterinarian (veteri- 
nejricn). 

DOBYTKÁR, breeder 
(bridr). Dobývanie 

DOBÝVANIE, DOBÍ- 
JANIE, besieging (bi- 
sídžing) ; peňazí, col- 
lecting (kholektyng) ; 
rudy lebo uhlia, min- 
ing (majnyng). 

DOBÝVAŤ, 'DOBÍJAŤ 
conquer, besiege, col- 
lect (khanker, hesídž, 
kholekt). 

DOCELA, wholly, fully 
(holi, fuli). 

DOCIELIŤ, attain, ob- 
tain (etejn, obtejn). 

DOČASNÝ, temporary 
(temporeri). 

DOČKAŤ SA, await, _ 
wait for (evejt, vejt 
for). 

DOČISTA, clean, fully 
(klýn, fuli). 

DOČKAŤ, wait for 
(vejt for). 

DODAŤ, add, supply 
(ed, suplaj). 

DODATOK, addition, 
supplement (edysn, 
saplement). 

DODÁVATEĽ, deliver- 
er (deliverer). 

DODÁVKA, delivery 
(deliveri). Doh ra DODRŽAŤ (dotrímať), 
hold, keep, hold out 
(hold, khxp, hold aut). 

DOHÁŇAŤ, overtake 
(ovrtejk). 

DOHĽAD, inspection, 
controll, supervision 
(inspeksn, khontról, 
súpervizn). 

DOHLIADAU inspect- 
or, overseer (inspektr, 
ovrsir). 

DOHLIADNUŤ, DO- 
HLIADAŤ, see to, 
look after, watch (si 
tit, luk äftr, vac), 

DOHNAŤ, drive to, im- 
pel (drajv tu y impel). 

DOHORET, burn down, 
go out (born daun, gó 
aut). 

DOHOTOVIŤ, finish, 
make ready (finys, 
me j k redy). 

DOHOVÁRAŤ, 

reprove, reprimand 
(ripriiv, reprimend). 

DOHOVORIŤ, speak 
to, understand, agree 
(spik to, andrstend, 
egri). 

DOHRA., finale (ňnál). Dohrať 

DOHRAŤ, finish the 
game, cease playing 
(finyš d by gejni, s'xz 
plejing). 

DOHROMADY, 

together, altogether 
( tugedhr, altu %edhr) . 

DOCHÁDZAŤ, * DO- 
CHODIŤ, reach the 
end, come often, deli- 
ver (ríc dhy end, 
kham ofn, delivr). 

DÔCHODOK, income 
(inkliani). 

DOCHOVAŤ, bring up, 
raise (bring ap, rejz). 

DOISTA, surely, cer- 
tainly, to be sure 
(súri i , sôrtnli, to bi 
súr), 

DOJAŤ, impress, move, 
touch (im preš, múv, 
toč). 

DOJATIE, emotion 
(emósn). 

DOJATÝ, moved, 
touched (múvd, tacd). 

DOJEM, impression, 
sensation ( impresii, 
sense j sn ) . 

DOJEMNÝ, impressive 
(impresiv). 28 Dokonanv DOJENIE, milking 
(milkvug). 

DOJÍMAVÝ, suscepti- 
ble, impressive, touch- 
ing (suseptybl, impre- 
siv, facing). 

DOJIŤ, to milk (tu 
milk). 

DO JESŤ, to eat up (tu 
it ap). 

DÔJSŤ, arrive, reach, 
get at (erajv, He, get 
et). 

DÔKAZ, proof, evi- 
dence (pritf, evidens). 

DOKÁZANÝ, proven, 
tried, (prúvn, trajd). 

DOKÁZAŤ, prove, 
show, demonstrate 
(prúv, šó, dym on- 
strejt). 

DOKIAĽ, DOKUĎ, as 
long as (es long es). 

DOKLADAŤ, add 
(éd). 

DÔKLADNÝ, 

thorough, exact (t ha- 
rd, egzekt). 

DOKONALÝ, perfect, 
complete, full (pbr- 
fekt, klwmplit, ful). 

DOKONANÝ, finished, 
done (ňnysd, dan). Dokonaľ Domnieval sa DQKONAŤ. finish, die 

(ňnyš, d á j). 
DOKONCA, all over, 

entirely, quite {ólóvr, 

entajerli, kvajt). 
DOKONČENIE, end, 

conclusion {end, khon- 

kíúzn). 
DOKORÁN, wide open 

{raj d ó p n). 
DOKTOR, doctor 

(daktr). 
DOKTORKA, 

doctress ( daktres) . 
DOL, mine (maj n). 
DÔLEŽITOSŤ, import- 
ance (impórtens). 
DÔLEŽITÝ, important 

(impórtent). 
DOLIEHAŤ, fit to, 

urge, press, insist upon 

(fit tu, brdz, pres, in- 
sist apán). 
DOLIEHAVÝ, urgent 

(ôrdznt). 
DOLTEVAT, fill, add 

(/?/, cd). 
DOLIEZŤ, creep up tó, 

crowl to (kríp a p to, 

król tu). 
DOLINA, dale, vale, 

vallev (deji, vej], velí). 
DOLNÝ, lower (loir). \ DOLOVANIE, mining 
(majnvng). 

DOLOVAŤ, mine, dig 
(majn, dyg), 

DOLOŽIŤ, add (ed). 

DOLL J, down, down- 
ward (daun, daun- 
váľd). 

DOMA, at home (et 
kóm). 

DOMÁCI, domestic, na- 
tive, home-made (do- 
mestyk, nejtyv, horn- 
ine jd). 

DOMÁCI PÁN, land- 
lord (lendlórd). 

DOMÁCA PAXI. land- 
lad v (lendlejdx). 

DOMÁCNOSŤ/ home, 
household (horn, haus- 
hóld). 

DOMÁHAŤ SA, de- 
mand, seek, claim 
(dymend, sik, klcjm), 

DOMLUVA, rebuke 
( rib j ilk). 

DOMNELÝ, supposed 
(sapózd). 

DOMNIEVAŤ SA, 
suppose, presume, 
guess (sapóz, prizúm, 
Ires). Domnenle 30 Dopustenie DOMNENIE, DO- 

MIENKA, supposi- 
tion, conjecture, pre- 
sumption (sapozišn, 
khondzekčur, . . . pri- 
zanipsn). 

DOMORODÝ, native 
(nejtyv). 

DOMOV, DOMOVI- 
NA, home, native 
country {horn, nejtyv 
khantri), 

DOMOVNÍK, janitor 
(dzenytr). 

DÔMYSELNÝ, inge- 
nious (indzinjes). 

DOMÝŠĽAŤ, think, 
presume (thynk, pri- 
zúm). 

DONIESŤ, DONÁ- 
ŠAŤ, carry to, bring 
to (kheri tu % bring tu), 

DONÚTIŤ, force, com- 
pel (fórs, khotnpel). 

DOPÁTRAŤ, to watch 
(tu váč). 

DOPIS, letter, commu- 
nication (letr, kham- 
junykejsn). 

DOPÍSAŤ, write to 
(raj t tit). 

DOPISOVATEĽ, cor- 
respondent { khares- pandent). 
DOPISOVANIE, cor- 
respondence ( khares- 
pandens). 

DOPLATOK, after-pay- 
ment (aftrpejment). 

DOPLATIŤ, pay the 
rest, settle (pej dhy 
rest, set!). 

DOPLNIŤ, fulfil, add 
(fulfil, cd). 

DOPOMÁHAŤ, help, 
assist (help, esist). 

DOPRIAŤ, grant, per- 
mit, not to envy (grent, 
permit, nat in envi). 

DOPRAVA, transport, 
sending ( trenspórt, 
sendyng). 

DOPRAVIŤ, transport, 
send, convey (trens- 
pórt, send, khonvej). 

DOPROVADIŤ, ac- 
company, go along 
with (ekhampeny, gó 
el on g vidh). 

DOPUSTIŤ, let, allow, 
admit (let, elan, ed- 
mit). 

DOPUSTIŤ SA, do, 
commit (du, khowit) : 

DOPUSTENIE. admis- sion (edw.isn). Dorasliý 31 D osvedčenie ĎORASTLÝ, grown up, 

adult, {grón ap, c dal ŕ). 

DÔRAZ, impression, 
stress (imprešu, stres). 

DORAZIŤ, reach, finish 
{ríc, fin v š). 

DÔRAZNÝ, emphatic, 
impressive ( emfetyk, 
imprest:'). 

DOROZUMIEŤ SA, 
understand. settle, 

agree (andrstend. setl, 
egrí). 

DORUČIŤ, hand, deli- 
ver ( lie a d. d el k' r). 

DORUČITEĽ, bringer, 
bearer ( b r in gr, b ére r). 

DOSAH, reach (r/7). 

DOSAVÁĎ, DOSIAL. 
till now. hitherto {tyl 
nau. hydhrtú). 

DOSIAHNUŤ, to reach 
{tu ríc). 

DÔSLEDNÝ, conse- 
quent ( khansikvent ) . 

DOSLOV, epilogue 
{e pila g). 

DOSLOVNÝ, verbal, 
literal {vôrbl, litere!) . 

DOSPELÝ, adult, ma- 
ture (edatt, mejčtír). 

DOSTACIŤ. suffice, 

reach {siifajz, ríe). DOSTAŤ, get, attain, 
receive {get, etejn, re- 
sir). 

DOSTATOK, sufficien- 
cy, abundance (safi- 
snsi, ebandens). 

DOSTAŤ, be constant, 
keep word {bi khan- 
stent, khýp ľord). 

DOSTAYÉXÍCKO. 
rendezvous. meeting 
( r'ándei'ú, mítyng). 

DOSTAVIŤ, complete 
(khompUt). 

DOSTAVIŤ SA. ap- 
pear, come forward 
{epir, k ha m forward). 

DOSTIH. race (rejs). 

DOSTIHNÚŤ, reach, 
overtake, catch ( rie, 
overte jk, khee). 

DOSTIHY, races 
( rejses). 

DÔSTOJNÍK, officer 
(afisr). 

DÔSTOJNÝ, dignified, 
worthy ( dygnyfajd, 
ľordhy). 

DOSTREL, range 
{rejndš). 

DOSVEDČENIE, certi- 
ficate, testimony (sor- 
tyUkejt. testymany). Dosvedčiť 

DOSVEDČIŤ, certify, 
testify (sôrtyfaj, tes- 
ty f aj). 

DOSÝTA, enough 
(inaf). 

DOTAZ, DOPYTO- 
VANIE, inquiry (in- 
kvajri). 

DOTIERAVÝ, ohstru- 
sive (abstrúsiv). 

DOTIERAŤ, bother, in- 
trude (badhr, intrúd). 

DOTKNÚŤ, touch 
(toč). 

DOTYČNÝ, concern- 
ing, regarding (khon- 
sornyng, rigárdyng) . 

DOTÝKAŤ SA, 
to touch (tu tač). 

DOVÁŽAŤ, convey, 
' import, bring (khon- 
vej, import, bring). 

DÔVERA, trust, confid- 
ence (t rast, k h o uňd- 
ens). 

DÔVEROVAŤ, trust, 
confide, rely upon 
(trast, khanfajd, rilaj 
apán). 

DÔVERNÝ, trusty, con- 
fident, (trasty, khan- 
fidnt). 32 Dovtípit sa DOVIESŤ, lead to, 

bring, take, conduct 

(lid tu, tejk, bring, 

khandakt). 
DOVLIECŤ, drag, 

draw (dreg, drá). 
DÔVOD, argument, 

reason (ár g j ume nt, 

rízn). 
DÔVODIŤ, argue, 

prove, show (ár g ju, 

prúv, só). 

DOVOLENIE, leave, 

furlough, permission, 
consent (liv, f brio, 
perniisn, khonsent). 

DOVOLENÝ, allowed, 
granted (eland, gran- 
ted). 

DOVOLIŤ, allow, per- 
mit, grant (elua, per- 
mit, grant). 

DOVOZ, import 
(import). 

DOVŔŠIŤ, end, finish 
(end, fínys). 

DÔVTIP, "intellect, ge- 
nius (intelekt, dží- 
nias). 

DOVTIPIT SA, guess, 
take a hint (ges, tejk 
e hynt). Dozaista 

DOZAISTA, surely, 
certainly (súvli, sôr- 

tenli). 

DOZNAŤ SA, experi- 
ence; learn, find (eks- 
píriens, lom, fajnd). 

DOZOR, inspection, 
care (inspeksn, khér). 

DOZORCA, inspector, 
overseer, superintend- 
ent (inspektr, óvrsír, 
saprintendent). 

DOŽRAŤ, ripen 
(rajpn). 

DOZVEDEŤ, hear, find, 
learn (hýv, fajnd, 
lôrn). 

DOZVUK, after sound, 
echo (äftrsaund, 
ekhó). 

DOŽIŤ SA, to live to 
see (tu liv tu si) . 

DOŽIVOTNÝ, life- 
long, for life (lajf- 
long, fór lajf). 

DOŽRAŤ (hnevať), 
make angry (me j k 
engri). 

DRÁB, constable, depu- 
ty sheriff (khanstebl, 
depjuty serif). 

DRÄČ, usurer, opress'or 
(jit sever, opresr). 33 Dravý DRAGÓN, dragoon 
(dregún). 

DRÁHA, way, road, 
track, path (vej, ród, 
trek, path). 

DRAHNE, much, many 
(mac, meny). 

DRAHOCENNÝ, cost- 
ly, valuable (khastli, 
veljuebl). 

DRAHÝ, dear, costly, 
expensive (dýr, khast- 
li, ekspensiv). 

DRAK, dragon (dregn) ; 
papierový drak, kite 
(khajt). 

DRANCOVAŤ, plun- 
der, ransack, pillage 
(plandr, rensek, pil- 
ed z). 

DRÄP, claw, paw (klci, 
pá). 

DRÁPAŤ, DRIAPAŤ, 
scratch, scrape, tear 
(skrec, skrejp, tér). 

DRAT, skin, tear, split 
(skyn, tér, split). 

DRAŤEV, DRATVA, 
cobbler's thread 
(khablvz thrcd). 

DRAVEC, beast (blst). 

DRAVÝ, rapacious 
(vepejses). Dražba 34 Druhý DRAŽBA, auction 
(ákšn). 

DRÁŽDIDLO, stimul- 
ant (stymjulent). 

DRÁŽDIŤ/ stimulate, 
excite, irritate (sty- 
m julej ŕ, eksajt, iri- 

DRET, skin, oppress, 

flay (skyii, opres, Hej). 
DREVÁREŇ, lumber- 
yard, wood shed (lam- 

br j ár d, viidsed). 
DREVENÝ, wooden 

(vudn). ■ 
DREVO', wood (vud). 
DREVO SLADKÉ, 

licorice (likoris). 
DRHNÚŤ, scour, scrub 

(skaut, skrab). 
DRIAPAT, tear. 

scratch, slit (tér, skreč, 

slit). 
DRIEČNY, pretty, 

strong (prety, strong). 
DRIEK, body, trunk 

(bady, frank ). 
DRIEMAŤ, slumber, 

take a nap (slambr, 

tejk c n e p). 
DRIEMOTA; slumber, 

nap (slambr j acp). DRIEŇ, cornel 

(khórnl). 
DROBCE (drúbeže), 

giblets (dziblets). 

DROBIŤ, break, crum- 
ble {brejk, krambl). 

DROBNOHĽAD, 
microscope ( majkro- 
skófi). 

DROBNÝ, small, little, 
minute (s má! i s mól, 
I i ti, min jut), 

DROZD, thrush, thros- 
tle (t kras, th r o si). 

DROŽDE (kvasnice), 
yeast {jíst, 1st). 

DROŽKA, cab (kheb). 

DRSNÝ, rough (raf). 

DRŽKY, maw,.tripe 
(má, trajp). 

DRTIŤ, crush, grind 
(kras, grajnd). 

DRÚBEŽ. poultry, 
fowls (póltri, f aids). 

DRUH (spoločník), fel- 
low, comrade í f clo, 
k ha m red )'. 

DRUH, kind, sort spe- 
cies (khajnd, sort, spí- 
sh). 

DRUHÝ, second, other 
(seknd, ad hr) i Družba 35 Duša DRUŽBA, bride's man 

t best man (brctjdz men, 
best men). 
DRUŽICA, bride's maid 

(brajds mejd). 
DRUŽINA, retinue 

» (ret y ml). 

DRU2IŤ SA, associate 
with (esóšiejt vidh). 

DRVOSTEP, wood- 
cleaver, wood-cutter 
(vitdklizr, vudkhatr). 

DRZÝ, bold, saucy, im- 
pertinent (bold, sási, 
importy nent), 

DRZOSŤ, insolence, im- 
pertinence ( insolens, 
impart ynens). 

DRZAT," hold, keep 
(hold, khýp). 

DUB, oak (Ok). 

DUBOVÝ, oaken 
(ókn). 

DUDEK, DUDOK, 
whoop, dunce ( hup, 
dans). 

DUDY, GAJDY, bag^ 
pipe (be g pa j p). 

DÚFAŤ, hope, trust 
(hop, trast), 

DÚHA, rainbow, Iris 
(rejnbó, ajris). DUCH, spirit, ghost, 
soul (spirit, góst, sól). 

DUCH SVÄTÝ, Holy 
Ghost (holi %óst). 

DUCHAPLNÝ, spirited 
(spirited). 

DUCHAPRÍTOM- 
NOSŤ, presence of 
mind (prezns av 
majnd). 

DUCHOVENSTVO, 
clergv (klordzi). 

DUCHOVNÝ, clergy- 
man, priest (klordzi- 
men, prist). 

DUKÁT, ducat (daket). 

DUMA, thought (that). 

DÚMAŤ, think, muse 
(thynk, mjiiz). 

DUNET, rumble 
(ram b I). 

DUPOT, stamping 
(stemping). 

DUSÍK, nitrogen 
(najtrodzen). 

DUSIŤ, smother, choke, 
suíTucatc (smadhr, 
č ók, safokejt), 

DUSNÝ, close, stiffling 
(klós, styňing). 

DUSA, soul, ghost; spi- 
rit (sól, góst, spirit). n. ilSCZ'HV 36 Dycháci DUŠEVNÝ, spiritual, 
mental (spiričuel, 

m entí). 

DUŠIČKY (deň duši- 
čiek), All-souis-day 
(ólsótedej). 

DUSIŤ SA, swear by 
his soul (svér ba j hyz 
sól). 

DUTINA, DUTOST, 
hollow, cavity (haló, 
kheviťy). 

DUTÝ/ hollow (haló). 

DÚVERA, DÔVERA, 
trust, confidence 
(trast, khanňdens). 

DÚVERČIVÝ, confid- 
ent (khanfident). 

DÚVERNÍK, trustee 
(t rast v). 

DÚVEŔNOST, confid- 
ence, intimacy (khan- 
ňdens, intymesi). 

DÚVERNÝ, trusty, in- 

• timate (t rasty, inty- 
met). 

DÚVEROVAŤ, trust, 
confide in (trast, khan- 
fajd in), 

DVA, DVAJA, DVE, 
two (tú). 

DVADSAŤ, twt 
(tventy). DVADSIATY, twen- 
tieth (tventy eth). 

DVANÁSŤ, twelve 
(tvelv). 

DVANÁSTY, 
twelfth (tvelfth). 

DVERE, door (dór). 

DVOJAKÝ, two kind 
(tú kliajnd). 

DVOJNÁSOBNÝ, 
double, twofold (dabl, 
tuf old). 

DVOJČA, twin (tvin). 

DVOJIŤ, double 
(dabl). 

DVOJSMYSEL, double 
meaning, ambiguity 
(dabl mínyng, embig- 
juity). 

DVOJSMYSELNÝ, 
ambiguous, equivocal 
(embigjues, ekvivokl). 

DVOJŽENSTVO, big- 
amv (bigemi). 

DVOR, yard, court 
í j ár d. khórt). 

DVORIŤ, court 
(khórt). 

DYCH, breath, respira- 
tion (breth, respi- 
re j s 

DÝCHACÍ, respirator} 
( rispajretori). Dvchat 5/ Falošník DÝCHAŤ, breathe, res- 
pire (brídh, rispajr). 

DÝCHAVICA, asthma 
(astma). 

DYCHTIŤ, strive, seek ! 

for (strajv, sik for). 
DYCHTIVÝ, eager, 

striving (ig?, strajv- \ 

ing). 
DÝKA, dagger, dirk 

(degr, dirk). 
DYM, smoke, vapor, 

fume (smókj vejpr, 

fjiim). 
DÝMAŤ, blow (bio). 
DÝMKA, pipe ipajp). 
DYM Nik, smokehole 

(smókhól) . 
DYŇA, melon (melon). 
DŽBÁN, pitcher, jug 

(pier, d5a°;). 
DŽBER ŽBER, tub, 

coop (tab, kimp). EBENOVÝ, ebony 

(ebony). 
ELEKTRICKÝ, 

electrical ( elektrikl) . 
ELEKTRIKA, 

electric (elektrík). 
ELEKTRINA, electri- citv (elektrisity) . 

EPIDEMICKÝ," NÁ- 
KAZLIVÝ, epidemic 
(epidemik). 

EPIŠTOLA, epistle 
(episl). 

ESO (túz), ace (ejs). 

EŠTE, still, yet (styl, 
iet). 

EVANGELIUM, 
gospel (%aspl). 

EVANJELICKÝ, 

evangelical , protestant 
(ivendželikl, pratest- 
o.nt). 

EVANJELIK, protest- 
ant (prat est ant). 

EXELENCIA, exelency 
(ekselensi). FABRIKA, TOVÄR- 

ŇA, factory, mill, 

works (fektori, mil, 

vbrks ) . 
FAJKA, pipe (pajp). 
FALOŠ, falsehood, 

falseness (fálshud, 

fálsnes) . 
FALOŠNÍK, falseman, 

deceiver (fälsmen, de- 

sivr). Falošný 38 Francúz FALOŠNÝ, false, trea- 
cherous, forged (fáls, 
tr c ceres, fórdšd). 

FALŠOVAŤ, falsify, 
adulterate, forge, 
counterfeit ( fálsifaj, 
edalterejt, fórdž, 
khanterfit). 

FANATICKÝ, fanatic 
(fenetyk). 

FANATISMUS, 

fanatism (fenetyzm). 

FA N TA S TA, imagina - 
tion, phantasy (ime- 
dáinejšn, f enté si), 

FANTAZOVAŤ, be de- 
lirious (bi dylirjcs). 

FARA, parish, parson- 
age (pen's, parson- 
edž). 

FARÁR, parson 
(pársn). 

FARIZEJ, pharisee 

(ferisí). 
FARNÍK, parishioner 

(perisonr). 
FARNÝ, parochial 

(perókhyel). 
FAZOLA, FIZULA, 

bean (bin). 
FEBRUÁR, February 

(februeri). FELČIAR (ránhojič), 
surgeon (s or din). 

FERŤĽCHA, ZÁSTE- 
RA, apron (ejprn). 

FIAKER, hack (hek). 

FIALKA, violet 
(vajolet). 

FIGA, fig '(fig). 

FIGÚRA, figure 
(ňgjur). 

FINANČNÝ, financial 
(fincnšl). 

FLAJvSTER, plaster 
(pľástr). 

FĽAK, spot, blot, stain 
(spat, bl at, stej n). 

FĽAŠA, bottle (bat!). 

FLAUTA, FLOTA, 
flute (flút). 

FLINTA, gun, musket 
(gan, masky t). 

FORMA, form (fórm). 

FORTIEĽ, trick, pluck 
(trik, plak). 

FRAJER, wooer, lover 
(vúer, lavr). 

FRAJERKA, sweet- 
heart (svíthárt). 

FRAK, dress-coat 
(dreskót). 

FRANCÚZ, French- 
man (frenčmen). 


Pro veil zs k o 39 Gyps FRANCÚZSKO, 

France {f r ens). 

FRANTIŠKÁN, Fran- 
ciscan friar (fr cast's- 
ken frajer). 

FUČ, gone (g on). 

FUJ, fie (f aj). 

FÚKAŤ, blow (bi ó). 

FÚRA, load (I ód). 

FUTRO, lining, case 
(lajňyng, khejs). 

FÚZY, mustache, 
whiskers (masteš, 
viskrz). GAJDOŠ, bag-piper 

(begpajpr). 
GAJDY, bag-pipe 

(b e g pa j p). 
GALANTNÝ, galant 

(gelent). 
GAŠTAN, chestnut 

(cestnat). 
GATE, drawers 

(dráerz). 

GENERÁL, general 

(dzenerl). 
GRAMATIKA, 

grammar (gremr). 
GRATULOVAŤ, con- gratulate ( khangret- 
júle j t). 

GROŠ, groat, groshen 
(grót, vróšn). 

GRUNT,' ground, real 
estate (graund, ríl eš- 
te jt). 

GRUNTOVNÄ KNI- 
HA, record of real 
estate (rekrd av rU 
estejt). 

GUĽA, ball, globe (bál, 
glob). 

GÚLAŤ, roll (ról). 

GUĽATÝ, round 
(raiind). 

GUĽKA, bullet (bidet). 

GUMA, gum, rubber 
(gam, rabr). 

GUSTO, gusto, taste 
(gasto, tejst). 

GYMNÁZIUM, ~ gym- 
nasium, college (dzim- 
n ejsiam , k halidz ) . 

GYMNASTICKÝ, 
gymnastical (dzimnes- 
tykl). 

GYMNASTIKA, gym- 
nastics (dzimnestyks). 

GYPS, gypsum, plaster 
of Paris (dzipsam, 
pla st r av pans). Habit 40 Hanebný H HABIT, cowl, gown 
(khaul, gaun). 

HÁČKOVAŤ, HEK- 

LOVAT, crotchet 

(krose j). 
HÁČOK, HÁK, hook, 

tack, clasp (huk, tek, 

kľásp). 
HAD, snake, serpent 

(snejk, sórpent). 
HÁDANKA, HÁDKA, 

puzzle, riddle (pazl, 

ridl). 
HÁDAŤ, guess, foretell 

(ges, fori el). 
HÁDAŤ SA, quarrell, 

dispute (kvarl, dys- 

pjut). 
HADRA, HANDRA, 

rag, tatter, shred (re g, 

tetr, sred). 
HÁDZAŤ, throw, cast, 

hurl (thró f khäst, 

h'ôrl). 
HANDRÁR, rag-picker 

(regpikr). 
HÁJ, grove, wood 

(gróv, vud). 
HÁJIŤ, defend, protect, 

(dyfend, protekt). HAJNÝ, rot w- ward 
(fareswárd). 

HÁK, hook (huk). 
HALUZ, branch, arm, 

twig (brenc, arm, 

trig). 
HAMBALOK, loft, 

roost (laft, rust). 
HAMIŠNÝ, false 

if óh). 
HAMOVAC, breakman 

(brejkmen). 
HAMOVACKA, 

brake (brejk). 
HAMOVAŤ, put down 

the brake, trig (put 

daiin dhy brejk, trig). 
HANA, blame, censure 

(blejm, senhir). 
HAŇBA, shame, dis- 
grace ( sej 711, dysgrejs) , 
HANBIŤ SA, 

be ashamed of (b% 

esejmd av). 
HANEBLIVÝ, bashful, 

modest (besful, mad- 

est). 
HANEBNOSŤ, infamy, 

baseness ( infemi, 

bejsnes). 
HANEBNÝ, base, vile 

(bejs, vajl). Hanobil 

HANOBIŤ, abuse, in- 
sult (ebjús, insalt). 

HANOPIS, libel 
(lajbl). 

HARFA, harp (hárp). 

HARINOK, herring 
(hering). 

HARMONIKA (ústna) 
harmonica (harma- 

HARMONIKA (ruč- 
ná), accordeon (ek- 

h or d y on). 
HÁROK, sheet (sít). 
HASIČ, fireman 

(f a jer men). 
HASIŤ, extinguish, put 

out (ekstyngvis, put 

aut). 
HASNÚŤ, burn low 

(bom ló). 
HASENÉ VÁPNO, 

slaked lime (slejkd 

la j m). 
HASTERIŤ, quarrel 

(kvár el). 

HAT, fence, dam 

(fens, dent). 
HÄTIŤ, confound, muss 

(khonfaund, mas). 
HATLANINA, medd- 

ley, muddle (medli, 

madl). 41 Hladina 

HÁVEĎ, rabble, mob 
(rebl, mab). 

HAVIAR, miner, dig- 
ger (majnr, dygr). 

HAVIARSTVO, 
mining (majnyng). 

HAVRAN, raven, crow 
(rejvn, kró). 

HAZARD, risk (risk). 

HEJNO, crowd, host, 
flock, bevy (kraud, 
host, ňak, bevi). 

HEMŽIŤ, crowd, swarm 
(kraud, svárm). 

HEREC, actor (ektr). 

HERECKÁ, actress 
(ektres). 

HESLO, watch-word, 
motto (vácvbrd, 
moto). 

HISTÓRIA, history 
(hystori). 

HLAD, hunger, famine 
(hangr, femin). 

HĽADAŤ, seek, look 
for, search (sík, luk 
fór, sore). 

HLADEŤ, look at, see, 
gaze, view (luk et, si, 
gejz, vju). 

HLADINA, level, sur- 
face (levl, sorfes). Hladit 4- Hmotný HLADIT , smoothen, 
polish (sin ú d h n. 
pal í s ) . 

HLADKÝ, smooth, 
sleek, (sni útli. slík). 

HLADOMOR, famine 
{f emiri). 

HLADOVAŤ, to be 
hungry, starve (tu bi 
hangri\ stan*). 

HLAHOL, sound 
mnd). 

HLAS, voice. sound, 
tone (vojs, sound, 
tón; volebný hlas, vote 
(vót). 

HLÁSAŤ, proclaim, an- 
nounce, preach I pro- 
klejm. enaitns, prtč). 

HLA S Lľ SA, avow, re- 
port i t; au. riport ). 

HLASITÝ, loud 
[laud). 

HLÁSKOVAŤ, spell 
{spel). 

HLÁSNIK, watchman 
(vácmen). 

HLASNÝ, loud (laud), 

HLASOVAŤ, vote 
(vót). 

HLAVA, head {hed). 

HLAVATÝ, head- 
strong { hédstrong HLÁVKA, head (hed). 

HLAVNÝ, chief, prin- 
cipal, main. capital 
(číf, prinsxpl, mejn, 
khepitl). 

HLBINA, depth 
(depth i. 

HLBOKÝ, deep (dýp). 

HLBŠÍ, deeper (dýpr). 

HLEX. mud, slime. 
ooze i mad j slajm, úz ). 

HLIXA. loam, clay 
(lom, Hej). 

HLÍSTA, worm, grub 
(v'árm, grab). 

HLTAŤ, swallow 
(sz'aló). 

HLTAVÝ, greed\-. ra- 
venous (gridy, reve- 
nes). 

HLUCHÝ, deaf (dýf). 

HLÚPAK, dunce, stu- 
pid fellow {dans, stu- 
pid f do). 

HLÚPSTVO, stupidity 
(stupidyty). 

HLÚPY/ stupid, dull 
(stupid, dal). 

HMOTA, matter, stuff, 
substance,, mass (mctr. 
staf. sabstíis, mäs) 

HMOTNÝ, material 
{ metýriel). 


Hmoždit 43 Hodinár HM02DJŤ, crush 

{kras). 
HMYZ, insects 

(insekts). 
HNÄCI, motive, driv- ing" (motyv, drap ing). 
HNANIE, driving, 

chase (drajving,- 

cejs). 
HNANÝ, driven 

(drivn). 
HNÁT, bone, shank, 

thigh (bón, šenk, 

t há j). 
HNAŤ, drive, move, 

chase, push (drajv, I 

in úľ, cejs, pus). 
HNEĎ, at once, imme- 
diately (eťvons, imí-> j 

d yeti i). 
HNEDÝ, brown 

(braun). 
HNEV, wrath, anger 

(vrátli, engr). 
HNEVAŤ, anger, make 

angry (engr, mejk en- \ 

gri). 
HNIDA, nit (nyt). 
HNIEZDO, nest (nest). 
HNILOBA, rotteness 

(ratenes). HNIŤ, rot, putrlty (rat, 
pjutrifaj). 

HNOJ, dung (dang). 

HNOJENIE, manuring, 
suppuration, ulcerate 
(menjúring, sap ju- 
re j š n, alserejsn). 

HXOJÍT, dung (dang). 

HNUSNÝ, loathsome, 
nauseous (lódhsam, 
násíes). 

HNÚŤ, move, stir 
(niúv, star). 

HNUTIE, motion, 
movement, stir (mósn, 
múvment, star). 

HOBLÍK, plane 
(plejny. 

HOBLINY, wood-shav- 
ings (vúdšejvingz) . 

HOBLOYAT, plane 
(plepi). 

HOD, tide, time, holi- 
day (tajd, tajní, hali- 
dej). 

HODEN, worthy 
(vôrdhy). 

HODINA (čas), hour 
(aur). 

HODINÁR, watchmak- 
er, clockmaker (vac- 
mejkr, klakmejkr). Hodinka 

HODINKA (kapesná), 
watch (vác). 

HODINY (stenové lebo 
stoj áce ) , clock ( klak ) . 

HODIŤ, throw, cast, 
flir.g (t hr ó, khäst, 
tting). 

HODLAŤ, intend, pur- 
pose (intend, pôrpos). 

HODNE, much, many, 
fitly (mac, meny, 
ňtly). 

HODNOSŤ, dignity, 
rank, office (dygnyty, 
renk, aňs). 

HODNOSTÁR, digni- 
tarv (dygnyteri). 

HODNOTA/ value, 
worth, price (veljú, 
vorth, prajs). 

HODNOVERNÝ; cre- 
dible, trustworthy, au- 
thentic (kredybl, trast- 
vôrdhy, átcnthyk). 

HODNÝ, fit, suitable, 
worth, worthy (fit, 
sútebl, vorth, vordJiy). 

HODOVAŤ, feast 

(DO- 
HODY, feast (fist). 

HOJIČ, surgeon 
(sôrdzn). 44 Honosiť 

HOJIŤ, heal, cure [hyl, 

k j Úľ). 

HOJ NOST, abundance, 

plenty (ebandens, 

plenty). 
HOJNÝ, abundant, rich, 

plentyful ( ebandent, 

rič, plenty f ul). 
HOLD, homage 

(haniedz). 
HOLDOVAŤ, do hom- 
age (du haniedz). 
HOLIČ, barber, shaver 

(bárbr, sej vr). 
HOLIŤ, shave (sejv). 
HOLUB, pigeon, dove 

(pidzn, dav). 
HOLUBNÍK, dove-cot 

(dav k hat). 
HOLÝ, bare, naked, 

bald (ber, nejked, 

báld). 
HON, hunt, chase 

(hant, cejs). 
HONEC, hunter 

(hantr). 
HONIŤ, drive, pursue, 

hunt, chase (drajv, 

parsjú, hant, cejs). 
HONOSIŤ, boast 

{bast). Hora 45 HORA, wood, mount, 
mountain (vúd, 
maant, mauntn). 

HORAL, highlander, 
mountaineer ( haj- 
lendr, mauntenýr). 

HORČICA, mustard 
(mastrd). 

HORE, up, upon (ap, 
apart). 

HOREKOVAŤ, wail, 
lament (vejl, lenient). 

HOREŤ. burn (born). I 

HORKOKREVNÝ, hot 
blooded (hatbladed). 

HORKÝ, bitter (bur). 

HORLIŤ, be zealous 
(bi zeles). 

HORLITEĽ, zealot 
(gelot). 

HORLIVÝ, zealous, ar- 
dent (zeles, ardent). 

HORNATÝ, mountain- 
ous (maantenes). 

HORNÍK, miner 
(majnr). 

HORÚCI, hot, burning, 
ardent (hat, bprnyng, 
ardent). 

HORÚČOSŤ, HORÚ- 
ČAVA, heat (MV). 

HORŠÍ, worse (vôrs). 

HORŠIŤ, make worse, Hostiť 

get worse (me j k vôrs, 
get vor s). 

HORÚCI, hot (hat). 

HOSPODA, tavern, ho- 
tel (tevrn, hotel). 

HOSPODÁR, farmer, 
host (f ár m r, hóst). 

HOSPODÁRIŤ, econo- 
mize, spare (ikhano- 
majz, s p ér). 

HOSPODÁRSKY, 
agricultural (egrikhal- 
cnrel) . 

HOSPODÁRSTVO, 
economy (ikhananii) . 

HOSPODIN, The Lord 
(dhy lord). 

HOST, guest, stranger, 
host (gest, strejndžr, 
hóst). 

HOSTEC, rheumatism 
(riímetyzm). 

HOSTIA, host (hóst). 

HOSTINA, feast, ban- 
quet (fist, benket). 

HOSTINEC, hotel, res- 
taurant (hotel, restó- 
rent). 

HOSTITEĽ, host 
(host). 

HOSTIŤ, accomodate, 
treat (ekhamodejt r 
trít). Hotovit 

HOTOVIŤ, prepare, 
make ready, manufac- 
ture (pri p čr, mejk 
redy, menjufekcr). 

HOTOVOSŤ, readi- 
ness, cash (redynes, 
kites). 

HOTOVÝ, ready, pre- 
pared, done (redy, 
pripérd, dan). 

HOVÄDO, beast, brute, 
cattle (bist, brut, 
khetl). 

HOVÄDZÍ, beef {bif). 

HOVET, indulge, 
spare (indaldž, s per). 

HOVORIŤ, talk, dis- 
curse, converse (ták i 
tók y dyskhórs, khan- 
vor s). 

HOVORŇA, parlor 
{pair). 

HRA, play, game, per- 
formance (pie j, gejm, 
prfórmens). 

HRABAŤ, scrape, rake 
(s kre j p, r ej k). 

HRABIVÝ, rapacious 
(repejses)'. 

HRÁČ, player (plejr). 

HRAČKA, plaything, 
toy, trifle (plejthyng, 
tó j, trajfl). 46 Hrbol 

HRAD, fort, castle 

(fort, khesl). 
HRADBA, bulwark, 

fence (bulvark, fens). 
HRADIŤ, fence, hedge 

(fens, hedž). 
HRACH, pea, peas, (pi, 

piz). 
HRAN, edge, corner, 

angle (edz, khórnr, 

en^l) . 
HRANATÝ, angular, 

edged (engjulr, edzd). 
HRANIE, playing 

(plejing). 
HRANICA, pile, bound- 
ary, limit, frontier 

(pajl, bannderi, limit, 

frantvr). 
HRANICIŤ, border 

(bórdr). 
HRAŤ, play, (pie j). 
HRÁDZ, dam, mole, 

bank (a em, mól, 

benk). 
HRB, hump, hunch 

(hamp, hanc). 
HRBATÝ, hunch- 
backed, hump-backed 

(hancbekd, hamp- . . 

bekd). 
HRBOL, knoll, knob 

(rial, nab). Hrcat 47 Hromobití* HRCAT, purl (pôrl). 
HRDINA, hero (hýro). 
HRDINKA, heroine 

(hýroin i heroin). 
HRĎLICA. turtle-dove 

(tórtldav). 
HRDLO, throat, gorge, 

gullet (thrót, górdš, 

galet). 
HRDLO VAT, strangle 

(str dig I). 
HRDÝ, proud, haughty 

(prand, haty). 
HRDZA, rust (rast). 
HRDZAVÝ, rusty 

(rasty). 
HREBEŇ, comb, ridge, 

crest (khóm, rid č, 

krest ) 
HREBÍK (klinec), 

nail, (nejl). 
HREŠIŤ, swear, curse 

(svér, khôrs). 
HRIAŤ, warm, heat 

(vár m, hýt). 
HRÍB. mushroom 

(masrúm). 
HRIECH, sin (sin). 
HRIEŠNIK, sinner 

(sinr). 
HRIEŠNY, sinful 

(sinful). 
HRIVA, mane (mejn). HRIVNA, mark, talent 

(mark, telení). 
HRMEŤ, thunder 

(thandr). 
HRMENIE, thunder. 

rumbling (thandr, 

rambling). 
HRMOT, noise, bustle, 

clatter ( no j z, basl, 

kletr). 
HRNČIAR, potter 

(pair). 
HRNEC, pot (pat). 
HRNÚŤ, sweep, gather, 

scrape (svíp, gädhr, 

škrejp). 
HROB, grave, tomb 

(grejv, turn). 
HROBÁR. grave-dig- 
ger (grejvdygr). 
HROM, thunder 

(thandr), 
HROMADA, heap, pile, 

crowd (hyp, pajl, 

kra lid). 
HROMADIŤ, heap, pile 

up (hyp, pa i J ap). 
HROMADNÝ, in heaps. 

cummulative (in hyps, 

kjumjulejtyv). 
HROMOBITIE, thun- 
derstorm (thandr- 

stórm). Hromosvod 4 8 Humor HROMOSVOD, light- 
ning rod, conductor 

(lajtnyng rad, khon- 

daktr). C 
HROZBA, threat, men- 
ace (thret, menes). 
HROZIŤ, threaten, 

menace (thretn, 

menes). 
HROZNO, grape 

(grejp). 
HROZNÝ, terrible, 

shocking (teribl, šak- 

yng). 
HRSŤ, handful 

(hendful). 
HRTAN, throat, gorge 

(thrót, górdz). 
HRUĎ, chest, breast 

(č est, brest). 
HRUDA, lump, clod of 

clav {lamp, klad av 

kle j). 
HRUŠKA, pear (pér). 
HRÚZA, awe, dread, 

terror, horror, fright, 

fear, amazement (á, 

drcd, teror, haror, 

frajt, fir, emezment). 
HRÚZOVLÁDA, 

reign of terror (re pi 

av teror). 
HRYZENIE, gnawing, biting (náing, bajt- 

yng). 
HRÝZŤ, gnaw, bite, 

gripe (ná, bajt, grajp) 
HUBA, mushroom, fun- 
gus, sponge (masriim, 

fangas, spandz). 
HUBIŤ, destroy, mar, 

ruin, spoil (dy stroj, 

mar, ri'ijn, spojl). 
HUČAŤ, roar, bluster, 

rush (rór, blastr, raš). 
HUDBA, music 

(mjitzik). 
HUDOBNÝ, musical 

(mjiizikl). 
HUDOBNÍK, musician 

(mjitzisn). 
HUP, troop, crowd, 

swarm (trup, kraud, 

svárm). 
HÚFNE, in troops (in 

tn'ipz). 
HÚFNY, en masse, in 

masses (än mäs, in 

m'dsiz). 
HÚKAŤ, . whoop, howl 

(hup, haul). 
HULÁKAŤ, cry, shout, 

howl (kraj, sant, 

haul). 
HUMNO, barn (bárn). 
HUMOR, humor Humorista 49 Chatrný (hjiímr). 
HUMORISTA, humor- 
ist (hjúmorist) . 
HUS, goose (gúz). 
HUSÁR, hussar 

(hazár). 
HÚSENICA, caterpillar 

(khetrpilr) . 
HUSLE, violin, fiddle 

(vajolin, údi). 
HUSTÝ, thick, dense 

(thy k, dens). 
HÚŠŤ HÚŠTINA, 

thicket (thy k e t). 
HUTA, smelting house, 

foundry (sin cl ty ng 

haus, faundri). 
HÚ2EV, osier (ózr). 
HÚŽEVNATÝ, tough, 

tenacious (taf, tenej- 

ses) . 
HVIEZDA, star (star). 
HVIEZDÁRSTVO, 

astronomy ( estrano- 

mi). 
HVÍZDAŤ, whistle 

(hvisl). 
HÝBAŤ, move (miw). 
H YBKÝ, pliant, flexible 

(plajent, fleksibl). 
HYENA, hyena 

(hajinä). 
HÝKAT, bray (brej). HYMNA, hvmn (/rym). 
HYNÚŤ, perish 

(peris). 
HYZDIŤ, disfigure 
(dysňgjur). 

CH 

CHABEC, coward 

(khauard). 
CHÁBNUŤ, slacken 

(slekn). 
CHABOSŤ, cowardice 

(khauardys). 
CHABÝ, flabby, soft 

(nebi, saft). 
CHALUPA, hut, shan 

ty, cot (hat, senty, 

khat). 
CHÁPAŤ, understand, 

conceive, seize, catch 

(andrstend, khonsiv, 

sis, khec). 
CHASA, domestics, 

young people (domes- 

tyks, j an g pi pi). 
CHASNÍK, fellow, lad 

(feló. led). 
CHATRČ, hut, cot (hat, 

khat). 
CHATRNÝ, poor, 

shaby, paltry (pur, 

sebi, paltri). Chcef 

CHCET, want, wish, 

desire (vant, vis, dy- 

sajr). 
CHLADIŤ, cool 

(khúl). 
CHLADNÝ, cool, chilly 

(khúl čili). 
CHLADNOKRVNÝ, 

cool-blooded, calm, 

phlegmatic ( khulblad- 

ed, khátn'j ňegmatyk). 
CHLADNÚŤ, get cool 

(get khúl). 
CHLÁDOK, cool place 

(kind plejs). 
CHLAP. man. fellow 

(men, f el ó). 
CHLAPEC, boy, lad, 

vouth (boj j led, júth). 
CHLIEB, bread (bred). 
CHLIEV, stall, stable 

(stál, stejbl). 
CHLIPNÝ, lewd, leche- 
rous (hid, le ceres). 
CHLP, hair, shag (her, 

s eg). 
CHLÚBA. boast, praise 

(bóst. pre j s). 
CHLÚBIŤ SA, boast, 

brag (bóst, br e g). 
CHMEĽ, hops (hapB). 
CHMÁRA, cloud 

(klaud). 50 Chováme CHMÚRNY, cloudy, 

black, dark ( klaud \\ 

blek, dark). 
CHOD, walk, gait, pass- 
age (vak, gejt, 

p'ásidz). 
CHODBA, corridor, 

passage ( kharidór, 

päsidz). 
CHODIŤ, walk, go 

(vak, gó). 
, CHODNÍK, path, walk 

(path, vák). 
CHOCHOL, plume, 

tuft (plum. taft). 
CHOLERA, cholera 

(khalerä). 
CHOMÚT, hame, horse 

collar (hejm, hórs- 

khalr). 
CHOPIŤ, grasp, seize 

(gräsp, sĺz). 
CHORĽAVÝ, sickly 

(sikli). 
CHOROBA, sickness, 

illness, ailment (sik- 

nes, Unes, ejlment). 
CHORÝ, sick, ill (sik, 

il). 
CHOV, breed (brtd). 
CHOVANEC, foster-, 

son, inmate (fastrsan, 

inmejt). Chovať Si C hu m e líca CHOVAŤ, keep, breed, 
raise, nurse, tend 
(khýp, bríd, rejz, 
nôrs, tend). 

CHOVAŤ SA, behave, 
conduct (bihejv, 
khandakt). 

CHRABRÝ, brave, va- 
liant, gallant (brejv, 
veljent, gelent). • 

CHRADNÚŤ, decay, 
sink, die away {dyke j , 
sink, dá j eve j). 

CHRÁM, church, tem- 
ple, cathedral (core, 
tempi, khethýdrel). 

CHRÁNIŤ, shelter, pro- 
tect, defend, shield 
(šeltr, protekt, dyfend, 

Slid). 

t CHRÁŇ, BOZE, God 
forbid (gad forbid). 
CHRÁPAŤ, snore, 
snort (snor, snort). 
CHRAPĽAVÝ, hoarse, 
rattling (Mrs, rett- 
ing). 
CHRAPOT, rattling, 
snoring (retting, snor- 
ing). 
CHRÁSTIE, brush- 

wood (brašvúd). 
CHRBÁT, back (bek). CHREN, horse-radish 
(hórs-redys). 

CHRESTIC, rattle- 
snake (rettsnejk). 

CHRLIŤ, throw up, 
belch (thro ap, belc). 

CHROBÁK, chafer, 
bug, mite (cejfr, bag, 
majt). 

CHROMÝ, lame 
(lejm). 

CHRÚST, beetle, may- 
bug (bitl, mejbag). 

CHTIVÝ, desirous 
(dyzajres); 

CHUDÁK, CHUDE- 
RA, poor fellow, poor 
devil (púr feló, pur 
devl). 

CHUDOBA, poverty, 
want (pavrtv, vant). 

CHUDOBINEC, poor- 
house (púrhaus). 

CHUDOBNÝ, poor, 
needy (púr, nýdy). 

CHUDÝ, lean, meager, 
thin, slender (lýn, 
migr, thyn, slendr). 

CHUMEÚCA, whirl- 
wind, drifting of snow 
(Iworlvind, drifting av 
sno). Chut 

CHUT, taste, flavor 
{tej st, flejvr). 

CHUTNANIE, appe- 
tite, tasting (eptajt, 
tejstyng). 

CHUTNÝ, tasty, tastful 
{tej sty, tejstful). 

CHVÁLA, praise, laud, 
fame (prcjz, lad, 
fejm). 

CHVÁLIŤ, praise, laud, 
extol, exalt (prejz, läd, 
ekstól, egzált). 

CHVÄLITEBNÝ, 
praiseworthy {prejz- 
vor thy). 

CHVÁLOSPEV, 
hvmn (hym). 

CHVASTAŤ, boast, 
bluster {bóst, blastr). 

CHVEŤ, shake, shiver, 
tremble (šejk, sivr, 
trembl). 

CHVÍĽA, while, mo- 
ment {hvájl, mo- 
ment). 

CHVOST, tail {tejl). 

CHYBA, fault, mistake, 
error, defect {fált i 
fólt, misie jk, or or, dy- 
fekt). 

CHYBET, missing, 
want, fail (mismg, 52 Chyža 

vant, fejl). 

CHYBIT, err, be mis- 
taken, make a mistake 
{or, bi mistejkn, mejk 
e mist e j k). 

CHYBIT NIECO, miss 
(mis). 

CHYBNÝ, wrong, faul- 
ty , defective (rang, 
f alty, dyfektyv). 

CHYBOVAŤ, be short 
of (bi sort av). 

CHÝLIT, incline, bend, 
bow (inklajn, bend, 
ban). 

CHYSTAŤ, prepare, 
make ready, (pri per, 
mejk redy). 

CHYSTAŤ SA, get 
ready, prepare (get 
redy, pri p ér). 

CHYTAŤ, CHYTIŤ, 
catch, seize, grasp 
(khec, sĺz, %räsp). 

CHYTĽAVÝ, catching, 
contagious ( khecing, 
khontejdžes). 

CHYTRÁK, cunning 
man, smart fellow 
(khanyng men, smart 
feló). 

CHYTRÝ, swift (svift). 

CHYZA, room {rum). 53 I I, and, also, too, even 
(end, also, tú, ívn). 

ICH, them (dhem). 

ÍCH, their, theirs (dhcr, 
dhérz). 

IHLA, needle (nýdl). 

ILICNATÝ LEb, pine- 
wood (pajnvud). 

IKRA, srawn, roe 
(span, r ó). 

IM, them (dhem). 

INÁČ, otherway, other- 
wise (adhrvej, adhr- 
vajz). 

INAKŠÍ, different 
(dyferent). 

INDE, elswhere, some- 
where else (elshvcr, 
samhvér els). 

INDIAN, INDIÁN- 
SKY, Indian (indyen). 

INOKEDY, at other 
time (et adhr fa j m). 

INOVEREC, dissenter 
(dysentr). 

INTERES, ÚROKY, 
interest (intrest). 

INÝ, another (enadhr). 

ISKRA, spark, flake 
{spark, flejk). Jačmeň 

ISKRIACI, sparkling 

(sparkling) . 
ISKRIŤ, sparkle 

(spár k I). 
1ST, go, walk (gó, vaky. 
ISTE, ISTO, certainly, 

surely (sortnli, súrli). 
ISTINA, capital, stock, 

fund (khepitl, stak, 

fand). 
ISTIT, affirm, assert 

(ef'ôrm, e sort). 
ISTOTA, certainty, 

surety, safety (sortnty, 

si'irty, sejfty). 
ISTOTNE, certainly, 

positively, surely 

(sortnli, pasityvli, 

súrli). 
ISTÝ, certain, sure, safe, 

firm, trusty (sort n , súr, 

sejf, form, frosty). 
IZBA, room, chamber 

(rum, cejmbr). JA, I («/). 

JABLKO, apple (epl) 
JABLOŇ, apple tree 

(epl tri). 
JAČMEX, barley 

(bárli). Jadrný 

JADRXÝ, solid, sub- 

stancial, (sa I id, sab- 

stenšiel). 
JADRO, kernel, seed, 

stone (khôrnl, síd, 

ston). 
JAHŇA, lamb (lem). 
JAHODA, straw-berry 

(stráberí). 
JAK, if (if). 
JAEO, AKO, how, as, 

like (hati, as, lajk). 
JAEOSI, somewhat, 

somehow (samhvat, 

samhau). 
J AKOSŤ, quality (kva- 
lity, kvality), 
JAKÝ, AKÝ, what, 

what like, what sort 

(hvát, hvát lajk, hvát 

sort). 
JAKÝKOĽVEK, BÁR 

JAKÝ, whatever 

(hvátevr). 
JAKÝSI, certain 

(sortu). 
JALOVEC, juniper 

(džúnypr). 
JALOVCOVÄ PÁ- 

LENKA (borovička), 

gin (džin). 
JALOVICA, heifer 

(hcfr). 54 Jasný 

JALOVÝ, barren, ste- 
rile (b em, steril). 
JAMA, pit, whole, ditch 

(pit, hál, dye). 
JAMKA, dimple 

(dympl). 
JANUÁR, January 

(dzenjiieri). 
JARMIŤ, voke (jók). 
JARMO, yoke (jók). 
JAR, JARO, spring 

(spring). 
JARÝ, youthful, fresh 

(júthfid, f res). 
JÁSAT, rejoice 

(ridzójs). 
JASKYŇA, cave 

(khejv). 
JASLE, crib, manger 

(krib, mejndzr). 
JASNEŤ, JASNIT, 

clear (Mr). 
JASNO, light, clearness 

(lajt, klirnes). 
JASNO (dasno), gum 

(gam). 
JASNOSŤ, clearness, 

highness (klirnes, 

Jiájnes). 
JASNÝ, clear, bright, 

light (klir, brajt, 

lajt). Jasot J D Jed u ódu c h r JASOT, shouting, exul- 
tation (šäutyng, egz- 
i ilt e j hi). 

JASTRAB, hawk 
{hák}. 

JAŠTERICA, lizard 
(W). 

JATKA, slaughter 
house, stock yards 
(slátrhaus, stak'járds). 

JATRA, PEČENÁ, 
liver (livr). 

JAYIŠTE, stage,, scene 
(sŕejdí, sin). 

JAVIŤ, show, manifest 
(šó, meny f est). 

JAVO, publicity 
(pablisity) . 

TAZDEC. rider (rajdr). 

JAZDECTVO, cavalry 
(khevelri). 

1AZDIT, ride (rajd). 

JAZERO, lake (lejk). 

JAZVEC, badger 
(bedzr). 

JAZYK, tongue, langu- 
age (tan v, lengvič). 

JE, is (h). 

JED, poison (pójzn) ; 

HNEV. anger (en gr). 
JEDÁL ís A, dining room 

(dajnyng rum). 
JEDEN, one {von). i JEDENÁSŤ, eleven 

(ilevn). 
JEDENÁSTY, 

eleventh (ilevnth). 
JEDENIE, eating ' 

(ítyng). 
JEDINÁCOK, only 

child (only ča/Id). 
JEDINE, only, solely. 

merely (only. soli, 

mirli). 
JEDINÝ, only, single 

(only, singl). 
JEDLA, fir-tree 

(fortri). 
JEDLO, meal food, 

dish (mil, f úd, dyš). 
JEDNAKÝ, one, same, 

of one sort (von, sejni, 

av von sort). 
JEDNAŤ, act. do. deal, 

treat, hire, settle ( ekt, 

d íi, dýl, t r it. ha jr. 

setl). 
JEDNAKO, equally 

(íkvoli). 
JEDNANIE, action, 

(cksn). 
JEDNATEĽ, agent, 

commissioner ( ejdhit, 

kJwinisonr). 
JEDNODUCHÝ, 

simple (simpl). Jednohlasn 56 Kačka JEDNOHLASNÝ, una- 
nimous (junenymes). 
JEDNORODENÝ, 

only begotten (only 
bigatn). 
JEDNOSTAJNÝ, 

equal, steady {ikvl, 
stedy). 

JEDNOSTRANNÝ, 

one-sided vonsajded). 

JEDNOTA, unity, 
union (junyty, jun- 
jen). 

JEDNOTIT, unite 
(junajt). 

JEDNOTLIVEC, indi- 
vidual (indxvidzuel), 

JEDNOTLIVÝ, single, 
individual (singl, in- 
dyvidzuel). 

JEDNOTNÝ, uniform 
(junyfórm). 

JEDNOTVÁRNY, uni- 
form (junyfórm). 

JEDOVATÝ, poison- 
ous, venomous (pój- 
znes, venom e s). 

JEHO, his (hyz). 

JEJ, her, hers (hor, 
hôr z). 

JELEÍí, deer, stag 
(d\r, ste g). 

JELENIE PAROHY, antlers (entlrz). 
JELITO, blood-sausage 

(bladsasidz). 
JEMNÝ, fine, soft, ten- 
der, mild (fajn, saft, 

ŕendr, majld). 
JEMNOCITNÝ, 

delicate (deliket). 
JEMU, him (hym). 
JU, her (hôr). 
JUBILEJNÝ, jubilar 

(dzubiír). 
JUBILEUM, jubilee 

(dzúbilí). 
TUH, south (sauth). 
JÚLI, JULY (džuláj). 
JUNÁK, brave man 

(brejv men). 
JÚNI, June (dzún). 
JUŽNÝ, southern 

(sadhrn). K to- 
tó- K, KU, to, unto, 
wards (tu, autu, 
várdz i tórdz). 

KABÁT, coat (khót). 

KACÍR, heretic 
(heretyk). 

KACÍRSTVO, heresy 
(heresi). 

KAČKA, duck (dak). Kaď i 

KAĎ, KAĎA, vat, tun 

(vet, tan). 
KADER, SV1TOK, 

curl, ringlet of hair 

(khorl, ringlet av 

her) . 
KADERAVÝ, curly- 

. haired ( khólihérd) . 
KADIŤ, fume, fumigate 

(fjiim, fjumigejt). 
KADIDLO, frankin- 
cense (frenkynsens) . 
KADITELNICÄ, cen- 
ser, incensory (sensr, 

insensori) . 
KAHANEC, lamp 

(temp). 
KACHLE, tile (fa/7). 
KAJÚCI, penitent 

(peny tent). 
KAJÚCNIK, penitent 

(peny tent) . 
KAJÚCNOSŤ, 

penitence (penytens). 
KAL, mud, mire, dirt 

(mad, majr, dort). 
KALIŤ, muddy, dim 

(mady, dym). 
KALAMÁR, ink-stand 

(inkstend) . 
KALENDÁR, calender, 

almanac ( khelendr, 

álmenek). Kanafas 

KALICH, chalice 

(celts). 
KALÍ ŠOK, small glass 

(smál gläs). 
KALNÝ, muddy, dim, 

thick (mady, dym, 

thy k). 
KALU2A, pool, puddle, 

slough (pill, padl, 

slaa). 
KAM, where, what way, 

whither (hvér, hvat 

vej, hvidhr). 
KAMARÁD, comrade, 

fellow (khamred, 

feló). 
KAMASLA, shoe (sú). 
KAMEŇ, stone, rock 

(ston, rak). 
KAMENEŤ, petrify 

(pet ríf a j). 
KAMENNÝ, stony 

(stony). 
KAMEŇOLOM, stone- 

quarry (ston kvári). 
KAMEŇOVAŤ, 

to stone (tu ston). 
KAMSI, somewhere 

(samhvér). 
KAMZÍK, chamois 

(sem ó j i semi). 
KANAFAS, canvass 

(khenves). Kanál 

KANÁL, canal, channel, 
sewer (khenel, cení, 
s júr). 

KANCELLÁRIA, 
office (aňs). 

KANDIDÁT, candidate 
(khendydejt). 

KANEC/ boar (bór). 

KANÓN, cannon, gun 
(kherión, gan). 

KANONIK, canon 
(khenon). 

KANTÁR, bridle 
(brajdl). 

KÁNTOR, school-mas- 
ter, music-teacher 
( skúlmästr, mjuzik- 
týčr). 

KAPACKA (triper), 
o-onorrhea ( ganoriä). 

KAPAŤ, die. (daj). 

KAPELA, orchestra, 
band (órcesŕrä, bend). 

KAPELNÍK, leader 
(lídr). 

KAPESNÝ, VACKO- 
VÝ, pocket (paket). 

KAPITÁL, capital 
(khepitl). 

KAPITALISTA, capi- 
talist (khepitelist). 

KAPITÁN, captain 
{kheptn). rS Karta 

KAPITOLA, chapter 

(Čeptr). 
KAPKA (kvapka), 

drop, drip (drop, 

drip). 
KAPLÁN, chaplain 

( ceplen). 
KAPLNKA, chapel 

(čepn. 
KAPNÚT, KVAPNÚŤ, 

drop (drop). 
KAPOR, carp (khárp). 
KAPRÁL, corporal 

{khórporel) . 
KAPSA, pocket, pouch. 

scrip (paket, pouč. 

škri p). 
KAPUSTA, cabbage. 

colewort ( kh ebidš, 

khólvôrt). 
KÁRAŤ, chastise, pun- 
ish, reprove, rebuke, 

repri man d . ( cesta js, 

panyš, riprúv, ribjúk, 

reprimand). 
KARAVÁNA, caravan 

(khereven). 
KARDINÁL, cardinal 

(khárdynl). 
KARFIOL, cauliflower 

(kháliflaur) . 
KARTA, card (k hard). Kartác 59 

KARTÁČ, KEFA, 
brush (bras). 

KARTÚN, cotton, cali- 
co (khatn, kheliko). 

KASA, treasure, cash, 
safe (trezur, khes, 
sejf). 

KASÁRŇA, barracks 
(bereks). 

KASIER, POKLAD- 
NÍK, treasurer (tre- 
asurer). 

KASTA, cast (khäst). 

KASTRÓL, casserol, 
pan (khäserol, pen). 

KAŠA, pap, porridge 
(pep, paridz). 

KAŠEĽ, cough (kháf). 

KAŠĽAŤ, cough 
(kháf). 

KAT, hangman, execu- 
tioner (hengmen, ekze- 
k j ú š oner). 

KATAR, catarrh 
(khetar). 

KATECHIZMUS, cat- 
echism (khetekhyzm). 

KATOVAT, torment, 
torture (torment, tór- 
cur). 

KAUČUK, Indian rub- 
ber (indyenrabr). K KÁVA, coffee (khati). 

KAVIAREŇ, café, 
coff e-house ( khafč, 
khaňhatis) . 

KAVKA, rook, jack- 
daw (rúk, dzekdav). 

KAZ, flaw, destroyer 
(M, dystrojer). 

KAZATEĽ, preacher 
(prtcr). 

KAZATEĽNA, pulpit 
(pat pit). 

KÁZAŤ, preach, make 
a sermon (pric, me j k 
a s or m on). 

KÁZAŤ (rozkázať nie- 
komu), order, com- 
mand (órdr, khó- 
mänd). 

KÁZEŇ, sermon 

(sôrmon). 
KAZIŤ, spoil, destroy, 

mar, ruin, waste 

(spójl, dy stroj, mar, 

rújn, vejst). 
KAŽDODENNÝ, 

every day, daily (evri- 

dej, dejli). 
KAŽDÝ, every, each 

(evri, íc). 
KDE, where (hvér). Kdekoľvek 60 Klb KDEKOĽVEK, BÄR 

KDE, anywhere, 

wherever ( enyhvér, 

hvér evr). 
KDESI, somewhere 

(samhvér). 
KDEŽTO, where, 

while {hvér, hvajl). 
KEBY, if, in case {if, 

in kejs). 
KEĎ, when, as (hven, 

äs). 
KEDY. when (hven). 
KEDYSI, sometimes 

(samtajms). 
KEFA, brush (bras). 
KEFOVAŤ, brush 

(bras). 
KEL, keal (khýl). 
KER, bush, shrub (bus, 

srab). 
KLACOK, club, stick 

(kláb, styk). 
KĽAČAŤ,* kneel (n ý!). 
KLADA, log. block 

(tag, blak). 
KLADIVO, hammer, 

clapper, mallet (hemr, 

kíepr. metéf). 
KLAM, cheat, deceit, 

fraud (cit, d e sít, 

f rád). 
KLAMÁR, cheat, de- ceiver {cit, dysívr). 

KLAMAŤ, cheat, de- 
ceive, delude (cti, dy- 

sív, dylúd). 
KLAŇAŤ, bow, bend 

(ban, bend) ; BOHU 

SA KLAŇAŤ, wor- 

šip (v or ši p). 
KLANIE, tilting 

(tyltyng). 
KLAPKA, flap, key, 

stop (fle p, k h v, sta p). 
KLARINET, clarinet 

(klarinet). 
KLAS, ear (Ír). 
KLÁSŤ, lay, put, plače, 

set (lej, put, plejs, 

set). 
KLÁŠTOR, convent, 

monastery (khanvent, 

nianesteri). 
KLAŤ, pierce, split 

(pírs, split). 
KLÁTIT, shake, swing, 

stagger (šejk, sviň g, 

stegr). 
KLAVÍR, piano 

(pieno). 
KLAJSTER, paste 

ipejst). 
KLB, joint, hip 

(džójnt, hyp). Klbasa 

KLBÁSA, sausage 
(sásidš). 

KLBKO, ball (ból). 
KLEBETA, gossip 
(gasip). 

KLEBETIŤ, gossip 

(g asi p). 
KLEJ, GLEJ, glue, 

putty {glit, putty). 
KLENBA, vault {váh). 
KLEPANIE SRDCA, 

palpitation of the heart 

(p el pit e j in av dhy 

hart). 
KLEPAŤ, KLOPAŤ, 

beat, knock, strike, tap 
_(bít. nak, štrajk, tep). 
KLEPETOrclaw (klá). 
KLERIK, clergyman 

(klôrdšimen). 
KLESAŤ, falter, totter, 

sink, decline (fáltr, 

tat r, sink, dyilajn). 
KLESLÝ, sunken, fal- 
len (sankn, fain). 
KLESNÚŤ, sink, falter 

(sink, fáltr). 
KLIAŤ, KLNÚŤ, 

curse, swear (khbrs, 

sv ér) . 

KLIATBA, curse, ban 
{khôrs, ben). 61 Klsacka 

KLIETKA, cage 
(khejds). 

KLIESNIŤ, clear 

(klir), 
KLIEŠTE, tick, tike, 

nippers, pincers (tyk, 

tajk, nyprs, pinsrz). 
KLÍN, wedge, coin, bolt, 

peg, pin (vedz, khójn, 

bólt, peg, pin). 
KLINEC, nail (nejl). 
KLOBÁSA, sausage 

(sásidš). 
KLOBUČNÍK, hatter 

(het r). 
KLOBÚK, hat (het). 
KLONIT, bend, bow, 

incline (bend, ban, 

inklajn). 
KLOPEC (pasc), trap 

(trep). 
KLOPOT. trouble, toil 

(trab!, iójl). 
KĽÚČ, key (khy), 
KĽUČKA, knob, han- 
dle, crank (nab, hendl, 

krenk). 
KLUDIŤ, put away 

(put evej). 
KLUH, glue (ghi). 
KLZAČKA, slide 

(slajd). Klzat 62 

KLZAT 7 slip, slide, 
glide, skate (slip, 
slajd^glajd, skejt): 

KLZKÝ, slippery 
(sliperi). 

KLYSTÍR, syringe, 
clyster, injection (si- 
rinds, klajster, in- 
džeksn ) . 

KMEN, race, tribe, stem 
(rejs, trajb, stem), 

K MIX, cumin 
(khamin). 

KMÍNKA, cumin-bran- 
dy (khaminbrendy) . 

KŇAZ, clergyman, 
priest ( klordžimen, 
prist). 

KŇAŽNÁ, princess 
( primes). 

KŇAŽSTVO, clergy 
(kiôrdéf). 

KNIEŽA, prince 
(priiis). 

KNIHA, KNIŽKA, 
book (buk). 

KNIHOVŇA, library 
(la j brer i). 

KNIHVEDÚCI, book- 
keeper (bukhýpr). 

KNÔT, wick, clot, lunt, 
fuse (vik, klat, lant, 
fjúz). Kolár 

KOBEREC, carpet 
(khárpet). 

KOBYLA, mare, dam 
(mér, de m). 

KOBYLKA, grass-hop- 
per, locust (gräshapr, 
lókast). 

KOCKA, die, cube (daj, 
k j lib). 

KOCÚR, male-cat 
(mejikhet). 

KOČIAR, coach, carri- 
age ( k h ó č, k h eridz ) . 

KOČIŠ, driver, coach- 
man (drajvr, khóc- 
men). 

KOČOVNÍK, nomád 
(named). 

KOHÚT, cock, rooster 
(khak, rňster). 

KOJIŤ, still, suckle, 
nurse (styl, sold, 
nors). 

KOKS coke (khók). 

KÔL,stick, pole (styk, 
pól). 

KOLÄG, cake (khejk). 

KOĽAJ, track, route, 
rut (trek, rant, rut). 

KOĽAJNICA, rail 
(rejl). 

KOLÁR, < wheel-wright 
(hvttrajt). Kolba KOLBA, butt (bat). 

KOLEČKO, wheel, ring 
( hvíl, ring). 

KOLEGA, colleague, 
fellow (kholtg, f do). 

KOLENO, kr.ee (ný). 

KOLESO, wheel 
(hvíl). 

KOLIBRIK, humming- 
bird ( ha min ^bord) . 

KOLIKA, colic 
(klwhk). 

KOLÍSAŤ, swing, rock 
(sving, rak). 

KOLÍSKA, cradle 
(kre Jill). 

KOĽKO, how many 
(liau meny). 

KOĽKÝ, KOĽKATY. 
what size, what date, 
how bis', which of the 
number (hvat saj,':, 
hvat deit, hau &/\ r , I 
hvtc at) dhy namor). 

KOLMÝ, perpendicular, 
vertical (perpendy- 
kjulr, vortykl). 

KOLO, circle (sorkl). 

KOLOFONIA, rosin, 
colophony (rasin, 
khalofónv). 

KOLOMAZ, grease 
(grig). 63 Končina 

KOLOVAŤ, circulate 
(sôrkjulejt). 

KOLOVRAT, spinning- 
wheel ( spinynghvíl) . 

KOMÉDIA, show. 
comedy (šó, khame- 
dx). 

KOMEDIANT, come- 
dian, acrobat (kJwmi- 
dien, ekrobet). 

KOMÉTA, comet 
(khamet). 

KOMICKÝ, comical 
(khamikl). 

KOMIN, chimney 
(cimny). 

KOMISÁR. commis- 
sary (khamiseri). 

KOMORA, chamber, 
(cejmbr). 

KOMORNÍK, valet 
(velet). 

KOMPAS, compas 
(khampes) . 

KÔŇ, horse (hórs). 

KONAŤ, do, perform. 
(dá, perform). 

KONCERT, concert 
(khansrt). 

KONČENIE, ending 
(endyng). 

KONČINA, end, region 
(end, rídžn). Končiť 

KONČIŤ, end, finish, 

sto^ (end, finys, stap). 
KONČITÝ, pointed 

(pójnted). 
KONEC, KONIEC, 

end, finis, conclusion 

(end, fajnys, khon- 

klúžn). 
KONEČNE, at last, 

finally (et last, fajn- 

eli) . 
KONEČNÝ, final, last, 

(fa j nl, last), 
KONGRESS, congress 

(khangres). 
KONOPA, hemp 

(hemp). 
KONOPNÝ, hempen 

(hempn). 
KONTRAKT, contract, 

agreement (khantrekt, 

egriment). 
KONVALINA, lily of 

the valley (Hli av dhy 

rely). 
KOPA, heap (hyp). 
KOPAŤ, dig, hoe, kick 

(dyg, hó, khyk). 
KOPEC, hill, hillock 

(hyl, hylok). 
KOPIA, ~copy (khapi). 
KOPIA, PÍKA, spear, 64 K or if 

lance, pike (spiv, lens, 
pajk). 

KOPNÚŤ, kick (khyk). 

KOPOR, dill (dyl). 

KOPRIVA, ŽIHĽA- 
VA, nettle (netl). 

KOPYTO, hoof (húf) : 
OBUVNÍCKE KO- 
PYTO, last (last). 

KÔRA, bark, rintí, crust, 
shell (bark, rapid, 
krast, sel). 

KORÁB, ship, barge 
(sip, bárdž). 

KORAL, coral (kharel). 

KORBÁČ, 

whip, scourge (hvip, 
skordz). 

KORBÁCOVAT, 

whip, scourge (hvip, 
skordz). 

KOREŇ, root, radix 
(rut, redyks). 

KORENIE, spice, pep- 
per (spajs, pepr). 

KORISŤ, booty, prey, 
prize (biity, prej, 
prajz). 

KORISTIŤ, size, cap- 
ture (sĺz, khepcur). 

KORIŤ, humiliate, 
adore (hjumUjejt, 
e d ór). Kormidelník 65 Koza KORMIDELNÍK, 
helsman, steersman 
( helzmen, stýrzmen ) . 

KORMIDLO, helm, 
rudder {helm, radr). 

KORMÚTIŤ, grieve 
(grív), 

KOROTVA, partridge 
(pártridž). 

KORUNA, crown 
(kraun). 

KORUNOVANIE, 
KORUNÁCIA, coro- 
nation ( kharonejsn ) . 

KORUNOVAŤ, 
crown (kraun). 

KORYTO, trough, 
groove, gutter (tróf, 
grítv, gat r). 

KOSA, scythe (sajth). 

KOSÄK, sickle (sikl). 

KOSIŤ, mow, cut (mó, 
khat). 

KOSŤ, bone (bón). 

KOSTÍK, phosphor 
(fasfor). 

KÔSTKA, bone (bón). 

KOSTLIVEC, skeleton 
(skeletn). 

KOSTRA, skeleton 
(skeletn). 

KÔŠ, basket (basket). KOŠATÝ, shady 

(sejdy). 
KOŠEĽA, shirt (sort). 
KOŠTOVAŤ, cost 

(k host). 
KOTIŤ, upset (apset); 

RODIŤ ZVIERATÁ, 

kitten (khyten). 
KOTLÁR, tinker, boil- 
er-maker (tynkr, bój- 

Irmejkr). 
KOTLINA, basin 

(bejsn). 
KOTOL, kettle, boiler, 

cauldron (khetl, bójlr, 

kháldron). 
KOTRBA, head, pate 

(héd. pejt). 
KOTVA, anchor 

(enkr). 
KOTVIŤ, anchor 

(enkr). 
KOV, metal (metl). 
KOVÁČ, blacksmith 

(bleksmith). 
KOVAŤ, forge, ham- 
mer (fórd z, hemr) . ; 

KONE KOVAŤ, 

shoe (sú). 
KOVOVÝ, metallic 

(met el i k). 
KOZA, goat (gót). Kozák 

KOZÁK, mushroom 
(mašrúm) ; ruský vo- 
jak, cossack (khasek). 

KÔZOL, KOZEL, 
buck, he-goat ( bak, 
hýgót). 

KOŽA, skin (skyn). 

KOŽELUH, GARBI- 
AR, tanner (tenr). 

KOŽENÝ, leathern 
(ledhm). 

KOŽKA, small skin, 
membrane (smál skyn, 
membrejn). 

KRÁČAŤ, walk, step 
(vók, step). 

KRÁDEŽ, theft, larce- 
ny, (theft, lárseny). 

KRÁDXÚT, steal 
(stý!). 

KRAJ. country, edge, 
border (khantri, edz, 
b or d r). 

KRAJAN, country-man 
(khantrimen). 

KRÁJAŤ, cut. slice 
(khat. slajs). 

KRATCÍR. tailor 
(tejlr). 

KRAJEC, slice (slajs). 

KRAJINA, country, re- 
gion, state (khantri, 
rídžn, stojí). 66 K rát l f KRAJINSKÝ, state 
(stejt). 

KRAJNÝ, extreme 
(ekstrím). 

KRAJNOSŤ, extremity 
(ekstrímity). 

KRÁĽ, king (khyng). 

KRÁLEYIČ, prince ' 
(prins). 

KRÁLIK, rabbit 
(rebit). 

KRÁĽOVNÁ, queen 
(kvín). 

KRAĽOVAŤ, reign, 
rule (reju. rul). 

KRÁĽOVSKÝ, roval 
(roje!). 

KRÁĽOVSTVO, king- 
dom (khyngdoni). 

KRÁM, store (stór). 

KRÁSA, beauty 
(b juty). 

KRÁSNY, beautiful. 
fine, handsome (b ju- 
ty f ul, fajn, hensam). 

KRASOPIS, penman- 
ship (penmenšip). 

KRÁSŤ. steal, sneak 
(štýl, mýk). 

KRÁSLIŤ, beautify 
(b juty f á j). 

KRÁTIŤ, shorten 
(sortu). Krátky 6 7 Krk 


KRÁTKY, short, brief 


KRIČAŤ, yell, bawl 


(sort, bríf). 


shout, cry (j el, bál, 


KRÁTKOZRAKÝ, 


saut, kraj). 


short-sighted (sort- 


KRIEDA, chalk (čók). 


saj ted). 


KRIESIŤ, resuscitate 


KRATOCHVÍĽA, 


(rizasitejt). 


pastime (p e sta j m ) . 


KRIK, cry, bawl, yell 


KRAVA, cow (khau). 


(kraj } bál, jel). 


KRB, hearth, fire-place 


KRIKLÚÍsľ, bawler 


(hárth, fajrplejs). 


(bálr). 


KRČ, cramp, spasm 


KRIŠTÁĽ, crystal 


(krém p, spezm). 


(kristl). 


KRČIŤ, crook, bend 


KRIVDA, wrong, in- 


(krúky bend). 


justice (rongy ihdšas- 


KRČMA, hotel, saloon, 


tys). 


inn (hotel, selún, in). 


KRIVDIŤ, wrong, in- 


KRČMÁR, saloon-keep- 


jure (rongy indzr). 


er (selúnkhýpr) . 


KŔIVIŤ, bend, crook 


KREHKÝ, fragile 


(bend, krúk). 


(fredzil). 


KRIVÝ, crooked 


KREMEŇ, flint (Hint). 


(krúked). 


KRESAŤ, whet, cut 


KRÍŽ, cross (kras). 


(kvety k hat). 


KRIŽIAK, crusader 


KRESLENIE, drawing 


(krusejdr) ; loď, cru- 


(drain g). 


iser (kruzr). 


KRESLIŤ, draw (drá), 


KRIŽOVACKA, cross- 


KRESŤAN, christian 


ing (k rasing). 


(kriscen). 


KRIŽOVAŤ, cross 


KRESŤANSTVO, 


(kras); niekoho, cru- 


Christianity, Christen- 


cify (kritsifáj). 


dom (kriscienity, kri- 


KRK, neck, throat (nek, 


sudom), 


tjirót). Krkciľcc 68 Ktokoľvek KRKAVEC, raven 
(rejvn). 

KRMIT, feed (fid). 
KROČIŤ, step (step). 
KROJ, fashion (f esu). 
KROK, step, pace 

(step, pejs). 
KROKODYL, crocodile 

(krakodajl). 
KROM, KRÉM, be- 
sides, aside (bisajdz, 

e sa j d). 
KRONIKA, chronicle 

(kranykl). 
KROPÁC, sprinkle 

(sprhikl). 
KROPIŤ, sprinkle 

(spr'uikl). 
KROTIŤ, tame, restrain 

(tej m, ristrejn). 
KROTKÝ, tame 

(t e j m). 
KROV, roof (rúf). 
KRST, baptism, christ- 
ening (beptyzm, kris- 

nyng). 
KRSTIŤ, baptize, 

christen (beptajz, 

krisn). 
KRUH, circle (sorkl). 
KRUPICA. íarina 

(feríiiä). KRUPOBITIE, hail- 
storm (hejlstórm). 

KRUŠNÝ, hard (hard). 

KRÚTIŤ, twist, turn 
(tvist, tom). 

KRUTOSŤ, cruelty, 
fierceness (krúelty, 
f ír sne s). 

KRUTÝ, fierce, rigor- 
ous (firs, r i gores). 

KRUŽIDLO, cutter 
(khatr). 

KRÚŽIŤ, circle (sorkl). 

KRV, blood (Mad). 

KRVÁCAŤ, bleed 
(blíd). 

KRVAVÝ, bloody 
(blady). 

KRVELACNÝ, KRVE- 
ŽÍŽNIVÝ, bloodthirs- 
ty (bladthôrsty). 

KŔVEPRELATIE, 
bloodshed ( bladsed ) . 

KRVOTOK, hemorrh- 
age (hem or e d z). 

KRÝDLO, wing 
(ring). 

KRYPTA, vault (vált). 

KRYT, cover, deck 
(khavr, dek). 

KTO, who (hú). 

KTOKOĽVEK, 
whoever (húevr). Ktorý 

KTORÝ, which, who 

(hvič> hú). 
KU, to, towards {tu 3 

tovar d z). 
KUČERAVÝ, locky, 

curly, {laky, khôrli). 
KUFOR, trunk 

(t rank). 
KUCHÁR, KUCHÁR- 
KA, cook (kluik). 
KUCHYŇA, kitchen 

(khyčn). 
KUJON, rascal (räskl). 
KUKUČKA, cuckoo 

(khukú). 
KUKLIŤ, mask(mesk)- 
KUKURICA, corn, 

maize (kliórn, mcjz). 
KULHAT, limp, halt 

{limp, halt). 
KUĽHAVÝ, lame 

(l e j ju). 
KUNA, marten 

{mart n). 
KÚPAŤ, bathe 

(bejdh). 
KUPČIŤ, deal, trade 

(dýl, trejd). 
KUPEC, dealer, mer- 
chant, trader (dýler, 

morcnt, trejdr). 
KUPECKÝ, mercantile' 69 Kúzelník 

commercial (morkn- 

tajl, kh cm or si). 
KUPECTYO, trade, 

commerce (trejd, kha- 

niors). 
KÚPEĽ, bath (bath). 
KÚPELŇA, bath-room 

(bäthrúm). 
KÚPIŤ, KUPOVAŤ, 

buy, purchase (báj, 

p or c e s). 
KURA, hen (hen). 
KURAC, KURÁK, 

smoker (smókr). 
KURIE OKO, corn 

(khórn). 
KÚRIŤ, smoke, fume 

(sni ók, f júni). 
KUS, piece, chunk (pis, 

čank). 
KÚSAŤ, bite, chew, 

• sting (bajt, cú, styng). 
KÚSOK, bit {bit). 
KÚT, corner, nook, 

(khómr, núk). 
KUŤ, KOVAŤ, forge 

(fórdz); koňa, shoe 

(sú). 
KUTAŤ, open, look for 

(opn, Ink for). 
KÚZELNÍK, magician 

(niedčišn). Kúzlit 

K L Z L T Ť s c o n j u ľc 

(khandšur). 
KÚZLO, magic, charm 

{tn eel či k, cár m). 
KVADRÁT, ŠTVO- 

ROC, square (skvér). 
KVAPKA, drop (drap). 
KVAPKAŤ, drop 

(drap), 
KVAS, leaven, ferment 

(levn ) fôrment). 
KVASIŤ, leaven, raise, 

ferment (levn, re j z, 

fôrment); OTEKAÍ, 

HNOJIŤ, suppurate 

(sapjurejt). 
KVASNICE, yeast (jíst 

aj 1st). 
KVET, bloom, blossom, 

flower (blúm, hlasom , 

ňaur). 
KVETINA, flower 

(ňaur). 
KVIETNIK, flower-pot 

(ňaur pat). 
KVIČAŤ, squeal 

(skvíl). 
KVÍLENIE, lamenta- 
tion (lementejsn). 
KVÍLIŤ, lament, wail 

(I e men t, vejl). JQ Kývať 

KVITANCIA, receipt 
(risít). 

KVITOVAŤ, receipt 

( risít ) , 
KÝ, who, which (háj 

Iwic). 
KÝCEL, hip (hyp). 
KYDAŤ, throw, heap, 

cast (thró, hýp, khäst)- 
KÝCHAŤ, sneeze 

(sny s). 
KYJ, club (klab). 
KYNÚŤ, rise (rajz) ; 

rukou kývnuť, wink 

( vin k) ; hlavou kýv- 
nuť, nod (nad). 
KYPET, boil up, run 

over (bóji ap, ran 

óvr). 
KYPRÝ, fresh, mellow 

(f res, m el ó). 
KYSELINA, acid 

(e si d). 
KYSNÚŤ, grow sour 

(gro saur). 
KYT, putty, cement 

(pat\, siment). 
KYTKA, bouquet 

(bnkhej). 
KÝVAŤ, shake, nod, 

wink(ityŕ, nad, znnk). Lab iíd LABUĎ, swan (sván). 
LABUŽNÝ, lickerish 

(likens). 

LACNO, LACNÝ 
(tuní), cheap (cíp). 

LACNOTA, bargain 
(bár g u). 

LAČNÝ, hungry 
(hangri). 

ĽAD, íce (ajs). 

ĽADOVÝ, icy (ojsi). 

ĽADVINA (okrutka), 
kidney ( khydny). 

ĽAHKO, lightly, easily 
(lajtli, bili). ' 

ĽAHKOMYSEĽNÝ, 
thoughtless, wanton 
(the tics , i á n t on). 

ĽAHKOVERNÝ, cre- 
dulous ( kredjides) . 

ĽAHKÝ, light, easy 
(lajt, tzi). 

ĽAHNÚŤ, lie down 
(taj dann). 

ĽAHOSTAJNÝ, care- 
less (kherles). 

LAHODIŤ, flatter 
(fietr). 

LAHODNÝ, flattering, 
sweet {ňetring, svit). yi Latum 

LAHÔDKA, delicacy 

(delikesi). 
LAK, varnish (várnys \ . 
LÄKAT, tempt, decoy, 

bait (tempt, dykhój, 

bejt). 
LAKOMEC, miser, nig- 
gard (ma jar, nygrd). 
LAKOMSTVO, greed, 

avarice (grid, evens). 
LAKOMÝ, greedy, mi- 

zerlv (gridy, majsrli). 
LAKOVAŤ, varnish 

(vámyš). 
ĽALIJA, lilv (lili). 
LÁMAŤ, break (brejk). 
LAMPA, lamp (lem p). 
LAN, flax (fleks). 
LANO, cable (khejbl). 
LAPAŤ, catch, trap, 

snatch (khec, t rep, 

Slice). 
LASICA, mink, weasel 

(mink, rid). 
LÁSKA, love, affection 

(lav, efeksn). 
LÁSKAVOSŤ, favor, 

kindness (jcjvr, 

kajndnes). 
LASTOVIČKA, 

swallow (svaló). 
LATINA, LATINSKÝ, 

latin (Ictxu). Látka 72 

LATKA, stuff, material, 

matter (staf, metýriel, 

met r). 
LÁVA, lava (läva). 
LAVICA, LÁVKA, 

bench, bank {bene, 

benk). 
ĽAVNÝ, cheap, low 

(cíp, 16). 
ĽAVÝ, left (left). 
LEBO, or (or). 
LEDVA, scarcely 

(skérsli). 
LEJAK, rainstorm 

(rejnstárm). 
LEKÁR, doctor, physi- 
cian (daktr, ňzisn). 
LEKÄRŇA, drug-store 

(dragster). 
LEKÁRNIK, druggist 

(dragist). 
LEKÁRSKY, medical 

(medykl). 
LEKVÁR, jelly (dieli). 
LEN, only, but, solely, 

merely (ónli, bat, solli, 

mirli). 
LENIVOSŤ, laziness 

(lej dnes). 
LENIVÝ, lazy, idle 

(lejr.i, ajdl). 
LENOCH, idler 

(ajdlr). Leštidlo 

LENOSIŤ, be indie 

(bt ajdl). 
LEP, paste (pejst). 
LEPIŤ, paste, glue, post 

(pejst, glú, post). 
LEPŠÍ, better (betr). 
LEPŠIŤ, to better, im- 
prove (tu betr, im- 

prňv). 
LEPTAŤ, corrode, etch 

(k h or ód, ec). 
LEPTAVÝ, corrosive, 

caustic (khorósiv, 

khástyk). 
LES, wood, forest (vitd, 

far est). 
LESÍK, grove (gróv). 
j LESK, glitter, splendor 

(glitr, splendr). 
j LESKLÝ, glittering 

(glitering). 
LESKNÚŤ SA, glitter, 

shine (glitr, sajn). 
LESNÍK, forester 

(farestr). 
LEST, LSTIVOSŤ, 

trick, ruse, craft (trik, 

r lis, kreft). 
LEŠENIE, scaffold 

(skefold). 
LEŠTIDLO, LEŠTIŤ, 

polish (pališ). Letný 

LETNÝ, summerlike 

(samrlajk). 
LETO, summer (samr). 
LETOVAŤ, solder 

(said r). 
LEV, Hon (la j on). 
LEŽ, but (DO- 
LEŽAŤ, lie (la j). 
LHÁR, liar (lajr). 
LHOTA, term (t arm). 
LIAŤ, pour (pór); liať 

kov, cast (khäst). 
LIATINA, cast-iron 

(khäst-ajm) . 
LÍCO, cheek, face (čík, 

fejs). 
LICITÁCIA, auction 

(áksn). 
LÍCIŤ, describe 

(dyskrajb) . 
LIEČIŤ, heal, cure, treat 

(hýl, k júr, trít). 
LIEH, alcohol 

(elkohol). 
LIEHOVINA, liquor 

(likr). 
LIESKA, hazel-bush 

(hejdbuš). 
LIESKOVÝ ORECH, 

hazel-nut (hejzlnat). 
LIETAŤ, fly (fláj). 
LICHOTIŤ, flatter 

(ňetr). 73 Lokef 

| LICHÝ, fals, empty 

(fóls, empty). 
, I LÍNIA, Hne (lajn). 
' LINIÁL, ruler (rúlr). 
LIPA, linden-tree 

(lindntrí). 
LIPNÚŤ, stick (styk). 
LIST, letter (letr) ; list 

rastliny, leaf (líf). 
LISTINA, document 

(dakjument). 
LISTONOŠ, letter-car- 
rier (letrkherjer). 
LIŠAJ, tetter (tctr). 
LÍŠIŤ SA, differ from 

(dyfr f ram). 
LÍŠKA, fox (faks). 
LITÁNIE, litany 

(liteny). 
LITERA, letter (letr). 
LÍZAŤ, liek (lik). 
LNÚŤ, stick, adhere, 

cling (styk, edhýr, 

k ling). 
LOĎ, ship, vessel, boat 

(sip, v e si, bót). 
LOĎNICA, ship-yard 

(si p jar d). 
LOĎSTVO, fleet, ma- 
rine (flit, merín). 
LOJ, tallow (telo). 
LOKEŤ, LAKEŤ, ell, 

elbow (el, elbó). L o in if 

LOMIŤ, break (brejk). 
LOMOZ, noise (nójz). 
LONO, lap (lep); ma- 
terské lono, womb 

(vinu). 
LOPATA, showel 

(šavl). 
LOPATKA, shoulder 

(šóldr). 
LOSOVAŤ, draw lots 

(d r á laŕs). 
LOTOR, villian, rascal, 

scoundrel (vílen, reskl, 

skaundrel), 
LOTROVSTVO, villa- 

ny (viíeny). 
LOV, hunt, chase (hant, 

cejs). 
LOVEC, hunter 

(hantr). 
LOŽ, lie (lá j). 
LOŽISKO, LEŽISKO, 

bed (bed). 
LSTIVOSŤ, cunning 

(khanyng). 
ĽSTIVÝ, cunning, sly 

(khanyng, si á j). 
ĽÚBAŤ^ kiss (khys). 
ĽÚBEZNÝ, lovely, 

sweet (lavli, svit). 
ĽÚBIŤ, love, like (lav, 

lajk). 74 Lúpaf ĽÚBIŤ SA. please 

, (plis). 
ĽUBY, dear, beloved 

(dvr, belaved). 
LUCIFER, old-devil 

(old de-id). 
LÚČ, ray (rej). 
LÚČBA, chemistry 

(khemistri). 
LÚČENIE, parting 

(pártyng). 
LÚČIŤ SA, part, take 

leave (párt, tejk Kv). 
LÚČIŤ, seperate 

(scpercjt). 
ĽUD, people (pipl). 
ĽUDIA, people, folks, 

men (pipl , fóks, men). 
ĽUDOMILNOSŤ, phi- 
lanthropy (filentrofi) . 
ĽUDOŽRÚT, cannibal 

(khenybl). 
ĽUDSKOSŤ, humanity 

(hi amenity). 
ĽUDSKÝ, human 

(h j am en). 
ĽUDSTVO, mankind 

(menkajnd). 
LUH, Ive (laj). 
LUH AT, lie (láj). 
LÚKA, medow (medó). 
LÚPAT, peel, husk, 

shell (pil, hask, sel). Lúpež 

LÚPEŽ, robbery 
(raberi). 

LÚPEŽNÍK, robber, 
highway-man (rabr, 
ha j vej men). 

LÚPIT, LÚPEŽIŤ, rob, 
plunder (rab, plandr). 

LÚSEAT, crack (krek). 

LUTERÁN, Lutheran 
(lú t her en). 

ĽÚTO, to be sorry (tu 
bi .mri). 

ĽÚTOSŤ, grief, sorrow 
(grif, saró). 

ĽÚTOSTIVÝ, sorrow- 
ful (saró ful). 

ĽUTOVANIE, regret 
(rigret). 

ĽUTOVAŤ, pity (pity); 
niečo, regret, be sorry 
for (rigret, bi sari 
for). 

LÚTY, ferocious 
(f erases). 

LUZA, mob (mab). 

LÚ2KO, bed (bed). 

LYSINA, blaze, bald- 
ness (blejz, baldnes). 

LYSÝ, bald (bald). 

LÝTKO, calf (khäf). 

LYŽICA, LYŽKA, 
spoon (spun) . 75 Majster 

LYŽIČKA, tea-spoon 

(t ý spim). 
LŽIVÝ, lying, false 

(lajing, f ó Is). 

M MA (mňa), me (mi). 

MACOCHA, step-moth- 
er (stepmadhr). 

MACOŠKA, pansy 
(pänzi). 

MÁČAŤ, wet, dip, soak 
(vet, dyp, só k). 

MAD, honey (hany). 

MAGNET, magnet 
(megnet). 

MACH (mech), moss 
(mas). 

MÁJ, May (mej). 

MAJÁK, light-house 
(lajthaus). 

MAJETNÝ, wealthy 
(velthy). 

MAJETOK, property, 
estate (praprty, 
est e j t). 

MAJOR, major 
(mejdžr). 

MAJORÁNOK, marjo- 
ram ( márdžorem ) . 

MAJSTER, master, 
boss (mästr, bas). Mak ■r. Manšekivo MAK, poppy (papi). 
MAKAVY, plain 

{plejn). 
MÄKKÝ, soft, tender 

(sáft i soft, tendr). 
MÄKNÚŤ, soften 

(sóftn). 
MAKARÓNY, macca- 

roni (mekeróny). 
MAĽBA, painting 

(pejntyng). 
MALIČKOSŤ, small 

matter, trifle (smôl 

metr, ŕrajfl). 
MALIČKÝ, very small, 

puny (veri smôl, 

p júny). 
MALICHERNÝ, 

paltry (páltri). 
MALÍCOK, little finger 

(7/7/ fingr). 
MALIAR, painter 

(pejntr). 
MALINA, raspberry 

(räsberi). 
MÁLO, little, few (Utl, 

f j ú)- 
MÁLOKEDY, rarely, 

seldom (rérli, seldm). 
MALOLETÝ, under 

age (andr ejdž). 
MALOMOCENSTVO, 

leprosy (leprosi). MALOMOCNÝ, impo- 
tent {impotent). 

MAĽOVAŤ, paint 
(pejnt). 

MAĽOVANÝ, painted 

(p e jnted). 

MALTA, mortar 
(môrtr). 

MALÝ, small, little 
(smál i smôl, Utl). 

MAM, deceit (d y sít). 

MÁMIŤ, deceive, hum- 
bug (dysív, hambag). 

MAMĽAS, blockhead 
(blakhčd). 

MAMOXA, mammon 
(mernou). 

MANDĽA, almond 
(ämnd) ; mandle v 
krku, tonsils (tansilz). 

MANNA, manna 
(mena). 

MANŽEL, husband, 
consort (hazbnd, 
khansort). 

MANŽELKA, wife, 
spouse (z'ajf, spauz). 

MANŽELSKÝ, matri- 
monial (metrimónyel)' 

MANŽELSTVO, 

matrimony, marriage 
(metrimany, meridž). Mapa 77 Mazlat sa MAPA, map, chart 

(me p, č art). 
MARAST, marsh 

(márš). 
MAREC, March 

(márč). 
MARIŤ, spoil, waste 

(spoji, vejst). 
MÁRNE, vainly 

(vejnli). 
MÁRNIŤ, squander, 

waste (skvándr, 

vejst). 
MÁRNIVOSŤ, 

vanity (venyty). 
MÁRNIVÝ, vain, 

wasteful (vej n, vejst- 

ful). 
MÁRNOSŤ, vanity 

(venyty). 
MÁRNY, vain, idle, 

useless (vej n, a j dl, 

júzles). 
MARS, march (márč). 
MARŠAL, marshal 

(máršl). 
MÁRY, bier (bír). 
MÄSIAR, butcher 

(bucr). 
MASKA, mask (mesk). 
MASLO, butter (batr). 
MÄSO, meat, flesh 

(m it, ties). MAST, grease, salve 

(grís, sáv). 
MASTIŤ, grease 

(grís). 
MASTNÝ, fat, greasy 

(jet, grísi). 
MAŠINA, machine 

(mesin). 
MAŠKARA, mask 

(ruesk). 
MASLA, necktie, sash 

(nektáj, s e s). 
MAŠTAĽ, stable 

(ste j bi). 
MAŤ, MATKA, 

mother (madhr). 
MAŤ, VLASTNIŤ, 

have, posses, own 

(hev, paže s, ón). 
MATERČINA, mother- 
tongue (madhrtang). 
MATERNÍK, womb' 

(vúm). 
MÁTOHA 

(hab zabi in), 
MATRAC, MADRAS, 

mattress (metres). 
MATRIKA, list, roll 

(list, ról). 
MAZAŤ, smear, daub, 

rub (šnúr, dáb, rab), 
MAZLAÍ SA, pet 

(per). hob-goblin Mdloba 

MDLOBA, faintness, fit 

(fejntnes, ňt). 
MEČ, sword (svórd). 
MEĎ, copper (khapr). 
MEDALIA, MEDAJ- 

LION, medal (medi), 
MEDENÝ, copper 

(khapr). 
MEDVEĎ, bear (ber). 
MEDZA, balk, limit 

(bák, limit). 
MEDZERA, gap, 

breach (gáp, bríč). 
MEDZI, between 

( bi t vín ) . 
MEDZITÝM, in the 

meantime (in dhy 

mint a j m). 
MECH, bag, pauch 

(beg pane). 
MECH, moss (mas). 

MECHIER, MECHÚR 
bladder (bledr). 

MECHY, bellows 
(belós i belas). 

MELCINA, shallow 
(seló). 

MENA, currency 
(kharnsi). 

MENEJ, less (les). 
MENINY, name's-day 
(nejmsdej): 78 Mesfan 

MENIŤ, change, alter, 
vary (cejndz, áltr, 
vejri) . 

MENO, name, reputa- 
tion (nejm, re p ju- 
te jsn). 

MENOVAŤ, call, name 
(khál, nejm). 

MENOVITÝ, named, 
nominal (nejmd, na- 
minl). 

MENŠÍ, smaller 
(smálr). 

MENŠINA, minority 
(minarity) . 

MENŠIT, lessen (lesn). 

MERANIE, measuring 
(me hiring). 

MERAŤ, measure 
(mehtr). 

MESAČNÝ, monthly 
(m an i hli). 

MESIAC, moon 

(mún) ; čas (30 dní), 
month (manth). 

MESTO, city, town 
(sit y, taun). 

MEŠEC, purse, money- 
bag (pôrs, m ony b eg). 

MEŠKAŤ, delay 
(dylej). 

MEŠŤAN, citizen 
(sityzn). Mešťanosta 79 Milio n MEŠŤANOSTA, 

mayor (mér i méjr). 
MEŠÍANSKÝ, civic ' 

(sivik). 
METAŤ, throw, (thró). 
METELICA, 

snow-storm, blizzard 

(snóstórm, blisrd). 
METLA, broom 

(brum). 
MHLA, fog, mist (fag, 

1111st ") 
MHLISTÝ, foggy 

(fag*)- 

MI (mne), me, to me 

(mi, tu mi). 

MIENIT, mean, intend 

(mín, intend). 
MIENKA, opinion 

{0 pin j en). 
MIER, peace (pis). 
MIERA, measure, rate 

(mezur, reft). 
MIERIŤ, aim (ejm); 

smierif, conciliate, re- 
concile (khonsiliejt, 

rckhonsajl). 
MIERNIT, moderate, 

calm (maderejt, 

khám). 
MIERNY, moderate, 

temperate (maderejt, 

temperet). MIEROMILOVNÝ, 

peaceable (pisebl). 
MIESIT (válať), knead 

(nýd). 
MIESTNOSŤ, place, 

locality (plejs, lake- 

lity). 
MIESTNY, local, fit 

(lókl, fit). 
MIESTO, place (plejs). 
MIESTO (pod), vice 

(vajs); miestokráľ, 

viceroy (vajsrój). 
MIEŠANINA, mixture 

(mikscur). 
MIEŠANÝ, mixed 

(miksd). 
MIEŠAŤ, mix, turn, 

stir (miks, torn, star). 
MIHALNICA, eye-lash 

(á j las). 
MIHAŤ, flit, dart (Wit, 

d art). 
MILÁCOK, darling 

(darling). 
MILENEC, lover, 

sweetheart (lavr, svit* 

hart). 
MILENKA, sweetheart 

(suit hart). 
MILIÓN, million 

(mil j on). Milosrdenstvo 80 Mlčanlivosť MILOSRDENSTVO, 
mercy, charity (môrsi, 
čarity). 

MILOSRDNÝ, merci- 
ful, charitable (m'órsi- 
ful, cäritebl). 

MILOSŤ, grace, mercy, 
pardon (grejs, m or si, 
párdn). 

MILOSTIVÝ, gracious 
(grejšas). 

MILOSTNÝ, lovely 
(lavli); milostný po- 
mer, courtship (khórt- 
šip). 

MILOVAŤ, love (tav). 

MILÝ, dear, beloved, 
agreeable, pleasing 
(dýr, b Hav d } egríebl, 
plízing). 

MIMO, beside, aside, 
over, past (bisajd, . 
e saj d, óvr, päst). 

MIMOCHODOM, by 
the wav(&a; dhv vej). 

MIMORIADNY,' extra- 
ordinary ( eksirárdy- 
neri) ; special (spešl). 

MIMOVOĽNÝ, invo- 
luntary (invalanteri) . 

MÍNA, mine (majn). 

MINCA, coin (khójn). MINCOVNA, mint 

{mint). 
MINISTER, minister 

(minystr). 
MINIŠTRANT, altar- 

boy (áltrbój). 
MINULOSŤ, the past 

(dhv päst). 
MINULÝ, past (past). 
MINÚTA, minute 

(minyt). 
MINÚŤ, pass, miss, 

spend (päs, mis, 

spend). 
MISA, dish (dys). 
MLÁĎA, young ' 

(jang). 
MLÁDENEC, MLA- 
DÍK, youth, young 

man, bachelor (júth, 

jail g men, beclr). 
MLÁDEŽ, vouth 

(júth). 
MLADNÚŤ, grow 

young ( %ró jang). 
MLADOSŤ, vouth' 

(júth). 
MLADÝ, young 

(jang). ' 
MLÁTIŤ, thresh, pound 

(thres, paund). 
MLČANLIVOSŤ, 

silent (sajient). 

Mlčanlivý 

MLČANLIVÝ, silent, 

discreet (sa j lent, 

dyskrít). 
MLČAŤ, be silent, keep 

still, shut up (bi saj- 

lent, khýp styl, sat 

ap). 
MLČKY, silently 

(sajlentli). 
MLEŤ, mill, grind {mil, 

grajnd). 
MLETIE, milling, 

grinding (miling, 

grajndyng). 
MLIEČNY, milky 

(milky). 
MLIEKÁR, milkman 

(milkmen). 
MLIEKÁRŇA, dairy 

(dejri). 
MLIEKO, milk (milk). 
MLSAT, nibble (nybl). 
MLSNÝ, lickerish 

(likris). 
MLUVA, speech, lang- 
uage, tongue (spíc, 

lengvič, tang). 
MLUVIT (hovoriť, hu- 

toriť), speak, talk 

(spík } ták). 
MLUVNICA, grammar 

(gremr). 81 Moč MLUVNIČNÝ, gram- 

matical (gremetykl) . 
MLYN, mill (mil). 
MLYNÁR, miller 

(milr). 
MŇA, me (mi). 
MNE, me, to me (mi, 

tit mi). 
MNÍCH, monk, friar 

(mank, frajer). 
MNÍŠKA, nun (nan). 
MNOHO, much, many 

(mač, meny). 
MNOHONÁSOBNÝ, 

manyfold (meny f old). 
MNOHOŽENSTVO. 

polygamy (poligemi) . 
MNOHÝ, numerous, 

many a (númeras, 

meny e). 
MNÚŤ, rub (rab). 
MNOŽENIE, multipli- 
cation ( maltyplikejsn ) . 
MNOŽIŤ, multiply 

(maltypláj). 
MNOŽNÝ, plural 

(pliírel). 
MNOŽSTVO, multi- 
tude, mass (malty túd, 

m e s) . 
MOC, force, might, 

power (fór s, majt, 

paur). Mod 

MÔCT, can, may (khen, 

mej). 
MOCNÁR, monarch 

{manark). 
MOCNOSŤ, power 

{paitr). 
MOCNÝ, powerful, 

strong {paurful, 

strong). 
MOČ, urine, piss (ji'irin, 

pis). 
MOČIAR, swamp, 

slough {svámp, slait). 
MOČIŤ, piss, urinate 

{pis, jurinejt) ; NA- 
MÁČAŤ, soak, dip, 

wet (sók, dyp, vet). 
MOČKA, chew, juice 

{hi, d Ms). 
MÓDA, fashion, mode 

{fesn, mód). 
MODLA, idol {aj dl). 
MODLIŤ SA, pray, say 

grace {pre j, sej grejs). 
MODLITBA, prayer ' 

(prér). 
MODLIACA KNIHA, 

prayer-book {prcrbuk) 
MÓDNY, fashionable 

(fesonebl). 
MODRIDLO, blueing 

{bluing). 
MODRÝ, blue {blú). 82 Morský 

MODZOG, brain 

{br e j n). 
MOHUTNOSŤ, might, 

power {majŕ, pour). 
MOHUTNÝ, mighty, 

powerful {majty, 

paitrful). 
MOHYLA, mound 

{niaund). 
MÔJ, MOJA, MOJE, 

míne, my (majn 3 

máj) . 
MOKNÚT, get wet 

{get vet). 
MOKRIT, wet, moisten 

{vet, mójsn). 
MOKRÝ, wet {vet). 
MOLA, moth {math). 
MOR, plague, pestilence 

(pl e Jg> pestxlens). 
MORE, sea {si). 
MORENA, death 

(deth). 
MORIAK, MORKA 

turkev (tôrky). 
MORIŤ, torment, 

plague {torment, 

plejg). 
MOROVÝ, pestilential 

(pestylensl) . 
MORSKÝ, marine, ma- 
ritime {merin, meri- 

tym). Mosadz 

MOSADZ, brass (bräs). 
MOST, bridge \firidz). 
MOTANINA, mess 

(mes). 
MOTAŤ, reel, wind 

(ril, vapid). 
MOTYKA, hoe, pick 

(hó, pik). 
MOTÝL, butterfly 

(batrňáj). 
MOVITOSŤ, personal 

estate (pbrsonl 

estejt). 
MOZOĽ, hard skin, ca- 

losity (hard skyn, 

khelasity). 
MOZOLOVAŤ, drudge, 

toil (dradz, tójl). 
MOŽNO, possible, pos- 
sibly (pasibl, pasibli). 
MOŽNOSŤ, possibility 

(pasibility). 
MOŽNÝ, possible 

(pasibl). 
MRACIŤ, cloud 

(klaud). 
MRAČNO, cloud 

(klaud). 
MRAMOR, marble 

(marbl). 
MRAVEC, ant (ent). 
MRAVNÝ, moral 

(marl). 83 Mrzačiť 

MRAVY, morals, 
(marls). 

MRÁZ, frost (frast). 
MRAZIŤ, freeze (friz). 
MRAZIVO, ice cream 
(ajskrim). 

MRHAŤ, squander 

(skvándr). 
MRCHA, bad, poor 

(bed, pur). 
MREŤ, die, perish (dáj\ 

periš). 
MREŽA, grate, railing 

(grejt, rejling). 
MRKVA, carrot 

(kherot). 
MROŽ, walrus 

(válras). 
MRŠTIŤ, fling, dash, 

throw (fting, des, 

thró). 
MRTVICA, apoplexy, 

paralysis ( epopleksi, 

perelisis). 
MRTVIT, deaden, kill 

(dedn, khyl). 
MŔTVOLA, corps 

(khórps). 
MRTVÝ, dead, lifeless 

(ded, la j f les). 
MRZAČIŤ, cripple 

(kripl). Mrzák 

MRZÁK, cripple 
(kripl). 

MRZEŤ, vex, trouble 
(veks, trabl). 

MRZNÚŤ, freeze 
(friz). 

MRZUTOSŤ, vexation, 
anger (vek sej bi, 
engr). . 

M STA, vengeance, re- 
venge (vendzns, ri- 
ven d ž). 

MSTITEĽ, avenger 
(evendzr). 

MSTIŤ, POMSTIŤ, 
avenge, revenge 
( evendz, rivendz ) . 

M Š A, mass (mäs). 

MU, JEMU, him, to 
him {hym 3 tu hym). 

MUČEDLNÍK, martyr 
(mártr). 

MUČENIE, torment, 
torture (torment, tór- 
čur) . 

MUČIŤ, torture, tor- 
ment (tór čr, torment). 

MUDRÁK, sophist, 
wice-acre (saňst, 
vajzekr) . 

MUDRC, wise man, 
philosofer (vajz men, 
filasofr). 84 Mužstvo 

MUDRÝ, smart, wise 
(smart, vajz). 

MUCHA, fly (fláj). 

MUKA, pain, torment, 
torture, grief (pejn, 
torment, tórer, grif). 

MÚKA, flour, meal 
(ňaur, mil). 

MULA, mule (m j ill). 

MÚR, wall (vál). 

MURÁR, mason, brick- 
layer (mejsn, brik- 
lejr). 

MUSET, must (mast). 

MUSEUM, museum 
(mjúziam) . 

MUŠELÍN, muslin 
(mazlin). 

MUŠKA, little fly (litl 
Háj); na zbrani mu- 
ška, sight (sa j ŕ). 

MUŠKÁT, geranium 
(dzerejnynm). 

MUŠLA, shell (sel). 

MUŽ, man, husband 
(men, hazbend). 

MUŽNÝ, manly, brave 
(mení i, br e j v). 

MUŽSKÝ, male(m*;7). 

MUŽSTVO, rnen, 
troops, crew (men, 
trúpz, krú). Muzika 8 Náboženstvo MUZIKA, music 

(mjúsik). 
MY, we (vi). 
MYDLINY, suds 

(sad ľ). 
MYDLO, MYDLIŤ, 

soap (sóp). 
MÝLIŤ, disturb, con- 
fuse (d y st orb, klwn- 

fjúz). 
MÝLIŤ SA, mistake, be I 

wrong (mistejk, bi \ 

rang). 
MÝLKA, mistake, error 

(mistejk, e r or). 
MYLNÝ, erroneous, 

wrong (crónyes, 

rang). 
MYRTA, myrtle 

(môrtl). 
MYSEĽ, mind, thought, 

spirit (majnd, thót, 

spirit) . 
MYSLEŤ, think, guess 

(thynk, ges). 
MYŠ, mouse (maitz). 
MYŠLIENKA, 

thought, idea {thót, 

ajdyä ) . 
MYŤ, wash, bathe (voš, 
. bejdh). 

MÝTO, toll (tól). 
MZDA, wages, pay, sa- lary (vejdzis, pej, se- 
leri). 
MŽÚRIT, blink (blink). 

N 

NA, on, upon, to, for, 
in (an, apán, tu, for, 
in). 

NABAŽIŤ SA, grow 
tired of (gró tajrd 
av). 

NÁBEH, heat, run 
(hýt, ran). 

NABEHNÚŤ, swell, fill 
(svel, HI). 

NABERAŤ, draw, 
scoop (drá, skúp). 

NABÍDKA, offer, bid, 
proposal (afr, bid, 
propózl). 

NABÍDNUÍ, offer, bid 
(afr, bid). 

NABÍJAŤ, load (lód). 

NABODNÚŤ, pierce, 
impale (pirs, impejl). 

NÁBOJ, load, shell, 
cartridge (lód, sel, 
khártridz). 

NÁBOŽENSKÝ, reli- 
gious (relidzes). 

NÁBOŽENSTVO, reli- 
gion {relidzn). Náboznost 

NÁBOŽNOSŤ, piety, 
devotion (pajety, dy- 
vósri). 

NÁBOŽNÝ, religious, 
pious, devout (reli- 
dzes, pajes, dyvaut). 

NABRAŤ, take, scoop 
(tejk, skúp). 

NÁBREŽIE, beach, 
shore (bič, šor), 

NABYT, NADOBYT, 
gain, acquire (gejn, 
ekvajr). 

NÁBYTOK, furniture 
(f omy cur). 

NÁČELNÍK, chief, 
leader (číf, lídr). 

NÁČINIE, tools (túlz); 
náčinie na kone, har- 
ness (hárnes) ; náčinie 
rybárske, fishing-tack- 
le (fisingtekl). 

NAČISTO, entirely 
(entajerli). 

NAČO?, what for, why 
(hvat for, hvaj). 

NAD, over, above (óvr, 
ebav). 

NADANIE, talents 
(telents). 

NADANÝ, talented, 
gifted (relented, gif- 
ted). 86 Nádražie NADARMO, vainly, in 
vain (v e j nli, in vejn). 

NADÁVAŤ, abuse, in- 
sult (ebjúz, insalt). 

NÁDEJ, hope, trust 
(hop, trast). 

NADELIT, bestow, pre- 
sent (bistó, prezent). 

NÁDENNÍK, laborer 
(lejborer). 

NÁDHERA, luxury, 
splendor, pomp (lak- 
šuri, splendr, pamp). 

NÁDHERNÝ, luxu- 
rious, splendid (lakzn- 
ries, lukšúries, splen- 
dyd). 

NADCHNÚŤ, inspire 
(inspajr). 

NADIEVKA, stuffing 
(stating). 

NADĽUDSKÝ, super- 
human (súprhjúmen). 

NÁDOBA, vessel 
(vesl). 

NADPIS, heading, title, 
sign (hedyng, taj 1 1, 
sa j n), 

KÁDRA, bosom 
(buzom). 

NÁDRAŽIE, depot, 
station (dypo, stejšn). Nádržka 

NÁDRŽKA, basin, re- 
servoir (bejsn, rizer- 
voár) . 

NADRŽAŤ, favor 
(fejvr). 

NADŠENOSŤ, enthu- 
siasm ( enthjúziczm ) . 

NADÚRENÝ, swollen 
(svóln). 

NADUTOSŤ, snobbery 
(snaberi). 

NADUTÝ, swollen, 
stuck up (svóln, stak 
ap). 

NADUŽIŤ, abuse, mis- 
use (ebjúz, misjúz). 

NADVLÁDA, suprem- 
acy (sapremesi). 

NAHÁŇAŤ, chase 
(c e j z). 

NÁHĽAD, view, opin- 
ion (v jú, o pin j en). 

NAHLAS, loud (laud). 

NÁHLE, suddenly 
(sadnli). 

NAHLIADAŤ, per- 
ceive, understand 
( pôrsív, andrstend) . 

NÁHLIŤ SA, hurry, 
hasten ( hôri, hejsn ) . 

NÁHLY, sudden, hasty, 
quick (sadn, hasty, 
kvik). 87 Náchylnosť 

NAHNÚŤ, bend, stoop 
(bend, stúp). 

NAHNUTÝ, bent, 
stooping (bent, stup- 
ing). 

NÁHODA, chance, ac- 
cident (cans, eksi- 
dent} . 

NAHODIŤ SA, happen 
(hepn). 

NÁHONČÍ, driver 
(drajvr). 

NAHORE, above 
(ebav). 

NAHOTA, nakedness 
(nejkednes). 

NÁHRADA, compensa- 
tion, damages (kham- 
pensejsn, demedzis). 

NAHRADIŤ, compen- 
sate (khampensejt). 

NAHRNÚŤ, heap up, 
amass (hýp ap, emäs). 

NÁHROBOK, grave- 
stone (grejvstón). 

NAHÝ (nahatý), 
naked, nude (nejkd, 
núd). 

NACHÁDZAŤ, find 
(fajnd) ; nachádzať 
sa, be (bi). 

NÁCHYLNOSŤ, incli- 
nation ( inklinejšn ) . Náchylný 88 

NÁCHYLNÝ, inclined, 

disposed ( inklajnd, 

dyspózd). 
NAJATÝ, hired, rented, 

leased (hajrd, rented, 

list). 
NAJEDNAŤ, hire 

(hajr). 
NAJÍMAŤ, hire (hajr). 
NÁJMÄ, especially 

(espešeli). 
NÁJOMNÉ, rent 

(rent). 
NÁJOMNÍK, tenant, 

renter (ienent, rentr). 
NAJST, find (fajnd). 
NÁKAZA, contagion, 

infection (khontejdžn, 

infekbi ) . 
NAKAZIŤ, infect 

(infekt). 
NAKAZIŤ SA, catch 

(kheč). 
NAKAZENÝ, infected, 

tainted (infekt ed, 

tejnted). 
NÁKAZLIVÝ, conta- 
gious ( khontejdzes) . 
NÁKLAD, load, 

freight, cargo, ex- 
pense, cost (led, frejt, 

khárgo, ekspens, 

khóst). Náležať NAKLADAČ, loader 

(lódr). 
NAKLADAŤ, load, 

manage (lód, men- 

edž). 
NÁKLADNÝ, costly, 

expensive ( khóstli, 

ekspensiv) . 
NÁKLADNÝ VLAK r 

freight train (frejt 

trejn ) . 
NAKLONENÝ, 

disposed, inclined 

(dyspósd, inklajnd), 
NAKLONIŤ, incline, 

propitiate (inklajn, 

propíšiejt ) . 
NÁKLONNOSŤ, incli- 
nation, disposition (in- 

klhiejsn, dyspozisn). 
NÁKOVA, anvil 

(envil). 
NÁKRCNÍK, cravat, 

neck-tie (krevet, nek- 

táj). 
NÁKRES, sketch 

(skec). 
NALADIŤ, tune 

(tjtin). 
NÁLEZ, find, finding 

( fajn d, fajn dyng ) . 
NÁLEŽAŤ, belong 

(b Hang). Náleží sa 

NÁLEŽÍ SA, it is due, 
it is proper (it iz djú, 
it iz prapr). 

náležíte, duly, 

properly (djúli, prap- 

erl%\ . 
NALIEHAŤ, press, 

urge (pres, ordz). 
NALIEVAŤ, pour, fill 

(pór, Ä/). 
NALOŽIŤ, load (lód). 
NÁM, us, to us (as, 

tu as). 
NAMÁČAŤ, dip, soak 

(dyp, sok). 
NAMÁHANIE, effort, 

exertion (efort, egz- 

orsn) . 
NAMÁHAŤ SA, work 

hard, exert myself 

(vor k hard, egzort 

maj s elf) . 
NAMÁHAVÝ, hard 

(hard). 
NAMAZAŤ, grease 

(griz). 
NÁMESAČNÍK, som- 
nambulist (somnem- 

bjidist). 

NÁMESTIE, square 

(škvér). 
NAMIETAŤ, object 

(abdzekt). 89 Napísať 

NÁMIETKA, objection 

(abdzeksn). 

NAMOČIŤ, soak, dip 
(só k, dyp). 

NÁMORNÍk, seaman, 
sailor, mariner (stmen, 
sejlr, merinr). 

NANEBEVSTÚPE- 
NIE, ascension day 
(esensndej). 

NANEBEVZATIE, v 
assumption (esamsn) . 

NANIČ, good for noth- 
ing (gud for nathyng) . 

NÁPAD, attack, assault 
(etek, e salt). 

NAPÁDAŤ, attack, as- 
sault (etek, esált). 

NÁPADNÍK, heir, suc- 
cessor (ér, saksesr). 

NAPADNÚŤ, fall, 
attack (fal, etek). 

NÁPADNÝ, striking, 
odd (strajkyng, ad). 

NÁPEV, air, melody 
(ér, melody). 

NAPILÝ, NAPITÝ, 
drunk, tight, tipsy 
(drank, tajt, .typsi). 

NÁPIS, inscription, 
sign (inskripsn, sajn). 

NAPÍSAŤ, write down 
(rajt dann). Naplavit 

NAPLAVIŤ, float 
(tiót). 

NAPLNIŤ, fill (fit). 

NAPNÚŤ, strain, 
stretch (strej n, streč). 

NAPNUTÝ, tight, 
stretched (tajt, 
strečd). 

NAPODOBNIŤ, 
imitate (imitejt). 

NÁPOJ, drink, bever- 
age (drink, bevridz). 

NAPOJIŤ, give to drink 
(giv tu drink). 

NAPOLY, half (häf). 

NAPOMÍNAŤ, warn, 
admonish {vám, ed- 
manys). 

NAPÚŠŤAŤ, fill, soak 
(/?/, s Ok). 

NÁPRAVA, reparation 
(reperejsn). 

NAPRAVIŤ, mend, re- 
pair, right (mend, ri- 
pe jr, rajt). 

NAPRAVOVAŤ, 
improve (impritv). 

NAPROTI, opposite 
(apozit). 

NÁPRSTOK, thimble 
(thymbl). 

NAPUCHLÝ, swelled, 
swollen (sveld, S7J<5ln). 90 Narodenie 

NAPUCHNÚŤ, swell, 
bloat (svel, blót). 

NÁRADIE, tools 

(tub); domáce nára- 
die, furniture (f omy- 
cur). 

NÁRAMOK, NÁRAM- 
NICA, bracelet (brejs- 
let). 

NÁRAMNÝ, vast, im- 
mense, fierce {vast, 
imens, firs). 

NÁRAZ, shock, push 
(sak, pus). 

NARAZIŤ, shock, col- 
lide, encountr (šak, 
klwlajd, enkhamitr), 

NÁREČIE, dialect 
(dajelekt). 

NÁREK, crying, lamen- 
tation ( krajing, lamen- 
tejsn ) . 

NARIADIŤ, order, 
enact (órdr, enekt). 

NARIASTNUT, 
grow (gro). 

NARIEKAŤ, lament, 
cry (lenient, kraj). 

NÁROD, nation 
(n e j sn). 

NARODENIE, biítfc 
(borth). Narodený 91 NARODENÝ, born 

(bom). 

NARODIŤ SA, be bom 
(bi bórn). 

NÁRODNÝ, national 
(nesonl). 

NÁRODNOSŤ, nation- 
ality (nesnelity). 

NÁRODOVEC, ' 
nationalist, patriot 
(nešonelist, pejtriot). 

NÁROK, claim 
(kle j m). 

NAROSTNÚŤ, grow 
(gro). 

NAROVNAŤ, straight- 
en (strejtn). 

NÁRT, instep, vamp 
(instep, vemp). 

NARUBY, reverse 
(rivôrs). 

NÁRUČIE, armful, 
arms (ármful, arms). 

NÁRUŽIVOSŤ, 
passion (pesn). 

NÁRUŽIVÝ, passion- 
ate (pesonet). 

NÁS, us (as). 

NASADIŤ, set, fix, 
stake (set, ňks, ste j k). 

NASCHVÁL, 

purposely (pbrpasli) . 

NÁSILIE, force, vio- Nastavit 

lence, outrage (fór s, 
vajolens, autredž). 

NASKRZE, throughout 
(thrúaut). 

NASKYTNÚŤ, 
happen (he p n). 

NÁSLEDOK, conse- 
quence (khans ekv ens). 

NÁSLEDNÍK, 

successor (saksesr). 

NASLEDOVAŤ, 

follow, succeed (faló, 
saksíd). 

NASLEDOVNE, con- 
sequently, as follows 
(khans ekv entli, äz fa- 
Uz). 

NASLÚCHAŤ, listen 
(lisn). 

NÁSOBENIE, multi- 
plication (malty pli- 
kejsn). 

NÁSOBIŤ, multiply 
(malty pla j). 

NASTAŤ, commence, 
come, set in (khomens, 
kham, set in). 

NASTÁVAJÚCI, com- 
ing, future (khaming, 
fji'icur). 

NASTAVIŤ, stake, 
hold out, set (stejk, 
hold out, set)-. Nastoliť 

NASTOLIŤ, inaugu- 
rate {iná g j ure j t) ; 
stôl, set (set). 

NÁSTRAHA, warning 
(várnyng). 

NASTRČIŤ, set, fix 
(set, fix). 

NÁSTROJ, instrument, 
tool (instrument, túl). 

NASTROJIT, fix, ar- 
range, contrive (ňks, 
erejndš, khontrajv) . 

NÁSTUPCA, successor 
(saksesr). 

NASTÚPIŤ, succeed 
(saksíd). 

NASTYDNÚT, PRE- 
CHLADNÚŤ, catch 
a cold (kheč e khóld). 

NASÝTIŤ, feed, fill 
(fid, fil). 

NÁSYP, earth-work 
(brth-vbrk) . 

NÁŠ, our (aur). 

NAŠINEC, our man 
(aitr men). 

NATIAHNUŤ, stretch 
(streč) ; hodiny, wind 
up (vapid ap). 

NÁTER, color (khalr). 

NATIERAŤ, daub, 
paint (dab, pejnt). 92 Navrhnúť 

NATRAFIŤ, meet, find 
(mít, fajnd). 

NAUČENIE, lesson, 
moral (lesu, marl). 

NAUČIŤ, teach, instruct 
(tyč, instrakt). 

NAUCIT SA, learn 
(lom). 

NÁUKA, science, doc- 
trine (saj ens, daktrin). 

NÁUŠNICA, ear-ring 
(íring). 

NÁVAL, rush (ras). 

NAVIESŤ, bring, urge 
(b r in & . br d z). 

NÁVIDEŤ, like (la j k). 

NAVLIECŤ, fix, plot 
(fiks, plat); ihlu na- 
vliecť, thread (thred). 

NÁVOD, rule, instruc- 
tion ( rul, instraksn ) . 

NÁVRAT, return 
(ritbm). 

NAVRÁTIŤ, return, 
restore (ritôrn, ristór). 

NÁVRH, motion, pro- 
position (mósn, pra- 
pozišn). 

NAVRHNÚŤ, NAVR- 
HOVAŤ, move, pro- 
pose, nominate (múv, 
propbz, namincjt). Návšteva 93 Nedokonalý NÁVŠTEVA, visit, call 


NEBEZPEČIE, danger 


(vizi t, khal). 


(dejndzr). 


NAVŠTÍVIŤ, visit, call 


NEBEZPEČNÝ, dan- 


upon (vizít, khal 


gerous (dejndzeres). 


apán). 


NEBO, heaven, sky 


NAVYKAŤ, accustom 


(hevn, s ká j). 


(ekhastom). 


NEBOHÝ, deceased 


NAVYKLÝ, accustom- 


(dysízd). 


ed (ekhastomd) . 


NEBOZIEC, auger, bit, 


NAVZÁJOM, mutually 


borer, drill (ágr, bit, 


(mjučueli). 


barer, dril). 


NAVZDOR, in spite of 


NEBOŽIAK, poor fel- 


(in spa j t av). 


. low (púr feló). 


NAZAD, back (bek). 


NEBOŽTÍK, late, de- 


NAZBYT, plenty 


ceased (lejt, dysízd). 


(plenty). 


NECESŤ, dishonor 


NÁZOV, title, name, 


, (dyzánr). 


term (taj ti, nejm, 


NEČINNÝ, inactive, 


t or m). 


dull (inektýv, dal). 


NAZNAČIŤ, mark, 


NEČISTÝ, unclean, fil- 


point out (márk, pojnt 


thy, impure (anklín, 


aut). 


filthy, im p júr). 


NÁZOR, view (vjú). 


NEDBALÝ, careless 


NAZPAMÄŤ, by heart, 


(khérles). 


by rote (ba j hart, ba j 


NEDBAŤ, not to care 


róť). 


(nat tu khér). 


NAZVAŤ, call, name 


NEDEĽA, Sunday 


(khal, nejm). 


(sand e j). 


NÁZVISKO, name 


NEDOBYTNÝ, im- 


(nejm). 


pregnable (im pre g- 


NEBEvSKÝ, heavenly, 


nebl). 


celestial (hevnli, se- 


NEDOKONALÝ, 


Icscel). 


imperfect \impôrfekt). Nedorozumenie 94 Nemčina NEDOROZUMENIE, 

misunderstanding 

(misandrstendyng) . 
NEDOSPELÝ, minor, 

under age {maj nor, 

an d r ajdž). 
NEDOSTATOK, want, 

lack (vánt, läk). 
NEDOVOLENÝ, illicit 

(ilisit). 
NEDOVOLIŤ, disallow 

(dyselau). 
NEDUH, ailment 

(ejlment). 
NEDÔVERA, distrust 

(dystrast) . 
NEHO, him (hym). 
NEHODA, accident 

(eksident). 
NEHODNÝ, unworthy 

(anvôrdhy) . 
NECHAŤ, let, leave, 

keep (let, lív, khýp). 
NECHET, nail (ríejl). 
NECHUŤ, dislike 

( dyslajk ) . 
NECHUTNÝ, tasteless 

(t e j sties). 
NEJAKÝ, some (sam). 
NEJASNÝ, indistinct, 

not clear (indysŕynkt, 

nat k lír). 
NAJBLIŽŠÍ, next, nearest (nekst, nýr- 
est). 

NAJĎALŠÍ, furthest, 
farthest (f or dh est, 
f ár d h est). 

NAJHORŠÍ, worst 
(v or s t). 

NAJLEPŠÍ, best(frejf). 

NAJMENEJ, least 
{list). 

NAJMENŠÍ, least, 
smallest, slightest 
(list, s male st, slajt- 
est). 

NAJPRVŠÍ, first of all 
(fôrst av ól). 

NAJSKORŠIE, most 
likely (most lajkli). 

NAJVIAC, most, mostly 
(most, móstli). 

NEISTOTA, uncertain- 
ty (ansbrtenty). 

NEISTÝ, uncertain 
(ansbrtn). 

NELÍCENÝ, frank, 
open (frenk, ópn). 

NEĽUDSKÝ, inhuman 
(inhjúmen) . 

NEMANŽELSKÝ, ille- 
gitimate (iledžitymet) . 

NEMČINA, NEMEC- 
KÝ, German (dšor- 
men). 


Nemilý 

NEMILÝ, unpleasant 
(anpleznt). 

NEMIERNOSŤ, 

intemperance (intern- 
p evens ) . 

NEMIERNY, intempe- 
rate, immoderate (in- 
temperet, imaderet). 

NEMIESTNY, unfit 
(anňt). 

NEMOC, sickness, ill- 
ness, diease (siknes, 
Unes, dyzíz). 

NEMOCNICA, hospital 
(haspitl i hóspitl). 

NEMOCNÝ, sick, ill 
(sik, U). 

NEMOTA, dumbness 
(damnes). 

NEMOTORNÝ, 
clumsy (klam si). 

NEMOVITOSŤ, real 
estate (r íl est e j t), 

NEMOVITÝ, real 
(ríl). 

NEMOŽNÝ, 

impossible ( impasibl) . 

NEMRAVNOSŤ, im- 
morality ( im or elity ) . 

NEMRAVNÝ, immoral, 
obscene (imarl, obsín ) . 

NEMÝ, dumb, mute 
(dam, mjút). 95 Neplatný NENADALÝ, sudden 
(sadn). 

NANASÝTNY, greedy 
(grídy). 

NENÁVIDEŤ, NENÁ- 
VISŤ, hate (hejt). 

NENIE, is not (iz nat). 
' NEOBMEDZENÝ, un- 
limited (anlimited). 

NEOBRATNÝ, clumsy 
(klamzi). 
I NEODKLADNÝ, 

urgent (ôrdžnt). 
I NEODOLATEĽNÝ, 
invincible ( invinsibl ) . 

NEODVISLOSŤ, in- 
dependence (inde pen- 
dens} . 

NEODVISLÝ, indepen- 
dent (independent). 

NEOHROŽENÝ, fear- 
less (f tries). 

NEOMYLNÝ, infallible 
(in f e lib I). 

NEOPATRNÝ, 
careless (khérles). 

NEPATRNÝ, trifling, 
insignificant (trajňing, 
insiqnyňknt). 

NEPEKNÝ, homely, 
unfair (hómli, an f ér). 

NEPLATNÝ, invalid, 
void (invelid, vojd). Neplodný 

NEPLODNÝ, barren, 
sterile (b em, sterajl i 
steril). 

NEPOCTIVÝ, 

dishonest ( dy sanest) . 

NEPODOBNÝ, unlike 
(anlajk). 

NEPOHODA, bad , 
weather (bed vedhr). 

NEPOHODLIE, dis- 
comfort ( dyskhom- 
fórt). 

NEPOCHYBNE, 
doubtless ( dautles) . 

NEPOKOJ, 

disturbance, trouble 
( dy st ôrb ens, trabl) . 

NEPOKOJIŤ, disturb 
(dystôrb). 

NEPOKOJNÝ, restless, 
uneasy (re sties, 
anýzi). 

NEPORIADOK, 
disorder ( dysórdr) . 

NEPORIADNY, disor- 
derly (dysórdrli). 

NEPORUŠENÝ, im- 
maculate (imekjulet) . 

NEPOSLUSNÝ, 

disobedient (dysobi- 
dyent). 

NEPOŠKVRNENÝ, 96 Neprítomný 

immaculate (imekju- 
let). 

NEPOTREBNÝ, 
useless (júsles). 

NEPRAVIDELNÝ, 
irregular (iregjulr). 

NEPRÁVOSŤ, injust- 
ice, wrong (indžastys, 
rang). 

NEPRIATEĽ, enemy, 
foe (enemi, f ó). 

NEPRIATEĽSKÝ, 
hostile (hasty I). 

NEPRIATEĽSTVO, 
hostility, enmity (hos- 
tylity, enmity). 

NEPRIAZEŇ, disfavor 
(dysfejvr). 

NEPRIAZNIVÝ, unfa- 
vorable (anfejvorebl). 

NEPRÍČETNÝ, irres- 
ponsible (irespansibl). 

NEPRÍHODNÝ, incon- 
venient (inkhonviny- 
ent^s . 

NEPRÍJEMNÝ, 

unpleasant (anpleznt) . 

NEPRÍSTUPNÝ, inac- 
cessible (ineksesibl) . 

NEPRÍTOMNOSŤ, 
absence (ebsens). 

NEPRÍTOMNÝ, 
absent (ebsnt). Nerád Q7 Nespravodlivosť NERÁD, unwillingly, 
(anvilingli) . 

NERESŤ, vice, lewd- 
ness (vajs, lúdnes). 

NEROST, NERAST, 
mineral {mineral). 

NEROVNOSŤ, inequal- 
ity (inykvolity). 

NEROZDIELNY, in- 
seperable (inseperebl). 

NEROZHODNÝ, unde- 
cided (andysajded). 

NEROZLUČNÝ, indis- 
soluable (indysolnbl) . 

NEROZUMNÝ, unrea- 
sonable (anrizonebl) . 

NEROZVÁŽNY, 

thoughtless (thátles). 

NERV, nerve (now). 

NERVÓZNY, nervous 
(norves). 

NESCHOPNOSŤ, 
disability, incapacity 
(dysebility, inkhepe- 
sity). 

NESCHOPNÝ, unfit, 
unable, incapable (an- 
fit, anejbl, inkhcjpebl). 

NESLUŠNÝ, improper, 
unbecoming (imprapr, 
anbikhaming}. 

NESLÝCHANÝ, 
unheard (anhôrd). NESMIERNY, vast, 
immeasurable {vast, 
imežnrebl) . 

NESMRTEĽNÝ, 
immortal (imórtl) . 

NESMYSEL, nonsense 
(nansens). 

NESNADNÝ, difficult, 
hard (dyňklt, hard). 

NESNÄDZA, difficulty, 
hardship (dyňklty, 
hárd ši p). 

NESNESITELNÝ, un- 
bearable, intolerable 
(anbérebl, intalcrebl). 

XESPALOSŤ, NE- 
SPANIE, sleepless- 
ness, insomnia (slip- 
lesnes, insamnya). 

NESPOKOJNOSŤ, 
dissatisfaction, discon- 
tent (dysetysfeksn, 
dyskhontent) . 

NESPOKOJNÝ, dissa- 
tisfied, discontented 
( dysetysfajd, dysk h on- 
tented). 

NESPRAVODLIVÝ, 
unjust (andzast). 

NESPRAVODLI- 
VOSŤ, injustice (in- 
dšastys). Nesprávny 

NESPRÁVNY, incor- 
rect (hikhorekt). 

NESPÔSOBNÝ, im- 
proper, unfit (imprapr, 
anňt). 

NESTÁLY, unsteady 
(anstedy). 

NESTATOCNÝ, disho- 
nest (dysanest). 

NESTRANNÝ, impar- 
tial, neutral (im pár si. 
n j tit r el). 

NESTRÁVITEĽNÝ, 
indigestible (indydšes- 
tybl). 

NESTYDATÝ, shame- 
less (sej mies). 

NESÚCI, incapable 
(inkhejpebl). 

NESÚVISLÝ, incohe- 
rent (inkhóhyrent) . 

NESVÁR, dissension 
(dysenšn). 

NESVORNOSŤ, 
discord (dyskhord). 

NESVORNÝ, discord- 
ant, disharmonious 
(dyskhórdnt, dysliar- 
mónyes). 

NEŠETRNÝ, wasteful, 
heedless (vejstful, 
hýdles). 98 Neúprimný 

NEŠKODNÝ, harmless 
(hármles). 

NEŠĽACHETNÍK, 
villain (vilen). 

NEŠLACHETNOSŤ, 
villainy (vileny). 

NEŠLACHETŇÝ, vile, 
base (vajl, bejs). 

NEŠPORY, vespers 
{vesprz), 

NEŠŤASTNÍK, wretch, 
unfortunate man (rec, 
anfórcunet men). 

NEŠŤASTIE, disaster, 
calamity, misfortune 
( dysästr, kh el e m it y, 
misfórai). 

NETEČNÝ, indifferent 
(indyferent). 

NETOPIER bat (bet). 

NETRPEZLIVOSŤ, 
impatience (impejsns). 

NETRPEZLIVÝ, im- 
patient (impejsnt). 

NETVOR, monster 
(manstr). 

NEÚCTIVÝ, irreverent 
(ir ever cut). 

NEÚNAVNÝ, unwea- 
ried (anvirid). 

NEÚPRIMNÝ, insin- 
cere (insinsir). Neurčitý 99 Nevoľníctvo NEURČITÝ, uncertain, 
vague (ansortn, vej g). 

NEÚRODA, short 
crops, failure in crops, 
bad harvest {sort 
krapz, fejljur in krapz, 
bad harvest). 

NEURODIŤ SA, fail 

(MO- 

NEÚRODNÝ, unfruit- 
ful, barren {anfrútful, 
ber en). 

NEUSTÁLY, continual, 
constant {khontynjuel, 
khanstent). 

NEÚSTAVNÝ, uncon- 
stitutional {ankhansty- 
tiisonel). 

NEÚSTUPNÝ, 

stubborn, headstrong 
{stabm, hédstrang) . 

NEVĎAK, ingratitude 
{ingretyťúd). 

NEVĎAČNÝ, ungrate- 
ful {angrejtful). 

NEVEDOMKY, uncon- 
sciously {ankhanšesli) . 

NEVEDOMOSŤ, 
ignorance {ignorens) , 

NEVEDOMÝ, 

ignorant, {ignorent). NEVERA, unbelief 

{anbilif). 
NEVEREC, unbeliever, 

infidel {anbelivr, in- 

Ml). 
NEVERNÝ, faithless, 

disloval {f e j titles, dys- 

lójl). 
NEVESTA, bride 

{br a j d). 
NEVHODNÝ, untimely 

(antajmli). 
NEVIDITEĽNÝ, invi- 
sible {invizibl). 
NEVINA, NEVIN- 
NOSŤ, innocense 

{in o s ens). 
NEVINNÝ, innocent, 

guiltless {inosent, gilt- 

les). 
NEVLASTNÝ, step 

{step) ; nevlastný otec 

step-father {step- 

fadhr). atcf. 
NEVOLÁ, ill-feeling, 

reluctance {ilfíling, re- 

laktcns). 
NEVOĽNÍK, serf 

{sôrf). 
NEVOĽNÍCTVO, 

serfdom, bondage 

{sôrf dam, bandedz) . Nevsírnaf si ioo Nič NEVŠÍMAŤ SI, not to 
notice, pay no atten- 
tion {nat tu nótys, pej 
nó etensn). 

NEVZDELANOSŤ, 
want of culture (vánt 
av khalcur). 

NEVZDELANÝ, unci- 
vilized, uneducated 
( ansivilajzd, anedžu- 
kejtcd). 

NEZABÚDKA, forget- 
me-not {for get-mi- 
nat). 

NEZÁKONNÝ, illegal 

(aigf). 

NEZÁŽIVNOST, indi- 
gestibility, indigestion 
( indydzestybility, in- 
dydzesčn, tiež indaj- 
dzescn ) . 

NEZÁŽIVNÝ, indiges- 
tible (indydzestybl). 

NEZBEDNÝ, naughty 
(náty i nóty). 

NEZBYTNÝ, irrepresi- 
ble (iriprcsibl). 

NEZDARIŤ SA, fail. 
not succeed (fejt; nat 
saksíd), 

NEZDARNÝ, naughty 
{náty). NEZDRAVÝ, unhéauhy 

(anhelťay). 

NEZDVORILÝ, impo- 
lite (impolajt). 

NEZIŠTNÝ, unselfish 
(anselňs). 

NEZRUŠENÝ, 
inexperienced ( inekspí- 
ricnsd). 

NEZNABOH, atheist 
( ejthyist i ctlicist). 

NEZNALOSŤ, 

ignorance (ignorens). 

NEZNALÝ, ignorant 
(ignorent). 

NEZNÁMY, unknown, 
stranger {arm on, 
strejndzr). 

NEZRALÝ, unripe 
(anrajp). 

NEZRETEĽNÝ, indis- 
tinct (indystynkt). 

NEZVYKLÝ, unaccus- 
tomed (anekhastomd) . 

NEŽ, but, than (bat, 
d h en). 

XEŽENATÝ, single 
(sing!). 

NEŽNÝ, tender, delicate 
(tend r\ delikeť). 

NIČ, nothing 
(natJiyng). i Ničí ÍOÍ No v mar NIČÍ, nobody's 

(nóbadys). 
NIČIŤ, destroy, annihi- 
late (d y stroj, enajhy- 

lejt). 
NIE, no, not (no, nat). 
NIEČI, somebody's 

(sámb ad y s). 
NIEČO, something 

(samthyng). 
NIEKAM, NIEKDE, 

somewhere (samhvér) . 
NIESŤ, carry, bear 

(kheri, ber). 
NIJAKO, in no wise, by 

no means (in nó vajz, 

ba j nó mínz). 
NIKAM, nowhere 

(nóhvér). 
NIKDY, never (nevr). 
NIKTO, nobody 

(nobady). 
NIŤ, yarn, thread (jám, 

thred). 
NIVA, field (fíld). 
NÍZKY, low (ló). 
NIŽE, NIŽEJ, lower, 

under (lóer, andr). 
NÍŽINA, lowland 

(lólend). 
NO, well, no (vel, no). 
NOC, night (na j t). NOCOVAŤ, sleep, 

lodge (slip, ladž). 

NOCĽAH, lodging 
(l a d zing). 

NOČNÝ, nightly, noc- 
turnal (najtli, nak- 
cornl). 

NOHA, leg, foot (leg, 
fut). 

NOHAVICE, pants 
(pants). 

NOS, nose (nóz). 

NOSIŤ, carry, bear, 
wear (kheri, bér, ver) % 

NOSÍTKA, litter, 
stretcher (litr, strccr) 

NOSOROŽEC, rhino- 
ceros (rajnosiros). 

NOSOVÝ, nasal 
(nejzl). 

NOTA. note (nót). 

NOTÁR, notary 
(nóteri). 

NOVÁČEK, recruit, 
novice ( rekrú t, navis ) . 

NOVELA, novel 
(navi). 

NOVEMBER, Novem- 
ber (novembr). 

NOVINA, NOVINY, 

news (núz). 
NOVINÁR, journalist 

(dzbrnelist) . Novoveký 

NOVOVEKÝ, modem 

(madrn). 
NOVÝ, new (nú i njú). 
NOZDRA, nostril 

(nastril). 
NÔZ, knife {naj f). 
NOŽNICE, scissors, 

shears (sizrz, sír z). 
NÚDIT, tire,, weary 

(taj r, víri). 
NUDLE, noodles 

(núdlz). 
NUDNÝ, tiresome 
* (tajrsam). 
NÚDZA, misery, desti- 
tution (mizeri, desty- 

tiíšn ) . 
NÚDZNY, poor, needy 

(púf, nidy). 
NULA, cipher, nauhgt 

(sajfr, nát). 
NÚTENIE, compulsion 

(khompalšn). 
NÚTENÝ, compulsory 

(khompalsori) . 
NÚTIŤ, force, compel 

(fórs, khompel). 
NUTNOSŤ, necessity 

(nesesiŕy). 
NUTNÝ, necessary, 

urgent (n ese seri, ôr- 

dzent). 102 Občerstviť NYNEJŠÍ (terajší), 
present (preznt). 

NYNI, TERAZ, now, 
present (nan, preznt). O, of, about, round, 
for at, on (av, ebaut, 
raund, for, et, an). 

OBA, both (both). 

OBALIT, cover, wrap 
(khavr, rep). 

OBÁLKA, envelope, 
cover, wrapper (enve- 
lop, khavr, repr). 

OBAPOLNÝ, mutual 
(mjiiciiel). 

OBAVA, fear {fir). 

OBÁVAŤ SA, fear, 
apprehend (fir, e pri- 
ll end). 

OBCOVAŤ, have inter- 
course, associate (háv 
intrkhórs, esóšiejt). 

OBČAN, citizen 
(sityzn). 

OBČIANSKY, civil, 
citizen's (sivil, 
sityzns). 

OBČERSTVIŤ, refresh 
(r if res). Ob dar it 103 Objemný- OBDARIŤ, present 
with, gift, endow 
{prezent vidh, gift, 
endau). 

OBDIVOVAŤ, admire 
{edmajr). 

OBDOBIE, period 
{ptriod). 

OBDRŽAŤ, get, receive 
{get, resiv). 

OBEC, community, 
town, place {khomju- 
nyty, taun, plejz). 

OBECNÝ, common 
{khamn). 

OBED, dinner {dynr). 

OBEDOVAŤ, dine" 
{dajn). 

OBEH, revolution, rota- 
tion, circulation (re- 
volúhi, rotejsn, sôr- 
kjulejsn). 

OBEJMÚŤ, hug, em- 
brace {hag, embrejs). 

OBESIŤ, hang {heng). 

OBEŤ, sacrifice 
{sekrifajs). 

OBETOVAŤ, offer, do- 
nate, sacrifice {afr, 
donejt, sekrifajs). 

OBEŽNÍK, circular 
{sorkjulr). OBHÁJIŤ, defend 

{dyfend). 

OBHAJOBA, defense 
{dyfens). 

OBCHOD, trade, com- 
merce, business {trejd, 
khamors, biznes). 

OBCHODNÝ, commer- 
cial, mercantile {kho- 
morsl, môrkntyl). 

OBCHODNÍK/ mer- 
chant, business man, 
dealer {mor cut, biznes 
men, dýlr). 

OBEHOVAT, OBIE- 
HAŤ, circulate, re- 
volve {sorkjulejt, ri~ 
valv) . 

OBERAŤ, pick (pik). 

OBILIE, grain, cereals 
(grejn, síri f I z). 

OBJASNIŤ, explain 
{eksplejn). 

OBJEDNAŤ, order, 
send for {órdr, send 
for). 

OBJEDNÁVKA, 
order {órdr). 

OBJEM, size, extent, 
(sajz, ekstent). 

OBJEMNÝ, large 
{lárdz). * Objavif 104 Obohatiť OBJAVIŤ, discover 


(set vidh, ped). 


(dyskhavr) . 


OBĽUBA, pleasure, lik- 


OBJÍMAŤ, hug, em- 


ing (pi ear, lajkyng ) . 


brace (hag, embrejs). 


OBĽÚBENÝ, favorite, 


OBKLADAT, cover, 


popular (fejvorit, 


wrap, apply (khavr, 


papjulr). 


rep, eplaj). 


OBĽÚbiŤ, take a liking 


OBKLOPIŤ, beset 


to, be fond of (tej k 


(biset). 


e lajkyng tu, bi f and 


OBKĽÚČIŤ, surround 


av). 


(suraund). 


OBLUDA, monster 


OBLAK (mrákava), 


(manstr). 


cloud (klaud); oblak 


OBMÄKČIŤ, soften 


(obloha), sky (skaj). 


(sa f t n). 


OBLASŤ, sphere 


OBMEDZIŤ, limit, 


(sfir). 


bound (limit, baund). 


OBLAŽIŤ, make happy 


OBNÁŠAŤ, amount to 


(mejk he pi). 


(emaiint tu). 


OBLEK, dress, cloth- 


OBNAŽIŤ, bare, strip 


ing, suit (dres, klódh- 


(ber, strip). 


yng, sú t). 


OBNOS, amount 


OBLIČAJ, face (fejs). 


(emaunt). 


OBLIECŤ, dress, clothe 


OBNOSENÝ, worn out 


(dres, klóth). 


(vórn ant). 


OBLIEHANIE, 


OBNOSIŤ, wear out 


OBLEŽENIE, siege 


(ver aut). 


(sídš). 


OBNOVIŤ, renew, re- 


OBLIEHAŤ, besiege 


novate (rimí, reno- 


(besídž). 


vejt). 


OBLOHA, 


OBOČIE, eye-brows 


sky, firmament (skaj, 


(ajbraiiz). 


fôrmement). 


OBOHATIŤ, enrich 


OBLOŽIŤ, set with, pad 


(enric). Obojok 105 Obslulioz-af OBOJOK; collar 
(khalr). 

OBOJE, both (bóth). 

OBOJŽIVELNÍK, 
amphibious animal 
(emňbies enyniľ). 

OBOR, giant (džajent). 

OBOR (odbor), sphere, 
department, line (sfír, 
department, la j n). 

OBORIŤ SA, assail, fall 
on (esejí, fál, an). 

OBRAD, rite, ceremony 
(rajt, seremony). 

OBRANA, defense 
(dyfenz). 

OBRÁNIŤ, defend, 
shield (dyfend, súd). 

OBRAT, turn (ťôm). 

OBRAŤ, pick off, rob 
(pik av, rab). 

OBRÁTENIE, conver- 
sion (khonversn). 

OBRÁTIŤ, turn, con- 
vert (torn, khonv'órt). 

OBRATNÝ, clever 
(klevr). 

OBRAZ, picture 
(piker). 

OBRÁZKOVÝ, illus- 
trated ( ilastrejted ) . 

OBRAZOTVORNOSŤ imagination (ime dži- 
ne j šn). 

OBRÁ2AŤ, insult, hurt, 
(insalt, hôrt). 

OBREZAÍ, cut, trim 
(khat, trim); obrezať 
žida, circumcise (sôr- 
khamsajz) . 

OBRNIŤ^ armor, plate 
(ánnr, pi e j t). 

OBROK, fodder, forage 
(fádr, fared ž). 

OBROVSKÝ, gigantic, 
colossal (džajgentyk, 
kholasl). 

OBRUČ, hoop, ring 
(hú p, ring). 

OBRYS, outline 
(autlajn). 

OBSADIŤ, settle, occu- 
py (set!, ak j apa j). 

OBSAH, contents 
(khontents). 

OBSAHOVAŤ, contain 
(khontejn). 

OBSIELKA, notice 
(noty s). 

OBSLUHA, service, at- 
tendance (sórvis, 
etendens). 

OBSLUHOVAŤ, wait 
upon, attend (vejt 
apán, etend). O b stará f 1 06 O b zri á ste OBSTARAŤ, provide, 

procure (provajd, pro- 

h júr). 
OBSTÄRXY. elderlv 

(eldrli). 
OBSTAŤ, stand it, get 

along (ste )i d it, get 

elang). 
OBSTOJNÝ, passable 

(p'ásebl). 
OBSTÚPIŤ, surround 

(suraiuid). 
OBSYPAŤ, pour round 

(pór raund). 
OBŠÍRXY, lengthy, de- 
tailed (lenthw d\- 

tejld). 
OBŤAŽOVAŤ, bother, 

trouble (badhr, trabl) 
OBT1Ž, bother, trouble 

(badhr, trabl). 
OBUŠOK, club, bat 

(klab, bet). 
OBUTÝ, in his boots, 

in his shoes (in kys 

búts, in hyz sue). 
OBUV, foot-wear 

(fútvér). 
OBUVNÍK, shoe-maker 

(súrne jkr). 
OBVÄZOK, bandage 

(bendydš). OBVIAZAŤ, bandage, 
bind up (benďydži 

ba j iid ap). 

OBYESELIŤ. cheer up 
(čír ap). 

OBVINENÝ, accused 
(ekjúzd). 

OBVINENIE, accusa- 
tion (ekjúsejsn), 

OBVINIŤ, accuse 
(ekjiís). 

OBVOD, circuit 
(sôrkyt). 

OBVYKLÝ, usual 
(júzuel). 

OBYČAJ, custom, habit, 
manner (khastom, he- 
bit, meur). 

OBYDLIE, dwelling, 
home (dveling, horn). 

OBYVATEĽ, inhabit- 
ant ( inhebitent). 

OBYVATEĽSTVO, 

inhabitants, population 
( inhebitents, pa p jú- 
le j sn ) . 

OBÝVAŤ, live, inhabit 
(liv, inhebit). 

OBZOR, horizon 
(horajzri). 

OBZVLÁŠTE, especial- 
ly (espeseli). Obzvlástnv 107 Odboj OBZVLÁŠTNY, spe- 
cial, particular (spesl, 
partykjulr). 

OBŽALOBA, accusa- 
tion, indictment (ek- 
júzejsn, indajtment) . 

OBŽALOVANÝ, 
accused, defendant 
(ekjúzd, dyfendent). 

OBŽALOVAŤ, accuse, 
indict, sue (ekjúz, in- 
dajt, sú). 

OBŽERSTVO, 

gluttony (glatony) . 

OBŽIVA, food (f úd). 

OBŽIVIŤ, feed (fid). 

OCEĽ, steel (štýl). 

OCELOVAT, steel 
(štýl). 

OCENIŤ, value, esti- 
mate ( velju, estymejt ) . 

OCOT, OCT, vinegar 
(vinygr). 

OCTNÚŤ SA, find him- 
self, get to (fajnd 
hymsclf, get Hi). 

OČAKÁVAŤ, expect 
(ekspekt). 

OČAROVAŤ, bewitch, 
charm (bivic, čárm). 

OČISTEC, purgatory 
(pôrgetori). OČISTIŤ, purge, clean 

(pbrdz, klin). 
OCO, what for, what 

about (hvat for, hvat 

ebaut). 
OČITÝ, apparent (epe- 

rent); očitý svedok, 

eye-witness (ajvitnes). 

OCIVIDOME, 

evidently ( evidentli) . 

OCKO, eye, bud (aj, 
bad); očkovať, bud, 
inoculate (bad, inak- 
julejt). 

OČNÝ LEKÁR, oculist 
(akjulist). 

OD, from, of (fram, av). 

ODBEHNÚŤ, run off 
(ran of). 

ODBERATEĽ, custom- 
er (khastomr) ; odbe- 
rateľ novín, subscriber 
(sabskrajbr). 

ODBERAT, take, sub- 
scribe (Jejk, sub- 
skrafb). 

ODBOČIŤ, turn aside 
(torn esajd). 

ODBOJ, resistance, ris- 
ing (resist ens, rajz- 
ing). Odbor 108 Odklad ODBOR, department, 

section, branch (dy- 

pártmcnt, sekšn, 

bráne). 
ODBORNÍK, specialist, 

expert {speselist, eks- 

p'ôrt). 
ODBYT, do, finish, snub 

(dú, finyš, snab). 
ODBÝVAŤ, arrange, 

hold, give (erejndz, 

lióld. giľ). 
ODCUDZIŤ, estrange, 

steal (esťrejndš, štýl). 
ODČINIŤ, undo 

(andú). 
ODČÍTAŤ, deduct 

(dydakt). 
ODDANOSŤ, devotion 

(dyvósn). 
ODDANÝ, devoted 

(dyvóted). 
ODDAŤ, giv, deliver 

{giz\ dylivr). 
ODDELENIE, division, 

department, branch 

(dyvizn, department, 

bränč). 
ODDELIŤ, devide, se- 

perate, detach (dy- 

vajd, seperejt, dytec). 
ODDIEL, division, de- partment {dyvizn, dy- 
pártment). 

ODDÝCHNUŤ, take 
breath, pause, rest 
{tejk breth, páz, rest). 

ODEV, clothing, dress, 
costume (klódhyng, 
dres, khóstjum). 

ODHALIŤ, uncover, 
disclose,* reveal (an- 
khavr, dyšklós, rivll). 

ODHODLANÝ, deter- 
mined (dytôrmind) . 

ODHODLAŤ SA, re- 
solve, determine (n- 
salv, d\ 7 or min). 

ODCHOD, leave (liv). 

ODCHOVAŤ, raise 
(rejz). 

ODCHÝLIŤ SA, turn 
off {torn of). 

ODIEVAŤ, clothe 
(klodh). 

ODJAKŽIVA, always 
(álvejz). 

ODKAZ, word {vor d). 

ODKÁZAŤ, send a 
word {send e vbrd). 

ODKIAĽ, where from 
{hvér f ram). 

ODKLAD, delay 
{dylej). Odkladať 109 Odplata ODKLADAŤ, delay, 

postpone (dylej, post- 

pón). 
ODKLUDIÍ, remove, 

clear (rimiiv, klír). 
ODKOPNÚŤ, kick 

aside (khyk esa j d). 
ODKROJIŤ, cut off 

(khat of). 
ODKRYŤ, discover 

(dyskhavr). 
ODKUPNÍK, customer 

(khastomr). 
ODĽAHČIŤ, relief 

(rilif). 
ODĽAHLÝ, remote, 

far ofí(rimót, fár of). 
ODLIV, ebb (eb). 
ODLÚČIŤ, seperate 

seperejt). 
ODMENA, reward, 

prize (rivárd, prajz). 
ODMENIŤ, reward, re- 
pay (rivárd, rip e j). 
ODMERANÝ, 

measured (mešrd). 
ODMERAŤ, take a~ 

measure (tejk e mezr). 
ODMIETAŤ, refuse ' 

(r if jit z). 
ODMRŠTIŤ, reject 

(ridzekt). ODŇAŤ, take away, 

seize (tejk eve j, sis). 
ODOBRAŤ SA, leave 

(lív). 
ODOLAŤ, resist 

(resist). 
ODOPNÚŤ, unbutton 

(anbatn). 
ODOPRET, refuse, 

deny (rifjúz, dynaj). 
ODOSLAŤ, send/ ship 

(send, sip). 
ODOVZDAŤ, deliver, 

hand over (delivr, 

hend ovr). 
ODOVZDAŤ SA, 

resign, submit (rizajn, 

sabmii). 
ODPADOK, waste 

(vej st). 
ODPADLÍK, renegade, 

deserter, backslider 

( renege jd, dyzôrtr, 

bekslajdr). 
ODPADNÚŤ, fall off, 

backslide, desert (fál 

of, bekslajd, dysort) m 
ODPÁRAŤ, rip off 

(rip of). 
ODPÄSAT, ungird 

(a n gô r d). 
ODPLATA, reward, re- 
pay (rivárd } ripej). Odplatit no 

ODPLATIŤ, repay 
{ripe j). 

ODPĽUŤ, sail (sejl). 
ODPOČINOK, rest, 

pension (rest, pensn). 
ODPOČÍTAŤ, subtract 

(sabtrekt). 
ODPOČÍVAŤ, rest 

(rest). 
ODPOLUDŇA, 

a f ternoon ( eftrnún ) . 
ODPOLY, half (häf). 
ODPOR, resistance, op- 
position (resist ens y 

apozisn). 
ODPORNÝ, offensive, 

repugnant (afensiv, 

ripagnent). 

ODPOROVAŤ, resist, 
oppose (resist, o póz). 

ODPORÚČAŤ, recom- 
mend (rekhomend). 

ODPOVEĎ, answer, 
reply (änsr, riplaj). 

ODPOVEDAŤ, answer, 
reply, respond (änsr, 
riplaj, rispond). 

ODPOVEDAŤ (v ško- 
le ) , recite ( risajt ) ; 
odmlúvať niekomu, 
talk back (ták bek). 

ODPRISAHAŤ, swear Odriekat to, take the oath (svér 
tu, tejk dhy óth). 

ODPROSIŤ, beg par- 
don, apologize (beg 
párdn, epalodzajz). 

ODPÚDIŤ, drive away 
(drajv eve j). 

ODPUSTENIE, for- 
givness, absolution 
(forgivnes, ebsolúsn). 

ODPUSTIŤ, pardon, 
excuse, forgive 
(párdn, ekskjúz, for- 
giv). 

ODPUSTKY, indulg- 
ence ( in d aid š ens ) . 

ODRASTLÝ, grown 
up (grón ap). 

ODRAŤ, skin (sky n). 

ODRAZIŤ, knock off, 
repulse, put off (nak 
of, ripals, put of) ; od- 
rážať svetlo, reflect 
(riňekt). 

ODRENINA, abrasion 
(ebrejzn). 

ODRENÝ, bruised 
(brtizd). 

ODREŤ, skin, flay, tear 
(skvn, fléj, tér). 

ODRIEKAŤ, refuse, 
recite, resign (rifjúz, 
risajt, rizajn). Odročenie in Odviesť ODROČENIE, 
adjournment (edšôrn- 
ment). 

ODROČIŤ, adjourn 
(e d zôr n). 

ODRODILEC, 

renegade (renege j d) . 

ODRODIT SA, dege- 
nerate ( dydženerejt ) . 

ODSEDET," suffer im- 
prisonment (safr im- 
priznment) . 

ODSEKNÚŤ, cut off 
(k hat of). 

ODSLÚŽIŤ, pay back, 
square accounts (pej 
bek, skvér ekhaunts). 

ODSŤAHOVAŤ, move, 
remove ( múv, rimúv ) . 

ODSTAVIŤ, stand off 
(stend of). 

ODSTÚPENIE, with- 
drawal, cession (vidh- 
dráel, sešn). 

ODSTÚPIŤ, retire, 
stand oň(ritajr, stend 
of). 

ODSTRÁNIŤ, remove 
(rimúv) ; odstrániť sa, 
leave (lív). 

ODSTRAŠIŤ, scare, 
away (skér eve j). ODSÚDIŤ, condemn, 

sentence ( khondem, 

sent ens). 
ODTIAHNUŤ, drag, 

haul, pull away (dreg, 

hál, pul evej). 
ODTIAHNUŤ (v poč- 
toch), subtract (sab- 

trekt). 
ODTIAĽ, from here 

(fram hýr). 
ODTOK, flow, efflux 

(Hó, eňaks). 
ODTRHNÚŤ, break 

loose (brejk lúz). 
ODUMREŤ, die (daj). 
ODVAHA, daring, 

courage (déring, kha- 

ridz). 
ODVAR, decoction 

(dykhaksn). 
ODVÁŽIŤ SA, dare, 

venture (der, venčr). 
ODVÁZLIVÝ, daring, 

bold (déring, bóld) 
ODVIESŤ, carry away, 

take away (kheri evej, 

tejk evej). 
ODVETVIE, branch 

(brenč). 
ODVIEZŤ, carry away, 

give a ride (kheri 

evej, giv e raj d). Odviset 

ODVISEŤ, depend on 
{dypend an). 

ODVISLOSŤ, depend- 
ence {dy pendens) . 

ODVISLÝ, dependent 
{dy pendent). 

ODVOD, draft, levy 
{draft, levi). 

ODVODIŤ, ODVÁD- 
ZAŤ, derive {dyrajv). 

ODVOLAŤ, recall, re- 
voke ( rikhál, rivók ) . 

ODVRÁTIŤ, turn 
away, avert {torn 
eve j, evôrt). 

ODVYKAŤ, wean from 
{vín f r am). 

ODVYKLÝ, weaned 
{vínd). 

ODVYKNÚŤ, unlearn, 
quit {anlbrn, kvit). 

OFERA, offering, do- 
nation {afering, do- 
ne j sn). 

OPEROVAŤ, offer, do- 
nate {afr, done j t). 

OHAVA, OHAVNIK, 
monster {manstr). 

OHAVNÝ, hideous, 
heinous {hydyes } hej- 
nes). 

OHEŇ, fire {fajer). 12 Ohnúť OHĽAD, regard 
{rigárd). 

OHLAS, echo {ekhó). 

OHLÁSIŤ, announce, 
make known {enauns. 
me j k non). 

OHLÁSIŤ SA, give 
answer (giv ensr). 

OHLÁSENIE, OHLÁ- 
SKA, announcement, 
notice, advertisement 
( enatmsment, natys, 
edvbrtyzment i edver- 
tajzment). 

OHLÁSKY (v kosto- 
le), banns {bens). 

OHLIADNUŤ SA, 
look back {luk bek). 

OHLUCHNÚŤ, become 
deaf {bikham def). 

OHLUŠIŤ, deafen ' 
{def 11). 

OHNIŠTE, hearth, fire- 
place {hárth, fajer- 
plejs) . 

OHNIVÝ, fiery 
{fajeri). 

OHŇOSTROJ, fire- 
work ( fajervork ) . 

OHNÚŤ, bend, curve, 
crook {bend, khôrv, 
krúk). Ohrada 113 Okázalosť OHRADA, fence, en- 
closure {fens, enkló- 

žnr). 
OHRADIŤ, enclose, 

fence, hedge {enklóz, 

fens, hedz). 
OHRANIČIŤ, border 

{bórdr). 
OHRNÚŤ, tuck up, roll 

up {tak ap, r ó! ap). 
OHROMIŤ, stun 

{stan). 
OHROMNÝ, enormous, 

immense, huge, (enór- 

mes, imens, hjúdz). 
OHROZIŤ, threaten 

{thretn). 
OHRYZOK, core, 

Adam's apple {khór, 

edemz e pi). 
OHYB, joint, bent 

{dzojnt, bent). 
OHÝBAŤ, bend {bend). 

ohýbať sa, stoop 

{stúp). 
OHYZDA. monster 

{manstr). 
OHYZDIŤ, disfigure 

{dysňgjer). 
OHYZDNÝ, ugly 

(agli). 
OCHÁBLY, slack 

{slek). OCHABNÚŤ, slacken 
{slekn). 

OCHMATAŤ, touch, 

feel {fač, f íl). 
OCHOTA, readiness, 

willigness {redynes, 

vihngnes). 
OCHOTNÍK, amateur, 

dilettant, {e met júr, 

dyletent). 
OCHOTNÝ, ready, 

willing (red v, viling). 
OCHRANA, protection, 

shelter {protekšn, 

seltr) . 
OCHRANCA, 

protector {protcktr) . 
OCHRANNÝ, protec- 
tive {protektyv). 
OCHRNUTIE^ palsy 

{pálsi). 
OCHUTNAŤ, taste 

{tejst) . 
OKAMIH, OKAMŽIK, 

moment, instant {mo- 
ment, insteuŕ). 
OKAMŽITÝ, instant, 

momentary ( instent, 

moment eri). 
OKATÝ, large-eyed 

{lárdzajd). 
OKÁZALOSŤ, show, 

pomp {š ó, pámp). Okizalý 114 Oltár OKÁZALÝ, pompous, 
stately (p am pes, 
stejtli). 

OKÁZAŤ, show (só). 

OKNO, OBLOK, 
window (vindó). 

OKO, eve (áj). 

OKOLKY, round about 
way (raund ebaitt 
vej) ; bez okolkov, 
without ceremony 
(vidhaut scremony). 

OKOLICA, region, vi- 
cinity (ridzn, visinv- 

ty). 

OKOLIE, environs, 
neighborhood, vicin- 
ity (envajrnz, nejbr- 
hud, visinyty). 

OKOLKOVÁŤ, speak 
in a round about way 
(sptk in e raund ebaut 
vej) . 

OKOLNOSŤ, circum- 
stance (sorkamstens)^ 

OKOLO, round, about 
(raund, ebaut). 

OKOLOSTOJACI, 

bystandr ( bajstendr) . 
OKOVY, fetters, chains 

(fetrz, cejnz). 
OKOVAŤ, case, bind 

(khejs, bajnd). OKRAJ, edge, border 

(edz y bdrdr), 
OKRASA, ornament, 

decoration ( órnement, 

dekorejsn). 
OKRÁŠLIŤ, decorate, 

ornament (dekorejt, 

órnement). 
OKRES, district, coun- 

ty(dystrikt, khaunty). 
OKRIKNÚT, stop 

(stap). 
OKRUHLÝ, round 

(raund). 
OKRŠLEK, district, 

face ( dystrikt, fejs ) . 
OKRUH, circle (sôrkl). 
OKULÁRE, spectacles, 

eyeglasses (spekteklz, 

ajglezes). 
OKÚSIŤ, taste, try 

(tej st, traj). 
OKÚZLENÝ, charmed 

(cármd). 
OKÚZLIŤ, charm 

( cár m ) . 
OLEJ, oil (ójl). 
OLIVA, olive (div) 
OLOVENÝ, leaden 

(ledn). 
OLOVO, lead (led). 
OLTÁR, alter (áltr) Omáčka 1 1 


5 Opätok 


OMÁČKA, sauce, gravy 


him, for him (ebaut 


(sáz, grejvi). 


hym, for hym). 


OMÁMENÝ, dazed, 


ONEHDY, recently 


astonished ( dejzd, 


(risntli). 


e stany M). 


ONEMEŤ, 


OMÁMIŤ, daze, stupefy 


grow speechless (gró 


(dejz, stú pi f á j). 


spičles) . 


OMASTA, grease, fat 


ONUCA, rag (reg). 


(gríz, fet). 


ONÝ, that, yonder 


OMDLEŤ, faint, swoon 


(dhet, jandr). 


(fejnt, svún). 


OPAČNÝ, contrary 


OMILOSTNIŤ, pardon 


(khmitreri) . 


(p ár d n). 


OPAK, contrast, reverse 


OMLUVA, excuse 


( khantrest, rivôrs) . 


(ekskjúz). 


OPAKOVAŤ, repeat 


OMLÚVAŤ, excuse, 


(re pit). 


apologize (ekskjúz, 


OPÁLENÝ, burnt, sun- 


epalodzajz). 


bu r n t ( b dm t, san- 


OMRÁČIŤ, stun 


b'árnt). 


(stan). 


OPÁLENINA, burn 


OMRZNÚŤ, get tired 


(bom). 


of, get sick of (get 


OPÁLIŤ, burn, singe 


tajrd dv, get sik av). 


(born, sindš). 


OMYL, mistake, error 


OPANOVAT, conquer, 


(mistejk, eror). 


seize (khánkr, sĺz). 


OMÝLIŤ SA, be mis- 


OPARIŤ, scald (skáld). 


taken (hi mistejkn). 


OPÁSAŤ, gird (g'ôrd). 


OMYLNÝ, delusive 


OPASOK, belt, girth 


(dylúziv). 


(belt, g ort h). 


ON, ONA, ONO, he, 


OPÁT, abbot (ebot). 


she, it (hý, si, it). 


OPÄŤ, again (e g en). 


OŇ, O NEHO, about 


OPÄTOK, heel (hýl). O^airif ne Opovrzeny OPATRIŤ, ZAOPA- 
TRIŤ, procure, ob- 
tain (prokjúr, obtejn). 

OPEVNENIE, fortifi- 
cation (fortyfikejsn). 

OPEVNIŤ, fortify 
(forty f a j). 

OPICA, ape, monkey 
(ejp, mank\). 

OPIERAŤ SA, lean 
upon (I in a pán). 

OPILEC, drunkard, sot 
(drankrd, sat). 

OPILOSŤ, drunkeness, 
intoxication ( dranke- 
ness, intaksikejsn). 

OPILÝ, drunk, intox- 
icated (dank, intoks- 
ikejted). 

OPIS, description 
(deskripsn). 

OPÍSAŤ, describe 
(dyskrajb). 

OPIŤ SA, get drunk 
(get drank). 

OPLAKAŤ, weep for, 
bewail (zip for, 
bivejl). 

OPLÁTOK, wafer 
(vejfr). 

OPLATIŤ, repay, pay 
(ripe j , pej). OPLETACKY, trouble 

(trabl). 
OPLODIT, fructify, 

impregnate (fraktyfaj, 

inipregjiejt). 
OPLÝVAŤ, have a plen- 
ty, abundance (hev e 

plenty, ebandens). 
OPLZLÝ, filthy, nasty, 

obscene (filthy, nesty, 

obsin). 
OPOJNÝ, intoxicating 

(intaksikejtyng). 
OPONA, curtain 

(khortn). 
OPORA, stay, prop, 

support (stej, prop, 

sup art). 
OPO VÁŽIŤ SA, dare, 

venture (d ér, vencnr). 
OPOVÁŽLIVOSŤ, 

daring, audacity (der- 

ing, ádesity). 
OPOVÁŽLIVÝ, daring 

(déring). 
OPOVRHNÚŤ, scorn, 

disdain (skôr n, dys- 

de j n). 

OPOVRŽENIE, scorn 

(skôr n). 
OPOVRŽENÝ, 

despised ( dyspajzd ) . 


Opozdil ý 117 OPOZDILÝ, tardy 
(tárdy). 

OPOZDIŤ SA, be late, 
be tardy (bi lejt, bi 
tárdy ) . 

OPRATA, Hne, check- 
r ein ( la j n, cekrejn ) . 

OPRAVA, repair, re- 
form, correction, 
amendment (ripér, ri- 
fórm, khorckbi, 
emendment). 

OPRAVDIVÝ, genuine, 
true (dzenuin, trt't). 

OPRAVDU, truly 
(trúli). 

OPRAVIŤ, repair, 
mend, correct (riper, 
mend, khorekt). 

OPRÁVNENOSŤ, 
authority ( dthanty). 

OPRÁVNENÝ, author- 
ized, entitled (áthor- 
ajzd, entajtld). 

OPRÁVNIT, authorize, 
empower ( áth orajz, 
empaur). 

OPREŤ, prop, stay 
(prap, stej); opierať 
sa, lean (/in). 

OPÝTAŤ SA, ask, in- 
quire ( esk, inkvajr). Osadník 
swell OPUCHNÚŤ 
(svel). 

OPUSTIŤ, leave, aban- 
don (liv, ebendon). 

ORÄČ, plowťnan 
(plaumen). 

ORAŤ, plow, plough 
(plan). 

ORBA, plowing, agri- 
culture (planing, egri- 
khalcnr). 

ORECH, nut (nat). 

ORNÁT, chasuble 
(cesiibl). 

ORODOVAŤ, inter- 
cede, pray for (intrsid, 
pre j for). 

OROL, eagle (tgl). 

ORTIEĽ, sentence 
(sent ens). 

OSA, wasp (vósp). 

OSA koleso lebo gule), 
axis (eksis). 

OSADA, colony, settle- 
ment, congregation 
(khalony, setlment, 
khangregejsn ) . 

OSADIŤ, settle, colon- 
ize (setl, khalonajz). 

OSADNÍK, colonist, 
parishioner ( khalon- 
yst, perišonr). Osamelý 118 Ostrihať 


OSAMELÝ, isolated 


OSOBNÝ, personal 


(ajsolejted). 


(pórsnl). 


OSAMOTIT, isolate 


OSOBOVAŤ, OSOBIŤ 


(ajsolejt). 


claim, assume (klejm, 


OSEDLAŤ, saddle 


e s um). 


(sedí). 


OSOCIÍ, slander, 


OSIDLO, snare (snér). 


speak angrily (slendr, 


OSLAVA, glorification 


s pík en grili). 


(glóriňkejsn). 


OSOL, ass, donkey 


OSLÁVIŤ, glorify, _ 


(äs, danky). 


celebrate (glórifaj, 


OSOPIŤ SA, speak 


selebrejt). 


angrily (s pík engrily). 


OSLEPIŤ, blind 


OSPALÝ, sleepy 


(blajnd). 


(slípi). 


OSLOVIŤ, accost, ad- 


OSPRAVEDLNENIE, 


dress (ekhast, e dres). 


j testification ( džastyň- 


OSEM, eight (ejť). 


kejsn). 


OSEMDESIAT, 


OSPRAVEDLNIŤ, 


eighty (e j t y). 


j ustify ( dšastyfaj ) . 


OSEMDESIATY, 


OSTAŤ, remain, stay 


eightieth (ejtyth). 


(rimejn, stej). 


OSEMNÁSŤ," 


OSTATNE, for the rest 


eighteen (ejtýn). 


(for dhy rest). 


OSEMNÁSTY, 


OSTATNÝ, last, the 


eighteenth ( ejtýnth). 


rest (last, dhy rest). 


OSNOVA, warp, 


OSTATOK, rest, re- 


scheme, draft (vár p, 


mainder (rest, ri- 


ským, draft). 


me j ndr). 


OSOBA, person 


OSTRAŽITÝ, 


(pôrsn). 


watchful (vacful). 


OSOBITNÝ, extra 


OSTRIHAŤ, cut, clip 


(ekstra). 


(khat, klip). Ostriť 119 Otát: OSTRIŤ, sharpen, whet 

(Mr pit, kvet), 
OSTROHA, spur 

{spor). 
OSTROV, island, isle 

(ajland, ajl). 
OSTROVTIP, keen 

wit, sagacity (khýn 

vit, segesity). 
OSTROVTIPNÝ, 

sagacious ( s e g ese s) . 
OSTRÚHAŤ, carve, 

cut (khárv, khat). 
OSTRÝ, sharp, keen 

(sár p, khýn). 
OSTÝCHAŤ SA, be 

bashful (bi bešful). 
OSUD, fate (fejt). 
OSUDNÝ, ill-fated 

(ilfejted). 
OSVEDČENIE, decla- 
ration (dyklerejšn). 
OSVEDČENÝ, tried 

(trajd). 
OSVEDČIŤ SA, declare 

state (dyklér, ste j t). 
OSVETA, enlighten- 
ment, culture (enlajt- 

ment, khalcur). 
OSVETLIŤ, enlight, 

illuminate (enlajt, 

ilúminejt). OSVIETENÝ, enliv- 
ened, illuminated (en- 
lajtend, iluminejted) . 

OSVIEŽIŤ, refresh 
(r if r e š). 

OSVOBODIŤ, liberate, 
free (lib ere jt, f r í). 

OSVOJIŤ SI, appropri- 
ate, acquire (eprópri- 
ejt, ekvájr). 

OSYKA, aspen-tree 
(espntrí). 

OSYPAŤ, bestrew 
(b is tni). 

OSÝPKY (defské) 
measles (mízlz). 

OSÝPKY (póky), 
small-pox (smáU 
paks). 

OŠETROVAŤ, care for, 
keep, nurse, guard 
(khér, khýp, nor s. 
gárd). 

OŠKLIVIŤ, make hate- 
ful, feel disgust (mejk 
hejtful, f íl dvsgasť). 

OŠKLIVOSŤ, disgust, 
nausea (dysgast, 
násie). 

OŠKLIVÝ, ugly, odious 
(agli, ódy e s). 

OTÁČAŤ, rotate, re- 
volve (rotejt, rivalv)^. 'Otálať 120 O; tencu OTÁL AT,, linger 

(lingr). 
OTAVA, hav (hej). 
OTÁZKA, question, in- 
quiry (kvescn, in- 

kvajri). 
OTÁZNIK, question 

mark {kvescn mark). 
OTCOVRAH, parricide 

(perisajd). 
OTCOVSKÝ, paternal 

(peťôrnl). 
OTČENÁŠ, our Lord's 

prayer (aur lords 

p r ér). 
OTČIM, step-father 

(step-fadhr). 
OTČINA, native land 

(nejtyv lend). 
OTEC,' father (f ad hr). 
OTELIT SA, calf 

(khäf). 
OTEP, OTIEPKA 

bundle, wisp (bandl, 

vi s p). 
OTLAČIŤ, press 

{preš). 
OTRAS, shock, concus- 
sion (š ak, khonkasn). 
OTRAVA, poison 

(pójzn). 
OTRÁVIŤ, poison 

{pó)zn\. ragged OTRHANÝ 

{reged). 
OTRIASŤ, shake 

{šejk). 
OTROCKÝ, slavish 

{si e j vi š). 
OTROCTVO, slavery 

{slejvri). 
OTROČIŤ, enslave 

(enslejv). 
OTROK, slave (slejv). 
OTROKÁR, slave- 
owner ( slejv-ónr ) . 
OTRUBY, bran, shorts 

{bran, sorts). 
OTUPELÝ, blunt 

(blant). 
OTUŽILÝ, hardy 

(hardy). 
OTÚZIŤ, harden, inure 

(hárdn, injur). 
OTVOR, opening, hole 

(ópnvng, hol). 
OTVORIŤ, open 

(opri). 
OVCA, sheep (sip). 
OVČÍNEC, sheep-fold 

(síp-fóld). 
OVDOVELA, 

widowed (vidód). 
OVENČIŤ, wreath 

(r it h). Ovládať OVLÁDAŤ, tule, pre- 
vail (rul, privejl). 

OVLAŽIŤ, wet (vet). 

OVOCIE, fruit (f rút). 

OVOS, oats (óts). 

OVŠEM, of course (av 
khórz). 

OZBROJIŤ, arm 
{ár m). 

OZDOBA, ornament, 
decoration ( órnement, 
dekorejšn). 

OZDOBIŤ, ornament, 
decorate (órnement, 
dekorejt). 

OZIABAŤ, be cold (bi 
k hold). 

OZIMINA, winter-crop 
(vintr-krap) . 

OZNAČIŤ, mark 
(mark). 

OZNÁMENIE, notice, 
report (nóty s, riport). 

OZNÁMIŤ, notify, re- 
port, advertise (noty- 
f aj, riport, edvertajz). 

OZNÁMKA, advertise- 
ment (edvôrtajzment) . 

OZVAŤ SA, answei, 
respond (ensr, ris- 
pand). 

OZVENA, echo(ekhó). I2i Padnúť 

OŽELET, brook 

(briík). 
OŽENIŤ SA, marry, 

get married, wed 

(meri, get merid, 

ved). 
OŽIŤ, revive (rivajv). 
OŽOBRAČIŤ, beggar 

(begr). 
OŽRAN, drunkard 

(drankrd). 
OŽRAŤ SA, get drunk 

(get drank). PÁČIŤ (ceniť), esti- 
mate (estymejt). 

PÁČIŤ SA, please, like 
(pliz, lajk). 

PÁD, fall, case (fál i 
fól, khejs). 

PADAŤ, fall (fál i fól). 

PADELAT, forge, 
counterfeit (fórdž, 
khauntrňt) . 

PÄDESIAT (pätdesiat), 
fifty (ňfty). 

PÄDESIATY, fiftieth 
(fiftyeth). 

PADNÚŤ, fall, drop 
(fál i fól, drap). Padúch 122 Panák PADÚCH, villain 
(zrilen). 

PADÚCNICA, epilepsy 

(e pile p si). 
PAHOLA, bov (b ó j). 
PAHOLOK, driver, 

servant (drajzr, s'ôrv- 

ent). 
PAHOREK, hill (hyl), 
PÁCHAŤ, perpetrate, 

do (perpetrejt, dú). 
PÁCHNUT, smeli, 

scent (smel, sent). 
PAKOVAŤ, pack 

(pek). 
PALÁC, palace (peles). 
PAĽBA, firing, shoot- 
ing (fajering, h'it- 

yng). 
PÁLČIVOSŤ, heat 

(hýt). 
PALEC, thumb, toe 

(tham, to). 
PÁLENIE, burning 

(bôrnyng). 
PÁLENKA, whiskey, 

brandy (htnsky, bren- 

dv). 
PÁLENÝ, burnt 

(bor nt). 
PALICA, club, cane 

(klab, khén). 
PALÍC, incendiary (hisendyeri). 

PALICSŤVO, incen- 
diarism, arson (insen- 
dyerizm, ársn). 

PÁLIŤ, burn, ňre(bôrn, 
(fajer) ; páliť pálenku, 
distill (d y sty 1). 

PALIVO, fuel (fjúel). 

PALMA, palm (Pám). 

PALUBA, deck (dek). 

PAMÄŤ, memory, mind 
(memoH, majnd). 

PAMÄTAŤ, remember, 
think of (rimembr, 
thynk av). 

PAMÄTAŤ SA, recol- 
lect (rikholekt). 

PAMÄTIHODNÝ, 
memorable ( mem or- 
ebl). 

PAMÄTNÍK, contem- 
porary (khontempo- 
reri). 

PAMIATKA, memory, 
remembrance, souve- 
(jnemori, nir rnnem- brens, súvnýr). 
PÁN, mister, lord, boss, 

gentleman, Sir (mistr, 

lord, bas, džentlmen, 

s'ôr) . 
PANÁK, figure, puppet 

(ňgjur, pa pet). Pancier 123 Paroloff PANCIER, armor 


(pejpl). 


(ármr). 


PAPIER, paper 


PANDVA, pan (pen). 


(pejpr). 


PANENSKÝ, maidenly 


PAPRIKA, red pepper 


(mejdnh). 


(red pepr) % 


PANENSTVO, maiden- 


PÁR, PÁRA, pair, cou- 


hood, virginity (mej- 


ple (pér, khapl). 


dnhúd, vôrdžinyty). 


PARA, steam, vapor 


PANGART, bastard 


(stým, vejpr). 


(b e str d). 


PARÁDA, parade, 


PANI, mistress, lady 


show (pere j d, šó). 


(mistres, lejdy). 


PARÁDNY, showy 


PANNA, maiden, vir- 


(šói). 


gin (mejdn, vor džin). 


PÁRAŤ, rip (rip). 


PANOVANIE, reign, 


PARDON, pardon 


rule (rejn, rúl). 


(párdn). 


PANOVAŤ, reign, rule 


PAREZ, stump 


(rejn, rúl). 


(stamp). 


PANOVNÍK, 


PARIŤ, steam, heat, 


sovereign, ruler (sav- 


damp (stým, hýt, 


rin, rúlr). 


demp). 


PÁNSKY, lordly 


PÁRIT SA, pair, couple 


(lórdli). 


(pér, khapl). 


PANSTVO, estate, do- 


PARNÍK, steamer 


minion (estejt, domi- 


(stýmr). 


nyen) . 


PAROBOK, bachelor 


PÁNT, hinge (hyndž). 


(bečlr). 


PANTLA, ribbon 


PAROHY, antlers 


(ribn). 


(entlrz). * 


PANTOFLA, slipper 


PAROCHŇA, wig 


(slipr). 


(vig). 


PÁPEŽ, pope (póp). 


PAROLOĎ, steamship 


PÁPEŽSKÝ, papal 


(stýmšip). Parostroj 

PAROSTROJ, steam- 
engine (stým-endžin) . 
PÁS, belt, girth (belt, 

gôrth ) . 
PAS, passport 

(päspórt). 
PASC, trap (trep). 
PÁSKA, tie, bond (taj, 

band), 
PÁSMO, strip, stripe, 

zone (strip, str aj p, 

zón ) . 
PASOVAŤ SA, 

wrestle (rest). 
PÁSŤ, pasture, herd 

(päsčur, hôrd), 
PÁSŤ SA, graze, 

browse (grejg ý brauz). 
PÄSŤ, fist (fist). 
PASTORKYŇA, step 

daughter (step dátr). 
PASTOROK, step son 

(step san). 
PASTVA, pasture 

(päscur). 
PASTÝR, PASTIER, 

sheperd (seprd). 
PAŠA, pasha (pesa) ; 

grazing ( gr e j zing ) . 
PASIA, passion (pešn). 
PAŠOVAŤ, smuggle 

(smagl). 
PÄŤ, five (fajv). 124 Pavúk PÄTA, heel (Ml). 
PATISK, reprint 

(ríprint). 
PÄTNÁSŤ, fifteen 
(fiftýn). 

PÄTNÁSTY, fifteenth 

(fiftvntli). 
PÄTÓUZAČ, lickspit- 
tle, toady (l i k spit I, 

tódy). 
PÁTRAŤ, search 

(s br č). 
PATRIČNÝ, due, prop- 
er (d j ú, prabr). 
PATRIŤ, belong, be due 

(bilang, bi djú) ; hfa- 

deť, look (luk). 
PATRNÝ, apparent, 

evident (eperent, 

evident). 
PATROLA, patrol 

(petról). 
PATRON, patron (pej- 

tron ) ; náboj , shell, 

cartridge (set, khárt- 

ridš). 
PÁV, peacock (píkhak). 
PAVLAC, balcony 

(belkony). 
PAVUČINA, spider's 

web (spajdrs veb). 
PAVÚK, spider 

(spajdr). Pazucha 125 Pero PAZUCHA, arm, arm- 
pit (árm, ármpit). 

PAZÚR, claw, talon, 
paw (klá, t el on, pá). 

PAZÚRY, clutches 
(klacez). 

PAŽIŤ, lawn, (Ión). 

PAŽÍTKA, shives 
(sa j v z). 

PEC, oven, furnace, 
stove (avn, fames, 
stóv). 

PECEN, loaf (lóf). 

PEČAŤ, PEČATIŤ, 
seal (síl). 

PEČENÁ, liver (livr). 

PEČENÝ, roast, baked 
(r ó st, bejkd) . 

PEČIVO, pastry 
(pästri). 

PEČLIVÝ, careful 
(khérfitl). 

PEHY, freckles 
( frekls} 

PECHOTA, infantry 
(infentri). 

PEKÁČ, baking-pan 
(bejkvng-pen). 

PEKÁR, baker (bejkr). 

PEKÁRŇA, bakery 
(bejkr i). 

PEKELNÝ, hellish, in- 
fernal (heliš, infornl). PEKLO, hell (het). 

PEĽAST, bedside, bed- 
stead (bedsajd, b ea- 
st ed). 

PELES, den (den). 

PELÍNOK, wormwood 
(vbrmviid) . 

PEŇ, PŇÁK, trunk, 
stem (trank, stem). 

PENA, foam, froth 
(f 6m, f rath). 

PEŇAŽENKA, purse 
(pbrs). 

PENIŤ, foam (fóm). 

PENIVÝ, foamy, frothy 
(f ó mi, f raty). 

PENIAZE, money 
(many i mony). 

PEPER, pepper (pepr). 

PERGAMENT, parch- 
ment (párcment). 

PERIE, feathers 
(fedhrz). 

PERINA, feather-bed 
(fedhrbed). 

PERLA, pearl (pôrl). 

PERNÁ (gamba), lip 
(lip). 

PERO (písacie), pen 
(pen); pero vtáčie, 
feather (fedhr); pero 
ozdobné, plume Perún 126 Piliny (phím) ; pero (v stro- 
ji), spring {spring). 
PERÚN, thunder, 

(thandr). 
PES, dog (dag); po- 
ľovný, hound (haund). 
PESTOVAŤ, foster, 

rear, raise (faster, rír, y 

r e] s). 
PESTRÝ, motley 

(matly). 
PESTÚN, foster-father 

(fastrfadhr). 
PEŠIAK, foot-soldier 

(futsóldžr). 
PEŠINA, path, footway 

(path, futvej). 
PEŠKY, on foot (an 

fut). 
PETROLEJ, petroleum, 

kerosene ( petróliam, 

kherozin). 
PETRŽLEN, parsley 

(pársli). 
PEVNINA, continent, 

mainland ( khanty- 

nent, me j nl end). 
PEVNOSŤ, fortress, 

stronghold (fórtres, 

stronghold). 
PEVNÝ, strong, fast, 

firm (strong, fest, 

form). PIAĎ, span (spen). 

PIANO, piano (pieno). 

PIATOK, Friday 
(frajdej). 

PIATY, fifth (fifth). 

PIESEŇ, song (sang). 

PIESOK, sand (send). 

PIDIMUŽÍK, pigmy 
(pigmi). 

PIGLOVAŤ, iron 
(ajm). 

PICHAŤ, prick, sting, 
stab (prik, styng, 
steb). 

PICHĽÁK, prick, sting 
(prik, stvng). 

PICHĽAVÝ, prickli 
(prikli). 

PIJÁK, drunkard 
(drankrd). 

PIJAVICA, leech, 
bloodsucker (lie, 
bladsakr). 

PIJAVÝ, PIJÁCI PA- 
PIER, blotter, blott- 
ing paper (blatr, blat- 
yng pejpr). 

PIKA, lance (lens). 

PILA, saw, saw-mill 
(sá i só, sámil). 

PILINY, saw-dast 
(sádast). Pílif 127 Plakať PÍLIŤ, saw (sá i só) ; 


PÍŠŤAL, PÍŠTELKA, 


file (/a/7). 


whistle, pipe, fife (hvisl, 


PILNÍK, file (/a/7). 


pajp, fajf). 


PILNÝ, PYLNÝ, dili- 


PISŤAT, pule (p júl). 


gent (dylidzeni) . 


PIŠTOĽ, pistol (pistl). 


PILOVAŤ, file, rasp 


PIT, drink (drink). 


(/a/7, r*j/>). 


PITNÝ, drinkable 


PILULKA, pili (pil). 


(drinkebl). 


PIPKA, pipe (pajp). 


PITOMÝ, dull, stupid 


P1RIŤ SA, blush 


(dal, stupid^. 


(bias), 


PITVAŤ, dissect ( 


PÍSACÍ, writing 


(dysekt). 


(raj ty n g). 


PITVOR, hall (hol). 


Pí SÁNKA, copy-book 


PIVNICA, cellar 


(khapibuk). 


(selr). 


PISÁR, writer, clerk 


PIVO, beer (Mr). 


(rajtr, klôrk). 


PIVONKA, peony 


PÍSAŤ, write (raj t). 


(píony). 


PISK, PISOK, mouth 


PIVOVAR, brewery 


(manth). 


(br iter i). 


PÍSKAŤ, whistle 


PLÁCA, pay, wages 


(hvisl). 


(pej, vejdzes). 


PÍSMENA, letter 


PLAČ, weeping 


(letr). 


(víping). 


PÍSMO, letter, writing 


PLACHETNÁ LOĎ, 


(letr, raj ty n g). 


sailing vessel (s e j ling 


PÍSMO SVÄTÉ, holy 


v e si). 


writ, bible (holi r it, 


PLACHTA, sheet, can- 


bajbl). 


vas, sail (sít, khen- 


PÍSOMNÍCTVO, 


ves, sejl). 


literature (literecur). 


PLACHÝ, shy (saj). 


PÍSOMNÝ, written 


PLAKAŤ, weep, cry 


(ritn). 


(víp, kraj). Plameň 128 Plef PLAMEŇ, flame, blaze 

(fiejm, blejz). 
PLÁN, plan, scheme 

{plen, ským). 
PLÁŇ, plain (plejn). 
PLANÉTA, planet ' 

(pi en e t), 
PLANÝ, poor, bad 

(púr, béd). 
PLÁPOLAŤ, blaze 

(blejz). 
PLAŠIŤ, scare, frighten 

(skér, frajtri); plašiť 

sa, shy (sáj). 
PLÁŠŤ,' cloak, mantle 

(klók, m entí). 
PLAT, pay, salary (pej, 

seleri). 
PLÁTENÝ, linen 

(linen). 
PLATINA, platina 

(pletynä). 
PLATIŤ, pay (pej). 
PLÁTNO, linen 

(linen). 
PLATNÝ, valid, lawful 

(velid, l óf id). 
PLÁVAŤ, swim 

(svim). 
PLAVBA, navigation,, 

sail (nevigejsn, sejl). 
PLAVEC, sailor, sea- 
man (sejlr, stm en). PLAVIŤ, float, raft 

(Hot, raft). 
PLAZ, reptile (reptajl). 
PLAZIŤ SA, creep, 

crawl, sneak (krip, 

král, snýk). 
PLECO, shoulder 

(sóldr). 
PLECH, tin, plate, 

sheet-iron (tyn, plejt, 

sit-ajm ) . 
PLECHÁČ, tin-pan 

(tyn pen). 
PLECHÁR, tinner 

(tynr). 
PLEMENIŤ, breed, 

hatch (brid, hec). 
PLEMENO, breed, 

race (brid, rejs). 
PLENIŤ, PLIENIŤ, 

plunder, pillage 

(plandr, piledz). 
PLES, ball (bál i bol). 
PLESAŤ, rejoice, jubi- 
late (ridš ó j s, dzúbi- 

lejt). 
PLESNIVEŤ, mould 

(mold). 
PLESNIVÝ, mouldy 

(móldy). 
PLEŤ, skin (sky n). 
PLEŤ (zrno), weed 

(víd). Pletka 129 P obariť PLETKA, medley, gos- 
sip (medli, gosip). 

PLEVA, chaff (čef). 

PLIESŤ, twist, braid, 
wreathe (tvist, brejd, 
ridh). 

PLÍŽIŤ SA, crawl, 
sneak (král, snvk). 

PLNIŤ, fill, fulfill (fil, 
fulfil). 

PLNOKREVNÝ, full- 
blooded (fiilbladed) . 

PLNOLETÝ, mature 
(mecur). 

PLNOMOCENSTVO, 
power of attorney 
(paur av e t omy). 

PLNÝ, full (ful). 

PLOD, fruit, product, 
brood (frtit, pradakt, 
brúd). 

PLODIŤ, generate, pro- 
duce, beget (dzene- 
rejt, prodús, biget). 

PLODNÝ, fruitful, pro- 
ductive (f rút f ul, pro- 
daktyv). 

PLOCHA, flat, plane, 
area(/?čŕ, pie j n, ejrie). 

PLOŠTICA, bed-bug 
(bedbag). 

PLOT, fence (fens). PLOTŇA, PLATŇA, 

plate (pie ft). 
PLSŤ, felt (felt). 
PLŤ, raft {raft). 
PLTNÍK, rafter 

(räftr). 
PĽÚCA, lungs (langs). 
PĽÚCNY, pulmonary 

(pahnoneri). 
PLUH, plough, plow 

(plan). 
PLUK, regiment 

(redziment) . 
PLUKOVNÍK, colonel 

(khornl). 
PĽUŤ, PĽUVAŤ, spit, 

expectorate {spit, eks- 

pektorejt). 
PĽUŤ, PLÁVAŤ, swim 

(svhn). 
PLYN, gas (ges). 
PLYNNÝ, fluent 

(fluent). 
PLYNÚŤ, flow, glide 

(Hó, ghld). 
PNÚŤ. span (spen). 
PO, after, untill, by, in 

about (äftr, ba], in 

ebatit). 
POBÁDAŤ, prompt 

{prompt). 
POBAVIŤ, amuse 

(emjúz). Pobídnut 130 Poďakovanie POBÍDNUT, ask, urge 

(esk, ôrdz). 
POBIJAŤ, hop, roof, 

kill, bind (hú p, rúf, 

khyl, bajnd). 
POBOČNÍK, adjutant 

(edhttent). 
POBOČNÝ, side, flank 

(sajd, flenk). 
POBOŽNÝ, devout 

(d want). 
POBRATIM, brother 

(bradhr). 
POBREŽIE, 

coast, shore, strand 

(khóst, šór, strená). 
POBYT, stav (stej). ' 
POBYT, stay, remain 

(stej, r im e j n). 
POCESTNÝ, traveler, 

wanderer (trevlr, ván- 

drer). 
POCIT, feeling, sensa- 
tion (filing, sens e j in). 
POCTA, honor (anr). 
POCTIŤ, honor (anr). 
POCTIVÝ, 

honest, chaste (anest, 

eejst). 
POČASIE, wether 

(vedhr). 
POCAT, begin, com- mence, start (begin, 
khomens, start). 

POCEST, honor (anr). 

POCESTNÝ, honorable 
(anorebl). 

POCET, number, figure 
(nambr, Rgjur). 

POČETNÝ, numerous 
(númeres) . 

POČIATOČNÝ, 

elementary, beginning 
(elementeri begin- 
yng). 

POČIATOK, beginn- 
ing, commencement 
(beginyng, khomens- 
merit). 

POČIATKY, elements 
(elements). 

POČÍTAŤ, reckon, fig- 
ure, count (rekn % fig- 
jnr, khannt). 

POČKAŤ, wait (vejt). 

POCTÄR, reckoner 
(rekonr). 

POCTY, figures, num- 
bers (figjnrs, nambrs). 

POD, under, below 
(andr, beló i bilo). 

PÔDA, ground, soil 
(grauná, sójl). 

POĎAKOVANIE, 
thank (thenk). Poďakovať sa 131 Podlá POĎAKOVAŤ SA, 
thank, resign (thenk, 
rizajn). 

PODANIE, presenta- 
tion, filing, tradition 
( presentejšn, fajling, 
tredysn). 

PODARIŤ SA, succeed 
(saksíd). 

PODAROVAŤ, present 
with ( prezent vidh ) . 

PODAŤ, hand, give, 
pass, reach, present, 
file (hend, giv, pas, 
prezent, f a j I). 

PODCENIŤ, underesti- 
mate (andrestymejt). 

PODDANÝ, subject 
(sabdžekt). 

PODDAŤ SA, submit, 
give up, surrender 
(sabmit, giv ap, sbr- 
endr). 

PODEŤ, PODIAŤ SA, 
go to, come to (gó tu, 
k h am tu). 

PODESIŤ, frighten, 
scare (frajtn, skér). 

PODIEL, share, part 
(sér, párt). 

PODIELNIK, share- 
holder (sérhóldr). PODIV, wonder 
(vóndr). 

PODÍVAŤ SA, look, 
see (luk, si). 

PODIVÍN, crank 
(krenk). 

PODIVIŤ SA, wonder 
(vóndr). 

PODIVNÝ, strange, 
odd, curious (strejndz, 
ad, k juries). 

PODKASAŤ, tuck up 
(tak ap), 

PODKLAD, support 
(supórt). 

PODKLADAŤ, lay un- 
der (lej andr). 

PODKOP, mine, sap 
(majn, s e p). 

PODKOPAŤ, mine, 
sap (majn, sep). 

PODKOVA, shoe (sú). 

PODKOVAŤ, shoe 
(sú). 

PODKÚPIŤ, bribe 
(brajb). 

PODKÚRIŤ, smoke, in- 
cense (smók, insens). 

PODĽA, by, according 
to, next to, beside 
( ba j, ekh órdyng tu, 
nekst tu, bisajd). Podlaha 132 Podpis PODLAHA, floor 
(Mr). 

PODĽAHNÚŤ, 

succumb, yield, fall 
(sakhamb, jíld, fál). 

PODLIEZŤ, crawl un- 
der (král andr). 

PODLOŽIŤ, put under 
(put andr). 

PODMANIŤ, conquer 
(khankr). 

PODMANITEĽ, con- 
queror (khankerer). 

PODMÄSLIE, CHAR, 
butter-milk (batr- 

milk). 

PODMIENIŤ, POD- 
MIENKA, condition 
(khondysn). 

PODMORSKÝ, subma- 
rine (sabmer'm). 

PODNAPITÝ, tight, 
tipsv (tajt, typsi). 

PODNEBIE, climate 
(klajmet). 

PODNECOVAŤ, en- 
courage, incite (en- 
kharidž, insajt). 

PODNET, impulse 
(impals). 

PODNIK, undertaking, 
enterprise (andrtejk- 
yng, entrprajz). PODNIKATEĽ, con- 
tractor (khontrektr). 

PODNIKAŤ, under- 
take, attempt (andr- 
tejk, etempt). 

PODNIKAVOSŤ, en- 
terprise ( entrprajz). 

PODOBA, figure, form, 
shape (ňgjur, form, 
sejp). 

PODOBAŤ SA, look 
like, resemble (Ink 
lajk, rizembl). 

PODOBENSTVO, 
similitude, parable (si- 
militude perebl). 

PODOBIZXA, portrait 
(pórtrejt). 

PODOBNÝ, like, simi- 
lar (lajk, similr). 

PODOTKNÚŤ, 

remark, mention (ri- 
niark, mensn). 

PODPAĽAČ, incendia- 
ry (insendveri). 

PODPAĽAČSTVO, 

arson (ársn). 

PODPÁLIŤ, fire, in- 
flame, goad (fa jer, in- 
flejm, gód). 

PODPIS, signature 
(signecur). Podpísať 133 Podvrátit PODPÍSAŤ, sign 

(šajn). 
PODPLÁCAŤ, bribe 

(brajb). 

PODPORA, support, 
prop, aid, assistance, 
relief (supórt, prap, 
ejd, esistens, rilif). 

PODPOROVAŤ, sup- 
port, aid, assist, help 
(sup art, ejd, esist, 
help). 

PODRAZIŤ (obuv), 
sole (sól). 

PODRÁŽKA, soling 
(sóling). 

PODREKNÚŤ SA, 
mis-speak ( mis-spík). 

PODRIADENÝ, subor- 
dinate (sabórdynejt). 

PODRIAPAT, scratch, 
pit, tear (skrec, pit, 
tér). 

PODROBIŤ, subject, 
submit, subdue (sab- 
dzckt, sabmit, sab- 
dju). 

PODROBNÝ, minute, 
detailed (min jut, dy- 
tejld). 

PODROST, under- 
growth (andrgróth). PODRÝVAŤ, under- 
mine (andrmajn). 

PODRŽAŤ, hold, keep, 
retain (hold, khyp, ri- 
te j n ) . 

PODSTATNÝ, substan- 
tial, real (sabstensl, 
ril). 

PODSTAVOK, pedes- 
tal, base (pedestl, 
bejs). 

PODSTÚPIŤ, undergo, 
suffer (andrgó, safr). 

PODŠIŤ, line (lajn); 
podšívka, lining (lajn- 
yng). 

PODVÄZOK, garter 
(gártr). 

PODVIESŤ, deceive, 
fool, cheat (dysiv, fill, 
č it). 

PODVOD, fraud, hum- 
bug (f rád, hambag). 

PODVODNÝ, fraudul- 
ent, deceitful (frád- 
julent, dysitful). 

PODVOLIŤ SA, sub- 
mit, assent (sabmit, 
e sent). 

PODVRÁTIŤ, upset, 
subvert (apset, sab- 
vort). Podzemný 134 Pohotové PODZEMNÝ, sublet 

ranean, underground 

(sabterejnyen, andr- 

graund). 
PODZIM, JASEŇ, fall, 

autumn (fál, átam). 
POHÁDKA, fable 

(fejbl). 
POHAN, heathen, 

pagan (kýtn, pejgen). 
POHÁŇAŤ, drive 

(d raj v). 
POHANIT, blame 

(blejm). 
POHANKA, buckweat 

(bakhvít). 
POHÄR, glass (gläs): 
POHĽAD, look, sight, 

view {luk, sajt, v ju). 
POHĽADÁVAÍ, 

claim, demand (kle j m, 

dymend). 
POHLAVÁR, chief 

(číf). 
POHLAVIE, sex, gen- 
der (seks, dzendr). 
POHLAVNÝ, sexual 

(seksuel). 
POHMOŽDIŤ, bruise 

(b r 1Í2). 
POHNÚŤ, move, stir 

(múv, star). 
POHNUTIE, motion, move, emotion, sensa- 
tion (móšn, múv, 
imósn, sense j m), 

POHNÚTKA, motive 
(mótyv). 

POHODLIE, conve- 
nience, comfort (khon- 
vínvens, khamfort). 

POHODLNÝ, comfor- 
table, convenient 
( khamfort ebl, khon- 
vtnjent). 

POHORELEC, VY- 
HORELEC, sufferer 
by fire {safer er baj 
fajr). 

POHORIE, range of 
mountains (rejndž av 
mauntns). 

POHORŠENIE, 
offense, scandal 
(of ens, skendl). 

POHORŠIŤ, anger, 
offend (engr, of end), 

POHOSTINNOSŤ, 
hospitality (haspit el- 
ity). 

POHOSTINNÝ, hos- 
pitable (haspit ebl). 

POHOSTIŤ, treat, en- 
tertain (trô, entrtejn). 

POHOTOVÉ, ready 
(redy). i P okova 135 POHOVA, rest (rest), 

POHOVEŤ SI, take a j 
rest (tej k e rest). 

POHRÄB, funeral, bu- 
rial (fjuwerel, ber i el). 

POHRABAŤ, POCHO- 
VAŤ bury (im). 

POHRABNÝ, funeral 
(fjunerel). 

POHŔDAŤ, scorn, dis- 
dain (skóm, dysdejn). 

POHROMA, damage, 
calamity ( demedž, 
(khelemity). 

POHROMADE, 
together (tugedhr). 

POHRÚŽIŤ, plunge, 
submerge, sink, duck 
(plandž, sabmôrdž, 
sink, dak). 

POHUBIŤ, annihilate, 
destroy ( enajhylejt, 
dy stroj) . 

POHYB, motion 
(mósn). 

POHYBOVAŤ, move, 
stir (mi'iv, star). 

POCHÁDZAŤ, come 
from, descend (kham 
f r am, dysend). 

POCHLEBOVAŤ, 
flatter (fletr). 

POCHLUBIŤ SA, Pochybovať 

boast (bost). 

POCHODIŤ, travel 
(trevl). 

POCHOP, understand- 
ing, comprehension 
(andrstendyng, kham- 
prihensn ) . 

POCHOPIŤ, 

understand, compre- 
hend (andrstend, 
kharnprihend). 

POCHOVAŤ, bury 
(beri). 

POCHUTNAŤ SI, en- 
joy, indulge (endžój, 
indaldž). 

POCHVALA, praise, 
(pre j z). 

POCHVÁLIŤ, praise, 
commend (prejz. kho^ 
mend). 

POCHVALNÝ, lauda- 
tory, praiseworthy 
( ládetori, prejzvôr- 
dhy). 

POCHYBNOSŤ, doubt 
(daut). 

POCHYBIŤ, mistake, 
err (mistejk, or). 

POCHYBNÝ, doubtful 
(dautful). 

POCHYBOVAŤ, doubt 
(daut). Pojednať 136 Pokračovanie POJEDNAŤ, hire 
(hap). 

POJEDNÁVAŤ, dis- 
cuss, talk over, treat 
of (dyskhas, tak ovr, 
t r it av). 

PÔJEM, idea, concep- 
tion (ajdyä, khon- 
sepsn). 

POISTIŤ, insure 
(inšiír). 

POISTKA, policy 
(palisi). 

POJMÚT, POJAŤ, 
take, embrace, seize 
(tejk, embrejs, sis). 

POKÁNIE, penance, 
penitence (penens, pe- 
nytens). 

POKÁNIE ČINIŤ, do 
penance, atone for, 
expiate (dú penenz, 
etón for, ekspiejt). 

POKÁRAŤ, POKAR- 
HAŤ, chide, punish 
(cajd, panys). 

POKIAĽ, how far, as 
far as (hau fár, es 
fár es). 

POKLAD, treasure 
(trezur). 

POKLADAŤ, set, take 
(set, tejk). POKLADNICA, treas- 
ury, safe (trehir i, 
se'jf). 

POKLESOK, error, 
fault (or or, fait). 

POKLESNÚŤ, stum- 
ble, trip, err (stambl, 
trip, or). 

POKLONA, bow, com- 
pliment (ban, kham- 
pliment). 

POKLONIŤ SA, bow 
(ban). 

POKĽUDIŤ, put in or- 
der (put in órdr). 

POKOJ, peace, repose 
(pis, ripóz). 

POKOJNÝ, peaceful 
(pisful). 

POKOLENIE, genera- 
tion, race (dženerejsn, 
rejs) . 

POKORA, humility, ( 
meekness ( hjnmility, 
miknes). 

POKORIŤ, humble, hu- 
miliate (hambl, hja- 
milieji). 

POKORNÝ, humble 
(hambl). 

POKRAČOVANIE, 
continuation (khan- 
tynjuejsn). 


Pokračovat W POKRAČOVAŤ, conti- 
nue, proceed, go on 
{khontynjií, prosid, 
gó an), 

PÔKR1K, shout, alarm 
(šaut, elánu), 

POKRM, food (f úd), 

POKROČIŤ, progress, 
advance (pragres, e ď 

POKROK, progress 

(pragres), 
POKROPIŤ, sprinkle 

(sprinkl). 
POKROV, cover 

(khavr), 
POKRSTIŤ, christen, 

baptize (krisn, bap- 

tajz) , 
POKRVNÝ, kinsman, 

relative (khynzmen, 

reletxv). 
POKRYŤ, cover 

( kllďVY^) 

POKRYTEC, hypocrite 

(hypokrit). 
POKRÝVKA, cover, 

blanket, duster, quilt 

(khavr, blenket, dastr, 

kvilt). 
POKUS, attempt 

(etempt). 
POKÚSIŤ S A attempt, Polievka try {etempt, tráj). 
POKÚŠAŤ, tempt, 

tease (tempt, tvz), 
í POKUŠENIE, tempta- 
tion (temptejsn). 
POKUŠITEĽ, tempter 

(temptr). 
| POKUTA, fine, penalty 

(fajn, penlty). 
POKUTOVAŤ, fine, 

punish (fajn, panyš), 
POL, POLOVICA,' 

half (häf), 
POĽAHCIŤ, lighten, 

help (lajtn, help), 
POLAKAT^ frighten, 

scare (frajtn, sker). 
POLÁMAŤ, break 

(brejk). 
POLÁRNY, polar 

(pólr). 
POLE, field (fild), 
POLENO, stick of 

wood (styk az vúd). 
POLEPŠIŤ, better 

(betr). 
POLESNÝ, forester 

(far e str). 
POLIAŤ, water, pour 

upon, drench (vatr, 

pór apán, drenč), 
POLIEVKA, soup, 

broth (súp, brath). Polica . 138 

POLICA, shelf (self). 
POLICAJT, policeman 

(polísmcn) . 
POLÍCIA, police 

(polls). 
POLITICKÝ, political 

( polity kl). 
POLITIKA, politics, 

poliev (palityks, po- 
liši).' 
POLITIZOVAŤ, talk 

politics (ták paliŕxks). 
POLNOC, midnight 

(mtdnajt). 
POĽNÝ, field (fíld). 
POLOHA, location, 

site (lokejšn, sait). 
POLOSTROV, penin- 
sula (penvnstilä ). 
POLOVICA, half 

(häf). 
POLOŽIŤ, lav, put 

(lej, put). 
POĽSKY, Polish 

(poliš). 
POLŠTÄR, bolster, 

cushion (bólstr, 

klin sn). 
POLUDNIE, noon, 

midday (nun, mid d c j). 
POMAČKAT, crush, 

press (kras, preš). Pomník POMÁHAŤ, help, 

assist ( help, esist). 
POMALY, slowly ' 

t slóli). 
POMARANČ, orange 

(arendi). 
POMÄTENEC, crazy 

man, mad man (krejzi 

men, med men). 
POMAZAŤ., besmear, 

soil, oil. anoint (bi- 

sinír, sójL ójl, enójnt) 
POMEDZI, between 

(bitvín). 
POMER, proportion, 

relation (propóršn, ri- 
le jsn). 
POMERNE, compara- 

tivelv (khompere- 

tvvlí). 
POMIAST. confuse, 

confound (khcnfjúz, 

kíionfannd). 
POMINÚŤ, pass away, 

vanish (pas eve j, ve- 

nvs). 
POMLUVA, slander 

(slendr). 
POMLÚVAŤ. slander, 

backbite (slendr, bek- 

bajŕ). 
POMNÍK, monument 

(manjument) . 


Pomoc 139 POMOC, help, aid, as- 
sistance, relief {help, 
ejd, esistns, rilif). 

POMÔCŤ, help, aid, as- 
sist (help, ejd, esist). 

POMOCNÍK, helper, 
assistant (helpr, 
esistnt). 

POMOCNÝ, helpful 
(helpful). 

POMSTA, vengeance, 
revenge (vendzens, 
rivendz). 

POMSTIŤ, revenge 
(rivendž). 

POMYSLEŤ, think 
(thynk). 

POŇATIE, conception 
(khonsepsn). 

PONDELOK, Monday 
(mandej). 

PONEVÁC, because 
(bikház). 

PONÍŽENIE, humility 
(hjumility). 

PONÍŽIŤ, humble, hu- 
miliate (hambl, h jit- 
miliejt). 

PONORIŤ, plunge, dip, 
submerge, sink, dive 
(plandz, dyp, sab- 
môrdz, sink, dajv). 

PONÚKAŤ, offer, prof- Popriat 

fer, bid (aft, prafr, 
bid). 

POP, KŇAZ, priest 
(prist). 

POPADAŤ, catch, 
grasp (khec, gresp). 

POPÁLIŤ, burn 
(born). 

POPOL, ashes (esez). 

POPOLEC, POPOL- 
NÁ STREDA, Ash- 
Wednesday ( eš-venz- 
dej). 

POPIERAŤ, deny 
(dynaj). 

POPIS, description, 
census ( dyskripsn, 
sensas). 

POPISOVAŤ, describe, 
take the census (dys- 
krajb, tejk dhy sen- 
sas). 

POPLACH, alarm, pa- 
nic (elárm, peny k). 

POPLAŠIŤ, alarm, 
startle (elárm, stártl). 

POPLATOK, contribu- 
tion ( khantribjusn ) . 

POPLIESŤ, mix, con- 
fuse (miks, khonfjúz). 

POPRIAŤ, grant, in- 
dulge in (grent, in- 
dal d z in). ľ g praž ú 140 ľoiúvnaí POPRAVA, execution 
(eksekjítšn). 

POPRAYÍŠTE, 
scaffold (skefóld). 

POPRAVIŤ, better 
(betr); popraviť nie- 
koho, execute ( ekse- 
kjút). 

POPREDIE, fore- 
ground ( fórgraund). 

POPŔCHAŤ, sprinkle 
(sprinkl). 

POPRSIE, bust (bosí). 

POPRVÉ, the first time 
(dhy f oss t tá] m). 

POPUD, impulse 
{i m pals). 

POPUDIŤ, incite, irri- 
tate (insajt, iritejt). 

POPUSTIŤ, allow ' 
(elan). 

PORADA, conference, 
consultation, advice 
( khanferens, khansal- 
tejsii, edvajs). 

PORADIŤ, counsel, ad- 
vice (khaunsl, ed- 
vajs). 

PORAZIŤ, overthrow, 
upset ( óvrthró, apsct) . 

PORÁŽKA, defeat, 
rout (dyfit, rant). 

PORCELÁN, china, porcelain (čajtw, pór- 

slejn). 
POREKADLO, saying 

{sejing) . 
PORIADIT, attend to, 

manage (etend ' tit, 

menedz). 
. PORIADOK, order 

(órdr). 
i PORIADNY, orderly, 

well-behaved ( ardrli, 

vel-bihejvd). 
PORIEZ, draw-knife, 

shave ( drá-najf, sejv) . 
POROBA, subjection 

(sabdéekšn). 
POROBIŤ, do, get rea- 
dy, make (dú, get re- 

dy, mejk). 
POROD, birth, confine- 
ment (borth, khon- 

fajnment). 
PORODIŤ, give birth, 

bear (giv borth, her). 
PÔRODNÁ BABA, 

midwife ( midvajf) . 
POROTA, jury 

{dznri). 
POROTCA, juror 

(diiiror). 
POROVNAŤ, agree, 

settle, compare (egri, 

set! % khompér). Poručiť 141 PORUČIŤ, bequeath, 

leave (bidvldh, liv) . 
PORUŠIŤ, taint, cor- 
rupt, violate (tejnt, 

khorapt, vajolejt). 
POSADIŤ, set down, 

take a seat (set dawn, 

tejk e sít). 
POSÁDKA, garrison 

( gerisn ) . 
POSADLÝ, possessed 

(pozesd). 
POSAVÁĎ, POSIAL, 

till now (tyl nau). 
POSOL, messenger 

(mesendzr) . 
POSOLSTVO, 

message ( mesedz) . 
POSHOVEŤ, give time 

(giv tajm). 
POSCHODIE, story, 

floor (stóri, ňór). 
POSILA, reinforcement 

(ríinfórsnient). 
POSIELAŤ, send, ship 

(send f sip). 
POSIELKA, sending 

(sendyng). 
POSILNIŤ, strenghten, 

invigorate (strengtn, 

iiwigorejt). 
POSKYTOVAŤ, giv, 

offer (giv, afr). Poslušný 

POSLANEC, deputy, 
representative (de p ju- 
ty, riprezentetyv ) . 

POSLAŤ, send/ ship, 
forward (send, sip, 
forvárd). 

POSLEDNE, last time. 
at last (last tajm, c t 
last). 

POSLEDOK. remnant, 
rest (rcmncnt, rest). 

POSLEDNÝ, last, final 
(last, fajnl) ; posledná 
vôľa, testament, last 
will (testement, last 
vil). 

POSLUHA, service 
(sonis). 

POSLUHOVAŤ, serve, 
attend, wait upon 
(sorv, ctend, vejt 
a pán). 

POSLUCHÁČ, hearer 
(hýrer). 

POSLÚCHAŤ, listen, 
obey, follow (lisn, 
ebej, faió). 

POSLUŠNOSŤ, obedi- 
ence (obídyens). 

POSLUŠNÝ, obedient 
(ôbídyeňt). Posmech 

POSMECH, mockery, 
ridicule, irony, scoff- 
ing (jnakri, ridykjul, 
ajrany, skafing). 

POSMEŠNÝ, mocking, 
ironical (makyng, aj- 
ranykl). 

POSMIEVAŤ SA, 
mock, scoff, jeer 
(mak, skaf, dzir). 

PÔSOBIŤ, cause 
(kház). 

POSPAŤ SI, take a 
nap (tejk e ne p). 

POSPECH, haste, hur- 
ry, (he j st, Jiari). 

POSPÍECHAŤ, hurry, 
make haste (liar i , 
me j k hcjst). 

POSPOLITÝ, common, 
social (khamon, sósl). 

POSPOLU, together, 
jointly (tugedhr, 
dzójntli). 

PÔST, fast (fest). 

POSTACITELNÝ, 
sufficient ( saňsnt) . 

POSTAČIŤ, suffice 
(safajs). 

POSTARAŤ SA, take 
care, see to it {tejk 
kher, si hi it). 

POSTAVA, figure, sta- 142 Posvätný ture ( figjur, stecur) . 
POSTAVENIE, posi- 
tion, attitude (pozisn. 

etytúd). 
POSTAVIŤ, put, place, 

post, build (put, plejs, 

post, bild). 
POSTAVIŤ SA PRO- 
TI, oppose (o póz). 
POSTEĽ, bed (bed). 
POSTIHNÚŤ, catch 

(khec). 
POSTIŤ SA, fast 

(fest). 
POSTRACH, panic, 

scare (penyk, skér). 
POSTRAŠIŤ, scare, 

frighten (skér, frajtn). 
POSTUP, advance, 

progress (edvens, 

pragres). 
POSTUPNÝ, gradual 

(gredjuel). 
POSUDZOVAŤ, judge, 

criticise (dzadz, kri- 

tvsaj.z ) . 
POSUDZOVATEL, 

critic, judge (krityk, 

dzadz). 
POSUNOK, wry face, 

hint (raj fejs, hynt). 
POSVÄTNÝ/ sacred ' 

(sejkred). Posvätenie 43 Potlačil POSVÄTENIE con- 
secration, ordination 
( khansekrejsn, órdy- 
nejsr \ . 

POSVÄTIŤ, consecrate, 
sanctify, ordain 
( khansekrejt, šenk ty- 
fáj, ordejn). 

POŠINÚT, move, shove 
(múv, sav). 

POSKVRNENIE, mac- 
ulation ( mekjulejšn ) . 
POŠKVRNIŤ, 

maculate ( m ek jidejt ) . 

POŠMURNÝ, cloudy, 
gloomy (klaudy, gin- 
mi). 

POŠTA, post, mail, 
post-office {post, mejl, 
póst-afis). 

POŠŤASTIŤ SA, suc- 
ceed (saksíd). 

POŠTOVNÝ, postal 
{posti). 

PÔŠT V AT, set on (set 
an). 

POT, sweat, perspira- 
tion {svet, perspi- 
re j hi ) . 

POTÁCAŤ SA, 
stagger (stegr). 

POŤAH, team (tým). POŤAHOM, relatively 
(reletvvíi). 

POTAHOVAT SA, 
refer to (ríf or tu). 

POTAJOMKY, 
secretly (síkretli). 

POTÁPAŤ SA, dive 
sink (daji'j sink). 

POŤAŽNÝ, relative 
(relctyv). 

POTECHA, solace, con- 
solation {sales, khan- 
sole jsn ) . 

POTEŠENIE, delight, 
pleasure- (dylajt, ple- 
zur). 

POTEŠIŤ, console 
(klwnsól). 

POTIAHNUŤ, pull 
(pul). 

POTICHU, still, quiet- 
ly (styl kvajetli). 

POTIERAŤ, POTRET 
smear, rub (smtr, 
rob). 

POTIŤ SA (znojiť), 
sweat, perspire (svet, 
perspajr). 

POTKAN, rat (ret). 

POTKAŤ. meet (mtt). 

POTLAČIŤ, šupress, 
subdue, oppress ( sa- 
pres } sabdjú, apres). Potlesk 144 PoHwdzenie POTLESK, applause 
{e pláž). 

POTLCT, hurt, beat 
(horí, bit). 

POTĹKAŤ SA, loaf, 
roam {l óf, róm). 

POTOK, creek, brook 
(krík, briík). 

POTOM, then (dhen). 

POTOMOK, offspring, 
descendent ( af spring, 
dysendent). 

POTOPA, flood, deluge 
(ň ad, del i ú d ž). 

POTOPIŤ," sink, sub- 
merge, dive (sink, 
sabmôrdz, dajv). 

POTRAVA, food, nour- 
ishment (fúd, nariš- 
ment). 

POTRAVINY, provi- 
sions (provizns). 

POTREBA, need, want, 
necessity (nýd, vánt, 
nesesiŕy ) . 

POTRESTAŤ, punish 
(p any s). 

POTREBNÝ, necessa- 
ry (neseseri). 

POTREBOVAŤ, need, 
u$% want (nýd, fúz, 
vánt) . POTRHLÝ, crazy, 
cranky (krejzi, kren* 
ky). 

POTRVAŤ, last (läst). 

POTULOVANIE, 
ramble (rembl). 

POTULOVAŤ SA, 
ramble, tramp (rembl, 
tremp). 

POTUPA, 

scorn, shame, disgrace 
(skóm, sej m, dys- 
grejs). 

POTUPIŤ, dishonor, 
disgrace, outrage 
( dysanr, dysgrejs, 
autrejdš). 

POTUTELNÝ, 
mischievous ( miscív- 
es). 

POTVORA, monster, 
beast (manstr, bíst). 

POTVORNÝ, 

monstrous (manstres). 

POTVRDIŤ, confirm, 
corroborate, acknow- 
ledge (khonform, 
khoraborejt, ekna- 
lidz). 

POTVRDZENIE, con- 
firmation, acknow- 
ledgment ( khonfer- 
m e j hi, eknaledzmenť) . Potýčka u 


.5 Povinnost 


POTÝČKA, skirmish 


POVĎAČNÝ, thankful, 


(skôrmis). 


grateful (thenkful. 


POTÝKAŤ SA, fight, 


grejtfid). 


struggle {fájt, stragl). 


POVEDAŤ, say, tell 


POUČIŤ, instruct 


(sej, tel). 


(instrakt). 


POVEDOMOSŤ, PO- 


POUKÁZAŤ, refer, 


VEDOMIE, know- 


show (r if or, só). 


ledge (nalidš). 


POUKÁŽKA, order, 


POVEDOMÝ, 


check (órdr, č e k). 


conscious (khanses). 


POUŽIŤ, use (jús). 


P.OVEL, command 


PÔVAB, charm 


(kh oni and). 


(cárm). 


POVERA, superstition 


PÔVABNÝ, charming 


(súprstysn) . 


(canning). 


POVERČIVÝ, supersti- 


POVAHA, character, 


tious (siiperstyses) . 


nature (kherektr, nej- 


POVERIŤ, accredit, 


cnr). 


legalize (ekredyt, lí- 


POVALIŤ, upset, 


gelajz). 


throw down (apse t , 


POVESŤ, fame, story 


thró dann). 


(f e j m, stóri). 


POVAĽOVAŤ SA, 


POVESTNÝ, famous 


lounge, loaf about 


(fejmes). 


(laundž, lóf ebaut). 


POVETRIE, air (ér). 


POVÁŽIŤ, consider 


POVETRNOST, 


(khonsidr). 


weather (vedhr). 


POVÁŽLIVÝ, thought- 


POVIEDKA, story 


ful, grave, serious, cri- 


(stóri). 


tical (that f id, grejv, 


POVIJÄK, swadling- 


strieš, kritykl). 


band (svádling-bend). 


POVAŽOVAŤ, take 


POVINNOSŤ, duty, 


for, consider (i&fk 


obligation (d juty, ah- 


for, khonsidr). 


ligejsn). Povinný 146 

POVINNÝ, obliged, 
bound (oblajdšd, 
baund). 

PÔVOD, origin 
(oridšin). 

POVODEŇ, flood, de- 
luge (Had, deljúdz). 

PÔVODNÝ, original 
(oridšinl). 

POVOLANIE, call, 
calling, profession . 
(khál, kJiáling, pro- 
fesii ) . 

POVOLENIE, permit, 
allowance (pôrmit, 
elanens). 

POVOLIŤ, allow, per- 
mit, give in, yield 
(elan, pôrmit, giv in, 
pi J). 

POVOLNOSÍ, 
yielding (jildyng). 

POVOĽNÝ, willing, 
complient {piling, 
{khomplajent) . 

POVOZ, vehicle, rig, 
team, conveyance 
(vthykl, rig, tým, 
khonvejejns). 

POVRAZ, rope, line 
(róp, la] n). 

POVRCH, surface 
(sorfes), Pozdrav POVRCHNÝ, superfi- 
cial (súprňsl). 

POVRŠIE, hight, ridge 
(haj t, ridš). 

POVSTALEC, insur- 
gent, rebel (insor- 
džent, rebl). 

POVSTANIE, rising, 
rebellion, insurrection 
( raj si n g , reb cljen, in- 
sureksn). 

POVSTAŤ, rise, get up, 
rebel (rajz, get up, 
rib el). 

POVŠIMNÚŤ SI, no- 
tice, observe (natys, 
obsoTv). 

POVYK, noise (nójz). 

POVÝŠIŤ, 

raise, elevate, promote 
(rejs, elevcjt, pro- 
mot). 

POVZBUDIŤ, encour- 
age (enkharidš). 

POVZDYCHNUTIE 
sigh {saj). 

POVZNIESŤ, elevate, 
promote (elevejt, pro- 
mot). 

POZDE, late (lejt). 

POZDRAV, regards, 
greeting (rigárds, 
grify n g). Pozdraviť H7 POZDRAVIŤ, greet, 
salute {grit, selút). 

POZDVIHNÚŤ, raise, 
lift, elevate {rejz, lift, 
eleveji). 

POZEMOK, lot, land 
{lat, lend). 

POZLÁTENÝ, gilt 
{gilt). 

POZNAČIŤ, mark 
{mark). 

POZNAMENAŤ, 
remark (rimárk). 

POZNÁMKA, remark, 
marking {rimárk, 
marky n g). 

POZNANIE, recogni- 
tion (rikho gnysn) . 

POZNAŤ, recognize 
{rekognajz). 

POZOR, attention, be- 
ware ( etensn, bivér) . 

POZORNÝ, attentive 
{etentyv). 

POZOROVAŤ, 

observe, notice {ob- 
zôrv, nóty s). 

POZREŤ, look, glance 
{luk, gľáns). 

POZOSTALOSŤ, 
estate, inheritance 
{estejt, inherit ens), 

POZOSTALÝ, remain- Pracova? 

ing, survivor {rimejn- 
yng, sórvajvr). 

POZOSTAŤ, remain 
{rim e j n). 

POZVAŤ, invite 
{invajť). 

POŽEHNANIE, bless- 
ing, benediction {bles- 
ing, benedyksn). 

POŽEHNANIE (neš- 
pory ) , vespers ( ves- 
prz). 

POŽEHNAŤ, bless 
{bles). 

POŽIADAŤ, ask, re- 
quest {äsk, rikvest). 

POŽIADAVOK, claim, 
demand {klejm, dy- 
m and). 

POŽIAR, fire, blaze, 
conflagration ( f a jer, 
blejz, khanňegrejsn). 

POŽIČAŤ, lend, loan 
{lend, Ión). 

PÔŽIČKA, loan (Ión). 

POŽITOK, fruit, en- 
joyment (f rút, en- 
džójment). 

POŽIŤ, eat {it). 

PRÁCA, work, labor 
{vôrk, lejbr). 

PRACOVAŤ, work, la- 
bor {vor k, lejbr). Pracovitý 148 Právnik PRACOVITÝ, indus- 
trious ( industries ) . 

PRACKA, fight, row 
{fájt, ran). 

PRÁČKA, washer-wo- 
man (vóšr-vumen) . 

PRADEDO, 

great-grandfather 
(grejt-grcndfadhr) . 

PRÁDELNA, laundry 
(lándri). 

PRÁDLO, wash, wash- 
ing (vós, vóšing. aj 
vás a vašing). 

PRAH, threshold 
(t hr eš óld). 

PRACH, dust, powder 
(dast, paudr). 

PRÁCHNIVET, 
moulder (móldr). 

PRÄCHNIYÝ, mouldy 
(móldy). 

PRAKA, sling (sling). 

PRAKTICKÝ, practi- 
cal (prekry kl). 

PRAKTIKA, practice 
(prektys). 

PRALES, primeval for- 
est (prajmívl farest). 

PRAMEŇ, spring, 
source, stream 
(spring, sôrs, strím). PRANIE, wish, desire 

(vis, dysajr). 

PRANIER, pillory 
(pilori). 

PRÁPOR (zástava), 
flag, banner (teg, 
bear). 

PRASA, hog, pig, 
(hag, pig). 

PRASKAŤ, crack 
(krek). 

PRÁŠOK, powder 
(paudr). 

PRÁŠIŤ, dust (dast). 

PRAŠIVEC, mangy 
fellow, scab (mendši 
feló, skéb). 

PRAŠTIŤ, strike, fling 
(sirajk, fling). 

PRAVDA, truth 
(truth). 

PRAVDIVÝ, PRAY- 
DOMLUVNÝ, truth- 
ful (truthful). 

PRÁVE, just (dčast). 

PRAVIDELNÝ, regu- 
lar (rcgjulr). 

PRAVIDLO, rule, reg- 
ulation (nil, regju- 

. Jejm). 

PRAVIŤ, say (sej}. 

PRÁVNIK, lawyer 
(lá jer). Pravnuk 149 Predbehnúť PRAVNUK, great- 
grandchild (grejt- 
grendeajld). 

PRÁVO, right, justice, 
law (rajt, dzastys, 
lá). 

PRÁVOMOCNOST, 
j urisdiction ( dšúrisr 
dyksn). 

PRAVOPIS, orthogra- 
phy (orthagrefi) . 

PRAVOSLÁVNY, 
orthodox (órthodoks). 

PRAVÝ, right, just, 
true (rajt, dzast, trú). 

PRÁZDNINY, vacation 
(vek e j sa), 

PRÁZDNIT, empty, 
vacate (empty, ve- 
ke jt). 

PRÁZDNOTA, vacan- 
cy, vacuum (vejkensi, 
vejkjuam). 

PRÁZDNY, empty, va- 
cant, blank (empty, 
vejkent, blenk). 

PRAŽIŤ, roast, brown 
(róst, braun). 

PRE, for, for the sake 
of (for, for dhy sej k 
av). 

PREBEHNÚŤ, 
run over (ran &ir). PREBERAŤ, 

pick over (pik ovr). 
PREBIŤ, punch, beat 

(pane, bit). 
PREBODNÚŤ, pierce 

(pirs). 
PREBORIŤ, break 

through (brejk thtú). 
PREBRAŤ, pick, sift 

(pik, sift). 
PREBUDIŤ, awaken 

(evejkn). 
PREBYTOK, rest, bal- 
ance (rest, belens). 
PREBÝVAŤ, live 

(liv). 
PRECENIŤ, overesti- 
mate ( ôvrestym e j t) . 
PREČ, away, out (eye j, 

aut). 
PREČO, why, what for 

(hváj, hvat for). 
PRED, before, ago, 

since (bi f ór, egó, 

sins). 
PREDAJ, sale (sejl). 
PREDAŤ, sell (sel). 
PREDAVAČ, seller, 

salesman (selr, sejlz- 

men). 
PREDBEHNÚŤ, head 

off, outrun (hid av f 

autran). Predbežný *5° Predpovedať PREDBEŽNÝ, prelimi- 
nary (prilimineri). 

PREDČASNÝ, prema- 
ture (priméčur). 

PREDČIŤ, beat, sur- 
pass, excel (bit, sôr- 
päs, eksel). 

PREDÍSŤ, get ahead, 
precede (get ehéd, 
prisíd). 

PREDĹŽIŤ, prolong 
(prolong). 

PREDOK, front, ances- 
tor (front, ensestr). 

PREDOŠLÝ, last,, for- 
mer, previous, (last, 
fórmr, privies). 

PREDLOHA, proposi- 
tion, bill (prapozisn, 
bil). 

PREDLOŽIŤ, put be- 
fore (put bifór). 

PREDMESTIE, 

suburb, outskirt (sab- 
orb, autskort). 

PREDMET, subject, 
object (sabdzekt, ab- 
dzekt). 

PREDMLUVA, 
preface (prefes). 

PREDNÁŠAŤ, lecture 
(lekčur). PREDNIESŤ, bring 
before, submit, deliver 
(bring bifór, sabmit, 
delivr). 

PREDNOSŤ, prefer- 
ence (prefer ens). 

PREDNÝ, first, prior 
(forst, pro j or). 

PREDPIS, copy, pre- 
scription (khapi, pre- 
skripsn). 

PREDPÍSAŤ, 
prescribe, direct (pre- 
skrajb, dajrekt i dy- 
rekt). 

PREDPLATIŤ, sub- 
scribe, prepay (sab- 
skrajb, pripej). 

PREDPLATOK, 
PREDPLATNÉ, 
subscription (sab- 
skripsn ) . 

PREDPOJATOSŤ, 
prejudice (predzudys). 

PREDPOKLADAŤ, 
suppose (sapóz). 

PREDPOLUDNIE, 
morning, before noon 
(mómyng, bifór nún). 

PREDPOVEDAŤ, 
foretell, predict (fór- 
tel, predykt). Predsa PREDvSA, yet, still 
nevertheless (jet, styt, 
nevrdhyles ) . 

PREDSAVZATIE, 
design, undertake 
(dysajn, undrtejk). 

PREDSEDA, chairman, 
president (cérmen, 
presidnt). 

PREDSEDAŤ, preside 
(prizajd). 

PREDSIEŇ, hall (hál i 
hól). 

PREDSLOVO, 
prologue (prolog). 

PREDSTAVENIE, 
introduction, perform- 
ance (introdaksn, per- 
fórmens). 

PREDSTAVENSTVO, 
authorities (áthari- 
tyz). 

PREDSTAVENÝ, 
chief, superior ( cif, 
sap ir i or). 

PREDSTAVIŤ, intro- 
duce, set before ( in- 
trodus, set bifór). 

PREDSTAVIŤ SI, 
imagine, think of 
(imedzin, thynk av). 

PREDSTAVOVAŤ. 
perform (perform). 15 i Prehlásiť 

! PREDSTIHNÚŤ, beat, 
outdo (bit, autdii). 

PREDSTÚPIŤ, step 
before, appear before 
(step bifór, epir bi- 
fór). 

PREDSUDOK, preju- 
dice (predhidys). 

PREDTUCHA, fore- 
boding (fórbódyng) . 

PREDVÍDAŤ, foresee 
(f or si). 

PREDVOJ, vanguard 
(veil gárd). 

PREDVOLANIE, 
summons, subpoena 
nion, sap'ma). 

PREDVOLAT, sum- 
monz, saptna). 

PREHÁŇAŤ, exagger- 
ate (egzcdžerejt). 

PREHĽAD, view, sur- 
vey (vjú, sôrvej). 

PREHĽADAŤ, search, 
look through (sore, 
luk thru). 

PREHLÁSENIE, 
declaration, proclama- 
tion (deklereisn, pra- 
klemcjsii). 

PREHLÁSIŤ, declare 
(dekler). Prehliadať 152 

m nm m: ■ . i .r 1 1 mu, . . ■ ■■■■ 1 . . uWNr, m . i I ~ 

PREHLIADAŤ, 

review, overlook (W- 

z r ;i/, órrhik). 
PREHNANÝ, smart, 

exaggerated (smart , 

egzedžerejted). 
PREHNAŤ, 

drive through (drajv 

thru). 
PREHRA, loss (/or). 
PREHRADIŤ, fence 

(fens). 
PREHRAŤ, lose (lúz). 
PREHREŠIŤ SA, sin 

(sin). 
PRECHÁDZAŤ SA, 

walk, take a walk 

(vók, tejk e ľók). 
PRECHÁDZKA, walk 

(r ó k i vák). 
PRECHMAT, infringe- 
ment (infrindšment) . 
PRECHODIT, pass, 

transit (p'ás, trensit). 
PRECHOVÁVAŤ, 

harbor (hárbr). 
PREJAV, manifestation 

(meny f e ste j hi). 
PREJAVIŤ, show, ma- 
nifest (só s menyfest). 
PREKÁŽAŤ, hinder, 

obstruct (hyndr, ob- 

str ak t). Premeilwt PREKÁŽKA, 

hindrance, obstruction 
(hyndrens, obstraksn). 

PREKLAD, translation 
(trenslejsn) . 

PREKLADAŤ, trans- 
late (trenslejt). 

PREKLAŤ, stab, pieice 
(steb, pírs). 

PREKLIATY, cursed, 
damned (khorsd, 
demd). 

PREKLNAŤ, curse, 
damn (khors, d em). 
' PREKONAŤ, outdo 
(autdú). 

PREKVAPENIE, 
PREKVAPIŤ, sur- 
prise (sôrprais). 

PRELIAŤ, PRELIE- 
VAŤ, shed (s e d). 

PRELOŽIŤ, translate 
(trenslejt). 

PREMÁHAŤ, 
overcome ( óz rkham ) . 

PREMÁRNIŤ. 

squander (skvándr). 

PREMENA, change, 
shift (cejndž, sift). 

PREMENIŤ, change 
(cejndž). 

PREMEŠKAŤ, miss, 
neglect (mis, neglekt) Prémia *53 Prepliztf PRÉMIA, premium 
{prímiam). 

PREMINÚŤ, overlook 
{óvrluk). 

PREMÔCŤ, beat, over- 
come (bit, óvrkham). 

PREMOKNÚT, get 
wet, be drenched {get 
vet, bi drencd). 

PREMOŽENÝ, van- 
quished {venkvišd). 

PREMRZLÝ, frozen 
{frózn). 

PREMRZNÚŤ, freeze 
through {friz thru). 

PREMYSLET, think 
over {thy n k óvr). 

PREŇ, PŔE NEHO, 
for him {for hym). 

PRENÄHLENÝ, rash, 
hastv {res, hejstv). 

PRENÁHLIŤ SÄ, act 
rashly {ekt resli). 

PRENÁJOM, lease, 
rent {lis, rent). 

PRENAJAŤ, rent, 
lease {rent, lis). 

PRENASLEDOVA- 
NIE, pursuit, perse- 
cution {persjút, per- 
sikjusn). 

PRENASLEDOVAŤ, 
pursue, persecute ( p ersjú, p or s ikjút). 

PRENÁŠKA, transfer 
{t r ens f o r). 

PRENIESŤ, 

carry through, trans- 
fer {kheri thru, trens- 
for). 

PRENIKAŤ, 

PRENIKNÚŤ, pene- 
trate {penetrejt). 

PRENOCOVAŤ, 
lodge {l ad ž). 

PREPADNÚŤ, fall 
through {fól thru); 
prepadnúť pri zkúške, 
fail to pass {fejl tu 
pas) ; prepadnúť, at- 
tack {etek). 

PREPICHNÚŤ, pierce 
{pírs). 

PREPÍSAŤ, transcribe 
{trenskrajb) . 

PREPIŤ, 

spend in drinks {spend 
in drinks). 

PREPJATÝ, cranky 
{krenky). 

PREPLÁVAŤ, 
swim across (svim 
e kras). 

PREPLIESŤ, 
intertwist {intortvist) . Preplniť 154 Pretiahnuť PREPLNIŤ, overfill, 
overload (óvrňl, ôvr- 
lód). 

PREPUKNÚŤ, break 
out {brejk aut). 

PREPUSTIŤ, let, out, 
let go, discharge, re- 
lease, set free, cede {let 
aut, let gó, dyseárdz, 
r His, set fri, std). 

PRERAZIŤ, 

beat through, break 
through, pierce (bit 
thru, brejk thru, pirs). 

PRERIEDIT, thin 
( thyn ) . 

PRERIEKNUT SA, 
blurt out (blôrt aut). 

PRERUŠIŤ, interrupt, | 
disturb {intrrapt, ays- 
torb ) . 

PRESADIŤ, transplant l 
(trensplent) . 

PRESAHOVAŤ, PRE- 
SIAHNUŤ, over- 
reach, surpass (óvríč, 
s or p ä s). 

PRESÍDLIŤ, remove 

(runitv). 
PRESILA, 

superior force (sapí- 

rior fórs). PRESKOČIŤ, overleap, 
clear, skip (óiwlíp, 
klír, sky p). 

PRESLÁVIŤ, make fa- 
mous, glorify j (mejk 
fejmes, glorifáj). 

PRESŤAHOVAŤ SA, 
remove (rimúv). 

PRESTAŤ, stop, cease, 
pause (stap, sis, pás). 

PRESTÁVKA, pause, 
stop {pá z, stap). 

PRESTERADLO, 
sheet, cover (sít, 
khavr). 

PRESTIERAŤ, spread 
(spred). 

PRESTÚPIŤ, 

cross, trespass, violate, 
offend, go_over (kras, 
trespäs, vajolejt, of- 
end, gó óvr). 

PRESVEDČENIE, 
conviction (khon- 

znkšn). 

PRESVEDČIŤ, 

convince ( khonvins) . 

PREŠLÝ, passed, due 
(p'ásd, d ju). 

PRETIAHNUŤ, delay, 
put off (dylej, put 
of) ; pull through (pull 
thru). Pretkal 155 Prezretelnosľ PRETKAŤ, interweave, 
get through (intrvív, 
get thru). 

PRETO, therefore 
(dhérfór). 

PRETOŽE, because 
(bikház). 

PRETRIASAŤ, discuss 
(dyskhas). 

PRETRHNÚŤ, tear, 
break through (tér, 
brejk thru). 

PRETVÁRAŤ SA, 
simulate (simjulejt). 

PRETVÁRKA, hypo- 
crisy (hypakrisi). 

PRETVORIŤ, trans- 
f o r m ( t r ens fórm ) . 

PREUKÁZAŤ, render, 
do (rendr, dú) ; pre- 
ukázať sa, show, pro- 
duce (só, prodús). 

PREVAHA, preponder- 
ance (príponderens) . 

PREVALIŤ, break, up- 
set (brejk, apset). 

PREVÁDZAŤ, guide, 
accompany (gajd, ek- 
hampeny) ; pursue, 
carry on (p or s ju, khe- 
ri an). 

PREVETRIŤ, air, ven- 
tilate ( ér, ventylejt ) . PREVIESŤ, carry out, 
lead over (kheri aut, 
lid ó vr). 

PREVIEZŤ, carry 
through (kheri thru). 

PREVINIŤ, offend, 
trespass (of end, tres- 
pes). 

PREVLÁDAŤ, predo- 
minate (pridaminejt) ; 
overcome, beat, con- 
quer (ovrkham, bit, 
khankr). 

PREVRAT, overthrow 
( óvrthró ) . 

PREVRÁTIŤ, upset, 
reverse, backslide (ap- 
set, rivbrs, bekslajd). 

PREVRHNÚŤ, upset, 
capsize (apset, khep- 
sajz). 

PREVÝŠIŤ, 

excess, surpass (eksid, 
surp'ás). 

PREVZIAŤ, take pos- 
exceed, surpas (eksid, 
(tejk pozesn av, risiv). 

PREZRADIŤ, betray, 
give away (bitrej, giv 
evej). 

PREZREiELNOSŤ, 
providence (pravi- 
dens) . Prezretelný 156 Pridrbat sa PREZRETELNÝ, pro- 
vident (prazndent) . 
PREZVEDEŤ, find out 

(fajnd aut). 
PREŽIŤ, outlive (aut- 

liv). 
PREŽÚVAŤ, ruminate 

(rihninejt), 
PRCHAŤ, PRCHNÚŤ, 

flee (flí). 
PRIAMO, directlv 

(dyrekttí). 
PRIAMY, direct 

(d vr c kŕ). 
PRIATEĽ, friend 

(f rend). 
PRIATEĽSKÝ, 

friendly (frendli). 
PRIATEĽSTVO 

friendship (f rend ši p). 
PRIAZEŇ, favor 

(fejvr). 
PRIAZNIVÝ, favorable 

(fejvrebl). 
PRIBIŤ, nail (nejl). 
PRIBLÍŽIŤ SA, 

approach (e pró č). 
PRÍBUZENSTVO, 

relationship ( riíejsn- 

PRÍBUZNÝ, relative, 
related (reletyv, rile j- 
ted). PRIBYT, grow, in- 
crease, come {gro, 
infcrís, kJiam) ; pribyť 
(dôjsť), arrive 
(erajv). 

PRÍBYTOK, dwelling, 
house (dveling, haus). 

PRÍČETNÝ, responsi- 
ble (rispansibl) . 

PRÍČINA, cause, rea- 
son (khág, rísn). 

PRIČINENIE, 

exertion ( egsôršn ) . 

PRIČINIŤ, exert, en- 
deavor (egzort, en- 
dezr). 

PRÍČINLIVÝ, 
active (ektyv). 

PRIČÍTAŤ, ascribe, 
charge (eskrajb, 
cárdz). 

PRIDAŤ, add (ed). 

PRÍDAVOK, addition 
(edyšn). 

PRÍDAVNÉ MENO, 
adjective (edžektyw) . 

PRIDELIŤ, 

allot , assign (elat, 
esajn). 

PRIDRUŽIŤ, join 
(džójn). 

PRIDRŽAŤ SA, hold 
to (hold tu). Priebeh í 

PRIEBEH, course 
(kkórs). 

PRIEČIŤ SA, resist 

(resist). 
PRIEČNY, cross 

( kvcts} 
PRIEHĽADNÝ, trans- 
parent ( trensperent) . 
PRIECHOD, passage, 

transit (pesidz, tr en- 
sit). 
PRIEKOP, tunnel 

(tanl). 
PRIEKOPA, ditch 

(dye). 
PRIEMER, diameter 

(dajemitr). 
PRIEMERNÝ, average 

(evridš). 
PRIEMYSEL, industry 

(iudasťri). 
PRIEMYSELNÍK, 

manufacturer ( menu- 

fekčurer). 
PRIEPASŤ, abvss 

(ebis). 
PRIEPLAV, canal 

(khenel). 
PRIESTOR, space 

(spejs). 
PRIESTRANNÝ, 

extensive, wide ( eks- 

tensi-ť, vajd). 57 Prihotovit PRIESTUPNÝ ROK, 
leap year (líp jlr). 

PRIESTUPOK, tres- 
pass, offense (trespes, 
a f ens). 

PRIESMYK, pass 
(päs). 

PRIETRŽ, rupture 
(rapčur). 

PRIETRŽ MRAČIEN, 
cloud-biirst ( klauď 
b or s t). 

PRIEVAN draft 
(draft). 

PRIEVOD, escort, con- 
voy, procession (es- 
korty khonvój, pro- 
sesn ) . 

PRIEVOZ, ferry, trans- 
fer (feri 3 trensfr). 

PRIHLÁSIŤ SA, res- 
pond, apply for (ris- 
pand, eplaj for). 

PRÍHODA, incident, 
adventure ( insident, 
cdvcnčnr). 

PRIHODIŤ SA, occur, 
happen (okhôr, hepn). 

PRÍHODNÝ, fit, suit- 
able (ňt, sétebl). 

PRIHOTOVIT, rnske 
read}' {mejk vedy). Prichádzal 158 Princezná PRICHÁDZAŤ, come 
(kham). 

PRÍCHOD, 
coming, arrival 
(khaming, erajzí). 

PRICHYSTAŤ, 

prepare, get ready 
(pripčr, get vedy), 

PRÍJEM, receipts, in- 
come (resits inkham). 

PRIJEMNÝ, agreeable, 
pleasant {egriebl, 
pleznt). 

PRIJMANIE, commu- 
nion (khomjúnjen). 

PRIJMAÍ, receive, ac- 
cept, communicate 
(resiv, eksept, khorn- 
júnykejt). 

PRÍKAZ, order, injunc- 
tion (orrfr, indzanksn). 

PRIKÁZAŤ, command, 
order (khom'ánd, 
órdr). 

PRÍKLAD, example, 
instance (egzempl, fa- 
stens). 

PRÍKRY, harsh, steep 
(liars, stvp). 

PRIKRYŤ, cover 
(khavr). 

PRIKRÝVKA, cover, blanket, quilt (khavr, 
blenket, kvilt). 

PRILEPIŤ, stick, paste 
{styk, pejst). 

PRÍLEŽITOSŤ, oppor- 
tunity ( aportjiinyty ) . 

PRÍLEŽITÝ, conve- 
nient (khonvinjent) . 

PRILIEHAŤ, fit (fit). 

PRILIPNÚŤ, stick 
(styk). 

PRÍLIV, flood-tide 
(Aadtajd). 

PRIĽNÚŤ, stick to 
(styk tu). 

PRÍLOHA, supplement 
(saplement). 

PRILOŽIŤ, add, attach, 
enclose (ed, etec, en- 
klóz). 

PRIMÄŤ, induce 
(Indus), 

PRIMERANÝ, fit, suit- 
able (ňt 9 siitebl). 

PRÍMERIE, armistice, 
truce (ármistys, trus). 

PRÍMLUVA, interces- 
sion (intrsesn). 

PRINÁLEŽAŤ, belong 
to (bilang tii). 

PRINC, prince (prins). 

PRINCEZNÁ, princess 
(prinses). Priniesť 159 Prisluhovať PRINIESŤ, bring, fetch 

(bring, fee). 
PRINÚTIŤ, force, com- 
pel (fórs, khompeľ). 
PRÍPAD, case, event 

(kite j s, went). 
PRIPADNÚŤ, fall to, 

fall upon (fál tu, fál 

a pán). 
PRIPAMÄTOYAT,- 

remind (rimajnd). 
PRIPEVNIŤ, fasten 

(fäsn). 
PRÍPIS, letter, note 

(letr, nót). 
PRÍPITOK, toast 

(tóst). 
PRIPIŤ, toast, drink the 

health of (tóst, drink 

dhy helth av). 
PRIPLĽŤ, arrive, land 

(erajv, lend). 
PRIPNÚŤ, fasten, pin 

(fäsn, pin). 
PRIPOJIŤ, join, affix. 

annex, enclose (džójn. 

efiks, eneks, enklós). 
PRIPOMENÚŤ, 

remind (rimajnd). 
PRIPRIAHNUT, 

hitch iii ( live in). 
PRÍPRAVA, prepara- 
tion (pre pere jšn). PRIPRAVIŤ, prepare, 
make ready (pripér, 
me j k redy). 

PRIPUSTIŤ, admit 
(edmit)'. 

PRIRÁŽKA, advance 
(edvens). 

PRÍRODA, nature 
(nejeur). 

PRIRODZENIE, 

sexuel parts (seksuel 
parts). 

PRÍRODNÝ, PRIRO- 
DZENÝ, natural (ne- 
curel). 

PRÍRODOPIS, natural 
history (necurel Jiys- 
tori) . 

PRIROVNANIE, com- 
parison ( khomperisn ) . 

PRIROVNAŤ, 
compare (khompér) . 

PRISADIŤ. set to (set 
tu). 

PRÍSAHA, oath (óth). 

PRISAHAŤ, swear 
(svér). 

PRÍSLOVIE, adverb, 
proverb, saying (ed- 
v'ôrby pravôrb, sejing). 

PRISLUHOVAŤ, 
assist, administer 
(esist, edminystr). rnslúchaf 160 Prítomný PRISLÚCHAŤ, 
belong (bilang). 

PRÍSLUŠNÝ, belong- 
ing, due (hilanging, 
djú ) . 

PRÍSNY, severe, strict, 
exact (sizír, strikt, 
egzekt). 

PRISPEL, help, contri- 
bute {help, khontri- 
bj'út). 

PRÍSPEVOK, contri- 
bution, assessment 
( khantribjúsn, eses- 
ment). 

PRISPÔSOBIŤ, con- 
form, fit (khonfórm, 
fit). 

PRISŤAHOVALEC, 
immigrant {imigrent). 

PRISŤAHOVANIE, ' 

immigration 
(imigrejšn) . 

PRISŤAHOVAŤ SA, 

immigrate ( imigre j t ) . 
PRISTIHNÚŤ, catch' 

(kheč). 
PRÍSTREŠIE, 

shelter (šelťr). 
PRÍSTROJ, apparatus 

(e p e vet as). 
PRISTROTIŤ SA, 

dreg's (dres). PRISTROJIT, prepare 

(p rip ér). 
PRÍSTUP, access, ad- 
mission (ekses, ed- 

misu). 
PRÍSTUPNÝ, accessi- 
ble (eksesibl). 
PRÍSUDOK, award 

(ez'árd). 
PRISÚDIŤ, award 

(evárd). 
PRISVEDČIŤ, nod. say 

ves (nad, sej jes). 
PRISVOJIŤ, 

appropriate, adopt 

(eprópriejt, edapt). 
PRÍŠERA, monster 

(manstr). 
PRÍŠERNÝ, ghostly 

(góstli). 
PRÍŤAŽLIVOSŤ, 

attraction ( etreksn ) . 
PRITIAHNUŤ, draw, 

attract ( drá, etrekt ) . 
PRISTISKNÚT, press 

(preš), 
PRÍTOK, flow, influx, 

tributary (ňó, infiaks, 

t rib j u téri). 
PRÍTOMNOSŤ, 

presence (prezns) . 
PRÍTOMNÝ, 

present (premt). Pritrafiť LP. I I >» . ' .. .|.., V ' .tM ' h PRITRAFIŤ, happen 
(hepn). 

PRÍTULNÝ, fond 
(f and). 

PRÍVAL, rainstorm, 
rush (rejnstórm, raš). 

PRIVÁŽAŤ, haul, im- 
port (hál, import). 

PRÍVETIVÝ, kind, 
gentle (kajnd, 
džentl). 

PRIVIESŤ, bring, lead 
(bring, lid). 

PRIVIEZŤ, carry, im- 
port, haul (kheri, im- 
port, hál). 

PRIVINÚŤ, embrace, 
clasp (embrejs, klesp). 

PRIVÍTANIE, 

welcome (velkhám). 

PRIVÍTAŤ, welcome, 
greet (velkham, grit). 

PRIVLASTNIŤ SI 
appropriate ( eprópri- 
ejt). ' 

PRIVLASTŇOVAŤ 
SI, claim (klejm). 

PRIVLIECŤ, drag 
(dreg). 

PRIVOLIŤ, consent 
(khonsent). 

PRfVOZ, import 
(imp art). lói Prosba 

PRÍVRŽENEC, 

adherent ( edhýrent ) , 
PRIVTELIŤ, annex 

( CHCks^) 

PRIVYKAŤ, get used 

to (get júzd tu). 
PRÍZEMIE, ground 

floor (ground flór). 
PRÍZNAK, symptom 

(simptm). 
PRIZNANIE, confes- 
sion (khonfešn). 
PRIZNAŤ SA. admit, 

confess (edmit, khon- 

fes). 
PRÍZVUK, accent 

(eksent). 
PRÍZVUKOVAŤ, 

assent (esent). 
PROBA. trial, test 

(trap. test). 
PROBÓVAŤ, try. test 

(tráj. test). 
PROCESIA, 

procession (prosehi). 
PROROCTVO, 

prophecy (prafesi). 
PROROK, prophet 

(prafct). 
PROROKOVAŤ, 

prophesy ( prafesaj ) . 
PROSBA, petition. 

prayer (petyšn, prér). Prosit 162 Prskať PROSIT, beg, pray, pe- 
tition (beg, prej y pe- 
txsn). 

PROSLOV, prologue 
(prolog). 

PROSO (pšeno), 
millet (milet). 

PROSPECH, advant- 
age, benefit (edvent- 
yds, benefit). 

PROSPEŠNÝ, profita- 
ble, useful (prafitebl, 
j ú s f it I). 

PROSPEŤ, be useful, 
do good (bi júsful, d ú 
%t<d). 

PROSTREDNÝ. 
middle (mi d I). 

PROSTRIEDOK, mid- 
dle, center, means 
(niidl, sentr, míns). 

PROSTRIEDKOYAT, 
mediate (mid ye if). 

PROSTÝ, simple,' 
straight (si m pi 
sire j f). 

PROTI, against, to- 
wards (egenst, to- 
várds). 

PROTIVA, contrast 
(khantrest). 

PROTIVENSTVO, 
adversity, reverse ( edvorsity, rivors) . 

PROTIVIŤ SA. resist, 
oppose, disgust, make 
sick (resist, opóz, dys- 
i r ast, mejk sik). 

PROTIVNÍK, 

opponent ( oponent) . 

PROTIVNOSŤ, repug- 
nance (ripagnens). 

PROTIVNÝ, 

repugnant, adverse, 
loathsome [ripagnent, 
edľôrs. lódhsam). 

PROTIZÁKONNÝ, 
illegal (f'%/). D ROTÍŽÍDOVSKY, antisemitic ( entysemi- 
tyk). 

PROTOKOL, record, 
minutes (rekhord, 
minyts) . 

PROZRETEĽNOSŤ, 
prudence, providence 
f prúd ens, pravidens) . 

PROZRETELXÝ, pru- 
dent, provident (prú 
dent j pni: i'd en f) . 

PRSE, PRSIA, breast, 
bosom, chest (brest, 
búzom, cest). 

PRSKAŤ, squirt 
(skzort), Prsný 

PRSNÝ, pulmonary 

(pidmoneri). 
PRST, soil, humus 

(sójl, hjúmas). 
PRST, finger ifingr); 

na nohe, toe (tó). 
PRSTEŇ,' ring (ring). 
PRŠAŤ, rain (rejn), 
PRŠKA, shower (saw), 
PRUDKO, violently 

(vajolentli). 
PRUDKOSŤ, rashness, 

violence (resnes, va- 

jolens) . 
PRUDKÝ, rash, fast, 

violent (res, fast, var 

jolent). 
PRUH, stripe, streak 

(strajp, strik). 
PRUH (pretrhnutie), 

rupture (rapčr). 
PRUHOVAŤ, stripe, 

streak (strajp, strik). 
PRUT, rod, sprout, 

twig, bar (rad, spraut, 

tvi% f bár). 
PRUŽNÝ, elastic 

(ilestyk). 
PRV. PRVEJ, before, 

formerly (bifór, fór- 

mrli) . 
PRVOK, atom, element 

(etom } clement). 163 Puklina 

PRVOTNÝ, primitive 
(primityv). 

PRVÝ, first (for st). 
PRZNIŤ, pollute, defile, 

ravish (pol út, dyfajl, 

r ems). 
PSOTA, misery 

(mizeri). 
PSOTNÍK, fits, spasms 

(fits, spezmz). 
PSTRUH, trout 

(traid). 
PŠENICA (žito), 

wheat (liz'it). 
PŠTRUS, ostrich 

(a str i c). 
PUCIŤ, PUPKO, bud 

(bad). 
PUD, instinct 

( instynkt). 
PÚDIŤ, drive (drajv). 
PUDROVAŤ, powder 

(paudr). 
PUCHNÚŤ, swell 

( SZ'Cl^) . 

PUCHlÉR. blister, 
pustule (blistr, pas- 
tjál). 

PUKAŤ, crack, break, 
pop (krek, brejk, 
ťap). 

PUKLINA, crack 
(krek). Puis 164 Pyilačit PULS, pulse (pals). 
PUMA, shell, bomb 

(sel, bam). 
PUMPA, pump 

(pomp). 
PUMPOVAŤ, pump 

(pamp). 
PUNČOCH A (štrim- 

fla), stocking, sock, 

hose (stakyng, sak, 

has). 
PUNKT, dot, point, 

period (dat, pójnt, pi- 

riod). 
PUPOK, navel (nejvl). 
PUSTATINA, desert 

(dezrt). 
PUSTEVN1K, hermit 

(hon nit). 
PUSTIŤ, let go, drop, 

give up (let gó, drap, 

giv ap). 
PUSTOŠIŤ, desolate 

(desolejt). 
PUSTÝ, waste, desolate 

(vejst, desolejt). 
PUŠKA, gun (gan); 

guľovnica, rifle (rajil). 
PÚŠŤ, desert, wilder- 
ness (dezrt, vildrnes). 
PÚŠŤAŤ, let go, drop, 

discharge, fade f let go; 

drap, dysčárdz, fejd). PÚT, pilgrimage 
(pilgrimidz). 

PÚTAŤ, fetter, hand- 
cuff, attract, interest 
(fetr, hendkhaf, etrekt, 
interest). 
\ PUTŇA, carrying tub 
(kheriing tab). 

PÚTNIK, pilgrim 
(pilgiim). 
\ PUTOVAŤ, wander, 
make a pilgrimage 
(vándr, mejk e pil- 
grimydz). 
\ PÝCHA, pride, haughti- 
ness (prajd, hátynes). 

PYKAŤ, reoent 
(ripent). 
\ PYRAMÍDA, pyramid 
(ptremid). 

PÝRIŤ SA, blush 
(bias). 

PYŠNÝ, proud, haugh- 
ty (praud, háty). 

PÝTAŤ, ask (eski äsk). 

PÝTAŤ SA, inquire, 
qv esti on ( in kvajr, 
kvescn). 

PYTEL, sack, bag (sek, 
bez). 

FYT LAČIŤ, poach 
(fM) t Fytlák 165 

PYTLIAK, poacher 

(póčr). 
PYTLOVAT (presie- 

vať), sift, bolt, (sift, 

bolt). Ránhojic RAB, slave, serf (slcjv, 
s or f) . 

RABIN, rabbi (rebi i 
rebaj). 

RABOVAŤ, plunder 
(plandr). 

RÄČÍŤ, please (plis). 

RÁD, gladly (gledli); 
RÁD, order (órdr). 

RÁD BYŤ, be glad (bi 
g led). 

RÁD MAŤ, like, fancy 
(la j k, fensi). 

:RAD, row, line, range 
(ró, lajfij rejnds). 

iRADA, advice, counsel, 
council (edvajs, 
khaunsl, khaansl). 

RADCA, counsellor, ad- 
viser ( khaunselr, ca- 
va j zr). 

RADIŤ, counsel, advice 
(khaansl, edvajs) ; ra- 
dii sa, consult (khon- 
salt). RADOSŤ, joy, pleasure 

(džój, plesur). 
RADOSTNÝ, joyful 

(dšójful). 

RADOVAŤ SA, rejoice 
(ridš ó j s). 

RADŠIE, rather 

(redhr); mať radšie, 

like better (la j k betr). 
RÁF, tire (tajr). 
RACHOTIŤ, rumble, 

roll (rambl, ról). 
RÁJ, paradise 

(peredajs). 
RAJSKÉ JABLKO, 

tomato (t ornej t o). 
RAK, crab, lobster 

(kreb, lobster); rak 

nemoc, cancer 

(khensr). 
RAKEV, RAKVA 

(trúna), coffin (kha- 

fin). 
RAKOVINA, 

cancerous ulcer (khen- 

seres alsr), 
RÁM, frame (frejm). 
RAMENO, arm (árm). 
RANA, wound (viínd). 
RANENÝ, wounded 

(vúnded). 
RÁNHOJIC, surgeon 

(s or d hi i sôrdsin). Rami j 66 

RANIŤ, wound, hurt 

(viínd, h'órt). 
RANNÝ, RAŇAJŠÍ, 

morning ( m órnyng). 
RÁNO, morning 

(mórnyng). 
RARÁŠOK, demon 

(dýmon). 
RASA, race, breed 

(rcjs, b r id). 
RÁSIŤ, plait {plít). 
RASTLINA, plant 

(pícnt). 
RÁSTNÚŤ, grow 

(gró). 
RATOLASŤ, branch 

(brenč). 
RAZ, tíme (ta j m). 
RÁZ, type, character 

(taj p, khercktr). 
RAZIŤ, coin (khójn); 

raziť cestu, make open 

(mejk ó p n). 
RÁZNOSŤ, energy 

(enerdzi). 
RÁZNY, energetic 

(enrdžetyk) . 
RAZ, REŽ (žito), rye 

(raj). 
RAŽEŇ, spit (spit). 
REBRÍK, ladder 

(ledr). 
REBRO, rib (rib). Repa 

REČ, speech, talk, lan- 
guage (spíc, ták, len- 
gvic i lengzddž). 

REČNÍK, speaker 
(spíkr). 

REČNIŤ, speak (spík). 

REDAKTOR, editor ' 
(edytr). 
'REDAKČNÝ, editorial 

(edytóriel). 
\ REDKEV, radish 
(r e d vš). 

REHOĽA, order 
(órdr). 

REHOLNICA, nun 
(nan). 

REHOĽNÍK, monk 
(mank). 

REHOTAŤ SA, neigh 
(nej). 

REKRÚT, recruit 
(rikrút). 

REMEŇ, strap, belt 
(strep, belt). 

REMENÁR, saddler 
(sedí r). 

REMESELNÍK, me- 
chanic, artisan (me- 
khenyk, ártyzen). 

REMESLO, trade, craft 
(trejd, kräft). 

REPA (červená), beet 
(bit). Re p tar 167 Robotnícka REPTAŤ, grumble 
(grambl). 

REPUBLIKA, republic 
( ripablik ) . 

REPUBLIKÁN, repub- 
lican {ripablikn). 

RESTAURANT, rest- 
aurant {restorent). 

RET, PERNÁ, GAM- 
BA, lip {lip). 

REŤAZ, chain ( cejn ) . 

RETIAZKA, LÁNCU- 
ŠOK, chain {cejn). 

REV, roar {rór). 

REVAŤ, roar {rór). 

REZ, cut {khat). 

REZAŤ, cut, chop, saw 
(khat, cap, s á i s ó). 

REZBA, carving 
{khárznng) . 

REZEDA, weld {veld). 

REŽ, RAŽ, rye {ráj). 

RIADENIE, direction, 
management {dy- 

reksn, menedzment). 

RIADIŤ, direct, man- 
age {dyrekt i dajrekt, 
m en e d ž). 

RIADITEĽ, director, 
manager {dyrektr, 
menedzr). 

RIADOK, line, row 
{l a j n, r ó). RIADNY, regular 
{regjidr). 

RIČAŤ, neigh {néj). 

RIECŤ, tell, say {tel, 
sej). 

RIECICA, sieve {siv). 
! RIEDIŤ, dilute {dylút). 
Í RIEDKY, thin, sparse 
{thyn, spárs). 

RIEKA, river (rivr). 

RIEŠIŤ, solve {salv). 

RÍMSKY, Roman 
(rómen). 

RINČAŤ, clink, clatter 
{ k link, kletr). 

RÍŠA, empire, dominion 
( empájr, do min j en ) . 

RMÚTIŤ, afflict, grieve 
{eflikt, griv). 

ROBIŤ, work, labor 
{vork, lejbr). 

ROBOTA, work, labor 
{vork, lejbr). 

ROBOTNÍCKY, work- 
man's, labor {vork- 
menz, lejbr). 

ROBOTNÍCTVO, 
workingmen, work- 
ing-class {vbrkyng- 
men, vôrkyng-kľás). 

ROBOTNÍCKA, work- 
ing-woman {vôrkyng- 
vumen). Robotník 1 68 Ŕevinú ROBOTNÍK, working- 
man, laborer (vôrk- 

yngmen, lejbrer). 
ROČNÝ, yearly (jírli). 
ROČNÍK, volume 

{val j um). 
ROD, birth, descent, 

sex, gender (b oj t h, 

dysent, seks, dšendr). 
RODÁK, country-man 

(khántrimen) . 
RODIČ, 

parent (pérent). 
RODIČKA, mother 

(mad hr). 
RODIČOVSKÝ, 

oarential (perentl). 
RODINA, family 

(femiíi). 
RODISKO, birth-place 

(bórth-plejs). 
RODIŤ, bear, give birth 

(b ér, giv bôrth). 
RODIŤ SA, be born 

(bi bórn). 
RODNÝ, 

natural (necnrel). 
ROH, horn (kóm). 
ROH (uhel), corner, 

( khórnr) . 
ROHOŽA, mat (met). 
ROJ, ROJIŤ SA, 

s warm (svárm). ROKLA, 

ravine (revin). 

ROKOVANIE., debate, 
deliberation ( dybejt, 
deliberejsn). 

ROKOVAŤ, debate, 
deliberate (dybejt, de- 
Jib ere j t). 

ROLA, field (fíld). 

ROĽNÍCKY, agricultu- 
ral ( egrikhaleure!) . 

ROĽNÍCTVO, 

farming, agriculture 
( farming, egrikhal- 
cnr) . 

ROĽNÍK, farmer, agri- 
culturist (fármr, egri- 
khalčurist) . 

ROMÁN, romance 
(romens). 

RONIT, shed (sed) 

ROPUCHA, toad 
(tód). 

RORÁTY, advent serv- 
ice (edvent sôrvis). 

ROSA, dew (djú). 

ROSTLINA, RAST- 
LINA, plant (plent). 

ROTA, troop, gang 
(trup, g en g). 

ROVINA, plain, level, 
(plejn, leví). Rovná? i6q Rozhodnúť ROVNAŤ, 

plane, smooth {pie j n, 

smiíth). 
ROVNAŤ SA, equal 

{íkviy 

ROVNE, 

equallv (i kvôli). 

ROVNÍK, 

equator (ekvejtr). 
ROVNO, 

straight (strej t). 
ROVNOBEŽNÝ, 

parallel (p ere! e!). 

ROVNOMERNÝ, sym- 
metrical (sivnetrikl) . 

ROVNOPRÁVNOSŤ, 

equality of rights 

{ikvälity av raj t s). 
ROVNOSŤ, equality, 

evenness (íkvality, 

ivenes). 
ROVNOVÁHA, 

balance (b el ens). 
ROVNÝ, straight, even, 

equal (strejt, ton, 

ikvol). 
ROZBEHNÚŤ SA, 

start (start). 
ROZBERAŤ, 

take apart, analyze 

(tejk epárt, enelajz). ROZBIŤ, break, smash 
(brejk, snies). 

ROZBITÝ, 

broken (brókn). 

ROZBROJ, dissension, 
discord (dysensn, dys- 
khovd). 

ROZCESTIE, cross- 
roads ( kras-róds). 

ROZČÚLENIE, excite- 
ment (eksájtment). 

ROZČÚLIŤ, rouse, ex- 
cite (r an z, eksajt). 

ROZDAŤ, give away, 
distribute (giv cvej, 
dystribjut). 

ROZDIEL, difference 
(dy f evens). 

ROZDIELNY, 

different (dy f event). 

ROZDÚCHAŤ," ROZ- 
DÝM AT, kindle, blow, 
fan ( khyndl, b!ó, fen). 

ROZHÁDZAŤ, throw 
about, scatter (thro 
ebaut. sketr). 

ROZHĽAD, view, out- 
look (vjú, aiitluk). 

ROZHLÄSIŤ, 

make known (me j k 
nón ) . 

ROZHODNÚŤ, 
decide (dysajd). Rozhodnutie 1 70 Rod icnv ROZHODNUTIE, 

decision, resolution 
(dysisn, rezolúšn). 
ROZHODNÝ, 

decisive ( dysajsiv) . 

ROZHORČENIE, 
anger, excitement 
(engr, eksajtment). 

ROZHORČIŤ, embitter 
(embitr) / rozhorčiť 
sa, grow angry (gro 
oigri). 

ROZHOVOR, talk, dis- 
cussion (tak, dys- 
khašn). 

ROZHREŠENIE, abso- 
lution (ebsoltisn). 

ROZCHÁDZAŤ SA. 
run apart (ran opart). 

ROZCHOD. 

parting ( party n g) . 

ROZÍSŤ SA, part sepa- 
rate, disperse (párt, 
sepcrcjt, dyspôrs). 

ROZJÍMAŤ, meditate, 
contemplate ( medy- 
tejt, khantemplejt). 

ROZKAZ, order, com- 
mand (órdr, kho- 
mänd). 

ROZKÁZAŤ, ROZKA- 
ZOVAŤ, order, com- mand (órdr, kho- 
111 and). 

ROZKLAD, dissolution 
(dysohisn). 

ROZKLADAŤ, take to 
pieces (tejk tu pises). 

ROZKOL, split, dissent 
(split, d y sent). 

ROZKOLNÍCTVO, 
schizm, dissent (sism, 
dxsejit). 

ROZKOLNÍK. dissen- 
ter, schizmatic ( dys- 
entr, sizmetxk). 

ROZKOŠ, pleasure, de- 
light, lust (plešúr, dy- 
lajt, last). 

ROZKOŠNÝ, delightful 
(dylajtfnl). 

ROZKVET, blom, pros- 
perity (blúm, pros- 
perity). 

ROZĽAHLÝ, vast 
(vast). 

ROZLIAŤ, spill (spil). 

ROZLIEHAŤ SA, 
sound (saund). 

ROZLIČNOSŤ, variety 
(ver a jet y). 

ROZLIČNÝ, different, 
various (dyferent, ver- 
jes). Rozloha 171 Rozpínať sa ROZLOHA, area, ex- 
tent (ejri'á, ekstent). 

ROZLOŽIŤ, take to 
pieces, spread (tejk tu 
píše s, spred). 

ROZLÚČIŤ, separate, 
(seperejt) ; rozlúčiť 
sa, part (párt). 

ROZLÚŠTIŤ, solve 
{sálv). 

ROZMANITÝ, differ- 
ent, various (dy f event, 
ver j e s). 

ROZMLIAŽDIŤ, 
crush (kras). 

ROZMAR, humor, 
mood ( h j ú m r, m úd). 

ROZMARNÝ, humor- 
ous (hjúmores) . 

ROZMER, proportion, 
scale(propóvšn,skejl) . 

ROZMERAŤ, measure 
off (meziir of). 

ROZMLÚVAT SA, 
talk, converse (tak, 
khanvors). 

ROZMLUVA, 
talk, conversation 
(ták, k hanversejsn ) . 

ROZMNOŽIŤ, multi- 
ply, increase (malty- 
plaj, inkrís). ROZMOČIŤ, soak 
(sok). 

ROZMRZNÚŤ, 

thaw up (tká ap). 

ROZMÝŠĽAŤ, 
think (tlvynk). 

ROZMYSLEŤ SI, 
think over, change his 
mind (thynk óvr, 
cejndz hyz majnd). 

ROZNEMÔCT SA, be 
taken ill (bi tejkn U). 

ROZNIESŤ, ROZNÁ- 
ŠAŤ, carry, distribute 
( k her i, dystvibjút) . 

ROZNIESŤ SA, come 
out (kliam aut). 
I RÔZNY, different, vari- 
ous (dyfrent, verjes). 

ROZPAČITÝ, hesitat- 
ing- ( h esitejtyng ) . 

ROZPADNÚŤ SA, fall 
to pieces (fa! tit pises). 

ROZPAKY, scruples, 
doubts (škrú pi z , 
dauts). 

ROZPÁLIŤ, fire, in- 
flame, grow hot (fajr, 
infiejm, gro hat). 

ROZPEČÄTIT, unseal 
(ansil). 

ROZPÍNAŤ SA, 
stretch (str e c). JRospocet VJ2 Roztržitý ROZPOČET, estimate, 
computation ( esty- 
mejt, khampjutejšn ) . 

ROZPOČÍTAŤ, esti- 
mate, compute (esty?- 
mejt, khompjiit). 

ROZPOMENÚT SA, 
recollect (reklwlekt). 

ROZPRÁVAŤ, tell a 
storv, talk (tel c stóri, 
ták). 

ROZPRÁVKA, storv 
(stóri). 

ROZPROSTIERAŤ 
SA. spread, extend 
(spred, ekstend). 

ROZPUSTENÝ, 

naughty, saucy (nóty, 
sási). 

ROZPUSTIŤ, solve, 
melt, adjourn (sálv, 
melt, edšorn), 

ROZREZAŤ, cut. slit 
(khat, slit): 

ROZRIEDIT, thin, di- 
lute (thyn, dyh'tt). 

ROZRUCH, 

upheaval (aphýz'I) . 

ROZSIAHLOSŤ 
extent (ekstent). 

ROZSIAHLY, vast, ex- 
tensive (vast, eksten- 
siv). ROZSEKAŤ, chop 
(cap). 

ROZSIEVAŤ sow(^). 

ROZSÚDIŤ, 
decide (dysajd). 

ROZSUDOK, judge- 
ment, dicision, verdict 
( dzadžment, dysizn, 
vordykt). 

ROZŠÍRIŤ, 

widen, spread, extend 
(vajdu, spred eks- 
tend). 

ROZŠTIEPIŤ, split 
{split). 

ROZTIAHNUŤ 

stretch, expand (strec, 
ekspend). 
I ROZTLCŤ, break, crush 

(brejk, kras). 
[ ROZTOK, 

solution (soIúsji). 
j ROZTOMILÝ, 

charming ( canning) . 
| ROZTOPAŠNÝ, 

licentious (lajsenšes) . 

ROZTRHAŤ, tear 
(tér). 

ROZTRŽITOSŤ, 
absence of mind (eb- 
sens av majnd), 

ROZTRŽITÝ, heedless 
(hyd les). Roztržka 173 

ROZTRŽKA, 

split, quarrel {split, 

kvári). 
ROZUM, reason, sense 

{rísn, sens). 
ROZUMET, understand 

{andrstend). 
ROZUMNOSŤ, 

good judgment {gad 

dsadhnent). 
ROZUMNÝ, 

reasonable,, sensible 

(riznebl, scnsibl). 
ROZUMOV AT, reason 

í rízn ) . 
ROZVAHA, delibera- 
tion ( deliberejsn ) . 
ROZVALINY, ruins 

{rújnz). 
ROZVÁLAT, pull down 

{pal daun). 
ROZVÁŽAŤ, deliver, 

carry {delivr, kheri). 
ROZVÁŽIT, consider 

(khonsidr). 
ROZVAŽITÝ, consider- 
ate (khansiderejt). 
ROZVESELIŤ, 

cheer up {čír ap). 
ROZVIAZAŤ, untie 

{antaj) ; rozviazať sa, 

get loose {get lús). 
ROZVIESŤ, lead apart R u cit 

{lid e párt) ; (manže- 
lia), divorce, seperate 

( dyvórs, seperejt ) . 
ROZVINÚŤ, 

unfold (anfóld). 
ROZVIŤ, blossom, 

bloom ( blasom, blúm ) . 
ROZVOD, 

divorce {dyvórs). 
ROZVODNIŤ, swell, 

rise (svel, r aj z). 
ROZVOJ, development 

{development) . 
ROZVRH, 

plan, scheme, estimate 

{plen, ským, est y- 

mejt). 
ROZVRHNÚŤ, 

estimate ( est y mejt ) . 
ROZŽAT. 

ROZOŽNÚŤ, light, 

strike a light (lajt, 

štrajk c lajt). 
ROŽNÝ, ROHOVÝ, 

corner (khórnr). 
RTY, lips {lips). 
RÚBAŤ, fell, cut {fel, 

khat). 
RUČITEĽ, bondsman 

(bandsmen). 
RUČIŤ, give a bond, 

give bail (giv band, 

giv bejl). Rucnica 174 

RUCNICA, gun (gan). 

RUČNÍK, handkerchief 
(henkrčíf) ; uterák, 
towel (t a ul). 

RUDA, ore (Or). 

RUDOCH, 

red man (red men). 

RUDÝ, red (red). 

RÚHAŤ SA, 
blaspheme ( blesfím ) . 

RUCH, movement, act- 
ivity (múvment, ekt- 
yvity ) . 

RÚCHO, robe, dress, 
suit (rób, dres, štít). 

RUKA, hand (hend). 

RUKÁV, sleeve (slív). 

RUKAVICA, glove 
(glav) ; s palcom ru- 
kavica, mitten (mitn). 

RUKO J EM ST VO, 
security (sekjurity) . 

RUKOPIS, manuscript 
(menjiiskripi). 

RUKOVÄŤ, handle, 
shaft (hendl, seft). 

RUM, rum (ram). 

RUMENEC, 
blush (bias). 

RÚRA, pipe, tube 
(pajp, tjúb). 

RUS (chrobák), cock- 
roach (khakróc). Rýchlovlak 

RUSALKA, 

nymph (nýmf). 
RUŠIŤ, 

disturb (dystorb). 
RÚŠKO, veil (veil). 
RÚTIŤ, throw (t hr ó). 
RÚTIŤ SA, fall upon 

(fól apán). 
RUŽA, rose (róz) ; ne- 
moc, erysipelas (erisi- 

piles). 
RUŽENEC, 

rosary (rózeri). 
RUŽOVÝ, rosy (rózi). 
RYBA, fish (fis). 
RYBÁR, 

fisherman (fisrmen) . 
RYBÁRSTVO, 

fishery (ňseri). 
RYBIZLE, 

currant (kharnt). 
RYBNÍK, pond (pand). 
RÝDZI, pure, genuine, 

solid (p júr, dženjiiin 

i dšenjuájn, saliá). 
RÝCHLE, quick, fast 

(kvik, f'ást). 
RÝCHLOSŤ, speed, 

rapidity (spíd, repid- 

RÝCHLOVLAK, 

fast train ' {fast trejn). Rýchly 175 

RÝCHLY, quick, fast, 
swift, rapid, speedy 
(kvik, fast, siift, rep- 
id, spidy). 

RÝNOK/ market place, 
square {market plejs, 
skvér) . 

RYPÁK, 

snout, (snaut). 

RÝP AT, dig, root (dyg, 
rút). 

RYŠAVÝ, 

reddish (redys). 

RYŤ, dig. carve, en- 
grave (dyg, khárv, 
engrejv). 

RYTEC, engraver 
(engrejvr). 

RYTINA engraving 
(engrejving) . 

RYTIER, 

knisrht (najt). 

RYTIER SKY, 
knightly (najtli). 

RÝŽA, rice (rajs). Samorodý S, SO, with, from, of, 
out (vidh, fram, av, 
ant). 

SA, oneself, himself 
(vonself, hymself). SAD, garden, orchard 

(gárdn, órčrd). 
SADIŤ, plant (plent). 
SADZA, soot (sút). 
SADZAČ, typesetter, 

compositor ( tajpsetr, 

khompasitr) , 
SÁDZAŤ, set (set). 
SAK, net (net). 
SÁLA, hall (hál i hol). 
ŠALÁT, ŠALÁTA, 

salad (seled). 
SALMIAK, ammoniac, 

salmiac (emónyek, 

selmiek). 
SÁM, alone, self (elón. 

self). 
SAMEC, 

male, he (inejl, hý). 
SAMICA, female, she 

(fimejl, ši). 
SAMOHLÁSKA, 

vowel (vaul), 
SAMOHYBNÝ, auto- 
matic (átometyk). 
SAMOCHVÁLA, self- 
praise (self pre j z). 
SAMOJEDINÝ 

all alone (ól elón). 
SAMORODÝ, SAMO- 

ROSTLÝ, natural 

(necurel). Samospráva 

SAMOSPRÁVA, 

autonomy (átanomi) . 
SAMOSTATNOSŤ, 

independence (inde- 

pendens) . 
SAMOSTATNÝ, inde- 
pendent (independ- 
ent). 
SAMOTA, solitude 

loneliness ( salitúd, 

lónlines). 
SAMOTNÝ, 

alone (elón). 
SAMOVRAH, 

suicide (súisajd). 
SAMOVRAŽDA, 

suicide (súisajd). 
SAMÝ, pure, same 

(p júr, sej m). 
SANE, sleigh, sledge 

(slej, si e d ž). 
SÁNKA, ŽGRANA,^ 

jaw, jawbone (džá i 

džó, dzabón). 
SÁNKOVAČKA, SA- 
NICA, sleighing 

(slejing). 
SÁNKOVAŤ SA, have 

a sleigh ride (hav e 

slej raj d). 
SANYTRA, SALPE- 

TER, saltpeter (sált- 

pítr). 17Ó Seč SBEHLÝ, gathered 
(gedhrd) ; sbehlá, (lát- 
ka), shrunk (šrank) ; 
sbehlý (zkúsený), 
practised, skillful 
(prektysd, skylful). 

SBEHNÚŤ SA, gather, 
shrink (gedhr, šrink). 

SBIERAŤ, pick up, col- 
lect, gather, skim 
(pik ap, kholekt, 
gedhr, skym). 

SBIERKA, collection 
(kholeksn) . 

SBLÍŽIT SA, approach 
(epróc). 

SBOR, body, assembly, 
board, corps, chorus 
(bady, esembli, bórd, 
khor, khóras). 

SBORNÍK, magazine 
(megezin). 

SCVRKLÝ, 
shrunken (šrankn). 

SCVRKNÚC SA, 
shrink (šrink). 

SČÍTANIE, addition, 
census ( edyšn, sensas) . 

SČÍTAŤ, add, count 
(ed, khartnt). 

SEBE, self, to myself 
(self, tu ma j s elf). 

SEC, fight (fajt). Sedadlo 177 Shovievavý SEDADLO, seat (sít). 

SEDEM seven (sevn). 

SEDEMDESIAT, 
severity (sevnty). 

SEDEMNÁSŤ, " seven- 
teen (sevntýn). 

SEDET, sit (sit); na 
vajciach, brood, roost 
(brúd, rúst). 

SEDLIAK, 
peasant (peznt). 

SEDLO, saddle (sedí). 

SEKÁČ, cutter (khatr). 

SEKAŤ, cut, chop, hack 
(khat, čap, h e k). 

SEKERA, ax (eks). 

SEKNÚŤ, cut (khat). 

SEKTA, sect (sekt). 

SEM, here, hither (hýr, 
hydhr) . 

SEMENEC, hemp seed 
(hemp síd). 

SEMENO, seed (síd). 

SEMINÁR, seminary 
(semineri) . 

SEN, dream (drím). 

SENO. hav (hej). 

SEPTEMBER, Septem- 
ber (septembr). 

SERAFIN, 
seraph (seraf). 

SESTERSKÝ, 
sisterly (sistrli). SESTRA, sister (sistr). 
SEVER, north (north). 
SEVERNÝ, northern 

(nórthm). 
SHÁNAŤ, drive down, 

hunt up (drajv daun, 

hant up). 
SHLIADAŤ, 

look down, find, see 

(Ink daun, fajnd, si). 
SHODA, 

harmony, agreement 

(harmony, egriment). 
SHODIŤ, throw down 

(thró daun). 
SHODOVAT SA, 

agree, correspond 

(egri, khorespand). 
SHON, bustle (basl). 
SHORA, from above 

(fram ebav). 
SHOREŤ, burn down 

(bom daun). 
SHOTOVIŤ, make 

(mejk). 
SHOVET, forbear, give 

time (forbčr, giv 

taj m ) . 
SHOVIEVAVOSŤ, 

indulgence (indal- 

dzens). 
SHOVIEVAVÝ, indul- 
gent ( indaldšent) . Shrbený 

SHRBENÝ, 
bent, bowed down 
(bent, band daun). 

SHRXÚŤ, roll down, 
strike together (vol 
daun, štrajk tugedhr). 

SHROMAZDENIE. meeting, assemblage (tmtyng, esemblidz). 

SHROM ÁŽDIŤ, assem- 
ble, collect (esenibl, 
kholekt). 

SHROMA2DIŤ SA, 
meet, gather (mit, 
gedhr) . 

SHYBOVAŤ SA, stoop 
(stúp). 

SCHÁDZAŤ SA, come 
together, meet, gather 
(kham tugedhr, mit, 
gedhr). 

SCHNÚŤ, drv (dráj). 

SCHOD, SCHODY, 
stair, step, stairs, steps 
(stér, step, stcrz, 
steps) . 

SCHÔDZA, meeting 
(mityng). 

SCHOPNOSŤ, ability, 
capacity, talent (ebil- 
ity, khepesity, telnt) m 

SCHOPNÝ, able, tal- 
ented, capable of (ejbl, 178 Sieň 

telnted, khejpebl, wv). 
SCHOVAŤ, hide, save 

(hajd, sejv). 
SCHRÁNKA,' box 

(baks). 
SCHVÁLENIE. 

approval ( eprúvľ) . 
SCHVÁLIŤ, approve, 

sanction (eprúv, 

senksn). 
SCHVÁLNY, on pur- 
pose (an porpos). 
SCHÝLIŤ, bend, incline 

(bend, inklajn). 
SI, SEBE, to myself, to 

himself, atď. (tu maj- 

self, tu hymself). 
SIAHA, six feet long 

(siks fit long): cord. 

fathom (khórd, fedh- 

om). 
SIAHAŤ, reach (ric). 
SIAŤ, sow (sô). 
SÍCE, or, else, indeed 

(or, els, indvd). 
SÍDELNÉ MESTO, 

capital (khepitl). 
SÍDLIŤ, 

reside (risajd). 
SÍDLO, seat (sit). 
SIEDMY, 

seventh (sevnth}. 
SIEŇ, hall (hól i hál). Siet 179 Sklo SIEŤ, net {net). 
SILA, strenght, might, 

power, force, vigor 

{strenght, majt, paur, 

fórs, vigr). 
SILÁK, strong man 

{strong men). 
SILNÝ, strong, mighty, 

powerf ull ( strong, 

majty, paurful). 
SINÝ, blue {blú). 
SIRKA, sulphur 

{salfr). 
STRKÁ (zápaľka, šváb- 

lík), match {meč) 
SIROTA, orphan 

(ór f en). 
SIROTINEC, orphan 

asylum, orphanage 

{órfen esajhim, órfen- 

edz) . 
SIVÝ, bluish gray 

(blúis grej). 
SJAZD, convention, 

congress ( khonvenšn, 

khangres) . 
SJEDNOTENIE, 

union, agreement 

{jún j en, egríment). 
SJEDNOTIT, unite 

{junajt) ; sjednotiť sa, 

combine, agree (khotn- 

bajn, egri). SKÁKAŤ, jump, hop, 
spring, leap (dzamp, 
hap, spring, lip). 

SKALA, rock (rak). 

SKAP AT, die (daj). 

SKLAD, warehouse, 
magazine, stock (vér- 
haus, megeztn, stak). 

SKLADAŤ, fold, file, 
pile up, compose 
(fold, fajl, pajl ap, 
khompóz). 

SKLADBA, composi- 
tion ( khompozisn ) . 

SKLADATEĽ, compo- 
ser, author (khom- 
pózr, áthr\i 

SKLADIŠTE, 

storehouse, storage 
(stórhaus. stóredz). 

SKLAMANIE, dissap- 
pointment (dysepójnt- 
ment). 

SKLAMAŤ, 

dissapoint, deceive 
(dysepójnt, dys'iv) . 

SKLÁR, glass-blower 
(gläsblóur). 

SKLEP, store, cellar 
(star, selr). 

SKLEPENIE, vault 
(vált). 

SKLO, glass (gläs). Skloniť 1 80 Skúpy SKLONIŤ, 
bend, incline (bend, 
inklafn). 

SKLONIŤ SA, condes- 
cend (khandvsend). 

SKLOŇOVAŤ (mluv- 
nične). decline, conju- 
gate (dyklajn, khan' 
dšugejt). 

SKLOPIŤ, drop down, 
cast down, hand down 
(drap daun, khäst 
daun, hen g daun). 

SKĽÚČENÝ, oppress- j 
ed, uneasy (opresd, \ 
anýzi). 

SKLUDIŤ, reap, pick ; 
(tip, pik). 

SKOČIŤ, jump, spring, ■ 
leap (džamp, spring, j 

SKOK, leap, bound, 

jump (lip, baund, 

džamp). 
SKONANIE, ending, 

end (endyng. end). 
SKON AT, end (end); 

zomreť, die, finish 

(dáj y finyš). 
SKORO, soon (sun); 

skoro (temer), almost, 

nearly (almost, nýrli). SKRÁTIŤ, shorten, 
abridge, abbreviate 
(sórtn, ebridš, ebri- 
viejt). 

SKRČIŤ, bend, wrinkle 
(bend, rinkl) ; skrčiť 
sa, crouch (krauc). 

SKROMNÝ, modest, 
humble (mad est, 
hambl). 

SKROPIT. sprinkle 
(sprinkl). 

SKROVNÝ, spare, 
scanty (spér f skenty). 

SKRÝŠA, hiding-place, 
covert ( hajdyng-plejs, 
khavrt). 

SKRYŤ, hide, cover, 
conceal (hajd, khavr, 
klwnstl). 

SKRYTÝ, hidden, 
secret (hydu, síkret). 

SKRZ, 
through, by means 
(thru, baj mtns), 

SKÚMAŤ, search, in- 
vestigate (sore, im/es- 

SKUPINA, group 

(grúp). 
SKÚPY, stingy (styndži) Skutočne iSi Slezina SKUTOČNÉ, indeed 
(indýd). 

SKUTOČNOSŤ,, real- 
ity, fact(rieliiy, f e kŕ). 

SKUTOČNÝ, real, 
actual (Hl, ekčuel). 

SKUTOK, fact, deed 
(fekt, dvd). 

SKVELOSŤ, splendor, 
brilliancy (splendr. 
br U j en si). 

SKVELÝ, splendid, 
brilliant, magnificent 
( splendyd, hriljent, 
nie%nyňsnť). 

SKVOST, jewel 
(dzňel). 

SKVOSTNÝ, precious, 
splendid, brilliant 
(preše s. splendyd, 
briljent). 

SKYVA, slice (slajs). 

SLABINA, flank 
(flenk). 

SLABNÚŤ, weaken, re- 
lax (mkn, rileks). 

SLABÚCH, weakling 
(víkling). 

SLABÝ, weak, feeble 
(vík, fíbl). 

SLAD, malt (mált i 
mált). ŠLADÍŤ, sweeten 
(svítn). 

SLADKÝ, sweet (svit). 

SLAMA, straw (síra i 
str ó). 

SLANINA, beacon 
(bejkn). 

SLANÝ, 
salt (sált i sált). 

SLASŤ, delight 
(dylajt). 

SLÁVA, glory, fame 
(glóri, fejm). 

SLAVIAN, 
Slav (sláv). 

SLAVIANSKY, 
Slavic (slávik). 

SLÁVIK, nightingale 
(najtyngejt). 

SLÁVIŤ, celebrate, sol- 
emnize (selebrejt, sal- 
emnajs). 

SLÁVNOSŤ, celebra- 
tion, festival, festivity 
( selebrejšn, festyvt, 
festyvitv). 

SLÁVNY, glorious, 
famous, celebrated 
(glories, fejmes, sel- 
ebrejted). 

SLAZINA, spleen 
(splin). Slečm 182 Sľubný SLEČNA, miss {mis). 
SLEDOVAŤ, follow, 

track, {fold, trek). 
SLEPEC, blind man 

{blajnd men). 
SLEPÝ, blind {blajnd). 
SLÉVAC, 

founder, moulder 

{faundr, móldr). 
SLÉVÁRŇA, foundry 

{faundri). 
SLIEDIT, scout, spy, 

scent {skaut, späj, 

sent). 
SLIEVAŤ, cast, found, 

melt, pour {kh'ást, 

faund, melt, pór). 
SLIMÁK, snail (snejl). 
SLINA, spittle, saliva 

{spitl, selajvii). 
SLINIŤ, wet with spit- 
tle {vet vidh spitl). 
SLIVKA, plum (plam). 
SLNKO, sun (son). 
SLNEČNÝ, sunny 

{sanv). 
SLOÍL style (stojí). 
SLON, elephant 

(elefnt). 
SLONOVÁ KOSŤ, 

ivory {a j v r i). 
SLOVÁK, Slovak (slo- 

vek i slovak). SLOVAN, Slav {sláv). 
SLOVANSKÝ, 

Slavic {slávik). 
SLOVENSKÝ, 

Slovak (slovek). 
SLOVNÍK, dictionary, 

vocabulary, lexicon 

(dyksoneri, vokhebju- 

leri, leksikon). 
SLOVO, word {vord). 
SLOVÚTNY, famous 

{fejmes). 
SLOŽENIE, make-up, 

composition {mejk-ap, 

khampozisn). 
SLOŽIŤ, put together, 

pile, file, compose, 

give, resign, lay down, 

construct (put tugedhr, 

pajl, fajl, khompóz, 

giv, rizajn, lej daun, 

khonstrakt). 
SLOŽIŤ SA (na niečo), 

contribute, pool, chip 

in {khontribjút, púl, 

čip in). 
SLUB, promise 

(pramis). 
SĽÚBIŤ, promise, vow 

{pramis, van). 
SĽUBNÝ, promising 

{promising). Sluha 

SLUHA, servant 
{sorvent). 

SLUCH, hearing 
(hýring). 

SLUCHY, temples 

(tempte). 
SLUŠAT, fit, become 

(ňt, bikham). 
SLUŠAT SA, be fitting, 

becoming, proper (bi 

fityng, b i k ham in g, 

prapr). 
SLUŠNOSŤ, fitness, 

propriety (fitnes, pro- 

prajety). isie 
SLUŠNÝ, fit, proper, 

decent (ňt, prapr, 

dvsnt). 

SĽÚTOVANIE, mercy 

(mor si). 
SĽUTOVAŤ SA, have 

mercy, pity (hev mor- 

si pity). 
SLUŽBA, service, duty, 

office (sori'is, djúty, 

afis). 
SLÚŽIŤ, serve (sôrv). 
SLÚŽKA, servant-girl 

(sôrvnt-gorl) . 
SLUŽOBNÍK, 

servant (sorvnt). 
SLZA, tear (týr). 183 Smetisko SLZIŤ, SLZY RONÍT, 

shed tears (sed týr z). 
SMÄD, thirst (thorst). 
SMÄDNÝ, thirsty 

(thorst y). 
SMAŽIŤ, fry (f raj). 
SMELOSŤ, boldness, 

daring (bóldnes, der- 

in g). 
SMELÝ, bold, fearless, 

daring (bóld, fítles, 

dčring). 
SMENKA, draft 

(draft). 
SMER, direction, aim 

(dyreksn, ejrn). 
SMEROVAŤ, aim at, 

have a tendency (ejrn 

ct, hav e tendensi). 
\ SMESTIŤ SA. find 

room, go in (fajnd 

rúm, gó in). 
SMEŤ, may, be allowed, 

be permitted {mej, bi 

eland, bi permited). 
i SMETI, sweepings, 

rubbish (svi pings, 

rabis). 
SMETISKO, place for 

sweepings, rubbish 

heap (pie j s for svíp- 

ingz] rabis hýp). Smiat sa l& Smýšlanii SMIAŤ SA, laugh 
Í/S/). 

SMIECH, laugh, laugh- 
ter (/ä/, fó'/ŕr). 

SMIERIT, reconcile, 
concilate (rekhonsajl, 
khonsilejt). 

SMIERLIVÝ, conciliat- 
ory ( khonsiljetori) . 

SMIEŠAŤ, mix, mingle 
(miks, mingl). 

SMIESANINA, mix- 
ture, compound (miks- 
čur, khompaund). 

SMOLA, tar, pitch (tár, 
pič). 

SMOTANA, cream 
(krím). 

SMRAD, 

stink, bad smell 
(stynk, bad smel), 

SMRADIT, 
stink (stynk). 

SMRADĽAVÝ, stink- 
ing (stynking). 

SMRADOCH, skunk 
(skank). 

SMRDEŤ, 
stink (styftk). 

SMREK, spruce, fir, 
hemlock (sprús, for, 
hemlok). SMRŤ, death (deth). 
SMRTEĽNE, deadly, 

mortally (d edit, mór- 

teli). 
SMRTEĽNÍK, mortal 

(mórŕl). 
SMRTEĽNÝ, deadly, 

mortal (dedli, mórtl). 
SMRTIŤ, kill (khyl). 
SMÚTIŤ, mourn, grieve 

(morn, griv). 
SMUTNOST, sadness 

(s e dnes). 
SMUTNÝ, sad, gloomy, 

melancholy, mournful 

(sed, glúmi, melen- 

khali, mómful). 
SMÚTOČNÝ, mourn- 
ing (mórnyng). 
SMÚTOK, mourning, 

grief (mórnyng, grif). 
SMYSEL, sense, mind, 

meaning (sens, majnd, 

míny n g). 
SMYSELNOSŤ, 

sensuality (sensnel- 

ity). 
SMYSELNÝ, sensual 

(sensnel). 
SMÝŠLANIE, opinion, 

sentiment (apinjen, 

sentyment). t Smýitot 185 Snowf SMÝŠĽAŤ, think, mean 
(thynk, mín). 

SNÁĎ, perhaps, maybe 
{perhaps, mejbi). 

SNADNE, easily, read- 
ily (imli, redyli). 

SNADNÝ, easy {izi). 

SŇAH, snow (snó). 

SŇAHOVÝ, snowy 
(snótn). 

SNAŽIŤ, snow (snó). 

SNAHA, effort, pains 
(ef'ôrt, pejus). 

SNÁR, dream book 
(drtm buk). 

SNÁŠANLIVOSŤ, tol- 
eration ( talerejsn) . 

SNÁŠANLIVÝ, 
tolerant (talerent). 

S NÁŠ AT, bring togeth- 
er (bring tugedhr) ; 
snášať (zlo), bear, 
stand (ber, stend) ; 
snášať dolu, , carry 
down (kheri daun). 

SNÁŠAŤ SA, agree, 
harmonize (egrí, hár- 
monajz). 

SŇAŤ, take off (tejk 

of). 
SŇATOK, wedding, 
marriage (vedyng, 
meridz). SNAŽIŤ SA, try, en- 
deavor (traj, endevr). 

SNAŽNÝ, urgent, 
eager (ôrdžnt, ígr). 

SNEM, assembly, diet, 
parliament ( esembli, 
dajet, párliment). 

SNEM SPOJ. ŠTÁ- 
TOV, congress (khan- 
gres) ; snem jednotli- 
vých štátov, legisla- 
ture (ledzislejcur). 

SNEMOVŇA, 
hall, chamber, house 
(hál, cembr, haus). 

SNESITELNÝ, 
bearable (bérebl). 

SNEŤ, blight, smut 
(blajt, smat). 

SNÍMAŤ, take off 
(tejk of). 

SNÍVAŤ, dream 
(dúm). 

SNÍVANIE, dreaming 
(dríming). 

SNÍZIŤ, lower, reduces 
(lóer, rid jus). 

SNOP, sheaf, wisp (sif, 
znsp). 

SNOVAŤ, warp, yarn, 
wind (várp, jám, 
vajnd). Snub 1 86 Soscluy'tf SNUB, 

marriage, betroth 

(me ridš f bi troth). 
SNUBNÝ LIST, mar^ 

riage certificate (me- 

rid s sorty figet). 

SNUBNÝ PRSTEŇ, 

wedding ring (ved- 
yng ring). 

SOB, reindeer 
(rejndxr). 

SOBÁŠ, SOBÁŠNY, 
marriage, wedding 
(meridz, vedyng). 

SOBÁŠIŤ S Ay marry 
(meri) : sobášiť nie- 
koho, perform the 
marriage ceremony 
(pôrfórm dyh meridz 
ser em ony). 

SOBEC, egotist 
egotyst). 

SOBECKÝ, selfish 
(selňs). 

SOBECTVO, selfish- 
ness (seňšnes). 

SOBOTA, 

Saturday (setrdej). 

SOBRAl\ take, gather, 
collect (tejk, gedhr, 
kholekt). 

SODA, soda (sóda). SOHNAf , drive togeth- 
er (drajv tn gedhr) ; 
sohnať dolu, drive 
down (drajv daun). 

SOHNÚŤ, bend 

(bend); sohnúť sa, 
stoop (stúp). 

SOCHA, statue (stečú i 
steč j u ) . 

SOCHÁR, sculptor 
(skalptr). 

SOK, SOKYŇA, rival 
(rajz'l). 

SOKOL (vták), falcon 
(fákn); telocvičný so- 
kol, gymnast (dšim- 
nest). 

SOĽ, salt (sált i soft). 

SOLENÝ, salted 
(sálted). 

SOLHAŤ, miss, fail 
(mis, fejl). 

SOLIŤ, saltO'/ŕ i sôU). 

SOPKA, volcano 
(volkejno). 

SOPNÚŤ, couple, hob- 
ble, fold (khapl habl, 
fold). 

SOSADIŤ, remove, un- 
seat (rimxtVy ansit). 
j SOSCHNÚT, shrivel, 
shrink (srivl, srink). Soslat ■ 187 Spám SOSLAŤ, send (send). 

SOSTÁRNUT, 

grow old (gro old). 

SOSTÁVAT, consist of 
(khonsist av). 

SOSTAVIŤ, put togeth- 
er, arrange, compose, 
construct (pat tugedhr, 
erejndž, khoinpóz, 
khonstrakt) . 

SOSTÚPIT, 

come down, descend 
(kham daun, dysend). 

SOSTREDNIŤ, con- 
centrate ( khansen- 
trejt). 

SOŠIŤ, part, volume 
(párt, vol jam). 

SOŠIŤ, sow together, 
stitch (só tugedhr, 
stye). 

SOTLEŤ, rot, molder 
(rat, móldr). 

SOTMIŤ SA, grow 
dark (gró dark). 

SOTRVAŤ, persist, per- 
severe (persist, persi- 
vxr) . 

SOTVA, hardly, scarce- 
ly (hárdli, skérsli). 

SOVA, owl (aid). 

SOVRET, close, clasp 
(klóz, kläsp). SOZNAM, list, register, 
roll, record (list, re- 
dzistr, rot, rekhord). 

SOZNAMIŤ, acquaint 
(ekvejnt). 

SOZNÄŤ, find out, per- 
ceive, recognize 
(fajn d aut, pôrsív, 
(rekognajz). 

SOŽRAŤ, eat, devour 
(it, dyvaar). 

SPADNÚŤ, fall (fál i 
fól). 

SPÁCHAŤ, do, commit 
(dú, k h omit). 

SPÁLENINA, burn 
(bom). 

SPÁLIŤ, burn (born). 

SPANIE, sleeping 
(slíping). 

SPÁNKY (sluchy), 
temples (templz). 

SPÁNOK, sleep, slum- 
ber, nap (slip, slambr, 
nep). 

SPANILOSŤ, beauty, 
grace ( b j ú ty, grejs ) . 

SPANILÝ, beautiful, 
graceful (bjútyful, . 
grejsful). 

SPÁRIŤ, pair, couple 
(pér, khapl). Spása 188 Spočíta? SPÁSA, salvation, re- 
demption ( selvefšn, 

ridemphi). 

SPASITEĽ, savior, re- 
deemer (sejvjor, ri- 
dýnir). 

SPASIŤ, save, redeem 
(sej r. ridýni). 

SPASÍ, graze off 
(grejz of). 

SPAŤ. sleep, slumber 
{slip, slambr). 

SPATRIÍ, see, perceive 
(si, persiv). 

SPÉV, song (sang). 

SPEVÁK, singer 
(singr). 

SPEVNÍK, song-book 
(sang-buk). 

SPIKLENEC, conspi- 
rator (khonspiretr). 

SPIKNÚŤ SA. conspire 
{klwdspajr). 

SPIKNUTIE, conspir- 
acy, plot (khonspiresi, 
plat). 

SPÍNAŤ (ruky)., fold j 

the hands, (fold dhy \ 

hendz). 
SPIS, writing, paper, 

work (rajtyng, pejpr, , 

vôrk). SPISBA, literature 
(literecur). 

SPÍSAŤ, write down 

(raj ŕ d au n). 
SPISOVAŤ, 

write, compose (rajt, 

khompóz). 
SPISOVATEĽ, writer, 

author (rajtr, áthr). 
SPLÁCAŤ, pav off ' 

{pej of). 
SPLÁKNUŤ, wash 

down (vás danu), 
SPLAŠIŤ, scare (skôr); 

splašiť sa, shy, run 

away (saj, ran eve j). 
SPLATIŤ, pav off (pej 

of). 

SPLÁTKA, payment, 
instalment ( pejment, 
instalment). 

SPLIESŤ, mix up, tan- 
gle (miks ap, tengl). 

SPLIESŤ (pliesť), 
twist, braid, wreathe 
(Wist, brejd, rtdh). 

SPLNIŤ, fulfill (fulfil). 

SPLYNÚŤ, flow to- 
gether, unite (fió tu- 
gedhr, junajt). 

SPOČÍTAŤ, count, add 
(k haunt, ed). S pock at 

SPOČÍVAŤ, rest 

(rest); spočívať na 
niečom, depend upon 
(dypenä apan). 

SPODNÝ, lower, under 
(lóer. and r). 

SPODOK, bottom,, foot 
(barom, fút). 

SPOJENEC ally (Wa;). 

SPOJENIE, connection, 
junction, communica- 
tion, alliance (khon- 
ekšn, dzqnkšn, khom- 
junykejsn, elajens). 

SPOJIŤ, couple, join, 
connect, unite, com- 
bine (khapl. džójn, 
khonekt, junajt, khcm- 
bajn). 

SPOJKA, conjunction 
(khondsanksn) . 

SPOKOJIŤ, satisfy 
(setysfáj). 

SPOKOJNOSŤ, satis- 
faction, content {sat* 
ysfcksn. khontent{. 

SPOKOJNÝ, satisfied, 
con tent ( satysfajd. 
khontent). 

SPOĽAHNÚŤ, SPO- 
LIEHAŤ SA, depend 
on, rely on {dypend 
an, rilaj an). 189 Sporit SPOĽAHLIVÝ, 

reliable (rilaj eb I ) 

SPOLČIŤ, ally, com- 
bine (r/ay, khombajn). 

SPOLOČENSKÝ, so- 
ciable, social (sóšcbl, 
s ó ši). 

SPOLOČENSTVO, 
fellowship (felóšip). 

SPOLOČNÍK, partner, 
associate {partner, 
esóšiejt). 

SPOLOČNOSŤ, comp- 
any, society (klmmp- 
enx, sosajetx). 

SPOLOČNÝ/ 
common, joint (kham- 
on, dzójnt). 

SPOLOK, society, as- 
sociation, federation, 
union (s osa jet y, e so- 
šiejšn, federejšn, jún- 
jen). 

SPOLU, together 
(ťiigedhr). 

SPOLUDRUH. fellow, 
mate (feló. mejt). 

SPOR, quarrel, contro- 
versy {kvári, khantro- 
zcrsi). 

SPORIŤ (šporovať), 
save, economize (sejv } 
ikhanomajs) . Sporivosf 190 

SPORIVOST, economy 
(ikhanomi). 

SPORIVÝ, 

saving, economical 
(se jving,ikhonamikl) . 

SPORNÝ, contestable 
(khontestebl) . 

SPORÝ, rich, copious 
(rič, khopies). 

SPÔSOB, method, way, 
manner {method, vej, 
menr). . 

SPÔSOBIŤ, cause, 
form (khás, form). 

SPOTREBA, consump- 
tion (khonsampsn) . 

SPOTREBOVAŤ, con- 
sume, use up (khon- 
sjúm, júz ap). 

SPRACOVAŤ, work 
up (vor k ap). 

SPRAVA, management, 
administration, mend- 
ing (menedzment, cd- 
minystrejsn, mend- 

yng)> 

SPRÁVCA, manager, 
administrator (men- 
edzr, edminystrejtr) . 

SPRAVIŤ, mend, make, 
fix. (mend, mejk, ňks). 

SPRAVODLIVÝ, just, Spusilý 

righteous (džast, raj- 
čes). 

SPRAVODLIVOSŤ, 
justice (dšastys). 

SPRÁVNOSŤ, correct- 
ness (khorektnes). 

SPRÁVNY, correct 
(khorekt). 

SPRAVOVAŤ, man- 
age, direct, make, fix 
(meneds, dyrekt, 
mejk, ňks). 

SPRIATELIŤ, 
make friends (mejk 
f rends) ; spriateliť sa, 
become friends (bi- 
kham f rends). 

SPROSTÁK, dummy, 
idiot (dami, idyot). 

SPROSTIT, free from, 
get rid of (frí f ram, 
get rid am). 

SPROSTÝ, common, 
pimple (khamon, 
simpl). 

SPROVADIŤ, lead 
(lid); so sveta, kill 
(khyl). 

SPUSTIŤ, let down, 
lower (let daan, loer). 

SPUSTLÝ, dissolute 
(dysolát): Sradit 191 Stálosf SRADIT, line up (la j n 
ap) ; fall in Hne (f ó! 
in lajn). 

SRAZIT, knock down 
(nak d aim) ; sraziť sa, 
collide (kholajd) ; sra- 
ziť (mlieko), curdle, 
(kh'árdl) ; sraziť (cenu 
lebo plácu), cut down 
(k hat d a u n). 

SRÁŽKA, collision. 
clash (kholižn, kles); 
srážka (pláce lebo ce- 
ny), reduction, cut 
(ridakšn. kh-at), 

SŔDCO. heart (hárt). 

SRDEČNÝ, hearty 
(hárt x). 

SRDNATÝ, bold 
(bold). 

SRIEKNUŤ SA, 
disown (dysón), 

SRNA, deer, doe (dxr, 
dó). 

SROVNAŤ, settle, 
make even, compare 
(setl. mefk ívn, khom- 
pér). 

SROVNAVAŤ SA, 
tally (teli). 

SROZUMENIE, 
understanding (andr- 
stendyng). SROZUMET, under- 
stand (andrsŕend). 
SROZUMITELNÝ, 

plain (pie j n). 

SRSŤ, fur, hair, fleece, 
nep (for, her, Ms, 
ne p). 

SRŠEN, hornet (hor- 
net). 

SRÚTIT SA, collapse 
(kholeps). 

S SAT, suck, absorb 
(sak, ebsórb). 

SSAVEC, mammal 
(meml). 

SSUTINY, ruins 
(rňjnz). 

STÁČAŤ, 
wind up, twist (vajnd 
ap, tvist). 

STADO, herd, flock 
(hôrd, Hák). 

SŤAHOVANIE, mov- 
ing, migration (múv- 
ing. majgrejsn). 

SŤAHOVAŤ, tighten 
(tajtn) ; sťahovať sa, 
move, migrate (mi'tv. 
uiajgrejt). 

STÁLOSŤ, steadiness 
(ste dynes). Stály 192 Statok STÁLY, steady, con- 
stant (stedy, kíian- 
stent). 

STAN, tent (tent); 
hlavný stan, head- 
quarters (hedkvártrz). 

STANICA, station, de- 
pot, post (stcjn, dypo, 
post). 

STANOVISKO, stand- 
point (stendpójnt) . 

STANOVY, constitu- 
tion, rules, by-laws 
(khonstyiúšn, . rúlz, 
ba j -l á z). 

STARAŤ SA, care 
(k h ér). 

STAREC, old man 
(óld men). 

STARENA, old woman 
(óld vumen). 

STÁRNUT, grow old 
(gro óld). 

STAROBYLÝ, ancient 
(ejnhii). 

STAROBA, old age 
(old ejdž). 

STAROSŤ, care, anxie- 
ty, solicitude (khér, 
engzajety, solisitiid) . 

STAROSTA, oldest 
member, chairman, 
mayor (oldest membr, cérmen, mér i méjr). 
STAROSTLIVÝ, 

careful (khér f id). 

STAROSVETSKY, 
oldfashioned 
(óldféšnd). 

STAROVEKÝ, ancient 
(ejnsnt). 

STAROVEREC, 

orthodox' ( cxrthodaks) . 

STAROŽITNOSŤ, 
antiquity ( entykvity) . 

STARÝ, old (óld). 

STAŤ SA, happen, oc- 
cur (hepn, okkbr) ; 
stať sa niečim, become 
(bikham). 

STAŤ (hlavu), behead 
(bihéd). 

ŠTATISTIKA, statis- 
tics (stetystvks). 

ŠTATISTICKÝ, statis- 
tical (stetystykl). 

STATKÁR, land holder 
(lend hóldr). 

STATNE, bravely 
(brejvli). 

STATNOSŤ, bravery 
(brejvri). 

STATNÝ, brave, val- 
iant (brejv, velieni). 

STATOK, estate, prop- 
erty (estejt, praprty). Stav 193 Stolica STAV, state, condition 
(stejt, khondysn) ; 
stav (povolanie), call- 
ing, profession (khal- 
ing, profesn) ; stav 
(vodný), dam, lock 
(d em, lak). 

STÁVAŤ, stand, get up 
(s t end, get a p) ; stá- 
vať sa, happen (hepn). 

STAVAŤ (budovať), 
build (bild). 

STAVBA, building 
(bildyng). 

STAVITEĽ, builder, 
architect (bildr, ár- 
khytekt). 

STAVIŤ«SA, stop, hold 
(stap, hold) ; staviť sa 
(o niečo), bet, (bet). 

STÁVKA (štrajk), 
strike (štrajk). 

STÁVKA (sádzka), 
bet (bet). 

STÁVKOVAŤ, strike 
(štrajk). 

SŤAŽNOSŤ, complaint 
(khomplejnt). 

SŤAŽOVAŤ SI, com- 
plain ( khomplejn) . 

STEBLO, stalk, blade 
(sták, blejd). STEHLÍK, goldfinch 

(^óldfinč). 
STEHNO, thigh (thoj). 
STENA, wall (val i 

vól). 
STIAHNUŤ, contract 

(khontrekt) ; kožu, 

skin (sky n). 
STÍHANIE, pursuit 

(parsjút). 
STÍHAŤ, pursue 

(pars j ú). 
STIHNÚŤ, reach, be- 
fall (ne, bifál). 
STISKNÚŤ, squeeze, 

press (skvíz, preš). 
STÍŠIŤ, calm, still 

(khám, styl). 
STLAČIŤ, 'squeeze 

(skvíz). 
STĹP, pillar, post (pilr ý 

Pôst). 
SŤODOLx\, barn 

(bárn). 
STÔ1, table (tcjbl). 
STOLÁR (truhlár), 

joiner, cabinet-maker 

(dzójur, khebinet- 

mejkr). 
STOLEC, STOLOK, 

chair (čer). 
STOLICA, chair, seat 

{cér, sít). Stolica 

STOLICA (okres), 

countv (khauntv). 
STON/ STONAŤ, 

groan (grón). 
STOPA, footprint, 

track, trail, prick 

(f tit print, trek, trejl 

prik). 
STOPOVAŤ, track, 

trace (trek, trejs). 
STOŽIAR, STAŽEN, 

mast (mast). 
STOTOŽNIŤ, identify 

(ajdentxfáj). 
STRÁDAŤ, 

want (rant). 
STRACH, fear, fright, 

dread (fir, f rait, 

dred) . 
STRACHOVAŤ SA, 

fear, dread (fir, dred). 
STRAKA, magpie 

(megpaj). 
STRÁŇ, hill-side (hyl- 

sajd). 
STRANA, side, page, 

party (sajd, pejdš, 

party). 
STRÁNIŤ SA, avoid 

(evojd). 
STRAN NICKY, 

STRANNÝ, ^partial 194 Strebat (pár si). 

STRAPEC, tassel 
(tesl). 

STRASŤ, grief (grif). 

STRAŠIAK, STRAŠI- 
DLO, goblin, ghost, 
spook, bugbear (gab- 
lin, ghost, spuk, bag- 
ber). 

STRAŠIŤ, frighten, 
scare (frajtu, skér). 

STRAŠNÝ, frightful, 
horrible, terrible 
(frajtful, haribl, te~ 
ribl). 

STRAVA, board, food 
(bórd, f úd). 

STRÁVIŤ, digest, con- 
sume (daj d zest } khon- 
sjúin). 

STRÁŽ, watch, guard, 
sentry (vác, gárd, 
sentri). 

STRÁŽCA, STRÁŽ- 
NIK, watchman, 
keeper, guard (vac- 
men, khýpr, gárd). 

STRÁŽIŤ, guard, 
watch (gárd, vác). 

STRČIŤ, put, push 
(put, puš). 

STREBAŤ, sip (sip). Stred 

STRED, STREDOK, 
center, middle, mean 
(sentr, midl, mín). 

STREDA, Wednesday 
(venzdej). 

STREDNÝ, 
middle, central (midl, 
sentrel) . 

STRECHA, roof (rúf). 

STRELA, arrow, mis- 
sile (eró, misii). 

STREĽBA, shooting, 
firing (štíty ng, fajr- 
ing). 

STRELEC, shot, shoot- 
er (šat, šútr). 

STRELIŤ, shoot, fire 
(šút, f a jer). 

STRELIVO, ammuni- 
tion (emjunyšn) . 

STRETNÚŤ, meet 
(mít). 

STRHAŤ, STRHNÚŤ, 
tear down (tér daim). 

STRIEBRO, STRIE- 
BORNÝ, silver, 
(sikr). 

STRIEDAŤ, alternate 
(eltômejt). 

STRIEDAVÝ, 
alternate (eltornet). 

STRIEHNUŤ, watch, 
scout (vác, skaut). 195 Strojníctvo STRIEKAČKA, squirt, 
fire-engine ( skvôrt, 
fajer-endzin). 

STRIEKAŤ, squirt, 
sputter, spout (skvort, 
spat r, spant). 

STRIEZLIVOSŤ, so- 
briety, temperance 
(sobrajety, temper- 
ens*) . 

STRIEZLIVÝ, sober 
(sóbr). 

STRIH, cut, style (kh<xi, 
sta j I) . 

STRIHAŤ, cut, clip, 
shear (khat, klip. sir). 

STRKAŤ, push, thrust 
(pus, thrast). 

STRMÝ, steep (stĺp). 

STRNISKO, stubble 
(stably. 

STRNÚŤ, become rigid 
(bikham ridzid). 

STROJ, machine, en- 
gine, apparatus (me- 
šín, en d šin, ä pere j- 
tas). 

STROJIT SA, intend, 
get ready, 4 prepare 
(intend, get redy, pri- 
per). 

STROJNÍCTVO, me- 
chanics (mekhenyks). Strojník 196 Súdiť sa STROJNÍK, machinist 

engineer (mešínyst, 

endzinýr). 
STROM, tree (tri). 
STROSKOTAŤ, wreck j 

(rak). 
STRPEŤ, bear, suffer 

(ber, safr). 
STRUČNÝ, brief, short 

(bríf, šórt). 
STRUHADLO, grater 

(grejtr). 
STRÚHAŤ, grate, rub, 

cut (grcjt, v aby khat). 
STRUK, clove, string 

(klóv, string). 
STRÚZOK, grater 

(grejtr). 
STUD, shame (šejm). 
STUDENÝ, cold 

(khóld). 
STUDŇA, well, spring 

(v el, spring). 
STUHNÚŤ, grow stiff 

(gró sty f). 
STUCHLINA, musti- 

ness (mastynes). 
ŠTUCHNÚŤ, get mus- 
ty (gqt masty). 
STÚPAŤ, walk, march 

(vók, móre). 
STUPEŇ, 

degree, grade, step (dygri, grejd, step). 

STUPNICA, scale 
( ske i I s ) 

STUPŇOVAŤ, grad- 
uate (gredjitejt). 

STUŽKA, band, ribbon 
(bend, ribn). 

STVORENIE, creation 
(kriejsn) ; tvor, crea- 
ture (krieor). 

STVORIŤ, create 
(kriejt). 

STVRDNÚŤ, harden 
(hárdn). 

STYDNÚŤ, cool down, 
grow Qo\á(khúl daun, 
gró khóld). 

STYK, 
contact ( khantekt) . 

STÝKAŤ SA, touch, 
come in contact (tac, 
kham in khantekt). 

SUD, barrel, cask (berl, 
khäsk). 

SÚD, court, law-suit 
(khórt, ló-sút). 

SUDCA, judge, justice 
(dáadz, dza-stys). 

SÚDIŤ, judge (džadž). 

SÚDIŤ SA, have a law- 
suit, litigate (häv e 
lósút, litygejt). 


Suchár 

SUCHÁR, cracker, bis- 
cuit (krekr, bisk y t). 

SUCHO, drought, dry- 
ness (draut, drajnes). 

SUCHÝ, dry (draj) ; 
suché dni, quarter- 
da vs ( kvártr-dejs ) . 

SUKA, bitch (bič). 

SUKŇA, skirt (skort). 

SÚKNO, cloth (klát h). 

SUMA, sum (sam). 

SUROVEC, brutal fel- 
low (brútl feló). 

SUROVÝ, raw (rá i 
r ó) ; surový (človek), 
brutal (brútl). 

SUŠIŤ, dry (dráj). 

SUŽOVAŤ, torment 
(torment). 

SVADBA, SVATBA, 
wedding, marriage 
(vedy n g, mcridz). 

SVÁDZAŤ, lead, se- 
duce (lid, sidjiis). 

SVAL, muscle (masl). 

SVALIŤ, throw down 
(thró daiin) ; svaliť 
sa, fall down, roll 
down (fól dawn, rôl 
daun). 

SVALOVITÝ, muscu- 
lar (maskjulr) . 197 *verepy SVÁR, quarrel (kvári). 

SVÄTENÝ, consecrat- 
ed, blessed (khanse- 
krejted, blesd), 

SVÄTIŤ, consecrate, 
ordain, celebrate, bless 
( khansekrejt, ordejn, 
selcbrejt, bles). 

SVÄTOJÁNSKA 
MUŠKA, glow-worm 
(gló-vôrm) . 

SVÄTOKRÁDEŽ, 
sacrilege ( sekrilidz ) . 

SVÄTÝ, holy, saint, sa- 
cred (hóly s sej tit, sej- 
kred^S 

SVÄZOK, bundle, vol- 
ume, bond (bandl, val- 
jum, band). 

SVEDČIŤ, testify, wit- 
ness ( testy f aj, vitnes). 

SVEDOCTVO, testi- 
mony, evidence (tes- 
timony, evidens). 

SVEDOK, 

witness (vitnes). 

SVEDOxMIE, con- 

science (khansens) . 

SVEDOMITÝ, 
conscientious ( khon- 
senses). 

SVEREPÝ, 

savage (sevedz). Sverti 108 Svolat SVERIŤ, trust, confide 

(trast, khanfajd). 
SVESIŤ, hang down 

(heng daun). 
SVET, world (vôrld). 
SVETLO, light (lajt). 
SVETLÝ, light (lajt). 
SVETSKÝ, worldly, 

secular (vôrdli, sek- 

julr). 
SVEVOĽNÝ, wilful, 

petulant (vil f ul, pet- 

j id cut). 
SVIATOK, holiday 

(holidej). 
SVIATOSŤ, holiness, 

sacrament ( hó lines, 

sekrement). 
SVIAZAŤ, bind, tie up 

(bajnd, tá j ap). 
SVIECA, SVIEČKA, 

candle (khendl). 
SVIEČNIK, candlestick 

(khendlstyk). 
SVIETIŤ, shine, light- 
en (šajn, la j t n). 
SVIEŽVÝ, 

fresh (f res). 
SVIJAŤ, wind up 

(vajnd ap) ; svíjať sa, 

writhe (rajdh). 
SVIŇA, sow (sau). SVINÚT, 

roll up (r ó l ap). 
SVIT, shine, shimmer 

(šajn, simr). 
SVITANIE, 

daybreak (dejbrejk). 
SVITAŤ, dawn (dán). 
SVÍTOK, curl, roll 

(kh'órl, ról). 
S VINÚŤ, flash (fleš). 
SVOBODA, freedom, 

liberty (frídom, li- 

brty). 
SVOBODNÝ, 

free (frí); neženatý, 

single (singl). 

SVOBODOMYSEL- 
NÝ, liberal (liber el). 

SVODCA, 

seducer (sidjúsr). 

SVODNÝ, seductive 
(sidaktyv). 

SVOJ, my, his, our, atď. 
(maj, hyz i aur). 

SVOJIŤ SI, claim 
(kle j m). 

SVOKOR, father-in- 
la w ( fadhr-in-ló ) . 

SVOKRINA, mother- 
in-law ( madhr-in-ló) . 

SVOLAŤ, call, convoke 
(khal, khonvók). Syolit 

SVOLIŤ (privoliť), 
consent (khonsent). 

SVORNOSŤ, 

concord (khonkórd). 

SVORNÝ, harmonious, 
concordant (hánnó- 
nyes, khonkordent). 

SVRAB, itch (ic). 

SVRBIŤ, itch (ič). 

SVRČOK, 
cricket (kriket). 

SVRHNÚŤ, throw 
down, remove (thró 
daun, rimi'iv). 

SVRCHOVANÝ, 
supreme ( saprim ) . 

SÚDRUH, mate, com- 
rade (mejt, khamred). 

SÚHLAS, harmony, 
assent {harmony, 
e sent). 

SÚHLASIŤ, agree, 
assent (egrt, esent). 

SÚKAŤ, spool, wind 
(sptil, ľcijnd). 

SÚKROMNÝ, 
private (prajvet). 

SÚLOŽIŤ, 

cohabit (khohebit). 

SÚLOŽNICA, concu- 
bine ( khankjubajn) . 

SÚLOŽNÍK, 
bed- fellow (bed- f el ó). 199 Syn SÚMRAK, dusk, twi- 
light (d ask, tvajlajt). 

SÚPER, rival (rajvl). 

SÚSED, 

neighbor (nejbr). 

SUSEDSKÝ, SUSED- 
NÝ, neighborlv (nej- 
brlí). 

SUSEDSTVO, neigh- 
borhood ( nejbrhúd). 

SÚSTAVA, 

system (sistem). 

SÚSTRASŤ, sympathy, 
condolence (simpethy, 
klwndólens). 

SÚSTREDNIŤ, 

concentrate ( khansen- 
trcjt). 
I SÚVISEŤ, hang togeth- 
er (heng tugedhr). 
! SÚVISLOSŤ, 

cohesion (khohyzn). 

SÚVISLÝ, connected, 
coherent (khonekted, 
khohýrent). 

SÚŽENIE, trouble, tor- 
ment (trabl, torment). 

SUŽOVAŤ, trouble, 
harass, torment (trabl, 
heres, torment). 

SYCAT, hiss (hys). 

SYN, son (san). Synovec 200 Šepot SYNOVEC, 

nephew (ne f ju). 
SYNOVSKÝ, ' 

filial (ňliel). 
SYPAŤ, pour, strew 

(pattr, strú). 
SÝPKA, barn, granary 

(barn, greneri). 
SYPKÝ, mealy (milý). 
SÝR, cheese (cíz). 
SYRUP, syrup, molas- 
ses (sirup, molesis). 
SÝTO, sieve, sifter, 

screen (sív, siftr, 

skríň). 
SYTÝ, full, filled, have 

enough (fid, úld, háv 

inaf). 
SÝTIŤ, feed, fill (fid, 

HI). ŠÁBES, Sabbath 

(sebeth). 
ŠABLA, sabre (sejbr). 
ŠACOVAŤ, appraise 

(eprejz). 
ŠAFÄRIŤ, manage, 

steward (menedž, 

stjttrd). 
ŠAFRAN, saffron 

(sefren). ŠACHTA, mine, pit, 
shaft (majn, pit, 

softy 

ŠÁL, shawl (sal . 
ŠÁLKA, cup (khap). 
ŠÁNC, trench (trenc). 
ŠARLACH, scarlet fe^ 

ver (skárlet fivr). 
ŠARVÁTKA, 

skirmish (skormis). 
ŠARŽA, rank (renk). 
ŠÄŠKA, locust, grass- 
hopper (1 ó kást, gres- 

hapr). 
ŠATA, dress (dres). 
ŠÁTOK, handkerchief 

(henkrčíf) ; šátok na 

krk, neckerchief (ne- 

krčíf) . 
ŠATNICA, 

wardrobe (var drob ) . 
ŠATY, clothes, dress 

(klóz, dres). 
ŠEDIVEŤ, turn gray 

(torn grej). 
ŠEDIVÝ, gray (grej). 
ŠELMA, beast of pray 

(bíst av pre j); človek 

šelma, rascal (reskl). 
ŠENK, bar, saloon (bár, 

selún). 
ŠEPOT, ŠEPTAŤ, 
* whisper (hvispr). Šero 

ŠERO, dark, dusk, twi- 
light (dark, dask, tvaj- 
lajt). 

ŠERPA, scarf (skárf). 

ŠESŤ, six (siks). 

ŠESŤDESIAT, sixty 
(si k sty). 

ŠESŤDESIATY 
sixtieth (sikstyth ) . 

ŠESTINEDIELKA, 
woman in childbed 
(vumen in cajldbed). 

ŠESTNÁSŤ, sixteen 
(sikstýn). 

ŠESTNÁSTY, 

sixteenth (sikstýnth). 

ŠETRIŤ, spare, save 
(spér, sejv). 

ŠETRNOSŤ, economy, 
thrift (ikhanomi, 
thrift). 

ŠETRNÝ, saving, econ- 
omical, frugal (serv- 
ing, ikhanamikl, 
frúgl). 

ŠEV, seam, scar (sim, 
škár). 

ŠIALENEC, maniac, 
mad man (mejnyek, 
med men). 

ŠIALENOSŤ, madness, 
frenzy (mednes, fren- 201 Š i sák 

ŠIALENÝ, mad, frantic 

(medy f r entý k). 
ŠIALIŤ SA, be mad 

(bi med). 
ŠIBALEC, rogue (róg). 
ŠIBENICA, 

gallows (gelóz). 
ŠIDLO, awl (ál). 
ŠIESTY, sixth (siksth). 
ŠIJA, neck (nek). 
ŠIKMÝ, cross, slanting 

(kras, slentyng). 
ŠIKOVNÝ, 

clever (klevr). 
ŠÍNA, rail (rejl). 
ŠINDEĽ, 

shingle (singl). 
ŠINÚŤ SA, move, turn 

(múv, tom). 
ŠÍP, arrow (eró). 
ŠÍPKA, 

dog-rose ( da gros) . 
ŠIRÁK, hat (het). 
ŠÍRKA, width, breadth 

(vidth, bredth). 
ŠÍRIŤ, spread, widen 

(spred, vajdn). 
ŠIROKÝ, wide, broad 

(vajd, brád). 
ŠÍRY, harness (hárnes). 
ŠIŠÁK, 

helmet (helmet). Šiška 2(1 Š Jachta ŠIŠKA (na strome), 
cone (khón) ; šiška 
škvarená, fried cake 
{f raj d kliejk). 

ŠIŤ, sew (só). 

ŠITIE, sewing (sóing). 

ŠKÁLA, scale (skejl). 

ŠKAPULIER, 

scapular (skepjitlr) . 

ŠKAREDÝ, ugly, hide- 
ous, sullen (agli, hy- 
dy cs, saln). 

ŠKAREDÁ STREDA, 
Ash-Wednesday ( es- 
venzdej). 

ŠKATUĽA, box 
(ba k s). 

ŠKLEBIT SA. 

grin, yawn {grin, fan). 

ŠKLRÄŤ. pick, pluck 
(pik, plak). 

ŠKODA, damage, loss 
(denied z, las). 

ŠKODIŤ, hurt damage 
(hart, demedz). 

ŠKODLIVÝ, harmful, 
damaging (harmful, 
demedzin^). 

ŠKODOVÄŤ, 
lose (lúz). 

ŠKOLA, school (skul). 

ŠKÔLKA, 

nursery (nôrseri). ŠKOPOK, tub (tab). 

ŠKORICA. 

cinnamon ( sin c man). 

ŠKROB, ŠKROBIŤ, 
staľch {si arc). 

ŠKROBENÝ, starched, 
stiff (stared, styf). 

ŠKRTIŤ, choke \cók). 

ŠKRUPINA, shell 
(id). 

ŠKVÁR, dross, trash 
(dras, tres). 

ŠKVARIŤ, broil, fry 
(brojí, f raj). 

ŠKVAROK, 
scrap (skrep). 

ŠKVRNA, ŠKVRNIŤ, 
spot, stain (spat, 
ste j n ) . 

ŠĽAHAŤ. ŠĽAHNÚŤ, 
whip, flog (hvip, Hag). 

ŠĽACHETNOSŤ, 
generosity, nobleness 
(dzenerasit\,nóblnes). 

ŠĽACHETNÝ, gener- 
ous, noble (dzeneres, 
nóbl). 

ŠĽACHTA (bitúnok), 
slaughterhouse (slátr- 
haus) ; šlachta (pan- 
stvo), nobility, aristo- 
cracy (nobility, eristo- 
kresi) . ŠI ach tic 203 Štebotať ŠĽACHTIC, 

nobleman (nóblmen) . 
ŠLAJM, slime (slajm). 
ŠLEP, train, trail 

(trejn, trejl). 
ŠMATLAŤ, shamble 

(sembl). 
ŠMATLAVÝ, bandy- 
legged (bendy-legd) . 
SMELCOVINA, smelt- 

ing-house (smelt y n g 

haus) . 
ŠNÓRA, ribbon, line, 

cord (ribn, la j n, 

k hôrd). 
ŠNUPAŤ, snuŕT (snaf). 
ŠNUPAVÝ DOHÁN, 

snuff-tobacco (sna f- 

tabéko). 
ŠOMRAŤ, 

murmur (môrmr). 
ŠPAGÁT, string, cord, 

twine (string, khórd, 

tvajn). 

ŠPALOK, block (blak). 
ŠPARGĽA, asparagus 

(e sp ere gas). 
ŠPÁS, fun (fan). 
ŠPENDLÍK, pin (pin). 
ŠPIC, point (pójnt). 
ŠPINA, dirt (dôrt). ŠPINÁT, 

spinage (spine dš). 

ŠPINAVÝ, dirty, foul 
(ďôrty, faul). 

ŠPITÁL, hospital 
(has pití i hóspitl). 

ŠPUNT, 

cork, wad, stopple 
(khórk, vád, stapl). 

ŠRAMOT, noise (nójz). 

ŠRAMOTIT, 

make noise (me j k 
nójz). 

ŠROB, ŠROBOVAŤ, 
screw (škrú). 

ŠTÁCIA (stanica), sta- 
tion, depot (stejsn, 
dypó). 

ŠŤASTIE, 

luck, fortune, happi- 
ness (lak, fórčun, he- 
pines). 

ŠŤASTNÝ, lucky, for- 
tunate, happy (laky, 
fórcunet, hepi). 

ŠTÁT, ŠTÁTNY, state 
(ste j t). 

SŤAŤ, urinate, piss 
( j urine jt, pis). 

ŠŤAVA, juice, gravy 
(d M s, grejvi). 

ŠTEBOTAŤ, twitter 
(tvitr). Štedrosf 204 

ŠTEDROSŤ, bounty, 
liberality (baunty, 
liberality). 

ŠTEDRÝ, bountiful, li- 
beral generous (boun- 
ty f ul, Uberal, d zc ne- 
res). 

ŠTEKAŤ, bark (bár k). 

ŠTEMPEL, 
stamp (stemp). 

STENA, 

whelp (hvelp). 

STEP, apple-tree 
(e pi- tri). 

ŠTEPIÍ, graft (greft); 
stepiť osýpky, vacci- 
nate (veksinejt). 

ŠTETKA, brush (braš). 

ŠTIEPAŤ, split, pinch, 
smart (split s pine, 
smart). 

ŠTIHLÝ, slender, slim 
(si end r f slim). 

ŠTÍPAT, bite, pinch 
(bajt, pine). 

ŠTÍT, shield, gable 
{Hid, gejbl). 

STOK (poschodie), 
story (stori). 

ŠTÓLA (v bani), drift 
( drift ) ; štóla ( kňaz- 
ská), stole (stôl). Štyridsiaty slit, ŠTRBINA, chink, 

crack (e ink, slit, 

kre k). 
ŠTRK, gravel (grevl). 
ŠTRNÁSŤ, fourteen 

(fórtvn). 
ŠTRNÁSTY, 

fourteenth (fórtýnth). 
ŠTUCHAŤ, push, poke 

(pas, pók). 
ŠTYAŤ, set on, incite 

(set an, insajt). 
ŠTYORHRAN, 

ŠTYOREC, ŠTVOR- 

HRANNÝ, square, 

quadrangel (skvčr, 

kvadrengl). 
ŠTVORNÁSOBNÝ, 

fourfold (fórfóld). 
ŠTVORNOHÝ, four- 
footed (fórfuted). 
ŠTVRŤ, ŠTVRTINA, 

quart, quarter (kvórt, 

kvórtr). 
ŠTVRTOK, 

Thursday ( th brzde j) , 
ŠTVRTÝ, 

fourth (forth). 
ŠTYRI, four (fór). 
ŠTYRIDSAŤ, 

forty (forty). 
ŠTYRIDSIATY, 

fortieth ( fórtyeth ) . Šuhaj 205 Tak ŠUHAJ, lad (led). 

ŠUM, hum, rustling 
(ham, rastling). 

ŠUMET, 

rustle, murmur, hum 
(rasl, môrmr, ham). 

ŠUNKA, ham (hem). 

ŠUPINA, scale, husk 
(skejl, hask). 

ŠUPLA, drawer (dróer 
i dráer). 

ŠUŠKAŤ, lisp (lisp). 

ŠVÁB, roach (róc). 

ŠVADLENA, 

seamstress, dress-mak- 
er (símstres, dres- 
uiejkr) . 

ŠVAGOR, brother-in- 

law (bradhr-in-lá(ló). 
ŠVAGRINÁ, sister-in- 

law (sistr-in-lá (ió). 
ŠVARNÝ, pretty, nice 

(prity, na j s). 
ŠVEC, shoe-maker 

(šú-mejkr). 
ŠVIHÁK, swell, dude 

(svel, d úd). 
ŠVIHAŤ, whip (hvip), 

SVINDEL, 

swindle (svindl). ŤA, you, thee (j ú, dhý). 

TABAK, 

tobacco (tobčko). 

TÁBOR, TÁBORIŤ, 
camp (khemp). 

TABULA, table (tejbl). 

TABUĽKA, tablet (t ob- 
let) ; škridlicová tabu- 
la, slate (slejt) ; tabul- 
ka skla, pane (pejn). 

TÁCKA, tray (trej). 

ŤAH, draft (draft). 

ŤAHAŤ, pull, draw 
(pni y drá i dró). 

TAJIŤ, deny (ctená j). 

TAJNOSŤ, secrecy, se- 
cret ( síkresiy síkret ) . 

TAJNÝ, secret (síkret). 

TAJOMNÍK, secretary 
(sekrcteri). 

TAJOMNÝ, mysterious 
(mistýrres) . 

TAJOMSTVO, myste- 
ry, secret (misteri, 
síkret). 

TAJUPLNÝ, misterious 
(mistýries)* 

TAK, 

so, thus (só. dhas). Takmer 206 Temeno TAKMER, almost, 

nearly (almost, nýrli). 
TAKTO, thus, this way 

(dhas y dh\s vej). 
TAKT, tact (tekt). 
TAKTIEŽ, also {also). 
TAKÝ, such (sac). 
TAM, there (dhcr). 
TAMAJŠÍ, of that place 

(av dhet plejs). 
TAMBOR, 

drummer ( dramr ) . 
TANCIT, TANCOVAŤ 

dance (dans). 
TANEC, dance (dans). 
TARASIT, bar, block 

(bár, blak). 
TASIŤ, draw (drá). 
TAŠKA, pocket, bag 

(paket, beg). 
ŤAVA, camel (khcml). 
TAVIŤ, melt, smelt 

(melt, smelt). 
TÁZAT SA, ask, inquire 

(äsk y inkz'ajr). 
ŤAŽENIE, campaign, 

expedition (khempejn, 

ekspedyšn). 
ŤAŽKO, heavily, hardly 

(hevili, hárdli), 
ŤAŽKOSŤ, difficulty, 

heaviness ( dyňklty, 

licvincs). ŤAŽKÝ, heavy, hard 
(hevi, hard). 

TEBE, to you, thee (tu 
ju, dhý). 

TEDA, 

then, well (dhen, vel). 

TEHELNÁ, 

brick-yard (brik-járd). 

TEHLA, brick (brik). 

TEHLÁR, brick-maker 
(brik-mejkr). 

TEHOTNÁ, 

pregnant (pregnent). 

TEKUTINA, TEKU- 
TÝ, liquid, fluid (li- 
kvid, fluid). 

TEĽA, calf (khäf). 

TEĽACÍ, TEĽACINA, 
veal (víl). 

TELESNE, 

bodily (badyli). 

TELESNÝ, bodily, cor- 
poral (badvli, khórpo- 
rel). 

TELESO, bodv (bady). 

TELOCVIČNÝ, gym- 
nastic, athletic (tf~ 
nestyk, ethietyk). 

TELOCVIK 

tics (dčimncstyks). 

TEMENO, crown of 
the head, top (kraun 
av dhy hcd, tap). 'U1P gymnas- Toner 

TEMER, almost, nearly 
(almost, nýrli). 

TEMNICA, jail (dzejl). 

TEMNÝ, dark, dusky 
(dárk y dasky). 

TEN, that (dhet). 

TENKÝ, thin, slender 
(thy 11, slendr). 

TENTO, this (dhys). 

TEPLICE, 

warm springs (vár m 
springs). 

TEPLO, 

warmth (vár n it h). 

TEPLOTA, tempera- 
ture (temp ere cur). 

TEPLÝ, warm (várm). 

TEPNA, pulse (pals). 

TERATŠÍ, 

present (presní). 

TERAZ, now, at pres- 
ent (nan, et preznt). 

TERC, target (target). 

TESÁR, carpenter 
(kJwrpcntr). 

TESAŤ, 

cut, chop (khat, čap). 

TESNE, closely, tightly 
(klósli, tajtli). 

TESNOPIS, stenogra- 
phy (stenagrefi). 

TESNÝ, close, tight 
(klas, ta j t). 207 Tisk TEŠIŤ, comfort, console 

(khamfort, khonsól). 
TEŠIŤ SA, be glad of, 

enjoy (bi gled av, 

endzój). 
TCHOR, polecat (pól- 

khet) ; lesný tchor, 

skunk (ska nk). 
TIAHNUŤ, draw, drag, 

pull (drá, dreg, pul). 
TIAZA, weight (vejt). 
TIAŽ IT, weigh (vej); 

tiažiť sa, be lazy (bi 

lej si) . 
TIECT, flow, run (fló, 

ran); tiect (nádoba), 

leak (/ft).. 
TIEN (tona), TIENIŤ, 

shade, shadow (sejd, 

šedo): 
TIEŽ, also (also). 
TICHO, stillness, quiet, 

silence (stylnes, kva- 

jet, saj! ens). 
TICHÝ, quiet, still, si- 
lent ( kva jet, styl, saj- 

lent). 
T1NTA, ink (ink). 
TISÍC, 

thousand (thanznd). 
TISK, printing, press 

(printyng, p res). Tisknút 208 Topánka tisknút; 

press, squeeze, print 

{preš, skviz, print), 
TÍŠIŤ, calm, still, quiet 

{khám, sty l, kva jet). 
TITUL, title (tajtl). 
TKÁČ, weaver (vivr). 
TKANIVO, 

texture {tekscur). 
TKAŤ, weave (viv). 
TKNÚŤ, touch (Jač). 
TLACENINA, throng 

{thrang). 
TLAČIŤ, 

press, squeeze, print 

( pres, skins, print) . 
TLAČIŤ SA, crowd 

(kraud). 
TLACHAŤ, prate 

(prejt). 
TLAK, 

pressure (presnr). 
TLAMA, mouth, jaws 

{mauth, džáz). 
TLCŤ, 

beat, knock {bit, nak). 
TLEŤ, 

smoulder (smóldr) . 
TLIESKAŤ, applaud, 

clap ( e pla d, kle p). 
TLKOT, 

beating, knocking (biť 

yng, ňakyng). TLSTÝ, fat, thick {jet, 
thyk). 

TLUMAČ, TLUMOC- 

NÍK, interpreter (in- 

torprctr) . 
TLUMOČIŤ, interpret 

{interpret). 
TLUPA, troop, ban 

gang {trup, bend, 
t geng). 
TMA, dark, darkness 

{dark, dark nes). 
TMAVY, dark {dark). 
TMIŤ SA; darken 

(dárkn). 
TNÚŤ, cut, strike (kliat, 

štrajk). 
TO, that (dhet). 
TOCIŤ, tprn, wind; re- 
volve {torn, vajnd, 

rivalv). 
TOCNA, pole (pól). 
TO J, here (hýr). 
TOK, flow, tide (flo, 

tajd). 
TOĽKO, so much, so 

many {so mac, so 

meny). 
TONNA, ton, tun {ton, 

tan ) . 
TONÚT, sink (.sink). 
TOPÁNKA, shoe (sú). Topic 

TOPIC, fireman (fajer- 
men). 

TOPIŤ, melt, smelt 
(melt, smelt). 

TOPIŤ SA, drown, sink 
(draun, sink). 

TOPOL, poplar (paplr). 

TOTIŽ, TOTIŽTO, 
namely, to wit (nejm- 
li, tn vit). 

TOVAR, goods, ware 
( gúds, ver). 

TOVARYŠ, journey- 
man, companion, help- 
er (dzbrnymen, khom- 
penjen, helpr). 

TOVARYSSTVO, 
society (sosajety). 

TOVÁŔNA, factory, 
mill, works (fektori, 
mil, vorks). 

TOVÁRNIK, manufac- 
turer ( menjiifekcur- 
er). 

TRAFIŤ, hit, meet, find 
(hyt, mit, fajnd). 

TRAM, timber, beam, 
post (tymbr, bim, 
post). 

TRÁPENIE, torment, 
torture, bother (tor* 
m ent, t or cur, badhr) . 209 Tretí TRÁPIŤ, torment, tor- 
ture, bother (torment, 
t ór cur, badhr). 

TRAŤ, track (trek). 

TRATIŤ, lose (his). 

TRÁVA, grass (gräs). 

TRÁVIŤ (zažívať), di- 
gest (dajdžest) ; spo- 
trebovať, consume, 
spend (khonsjum, 

..spend); otráviť, poi- 
son (pojzn). 

TRÁVNIK, lawn (lán 
i Ión). 

TRČAŤ, stick out (styk 
ant). 

TREBA, 

necessary (neseseri). 

TRENICA, quarrel, 
conflict (kvár el } khan- 
ilikt). 

TREPAŤ, flap, beat 
(Hep, bit). 

TREST, punishment, 
penalty (panysment, 
penalty). 

TRESTANEC, convict 

(khanvikt). 

TRESTAŤ, punish, re- 
buke (panys, ribjúk). 
TRET, rub (rab). 
TRETÍ, third (thôrd). Trh 210 Trie TRH, market {market). 
TRHAN, ragged man 

(reged men). 
TRHANIE, tearing, 

pulling {taring, pili- 
ng). 
TRHAŤ, 

pull, tear, pluck (pul, 

tér, plak). 
TRHLINA, crack 

ikrek). 
TRI three (thri). ■ 
TRIASŤ, shake, shiver, 

tremble, quake {šejk, 

sizr, trembly kvejk). 
TRIDSAŤ, 

thirty (thôrtx). 
TRIDSIATY, 

thirtieth (thortyth). 
TRIEDA, class (klas). 
TRIESKA, chip, splin- 
ter (čip, splintr). 
TRINÁSŤ, 

thirteen (thôrtýn). 
TRINÁSTY, thirteenth 

(tJwrtvntli). 
TRN, thorn (thorn). 
TRNÚT, 

shudder (sad)'}. 
TROCHU, some, little 

(sam, lit!). 
TRQJHRAN, 

triangle (trajengl). TROJICA, 

trinity (trinytv). 
TROMF, 

trump (tramp). 
TRÓN, throne (thrón). 
TROPIT, do (dit). 
TRPASLÍK, 

dwarf (dvárf). 
TRPCIT, 

embitter (embitr). 
TRPET, suffer, bear 

(safr, b ér). 
TRPEZLIVOSŤ, 

patience (pejšns). 

TRPEZLIVÝ," patient 
f pejsnt). 

TRPKÝ, bitter (bitr). 

TRSTINA, reed, cane 
{rid, khejn). 

TRÚBA, pipe, tube, 
horn, trumpet (pa j p. 
tjífb, horn, train pet). 

TRUBAČ, bugler, trum- 
peter {bjuglr, tram- 
petr). 

TRÚBIŤ, blow a horn, 
trumpet (bló e Iwm, 
tram pet). 

TRUD, hardship, trou- 
ble (hard sip, trabt). 

TRÚD, tinder (tyndr). Trúfať 211 Túr TRÚFAŤ, hope, expect 

{hop, ekspekt) ; trúfať 

si, dare (der). 
TRUHLA, chest, coffin, 

box {čest, khaún, 

baks). 
TRUHLÁR, 

joiner (džojnr). 
TRÚCHLIŤ, 

mourn {mór n). 
TRÚCHLIVOSŤ, 

sorrow, mourning 

{saró, mórnyng). 
TRÚCHLIVÝ, mourn- 
ful, sad {mórnful, 

sed). 
TRUP, trunk, rump 

{frank, ramp). 
TRUS, dung", dirt 

{dang, dort). 
TRVALOSŤ, durability 

(djurebility) . 
TRVALÝ, TRVÁCNY, 

durable (djurebl). 
TRVAŤ, last, endure 

(last, cndjnr). 
TRÝZEŇ, TRÝZNIŤ, 

torture, torment 

{tor cur, torment). 

TRŽIŠTE, 

market {market). 
TRŽIŤ, trade, take in money {trejd, tejk in 

many). 
TU, here {Mr). 
TUCET, dozen (dazn). 
TUCNEŤ, 

fatten {fetn). 
TUČNÝ, fat (fet). 
TÚHA, desire (dezajr). 
TUHNÚŤ, 

stiffen (stvfn). 
TUHÝ, stiff, tough 

(stvf, taf). 
TUCHNÚŤ, 

grow mouldy (gró 

moldy). 
TUK, fat (fet). 
TULÁK, 

tramp (tremp). 
TÚLAŤ SA, loaf (I Of). 
TULEŇ, seal (síl). 
TULIPÁN, 

tulip (t j n! i p). 
TÚLIŤ SA, 

cling to {klin g tu). 
TUPIŤ, blame, censure, 

slander, run down 

(blejm, sensur, slendr, 

ran daun). 
TUPÝ, dull, blunt (dal, 

blant). 
TÚR, 

bison (bísn i bajsn). Turecký 212 Tyl TURECKÝ, 

Turkish (fork y š). 
TUŠENIE, foreboding 

(fórbódyng). 

TUŠIŤ, anticipate, have 
a foreboding (cntysi- 
pejt, Káv e fórbódyng) 

TUTO, here (hýr). 

TÚŽBA, desire, longing 
(desajr, longing). 

TÚŽIŤ, long for. desire 
(long for, d esa j r). 

TÚŽIŤ SA, harden, in- 
ure (hárdn, injur). 

TÚŽOBNÝ, eager, anx- 
ious, (igr, enkšez). 

TVAR, shape, form 
(šejp, form). 

TVÁR, face (fejs). 

TVAROH, curd, sweet 
cheese (khórd, svit 
ciz). 

TVOJ, thy, thine (dhaj, 
dlvajn) : vaše. your, 
vours (jur, jure-). 

TVOJE, thy, thine 
(dhaj, dhajn) ; vaše, 
your (júr). 

TVOR, creature 
(kričuľ). 

TVORCA, creator 
(kriejtr). abr- TVORIŤ, create, pro- 
duce, form (kricjt, 
prod j ús } form). 

TVORIŤ SA, form, 
arise (form, crajz). 

TVRDIŤ, assert, affirm 
(csbrt, eform). 

TVRDNÚŤ, 

harden (hárdn). 

TVRDOHLAVÝ, head- 
strong (hedstrong). 

TVRDOSŤ, hardness 
(hárdnes). 

TVRDOŠIJNOSŤ, 
stubbornness (si 
nes). 

TVRDOŠIJNÝ, obsti- 
nate, headstrong (ab- 
stynet, hedstrong). 

TVRDÝ, hard (hard). 

TVRDZ. fort (fort). 

TVRDZENIE, 

assertion (esórhv). 
TY, thou (dhait); 

you (jú). 
TYČKA, pole (pól) 
TYGER, tiger (taj^ 
TÝKAŤ SA. touch, con- 
cern (tac, khoHsôrn). 
TYL, TYLO, nape 
(nejp). vv r) yran 213 U čipy' TYRAN, 

tyrant (tajrnt). 
TÝRANOVAŤ, 

tyrannize (tyrenajz) . 
TYRANSKÝ, " 

tyrannical (tajrenykl). 
TYRANSTVO, 

tyranny (tyreny). 
TÝRAŤ, 

ill-treat (iltrít). 
TÝŽDEŇ, week (vík). 
TÝŽDENNÝ, weekly 

(víkli), 

U 

U, at, by, near, with, in 
(et, ba j, nýr, vidh, in). 

UBEZPEČIŤ, assure 
(e š lír). 

UBIERAŤ SA, go 

UBIŤ, beat (bit). 
UBLÍŽIŤ, hurt, injure 
(h or t, indžur). 

ÚBOČIE, slope (slóp). 
ÚBOHÝ, poor, pitiful 

(púr, pity ful). 
ÚBOŽIAK, poor man 

(púr men). 
UBYŤ, decrease 

(dykris). UBYTOVAŤ, 

lodge, quarter (lad z, 

kvár t r). 
UBÝVAŤ, grow less, 

wane (gró les, vej n). 
ÚCTA, respect, honor 

(rispekt, anr). 
UCTIŤ, do honor (dú 

anr). 
ÚCTIVOSŤ, 

respect (rispekt). 
ÚČASŤ, part, share 

(párt, sér). 
ÚCASTIŤ SA, take part, 

share in (tejk párt, sér 

in ) . 
ÚČEL, purpose, aim 

(pbrpos, ejm). 
UČENEC, savant, 

learned man (saván, 

ľórnd men). 

UČENIE, 

teaching ( týčing) . 
UČENOSŤ, learning 

(ľôrnyng). 
UČENÝ, learned, skilled 

(ľórnd, sky I d). 
ÚČET, bill, account (bil, 

ekhaunt). 
UČINIŤ, do, make (dú, 

nie j k). Účinkov at 214 Uhlie ÚČINKOVAŤ, work, 
operate (vor k, aper- 

ÚČINLIVÝ, active 

(ektyv). 
ÚČINOK, effect 

(efekt). 
UČITEĽ, teacher 

(týcr). 
UČIŤ, teach (tyč); učiť 

sa, learn (lom). 
ÚČTOVAŤ, 

count, charge (k haunt, 

cár d z). 
ÚD, member, limb 

(membr, Um). 
UDAJNÝ, 

alleged (aledzd). 
UDALOSŤ, event, hap- 
pening, occurence 

(ivent, hepenyng, 

okhôrens). 
UDANIE, statement 

(stejtment). 
UDAŤ, state (ste j t) ; 

niekoho udať, inform 

against (inform 

egenst); peniaz udať, 

pass (pas). 
UDATNOSŤ, biavery, 

gallantry, valor 

(brejvri, gelentri, 

velr). UDATNÝ, gallant, 

brave, valiant (g e lent, 

brejv, veljeni). 
UDAVAČ, informer 

(infórmr). 
UDELIŤ, give, grant 

(giv, grent). 
UDERIŤ, hit, strike 

(hyt, štrajk). 
UDICA, hook (huk). 
ÚDIŤ, smoke (smók). 
ÚDOLIE, vallev (velí). 
UDRŽAŤ, holp up, 

maintain, keep (hold 

ap, mentejn, khýp). 
ÚDSTVO, membership 

(membr sip) . 
UDYCHČANÝ, out of 

breath (aut av breth). 
UDYCHČAŤ SA, lose 

breath (lúz breth). 
UHÁŇAŤ, run, speed 

(ran s p id). 
UHEL, coal (khól); 

uhel (roh), corner, 

angle (khornr, engl). 
ÚHĽADNÝ, comely' 

(khómli). 
ÚHLAVNÝ, main, prin- 
ciple (mein, prinsipl). 
UHLIE, coal (khól); 

drevené uhlie, charcoal 

(čarkhól). Uhnúť sa 215 Ukryť UHNÚŤ SA, dodge, 

turn aside (dadš, torn 

esa j d), 
ÚHOR, eel (íl). 
UHORSKÝ, Hungarian 

(hangérien) . 
ÚHRN, total (tótl). 
UCHÁDZAŤ SA, ask 

for, seek (äsk for, 

sik). 
UCHO, ear (ir). 
UCHODIT, escape, run 

away (eskejp, ran 

evej). 
UCHOPIŤ, seize (sis). 
UCHVÁTIŤ, seize 

(sis). 
UCHÝLIŤ SA, deviate, 

turn aside (dyvajejt, 

torn esajd). 

UCHYTIŤ, take away, 
seize (tejk evej, sĺz). 

U J ARM IT, subjugate, 
subdue ( sabdsug ejt, 
sabdjit). 

UJEDNAŤ, agree, set- 
tle (egri, setl). 

UJÍMAŤ, take off, less- 
en (tejk of, lesn) ; ují- 
mať sa, take root, care 
for (tejk rút, khér 
for). UKÁZAŤ, show (só); 
ukázať sa, appear 
(epir\. 

ÚKLAD, plot (plat). 

UKLADAŤ, lay away 
(lej evej). 

ÚKLADNÝ, 

cunning ( khanyng) . 

UKLONIŤ V SA, bow 
(ban). 

UKLUDIT, clear, re- 
move (klir, remúľ). 

ÚKOL, task, job, prob- 
lem (tesk, dčab, prob- 
lem). 

ÚKOR, detriment 
(detriment) . 

UKROP, boiling water 
(bojlin^r z'átr). 

UKRUTNÍK, 
cruel man, tyrant 
(kru e I men, tajrnt). 

UKRUTNOSŤ, cruelty, 
tyranny (krúelty, ty- 
re ny). 

UKRUTNÝ, cruel, ty- 
rannical (krúel, tyre- 
nykl). 

ÚKRYT, cover, 
(khavr). 

UKRYŤ, cover, hide 
(khavr, hajd). VI 216 Uniesť ÚL, bee-hive (bí-hajv). 
UĽAHČIŤ, lighten, 

ease (lajtn, íz). 
ULÁN (hulán), lancer 

(länsr). 
ÚĽAVA, relief (riiíf). 
UĽAVIŤ, lessen, relieve 

(lesn, rilív). 
ULIAŤ, pour (paur) ; 

uliať z kovu, cast, 

found (khäst, faund). 
ULICA, street (strít). 
ULIČKA, alley (ely). 
ÚLISNÝ, flattering 

(neter in g). 
ÚLOHA, lesson (lesn). 
ULOŽIŤ, 

deposit (deposit). 
UM, reason (rízn). 

UMELEC, 

artist (ártyst). 
UMENIE, art (ári). 
UMET, know (nó). 
UMIENIŤ SI, resolve, 

make up his mind 

(ripalv, me j k ap hyz 

ma j n d). 

UMIERAČOK, death- 
bell (deth-bel). 

UMIERAŤ, die, be dy- 
ing (dá j, bi dájing). UMLKNÚT, 

stop speaking (s tap 

spiky n g). 
ÚMLUVA, agreement, 

bargain (egríment, 

bárgn). 
UMLUVIŤ, agree 

(egri). 
UMORIŤ, kill (khyl). 
UMOŽNIŤ, enable " 

(enejbl). 
UMRET, die (dá j). 
UMRLČÍ, death (deih). 
ÚMRTIE, decease 

(dysís). 
ÚlMŔTNOSŤ, mortality 

(mort elity). 
UMŔTVIŤ, deaden 

(dedn). 

UMUČENIE, 

crucifix (krusiňks). 
UMUČIŤ, torture to 

death (t or cur tu deth). 
ÚMYSEL, intention, 

purpose (intensn, p'ôr- 

pos). 
UMYŤ, wash (vás i 

v ó s). 
UNAVIŤ, weary, tire 

out (víri, tajr aut). 
UNIESŤ, carry, bear 

(kheri, b ér). Unikm'íf 21 J Úrad UNIKNÚŤ, escape 
(eskeji)). 

UNIVEŔSITA, univer- 
sity (júny varsity ) . 

ÚNOS, abduction 
(ebdakšn). 

ÚPADOK, failure, ruin, 
fall (fejľôr, rúin, fál 

i f 61). 

UPADNÚŤ, fall {fál). 
ÚPAL, heat, sunstroke 

(hýt, sanstrók). 
ÚPÄTIE, foot (fút). 
ÚPENLIVÝ, pitiful 

(pit y ful). 
ÚPET, moan (món). 
UPIECŤ, bake, roasi 

(bejk, róst). 
UPIERAŤ, deny 

(denaj). 
ÚPIS, bond, obligation 

( band, oblige j sn ) . 
UPLÁCAŤ, bribe 

(brajb). 
ÚPLATOK (podpla- 

tok), bribery (brajb- 

eri) . 
ÚPLNOK (mesiaca), 

full moon (ful mún). 
ÚPLNÝ, full, coplete 

(ful, khomplít). 
UPLYNÚŤ, pass away 

(päs eve j). UPOMENÚŤ, remind 

(rimajnd). 
UPOMIENKA, 

reminder, demand 

(rimajndr, dymend) . 
UPOTREBIŤ, use 

(jús). 
UPRAVIŤ, fit, adjust, 

direct (fit, edzast, dy- 

rekt). 
UPRÁZDNENÝ, 

vacant (vejkent). 
UPRÁZDNIŤ, vacate 

(v eke j t), 
UPRÁZDNIŤ, roast, 

brown ( róst, braun) . 
UPRET, deny (dyne j). 
UPRCHLÍK, runaway, 

deserter (ranevej, dy- 

zôrtr). 
UPRCHNÚŤ, desert, 

escape (dyzôrt, es- 

kejp). 
ÚPRIMNOSŤ, sincer- 
ity (sinserity). 
ÚPRIMNÝ, sincere, 

frank (sinsír, frenk). 
UPUSTIŤ, drop, give 

up (drap, giv ap). 
ÚRAD, office (afis); 

úrad (vrchnosť), 

authority ( áth oriťy ) . Úradník 218 ÚRADNÍK, officer 

(afisr). 
ÚRADNÝ, official 

(oňsl). 
ÚRADOVAŤ, fill an 

office (fil en afis). 
ÚRADOVŇA, office 

(ofis). 
ÚRAZ. hurt, injury 

(h'ôrt, indšurí)-. 
URAZIŤ, hurt, offend, 

injure, insult (hart, 

of end, indzur. insali). 
URÁŽKA, insult, ofens 

(insalt, ofens). 
URČENIE, destination 

(destynejsn). 
URČIŤ, fix, destine, de- 
sign (fiks, destyn, dý- 
za jn ) . 
URČITÝ, positive, fixed 

(pasityv, fiksd). 
UROBIŤ, make, do 

(mejk, dú). 
ÚRODA. crop, harvest 

(krap, harvest). 
URODIŤ SA, make a 

crop, yield (mejk e 

kra p, jíld). 
ÚRODNOSŤ, 

fertility ( fertylity ) . 
ÚRODNÝ, fertile, fruit- Usmiaf sa 
1 fôrtajl^ ful (fbrtl 

frútfid). 
ÚROK, interest 

(interest). 
URPUTNOSŤ, obstin- 
acy (ab sty neši). 
URPUTNÝ, obstinate 

(abstynet). 
URYAŤ, tear off (tér 

of). 
URÝCHLIŤ, hasten 

(hejsn). 
ÚRYVOK, fragment 

(fregment). 
USADIŤ, settle, seat 

(setl, sít). 
USEDÁ VÝ, violent 

(vajolent). 
USILOVAŤ SA. strive 

(str a j v). 
USILOVNÝ, diligent 

(dylidžent). 
ÚSKOK, deserter 

(d y sort r). 
USKROVNIŤ SA, be 

modest (bi niadest). 
USKUTOČNIŤ, 

realize, fulfil (ríelajz, 

fulfil). 
ÚSLUŽNÝ, obliging 

(oblá j džin g). 
USMIAŤ SA, smile 

(srna j t). Usmažiť 2ig Utekať USMAŽIŤ, fry (fráj). 

ÚSMEV, smile (smajl). 

USMRTIŤ, kill (khyl). 

USNESENIE, resolu- 
tion (resolúšn). 

USNIEST SA, resolve, 
agree ( rizalv, egrí). 

USNÚŤ, fall asleep (fál 
eslíp ) . 

ÚSPECH, success 
(sakses). 

USPORIŤ, save (sejv). 

ÚSTA, mouth (mauth). 

USTÁLIŤ, settle, fix 
(setl, ňks). 

USTANOVENIE, 
order, ordinance 
(órdr, órdynens). 

USTANOVIŤ, order, 
ordain (órdr, órdejn). 

USTAŤ, stop, desist 
(sta p, desist). 

ÚSTAV, institution, in- 
stitute (instytúsn, in- 
stytút). 

ÚSTAVA, constitution 
(khanstytiísn) . 

USTAVIČNÝ, constant 
(khanstent). 

ÚSTIE, mouth 
(maitíh). 

USTLAŤ, make a bed 
(mejk e bed). ÚSTNY, verbal 

(vôrbl). 
ÚSTREDNÝ, central 

(sentrel). 
USTRICA, oyster 

(ó j str). 
USTRNÚŤ, be amazed 

(bi emejzd). 
ÚSTROJ, organ 

(órgen). 
ÚSTUP, cession, 

retreat (sesn, ritrít). 
USTÚPIŤ, retreat, 

yield (ritrít, jíld). 
USVEDČIŤ, convict, 

prove (khonvikt, 

prúv). 
ÚSVIT, dawn, break of 

day (dán, brejk av 

dej). 
ÚŠKLEBOK, scoff 

(skaf). 
UŠLACHTIŤ, enoble 

(enóbl). 
UŠTIPAČNÝ, 

scoffing (skating). 
ÚTECHA, comfort, 

solace (khamfort, 

sales). 
ÚTEK, flight, escape 

(Hajt, eskejp). 

UTEKAŤ, run '(ran). Uterák 220 Útvar UTERÁK, towel, rag 

(taul, r e g). 
UTEŠENÝ, lovely 

(lavli). 
UTIECŤ, run away, flee 

(ran eve j, ňí\, 
UTIEKAŤ SA, take 

refuge, have recourse 

to (tejk refjudz, h'áv 

rikhórs tu). 
UTIERAŤ, wipe, mop 

(vajp, map). 
UTÍCHNUŤ, grow still 

(giro slyl). 
ÚTISK, oppression 

(0 pre šn). 
UTÍSKAŤ, oppress 

(opres). 
UTÍŠIŤ, quiet, calm 

(kva jet, khám). 
LTLOCIT, sensitive- 
ness (sensitývnes) . 
ÚTLY, tender, delicate 

(tendr, deliket). 

ÚTOČIŠTE, refuge 
(refjudz). 

ÚTOČIŤ, attack, as- 
sault, onslaught (etek, 
e sált } anslát). 

ÚTOK, attack, onset, 
assault, storm (etek, 
onset, esátt, stórm). UTONÚŤ, drown 
(draun). 

UTOPIŤ, drown 

(draun) ; utopiť sa, be 
drowned (bi draund). 

ÚTRAPA, trouble, suf- 
fering (trabl, safer- 
ing). 

ÚTRATA, expens 

(ekspens). 
UTREŤ, wipe (vajp). 
UTRHAČ, slanderer, 

backbiter ( slenderer, 

bekbajter). 
UTRHAT, slander, 

backbite (si end r , bek- 

bajt). 
UTRHNÚŤ, tear off 

(tér of). 
UTRPENIE, suffering 

(safering). 
UTRPETľ suffer 

(safr). 

ÚTRPNOSŤ, pity 

(pity). 
UTŔŽIŤ, take in, get 

(tejk in, get). 
ÚTULOK, refuge 

(refjudz). 

ÚTVAR, formation 

(fórmejsn). Utvoriť 221 UTVORIŤ, form, 
make, create (form, 
mejk, kriejt). 

ÚVAHA, reflection, re- 
view (riftekhi, rivjii). 

UVALIŤ, load, incur 
(lad, inkhor). 

UVÄZNIŤ, imprison, 
arrest (imprizn, 
ere st). 

UVÁŽIŤ, weigh, consi- 
der ( vej, kho nsidr ) . 

UVEDOMIŤ, notify 
(noty f á j). 

OVER, credit, trust 
(kredit, trast). 

UVEREJNIŤ, publish 
(pablis). 

UVERIŤ, believe 
(biliv). 

UVIAZAŤ, bind, tie 
(bajnd, táj). 

UVIAZNUŤ, stick fast 
(styk fast). 

UVIESŤ, introduce, 
enforce, install, inaug- 
urate (introdjús, cn- 
fórs, instál, ina g ju- 
re jt). 

UVIDEŤ, sec (si). 

UVÍTANIE, UVÍTAŤ, 
welcome (velkham ) . Uznanie 

ÚVOD, introduction 

(intradaksn) ; úvod 
ženy, churching 
(côrčing). 
UVOLNIŤ, loosen 

(lúsn). 

UZAVRENIE, closing, 
conclusion, resolution 
(klózing, khonkluzn, 
rezolúsn ) . 

UZAVREŤ, resolve, 
conclude ( rezalv } 
khonklúd). 

ÚZDA, bridle (brajdl), 

UZDRAVIŤ, heal, cure 
(kýl, k júr); uzdraviť 
sa, get well (get vol). 

ÚZEMIE, territory 
(tentori). 

ÚZKOPRSÝ, narrow- 
minded (nerómajnd- 
ed). 

ÚZKOSŤ, anxiety, ago- 
ny (engzajety, egony). 

ÚZKOSTLIVÝ, ' 
anxious (eknses). 

ÚZKY, tight, narrow 
(tajŕ, n era). 

UZNANIE, acknow- 
ledgement ( eknaHdz- 
uient) . Uznať 222 Valach UZNAŤ, acknowledge 

(eknalidž) ; uznať za 

dobré, think best 

(thynk best); uznať 

za vinného, find guilty 

(fajnd gilty). 
UZRAŤ, ripen (rajpn). 
UZREŤ, see (si). 
UŽ, already (álredy i 

ólredy). 
ÚŽAS, astonishment 

(estanyhnent) . 
UŽASNÚŤ, be amazed 

(bi emejzd). 
ÚŽASNÝ, amazing, 

awful (erne j zing, 

áful). 
ÚŽERA, usury 

(júhiri). 
ÚŽERNÍK, usurer 

(jňhirer). 
ÚŽINA, narrows, 

straits, isthmus (ne- 

rôs, strcjts, istmas). 
UŽIŤ, use, take, enjoy 

(j úľ, tejk, endzój). 
UŽITOČNÝ, useful 

(júzful). 
ÚŽITOK, profit, gain, 

benefit (praňt, gejn, 

benefit). 
UŽOVKA, viper, adder 

(vajpr, edr). V, VO, in, at, within 
(in, et, vidhyn). 
VÁBIÍ, allure, seduce, 

bait (elúr, sedjús, 

be j t). 
VAČOK, pocket 

(paket). 
VÄČŠÍ, bigger, larger 

(bigr, lárdžr). 
VÄČŠINA, majority 

(medšarity). 
VADA, fault, defect 

(fált i fólt, defekt). 
VADIŤ SA, scold, 

quarrel (sk óld, kvári). 
VÄDNÚŤ, fade (fejd). 
VÁHA, weight (v e j t); 

váha, vážky, scale 

(skejl) ; váhy na voze, 

whipple-trees ( hvipl- 

tris). 
VÁHAŤ, waver 

(vejvr). 
VAJCO, egg (ég). 
VAJEČNÍK, ovary 

(óveri). 
VAL, wall (vál). 
VALACH, gelding 

(geldyng) ; shepperd 

seprd) . Válaf 22$ Väzenie VÁĽAŤ, roll (ról); vá- 

lať cesto, knead(nýd). 
VALCOVAŤ, roll 

(ról). 
VALCOVŇA, rolling 

mill (róling mil). 
VÁLČENIE, warfare 

(vórfér). 
VALČÍK, waltz (vols). 
VÁLCIT, war (v ór i 

vár). 
VALEC, roller (rólr). 
VÁLECNÝ, warlike 

(vórlajk). 
VALIŤ, roll (ról). 
VÁLKA, war (vár i 

vor), 
VALNE, considerably 

(khonsiderebli). 
VALNÁ SCHÔDZA, 

mass-meeting (m'ás- 

mítyng). 
VAŇA, tub (tab). 
VANDROVAŤ, 

wander (vándr). 
VANDROVNÍK, 

tramp, wanderer 

(trém p, vánderer). 
VANÚŤ, blow (bló). 
VÁPENEC, lime-stone 

i lajm-stón). 
VÁPNO, lime (lajm); 

hasené vápno, slaked lime (slejkd lajm); 

nehasené vápno, quick 

lime (kvik lajm). 
VARECHA, twirling 

spoon ( tvor ling spun). 
VARIŤ, boil, cook 

(bóji, k huk). 
VAROVAŤ, warn 

(vám); varovať sa, 

shun (sa n). 
VARTA, guard (gárd). 
VARTOVAŤ, guard 

(gárd). 
VÁS, you (ju). 
VÁŠ, your (júr). 
VÁŠEŇ, passion 

(pesn). 
VÁŠNIVÝ, passionate 

(pesonet). 
VATA, wadding, cotton 

(vádxng, khatn). 
VAVRÍN, laurel 

(lárel). 
VÄZ, neck (nek). 
VÄZAC, binder 

(bajndr). 
VÄZBA, binding 

(bajndyng) . 
VÄZEŇ, prisoner 

(priznr). 
VÄZENIE, prison 

(prizri), Váznit 224 Vcdlajsí VÄZNIŤ, prison 

(prizn). 
VÁŽENÝ, esteemed 

{e stý m d). 
VÁŽIŤ, weigh {vej); 

vážiť niekoho, esteem, 

respect (estým, ri- 

spekt) ; vážiť si niečo, 

value (veljií). 
VÁŽNY, grave, serious, 

earnest (grejv, síries, 

ôrnest). 
VČAS, in time 

(in ta j m). 
VČASNÝ, timely 

(tajmli). 
VČELA, bee (bi). 
VČERA, yesterday 

(jestrdej). 
VĎAČNOSŤ, gratitude 

(gretytiíd). 
VĎAČNÝ, grateful, 

thankful (grejtful, 

thenkful). 
VĎAKA, gratitude, 

thank (gretytúd, 

thenk). 
VDOVA widow 

(vi d ó). 
VDOVEC, widower 

(vidóer). 
VDYCHOVAŤ, inhale 

(thhejl). VEC, thing, matter 

(thyng, metr). 
VECNÝ, real, matter- 
of-fact (ríl, metr-av- 

fekt). 
VEČER, evening 

(ívnyng). 
VEČERA,' supper 

(sapr). 
VEČERAŤ, sup, take 

supper (sap, tejk 

sapr) . 
VEČNOSŤ, eternity 

(it omy ty). 
VEČNÝ~, eternal 

(ítôrnl). 
VEDA, science 

(sa j ens). 
VEDECKÝ, scientific 

(sajentyňk). 

VEDENIE, guidance, 

management ( gajd ens, 

menedšment). 
VEDENIE (vedomosť), 

knowledge (nalidž). 
VEDEŤ, know (nó). 
VEDĽA, next to, by, 

alongside (nekst tu. 

ba j, elongsajd). 

VEDĽAJŠÍ, next, 
neighboring ( nekst, 
néjboring) . 


Vedome z 

VEDOMÉ, knowingly 

(nóingli). 
VEDOMIE, knowledge 

(nalidz). 
VEDOMOSŤ, cogniz- 
ance ( khagnyzens) . 
VEDOMÝ, knowing, 

conscious (nóing, 

khanšes). 
VEDRO, keg (kheg). 
VECHEŤ, wisp (vis p). 
VEJIR, fan (fen). 
VEK, age (ejdz); ľud- 

ský vek, life-time 

(la j f -ta j m) ; na veky, 

for ever (for evr). 
VEĽA, much (mac). 
VELEBIŤ, praise ' 

(pre j z). 
VELEBNÝ, sublime, 

venerable, reverend 

(sablajm, venerebl, 

reverend). 
VELENIE, VELIŤ, 

command (khomend). 
VELEZRADA, high 

treason (haj ŕrízn). 
VELIČENSTVO, 

ma j estv ( m edšesty ) . 
VELIKÁNSKY, 

gigantic (dšajgentyk). 

VEĽKÁ NOC, 

Easter (ístr). '25 Veno VEĽKODUŠNOSŤ, 
generosity ( dženera- 
sity). 

VEĽKODUŠNÝ, 

generous ( dzeneres) . 

VEĽKOLEPÝ, magni- 
ficent, grand (megny- 
úsnt, grend). 

VEĽKÝ, VELIKÝ, 
great, large, big (grét, 
lárdz, big). 

VEĽKÝ PIATOK, 
Good-Friday (gud- 
f raj de j). 

VEĽKÁ OMŠA, high 
mass (haj mäs). 

VELITEĽ, commander 
(khomendr). 

VEĽMI, very, exceed- 
ingly (verí, eksíd- 
yngli) . 

VEĽMOC, great power 
(grót paur). 

VEĽMOŽ, magnate 
(megnejt). 

VEĽRYBA, whale 

(hvejľ). 
VEMENO, VIMENO, 

udder (adr). 
VENEC, wreath (ríth). 
VENO, portion, dower 

(póršn, dauer). Venovat 226 Viacerí VENOVAŤ., dedicate 
(ded y kej t) ; venovať 
sa. devote (dyvót). 

VERBOVAŤ, ' 
recruit (rckrút). 

VEREJNÝ, VEREJ- 
NOSŤ, public (pab- 
lik). 

VERIACI, believing, 
faithful (bilking, 
fejthful): 

VERIŤ, believe (belív). 

VERITEĽ, creditor 
(kredytr). 

VERNÝ, faithful, loyal, 
true (fejthful, lójl 
trú). 

VERS, verse (vôrs). 

VERU, indeed (in d ý ď). 

VESELIE, merriment, 
wedding (meriment, 
vedy n g). 

VESÉLIT SA, jolly, 
amuse, be merry 
(d Sali, em fúz, bi 
meri). 

VESELOHRA, comedy 
(khamedv). 

VESELÝ, merry, jolly, 
gay, cheerful (meri, 
dzali, gej, ctrful). 

VESLO, oar (or). 

VESLOVAŤ, row (ró). VESMÍR, universe 

(junyvôrz). 
VESTA, vest, waist- 
coat (vest, vcjst-kliót). 
VEŠAŤ, hang (heng). 
VEŠTEC, prophet, seer 

(prafet, sír). 
VEŠTIŤ, prophesy, 

foretell (prafesaj, 

fórtel). 
VETA, sentence 

(sentens). 
VETRÍK, breeze 

(brh). 
VETRIŤ, air (ér); ve- 

triť (ňuchať), scent. 

smell (sent, smel). 
VETVA, branch, twig 

(brenc, tvig). 
VEVERICA*, squirrel 

(skvôrl). 
VEŽDY, at all times 

always (et 61 tajms 

ólvez). 
VEŽA, tower (taur), 
VHODNÝ, agreeable 

(egriebl). 
VCROD, entrance 

(entrens). 
VIAC, more (mór). 
VIACERÍ, several 

(severl). Vianoce 22y Viť VIANOCE, Christmas 

(krismes). 
VIAŤ, blow, fan (bi ó, 

f e n). 
VIAZAŤ, bind, tie 

(bajnd, tá j). 
VIAZNUŤ, stick 

(styk). 
VÍCKO, lid (lid).. 
VIDENIE, vision, sight 

(vízn, sa j t). 
VIDEŤ, see (si). 
VIDITEĽNÝ, visible 

(vizibl). 
VIDLY, fork (fórk). 
VIERA, belief, creed, 

religion (belíf, kríd } 

relidšn ) - 
VIESŤ, lead, guide, 

conduct ( lid j gajd, 

khondakt). 
VIETOR, wind (vind). 
VIEZŤ, carry, ride 

(k her i, raj d). 
VIHNA, blacksmith 

shop (bleksmith sap). 
VÍCHOR, gale, torna- 
do (gejl t orné j do). 
VIKÁR, vicar (vikr). 
VIKO, lid (lid). 
VILA, fairy (féri). VINA, fault, guilt, 

blame (fált i fólt, gilt, 

blejm). 
VINEN, guilty (gilty). 
VINICA, vine-yard 

(vinjárd). 
VINIŤ, blame, charge, 

accuse (blejm, čárdš, 

ekjúz). 
VINNÍK, guilty person 

(gilty pôrsn). 
VINNÝ, guilty (gilty). 
VÍNO, wine (vajn). 
VÍR, whirlpool 

(hvôrlpúl) . 
VISET, hang (lieng). 
VIŠŇA, saur cherry, 

agriot (saur ceri, 

egriot). 

VÍTANIE, welcome 

(velkham) . 
VÍTAŤ, greet, welcome 

(grit, velkham). 
VÍŤAZ, victor (viktr). 
VÍŤAZIŤ, gain victory 

(gejn viktori). 
VÍŤAZNÝ, victorious 

(viktories) . 

VÍŤAZOSLÁYA. 

triumph ( trajamf) . 
VIŤ, wreath (ridh). Vklad 228 Vľúdny VKLAD, deposit 
(dypasát). 

VKLADAŤ, enter, de- 
posit (entr, d y pažiť). 

VKUS, taste (tejst). 

VLÁDA, government 
(gavrnment). 

VLADÁR, sovereign 
(savrín). 

VLADÁRIŤ, rule 
{HU). 

VLÁDNUŤ, rule, pre- 
vail {rúl y privejl). 

VLAHA, moisture 
(mójstur). 

VLAJKA (zástava), 
flag (úeg). 

VLAK, train (trejn). 

VLÁKNO, fibre 
(fajbr). 

VLANI, last year (test 
i läst j ír). 

VLAS, hair (hér). 

VLASŤ, native country, 
fatherland j nejtyv 

khantri, fádhrlend). 

VLASTENEC, patriot 
(pejtriot). 

VLASTNE, properly 
(praprli). 

VLASTNIŤ, own (ón). 

VLASTNORUČNÝ PODPIS, authograph 

(átogref). 
VLASTNOSŤ, proper- 
ty, quality (praprty, 

kvality). 
VLASTNÝ, own (ón). 
VLAŽIŤ, moisten 

(mójsn). 
VLAŽNÝ, tepid, luke 

warm (tepid, lúk 

várm). 
VLIECŤ, drag (dreg). 
VLHKOSŤ, dampness 

(dempnes). 
VLHKÝ, damp (demp). 
VLHNÚŤ, dampen 

(dempn). 
VLIV, influence 

(inňnens). 
VLK, wolf (vulf). 
VLNA, wool (vúl) ; 

vlna na vode, wave 

(vejv). 
VLNIŤ SA, wave 

(vejv), 

VLOHA, talent, gift 

(telnt, gift). 
VLOŽIŤ, lay in, put in, 

insert (lej in, put in, 

insort). 
VĽÚDNY, kind 

(khajnd). Vmestiť 229 Voľnost VMESTIŤ, go in, crowd 

in (gó in, brand in). 

V X AD A, charm 
(cár m). 

VNIKNÚŤ, enter 
(entr). 

VNÍSŤ, VOJSŤ, go in, 
enter (gó in, entr). 

VNUČKA, 

grand daughter 
(grend dátlír). 

VNUK, grand son 
(grendsan). 

VNUKNÚŤ, inspire 
(inspajr). 

VNÚTORNOSTI, 
bowels, intestines 
(banls, intestns). 

VNÚTRO, inside, inte- 
rior (insajd, intýrier). 

VÔBEC, at all, in gen- 
eral (et ól, in d čcn- 
er el). 

VÔČI, in view of (in 
v jú av). 

VODA, water (vát r i 
vótr). 

VODCA, VODIČ, lead- 
er, guide (lídr, %ajd). 

VOBNATELKA, 
dropsy (drapsi). 

VODNATÝ, watery 
(vóteri). VODNÝ, aquatic 

(e kvety k). 
VODOPÁD, waterfalls, 

cataract (vótrfáls, 

kheterekt). 
VOJ, army (ármi). 
VOJAK, soldier 

(sóldzr). 
VOJENSKÝ, military 

(militeri). 
VOJIN, soldier, warrior 

(sóldtr, vár j c r). 
VOJSKO, army, troops 

(ármi, trúps). 
VOJVODA, dukc 

(djúk). 
VÔKOL, round 

(raund). 
VÔL, ox (aks). 
VÔĽA, will (vil). 
VOLAŤ, call, cry (khál, 

kraj). 

VOĽBA, election, 
(eleksn aj ilekšn). 

VOLE (na krku), 
goitre (gójtr). 

VOLIČ, voter (vótr). 
VOLIŤ, vote (vót); 

voliť si, choose (ci'iz). 
VOĽNE, freelv (fríli). 
VOĽNOST, freedom 

(frídom). Voľný 230 Vrchný VOLNÝ, free (frí); 


VRANA, crow (kró). 


voľný (šaty), loose 


VRANÝ, black (blek). 


(M ť). 


VRÁS, wrinkle (rinkl). 


VON, out, outside (aut. 


VRÁTA, gate (gejt). 


auŕsajd). 


VRÁTIŤ, return (n- 


VÔŇA, smeli (smel). 


tôrn); vrátiť sa, come 


VOŇAŤ, smeli (smel). 


back (kham bek). 


VONKOV, country 


VRAZIŤ, drive in, push 


(khantn). 


in (drajv in, pus in). 


VONKU, out, outdoors 


VRAŽDA, VRAŽDIŤ, 


(aut, autdórs). 


murder (m'ôrdr). 


VOSK, wax (veks). 


VRAŽEDNÝ, murder- 


VOTRELEC, intruder 


ous (môrderes). 


(intrúdr). 


VRBA, willow (vilo). 


VOŠ, louse (laus). 


VRED, boil, tumor, ul- 


VOZ, cart, wagon 


cer (bóji, tjúmr, alsr). 


(khárt, vegn). 


VRELÝ, hot, warm, ar- 


VOZIŤ, carry, haul 


dent (hat, várm, ár- 


(kheri, hál); voziť sa, 


dnt). 


ride (raj d). 


VRESK, shrieking 


VOZKA, teamster 


(sríkyng). 


. (týmstr). 


VREŤ, boil, seethe 


VPÁD, raid (r e j d). 


(boji, sídh). 


VPADNÚŤ, fall into, 


VRETENO, spindle 


raid (fál intn, rejd). 


(spindl). 


VPLYV, influence 


VRHAŤ, throw, cast 


(inňuens). 


(thró, khäst) ; vrhnúť 


VRABEC, sparrow 


(vracať), vomit (vam- 


(s per ó). 


*'*)■ 


VRAH, murderer 


VRCH, mountain, top, 


(morderer). 


peak (manntn, tap, 


VRAJ, they say (dhej 


pík). 


sej). 


VRCHNÝ, upper (apr). Vrchnosť 2 

VRCHNOSŤ, 

authority ( átharity ) . 
VRCHOL, top, summit 

(tap, samit). 
VRIESKAŤ, shriek 

( srík ) . 
VRKOČ, braid, twist 

(brejd, tvist). 
VRODENÝ, inborn . 

(inborn). 
VRSTOVNÍK, contem- 
porary (khontcmpo- 

reri). 
VRSTVA, layer, soil 

(I e jer, sójl). 
VŔTAŤ, bore, drill 

(bór, dril). 
VRTKAVÝ, fickle 

(tiki). 
VRTOCH, whim 

(J nim). 
VRUB, natch, nick 

(nac, nyk) ; reverse, 

wrong side (rivôrs, 

sa j d). 
VRZ AT, creak (krík). 
VSIAKNUŤ, suck up 

(sak ap). 
VSTAŤ, get up, rise 

(get ap, rajs). 
VSTUP, VSTUPNÉ, 

admission ( edmisn ) . '3i Vtelit VSTÚPIŤ, step in 

(step in). 
VŠADE, everywhere 

(evrihvér) . 
VŠELIČO, different 

things {dyferent 

thyngz). 
VŠELIJAKÝ, various, 

different (vejries, dy- 

ferent). 
VŠEMOHÚCNOSŤ, 

omnipotence (ornny- 

potens). 
VŠESLAVIANSKÝ, 

pansla vie ( penslävik ) . 
VŠESTRANNÝ, 

general (dzenerl). 
VŠETEČNÝ, meddling, 

saucy (med ling, sási). 
VŠEVEDÚCL omni- 
scient (omnysent). 
VŠÍMAŤ, mind, heed 

(majnd, hyd). 
VTÁK, bird (bord). 

VTELENIE, embodi- 
ment, incarnation 
(embadyment, inkhar- 
nejsn). 

VTELIŤ, embody, in- 
corporate, incarnate 
(embady, inkhór po- 
re jt, inkhárnejt). Vtierat 212 Vydediť YTIERAŤ SA, intrude 

{intrúd). 
VTIP, joke, wit, talent 

(džók, z'iŕ. ielent). 
VTIPNOSŤ, talent 

(Ielent). 
VTIPNÝ, talented, 

witty (telented, vitý). 
VTRHNÚŤ, invade 

(invejd). 
VY, you (j ú). 
VY (čo predpona slov), 

out, up, from {aut, 

ap, f ram). 
VYBAVIŤ, do, carry 

out, make {dií, kheri 

aut, mejk). 
VÝBER, choice., selec- 
tion (čójs, seleksn). 
VÝBOJ, conquest 

(khankrest). 
VÝBOJNÝ, aggressive 

(egresiv). 
VÝBOR, committee, 

board (khomity, 

b or d). 
VÝBORNÝ, excellent 

(ekselnt). 
VYBRAŤ, pick out, se- 
lect {pik aut, selekt). 
VÝBUCH, explosion, 

outburst, outbreak (eksplóžn, author st, 
autbrejk). 

VYBÚŠIT, burst out, 
explode (borst ant, 
eksplód). 

VÝČAP, tap {tep). 

VYČERPAŤ, exhaust 
(egzhást). 

VÝČITKA, reproach 
{ripróč). 

VYDAJ, marriage 
(meridzS. 

VÝDAJ, VÝDAVOK, 
expense, outlay {eks- 
pens, auflej). 

VYDARIŤ, succeed 
(saksíd). 

VYDAŤ, give out, 
spend, lay out (giv 
aut, spend, lej ant); 
vydať sa, marry, get 
married {men, get 
merid) ; vydať penia- 
ze, issue (isjú) ; vydať 
noviny, publish {pab- 
!is). 

VÝDATNÝ, effective, 
rich (efektvv. rič). 

YYDAYATÉľ, 
publisher (pablisr) . 

VYDEDIŤ, disinherit 
(dysinherit) . Vydierať 2SZ Výkal VYDIERAŤ," extort 
(ekstórt). 

VYDOBYŤ, gain, ob- 
tain (gejn, obtejn). 

VÝHODA, advantage 
(edventedz).. 

VÝHON, shoot (hit). 

YYHOYEŤ, satisfy 
(setysfaj). 

VÝHRA, winning, gain, 
raffle (vinyng, gejn, 
reft). 

VÝHRADA, reserva- 
tion ( rezorvejšn ) . 

VYHRADIŤ, reserve 
(rizdrv). 

VYHRAŤ, win, gain 
(vin, gejn). 

VYHRÁŽAŤ SA, 
threaten (thretn). 

VYHRÁŽAŤ, threat 
(thret). 

VYHRNÚŤ, roll up 
(ról ap). 

VYHUBIŤ, extermin- 
ate ( ekstôrminejt ) . 

VYHÝBAŤ SA, evade, 
avoid, give way 
(evejd, evojd, giv 
vej) . 

VÝHYBKA, switch 
(svic). VÝHYBKÁR, 

switchman ( svicmen ) . 

VYHYNÚŤ, die out 
(daj aut). 

VÝCHOD, East (to); 
východ zeme, Orient 
(orient); východ z 
domu, exit (e k sit) ; 
východ slnka, sunrise 
(sanrajz). 

VÝCHODNÝ, eastern, 
easterlv (ístm, ístrli). 

VÝCHOVA, raising, 
bringing up, educa- 
tion (re j zing, bring- 
in% ap, edjukejsn). 

VYCHOVAŤ, raise, 
rear, bring up, educate 
(rejz, r ir, bring ap, 
edjukejt). 

VYJADRIŤ, express, 
utter (ekspres, atr). 

VÝJAV, scene (sin). 

VYJAVIŤ, reveal 
(rivil). 

VYJEDNAŤ, arrange, 
reserve (erejndz, ri- 
zdrv). 

VYJEDNÁVAŤ, treat, 
negotiate (trít, negó- 
šiejt). 

VÝKAL, dung (dang). Výkaz í 

VÝKAZ, statement 
(stejiment). 

VYKÁZAŤ SA, show 
(šó). 

VÝKLAD, display, ex- 
planation, homily 
(dysplej, eksplenejsn, 
hamili). 

VYKLADAŤ, expose, 
explain (ekspóz, eks- 
plejn ) ; vykladať nie- 
čím, set with (set 
v i d h). 

VÝKON, function 
(fankšn). 

VYKONAŤ, do, per- 
form (d ň, perform). 

VÝKONNÝ, executive 
(egzekjutyv). 

VYKORISŤIŤ, turn to 
profit (tom tu praŕit). 

VYKÚPENIE, redemp- 
tion (rid e m phi). 

VYKÚPIŤ, redeem, 
buy out (ridým, báj 
aut). 

VÝKRIK, cry, shout 
(kraj saut). 

VYKRÍKNUŤ, cry out, 
exclaim (kraj aut, 
e k skle i m). 

VYKŔMIŤ, fatten 
(fetn). '34 V y my si e ť VYKUPITEĽ, 

redeemer ( ridýmr) . 

VÝKVET, blossom 
(hlasom). 

VÝLET, picnic, excur- 
sion (piknyk, eks- 
khorsn). 

VYLIAHNUŤ, be born, 
hatch, litter (bi born, 
he c, lit r). 

VYLIAŤ, spill, pour out 
(spil, pór aut). 

VYLÚČIŤ, exclude, ex- 
pel (eksklúd, ekspel). 

VÝLUČNÝ, exclusive 
(ek ski ú sir). 

VYMANIŤ, free (fri). 

VYMAZAŤ, blot out, 
cancel (blat aut, 
khensl). 

VÝMENA, VYME- 
NIŤ, exchange 
(eksčejndč). 

VYMIENIŤ, exempt, 
reserve (egzempt, ri- 
zôrv). 

VYMÔCŤ, get, gain 
(get, gejn). 

VYMYSLEŤ, think 
out, invent (thynk 
aut, invent) ; vymy- 
sleť si, imagine 
(imedzin). Vynahradiť 23 

VYNAHRADIŤ, make \ 
good, compensate 
(me j k gud, khompen- 
sejt). 

VYNÁJSŤ, invent, dis- 
cover (invent, dys- 
khavr). 

VYNÁLEZ, invention, 
discovery (invensn, 
dyskhaveri). 

VYNALOŽIŤ, lay out 
(lej aut). 

VYNASNAŽIŤ SA, 
exert, try hard (egz- 
ôrt, traj hard). 

VÝŇATOK, extract 
(ekstrekt). 

VYNIKAJÚCI, promi- 
nent (praminent). 

VYNIKAŤ, project, ex- 
cel (prodžekt, eksel). 

VÝNIMKA, exception 
(eksepsn). 

VÝNOS, decree, profit 
(dykri, profit). 

VÝNOSNÝ, profitable 
(prafitebl). 

VYNÚTIŤ, extort 
(ek start). 

VYOBCOVAŤ, excom- 
municate (ekskho- 
mjúnykejt) . 5 Výpoveď 

VÝPAD, assault (esált). 

VÝPAR, vapor (vejpr). 

VYPÍNAŤ SA, rise 
(rajz). 

VYPÍSAŤ, 

copy, describe (khapi. 
dyskrajb). 

VÝPLATA, payment 
( pejment) ; výplatný 
deň, pav-dav (pejdej). 

VYPLATIŤ/ pay, pay 
o if (pej, pej of). 

VYPLAZIŤ JAZYK, 
show the tongue (só 
dhy tan %). 

VYPLNIŤ, fill out (fil 
aut). 

VÝPOČET, figuring 
(ňgjuring). 

VYPOČÍTAŤ, figure 
out, calculate (figjur 
aut, khalkjulejt). 

VYPOMÁHAŤ, assist 
(esist). 

VÝPOMOC, help 
(help). 

VÝPOMOCNÝ, assist- 
ant (esist en t). 

VÝPOVEĎ, statement 
(stejtment) ; výpoveď 
z nájmu, notice (nó- 
ty s). Vypracovať 236 Výsluch nut VYPRACOVAŤ, work 
out, elaborate (vor k 
aut, ileborejt). 

VÝPRAVA, expedition 
( ekspedysn). 

VÝPRÁVAŤ, tell (tel). 

VYPRÁZDNIŤ, 
empty (emty). 

VÝPREDAJ, "sale 
(sejl). 

V YPRO VADIŤ, accom- 
pany (ekhampeny) . 

VYPRŠAŤ, run out, 
expire (ran aut, eks- 
pajr). 

VÝRAZ, expression 
( ekspresn ) . 

VYRAZIŤ, knock out 
(nak aut); vyraziť 
(zabaviť) sa, amuse 
(emjúz). 

VÝREČNOSŤ, 

eloquence ( elokvens) . 

VÝROBA, production 
(prodaksn). 

VYROBIŤ, make, pro- 
duce, manufacture, 
tan (mejk. prod j ús, 
menjufekcur, ten); 
vyrobiť peniaze, earn, 
make, profit (om, 
mejk, profit). VÝROČNÝ, annual 

(enjuel). 

VÝROBOK, wages, 
earning (vejdžes, ôrn- 
yng); product (pra- 
dakt). 

VÝROK, verdict, sen- 
tence (vordykt, sen- 
tens ) . 

VÝROSTOK, out- 
growth (aut-gróth). 

VYROVNAŤ, even up, 
smooth, settle (kit ap } 
s ninth, sett). 

VÝSADA, privilege 
(privilida). 

VYSEDET (vajco), 
hatch (hec). 

VÝSKAŤ, shout (soot).. 

VYSKYTNÚŤ, appear 
(eptr). 

VYSLANEC, embassa- 
dor (cmbesedr). 

VYSLANECTVO, 
embassy (embesi). 

VÝSLEDOK, result 
{r i salt). 
I VÝSLUCH, examina- 
tion (ekseminejsn). 

VYSLÚCHNUŤ, hear, 
listen (hýr, lisu). Vysloviť 237 VYSLOVIŤ, 
pronounce, express 
(pronouns, ekspres). 

VÝSLOVNÝ, distinct, 
outspoken (dystynkt, 
autspókn). 

VÝSLUHA, attendance, 
reward (etendens, vi- 
va r d). 

VYSLÝCHAŤ, examine 
(egzemin). 

VYSLYŠAŤ, hear, 
grant (hvr, grent). 

VYSOKOMYSELNÝ, 
haughtv (háty). 

VYSOKÝ, high, tall 
{háj, tál i tól). 

VYSŤAHOVALEC, 
emigrant (emigrent). 

VYSŤAHOVALEC- 
TVO, emigration 
(emigre jsn). 

VYSŤAHOVAŤ SA, 
emigrate, move (emi- 
gre jt, mi'tv) . 

VYSTAŤ, stand, bear 
(stend, ber). 

VÝSTAVA, exhibition, 
exposition (egzhybisn, 
ekspozišn). 

VYSTAVIŤ, build 
(bild) ; vystaviť niečo, 
exhibit ( egzhybit) ; Vysvedčenie expose vystavit sa, 
(ekspóz). 

VÝSTRAHA, warning, 
caution (várnyng, 
khásn). 

VÝSTREDNÝ, excen- 
tric (eksentrik). 

VÝSTREL, 

shot, discharge (šat, 
dysčárdš). 

VYSTRÍHAŤ, warn 
(vám); vystríhať sa, 
beware of (bivér av). 

VYSTRIHNÚŤ, 
cut out (khat aut). 

VÝSTRIŽOK, slip, cut 
(slip, khat). 

VYSTROJENIE, 
outfit (autňt). 
I VYSTROJIŤ, fit out 
(fit ant). 

VÝSTUP, scene, ap- 
pearance (sin, eptr- 
ens). 

VYSTÚPIŤ, rise, as- 
cend, leave, resignate 
(rajz, c s end, Uv, re- 
zignejt). 

VYSVÄTIŤ, 

consecrate, ordain 
(khansekrejt, ordejn). 

VYSVEDČENIE, certi- 
ficate (sertyňket). Vyšvedcit 238 Vyviaznuť VYSVEDČIŤ, 

DOSVEDČIŤ, certify 
{sorty fa j) . 

VYSVETLIŤ, explain 
(eksplejn). 

VYSVITAŤ, appear 
(epír). 

VÝSVOBODIŤ, 

rescue, liberate {res- 
k ju, Hberejt). 

VÝŠAVA, VÝŠKA, 
hight (h a j t). 

VYŠETRIŤ, investigate 
(investygejt). 

VÝŠINA, hight, high- 
land (hair, ha j! end), 

VYŠINÚŤ, wrench, 
dislocate, derail (re ne, 
dyslokejt, dyrejl) . 

VYŠÍVANIE"! embroi- 
dery, stitching (em- 
brójdri, sťyčing). 

VYŠÍVAŤ, embroider, 
stitch (embrójdr, 
stye). 

VYŠŠÍ, higher (ha jer). 

VYŤ, howl (haul). 

VÝŤAH, extract 
(ekstrekt). 

VYŤAHOVAŤ, 

VYTIAHNUŤ, pull 
out, draw out, hoist (pul aut, drá aut, 
hójst). 

YÝTECNÍK, eminent 
man (eminent men). 

VÝTEČNÝ, eminent, 
excellent (eminent, 
ekselent). 

VÝTOK, outlet 
(antlet). 

VYTRHNÚŤ, tear up, 
pull (tér ap, pul) ; vy- 
rušiť, disturb, inter- 
rupt (d y st orb, inter- 
apt). 

VYTRVALOSŤ, 

steadiness (stedvnes) . 

VYTRVALÝ, 

steady, persevering 
(stedy, porsiz'iriug). 

VYTRVAŤ, be steady, 
persevere (bi stedy, 
pôrsivír). 

VÝTRŽNÍK, disturber 
(dystorbr) . 

VÝTRŽNOSŤ, disturb- 
ance (dvstorbens). 

VYTVORIŤ, expel, ex- 
clude (ekspel, 
ekskhid). 

VYUČOVAŤ, teach 
(tyč). 

VYVIAZNUŤ, escape 
(eskejp). Vyviesť 239 Vzájomnosť VYVIESŤ, lead out, do, 

extricate (ltd aut, dií, 

ekstrikejt). 
VYVIEZŤ, carry out, 

export (kheri aut, eks- 

pórt). 
VYVINÚŤ, develop 

(dyvelop). 
VÝVOZ, export 

(ekspórt). 
VYVRÁTIŤ, 

overthrow, refute 

(óvrthró, rifjút). 
VYVRHEĽ, outcast 

(autkhäst). 
VYVÝŠIŤ, raise (re j z). 
VÝZNAM, meaning 

(mínyng). 
VYZNAMENAŤ SA, 

distinguish ( dystyng- 

viŠ). 

VÝZNAMNÝ, signifi- 
cant (signyfiknt). 

VYZNANIE, confes- 
sion (klwnfešn). 

VYZNAŤ, confess 
(khonfes). 

VYZUŤ (obuv), pull 
off (pul of) ; vyzuť sa, 
slip out, get clear (slip 
aut, get klir). 

VYZRADIŤ, betray, give away (bitrej, giv 
evej) . 

VYZVÁŇAŤ, ring bells 
(ring b els). 

VYZVANIE, call, sum- 
mons (khal, samnz). 

VYZVAŤ, call, summon 
(khál, samn). 

VYZVEDAČ, spy 
(spoj). 

VÝZVEDY, reconnoiss- 
ance (rikhanysens). 

VYZÝVAŤ, provoke, 
challenge (provók, 
celendz). 

VYŽIŤ, make a living 
(mejk e living). 

VÝŽIVA, living, liveli- 
hood (living, lajvli- 
hud). 

VYŽIVIŤ, support 
sit port) ; vy živiť sa, 
mak a living (mejk e 
living). 

VZÁCNY, precious, 
costly, scarce (prcscs, 
khastli, skérs). 

VZADU, behind, in the 
rear (bihajnd, in dhy 
r ir). 

VZÁJOMNOSŤ, mu- 
tuality ( mjúcuelity) . Vzájomný 240 

VZÁJOMNÝ, mutual 
(mjúčuel). 

VZBUDIŤ, 

rouse, awaken (rauz, 
evejkn). 

VZBURA, revolt 
(rivólt). 

VZBÚRIŤ, raise, excite 
(rejz, eksajt) ; vzbúriť 
sa, rise, revolt (raj 2, 
rivólt). 

VZDAŤ (česť), salute 
{s el j lit). 

VZDAŤ SÁ, give in, 
quit, resign (giv in, 
kzrit, risajn). 

VZDELANIE, VZDE- 
LANOSŤ, education, 
culture, civilization 
( edjiikejhi, khalcnr, 
sivilizejsn). 

VZDELAŤ, 
educate, civilize 
( edjukejt, sivilajz) . 

VZDIALENOSŤ, 
distance (dystens) . 

VZDIALENÝ, distant, 
far (dv stent, fár). 

VZDIALIŤ SA, with- 
draw, go away, leave 
(vidhrá, gó evej, liv). 

VZDOR, spite, obstin- 
acy (spajt, abstynesi). Vznik 

VZDORNÝ, spiteful 
(spajtful). 

VZDOROVAŤ, defy, 
spite, be obstinate 
(dyfaj, spajt, bi ab- 
sty net). 

VZDOROVITÝ, 

obstinate (abstynet) . 

VZDUCH, air, atmos- 
phere ( ér, etmosfír ) . 
VZDUCHOPLAVEC, 
earonaut ( ejronat) . 

VZDUŠNÝ, airy (éri). 

VZHĽAD, look, view 
(luk, vjú). 

VZHLIADNUŤ, 
look up (luk ap). 

VZIAŤ, take (t e j k). 

VZKRIESIŤ, revive, 
resurrect (rivajv, re- 
ztirekt^) 

VZKRIESENIE, resur- 
rection (resurekšn). 

VZLET, flight iflajt). 

VZLETNÝ, spirited 
(spirited). 

VZNÁŠAŤ SA, soar 
(sár). 

VZNEŠENOSŤ^ sub- 
limity ( sablimitv ) . 

VZNET, start (start). 

VZNIK, origin, start 
(arídžin, start). Vznikať VZNIKAŤ, rise (rajs). 
VZNIKNÚŤ, 

arise, originate (era j 'z, 

oridzinejt). 
VZOR, model, example, 

type (madly egzempl, 

tajp). 
VZORKA, sample, pat- 
tern (sempl, petrn). 
VZORNÝ, model 

(modi). 
VZPLANÚŤ, flash up 

(ties ap). 
VZPOMENÚŤ, 

remember, think of 

(rimembr, thynk av). 
VZPOMIENKÄ, 

remembrance (rimem- 

brens). 
VZPRIEČIŤ SA, 

resist (resist). 
VZRAST, growth 

(gróth). 
VZTEK, VZTEKAŤ 

SA, rage (rejdz). 
VZTEKLOSŤ, rage, 

madness (rejdz, meď 

nes) . 
VZTEKLÝ, mad 

(med). 
VZTÝČIŤ, hoist 

(hójst). 41 Zabezpečiť 

VZÝVAŤ, invoke, im- 
plore (invók, implór). 

VŽDY, always, at all 
times (ólvejz, et ól 
tajms) . Z, ZO, from, out, of 
(f ram, aut, av). 

ZA, after, for, behind, 
across, beyond, by 
(äftr, for, bihajnd, 
ekras, bijand, baj). 

ZÁBAVA, amusement, 
entertainment, pas- 
time (emjúzment, en- 
trtejnment, pasta jm). 

ZABÁVAŤ, ZABAVIŤ, 
amuse, entertain, en- 
joy (emji'iz, entrtejn, 
endžój). 

ZABAVIŤ (zadržať), 
seize, confiscate (sĺz, 
klmnňskejt) . 

ZÁBAVNÝ, amusing, 
entertaining ( emjúz- 
ing, entrtejnyng). 

ZABEHNÚŤ, go, stray 
(gó, strej). 

ZABEZPEČIŤ, insure 
(in súr). Zabijak 2A.2 ZABIJAK, cut-throat 
(khat-thrót). 

ZABIŤ, kill, slaughter 
(khyl, slátr) ; zabiť 
klin, drive in (drajv 
in). 

ZABOČIŤ, turn aside 
{torn csajd^. 

ZABRÁNIŤ, prevent 
(privent). 

ZABRAŤ, take, seize 
(tejk, sĺz). 

ZÁCLONA, curtain 
(khôrtn). 

ZACLONIŤ, shade 
{sej d). 

ZÁCPA, constipation 
(khansťypejsn). 

ZAČAŤ, begin, start, 
commence ( b e gin, 
start, khomens). 

ZAČIATOČNÍK, 
beginner (beginr). 

ZAČIATOČNÝ, 

primarv (prajmeri^. 

ZAČIATOK, 

beginning, commence- 
ment (be giny mg, kho- 
mens m eiit). 

ZAD, ZADOK, back, 
rear (bek s Hr). 

ZADAŤ, give up, strike 
(giv ap, štrajk). Záhadný ZADÄVIŤ, choke 
(cók). 

ZADĹŽIŤ SA, run in 
debt (ran in áet). 

ZADNÝ, back, hind, 
rear {bek, hajnd, rir). 

ZADOSŤ, enough 
(inaf). 

ZADOSŤUČINENIE, 
satisfaction (setys- 
feksn). 

ZADOSŤUČINIŤ, 
satisfv (setysfaj). 

ZADRHNÚŤ, choke 
(cók). 

ZADRŽAŤ, hold back, 
withhold, retain (hold 
bek, viďhéld, ritejn). 

ZÁDUCH, asthma 
(estma). 

ZADUMAŤ SA, be lost 
in thought (bi last in 
that). 

ZÁDUMČIVOSŤ, me- 
lancholy (mielenkhali) . 

ZADUSIŤ, choke, suf- 
focate (cók, safokejt). 

ZÁHA, heart burning 
(hart bornyng). 

ZÁHADA, problem 
(problem). 

ZÁHADNÝ, problema- 
tic (prablemetyk) . Zahájiť 243 

ZAHÁJIŤ, open {ópn) ; 

zahájiť schôdzu, call 

to order (khál tu 

órdr) . 
ZAHÁĽAŤ, be idle (6Í 

a j dl). 
ZAHANBIŤ, put to 

shame {put tu sejm). 
ZÁHLAVOK, pillow 

{pilo). 
ZAHNAŤ, drive away 

{d raj v eve j). 
ZAHODIŤ, throw away 

{t hr ó eve j). 
ZÁHON, bed {bed). 
ZAHRABAŤ, bury 

{beri). 
ZÁHRADA, garden 

{gárd n). 
ZAHRADIT, bar, fence 

in {bár, fens in). 
ZAHRANIČNÝ, ' 

foreign {far in). 
ZAHRNÚŤ, include, 

cover {inklúd, khcvr). 
ZÁHUBA, destruction, 

ruin {dystrakšn, rúin). 
ZAHUBIŤ, destroy 

{dystrój). 
ZÁHUBNÝ, destructive 

{dvstraktyv) . 
ZÁHYB, ZAHÝBAŤ, 

fold {fóld). Zajímať 

ZAHYNÚŤ, perish 

{peris). 
ZAHYNUTIE, ruin. 

fall {rúin, fál). 
ZACHÁDZAŤ, handle 

{hendl) ; s niekým za- 
chádzať, treat ( trit) . 
ZÁCHOD, water-closet, 

back-house ( vótr-kla- 

zet, bek-haus). 
ZACHOVALÝ, 

preserved {prizorvd). 
ZACHOVAŤ, keep, pre- 
serve {khýp, brizórv). 
ZÁCHVAT, attack 

( etek ) . 
ZACHVÁTIŤ, catch, 

attack {kheč, etek). 
ZAISTE, certainly, 

surely {sortnli, šúrli). 
ZAISTIŤ, insure 

{insnr). 
ZAJAC, hare {hér); 

malý zajac f králik), 

rabbit (rebit). 
ZAJATEC, captive, 

prisoner ( kheptyv, 

priznr). 
ZAJAŤ, capture, catch 

(khepčur, kheč). 
ZAJÍMAŤ, interest 

{interest). Zajímavý 244 Záležitosť ZAJÍMAVÝ, interesting 
(interestyng). 

ZÁJSŤ, go, pass (go, 
pas). 

ZAJTRA, to-morrow 
(t umor ó). 

ZÁKAZ, prohibition 
(próhybisn) . 

ZAKÁZANÝ, forbidden 
(forbidn). 

ZAKÁZAŤ, prohibit, 
forbid (prohybit, for- 
bid). 

ZÄKERNÍK, 

bushwacker, footpad 
(busvekr, fiítped). 

ZÁKLAD, foundation, 
ground, basis (faun- 
dejšn, ground, be j sis). 

ZAKLADATEĽ, 
founder (founder) . 

ZAKLADAŤ, found, 
organize, establish 
(faund, orgenajZy es- 
teblis). 

ZÁKON, law (lá i ló); 
biblický zákon, testa- 
ment (testement). 

ZÁKONNÝ, lawful, le- 
gal (láful, lígl). 

ZÁKONODARCA, 
legislator (ledzislejtr). ZÁKONODARNÝ, 

legislative ( ledžislé- 

tyv). 
ZÁKONODARSTVO, 

legislature ( ledžislej- 

cur) . 
ZÁKOP, trench 

(trenc). 
j ZAKOPAŤ, intrench, 

burv (intrenc, beri). 
ZAKÓRENIŤ SA, take 

root (tej k rút). 
ZAKOTVIŤ, anchor 

(enkr). 
' ZAKRNELÝ, stunted 

(stanted). 
ZAKROČIŤ, interiere, 

take steps, intervene 

(intrfír, tejk steps, 

intrvín ) . 
ZAKÚSIŤ, bite, taste, 

experience (bajt, tejst, 

ekspíriens) . 
ZÁKUSKA, lunch 

(lane). 
ZÁLETY, suit (sjút). 
ZÁLEŽAŤ, consist of, 

depend on (khonsist 

av, dypend an). 
ZÁLEŽITOSŤ, matter, 

concern (metr, khon- 

sorn). IjMtfŕ 245 ZALÍAŤ. flood (Had); 

zalievať, water (vótr), 

ZÁLIV, bav, gulf {bej, 

golf). 

ZÁLOH, forfeit, pawn, 
deposit (fórfít, pan, 
dypázit). 

ZÁLOHA, ambush, re- 
serve {embus, rizôrv). 

ZALOŽIŤ, found, start, 
establish, organize 
{faiind, start, esteblis, 
órgenajz). 

ZALOŽIŤ (dať do zá- 
lohy), pawn (p ón). 

ZÁĽUBA, liking 
{laféyng). 

ZAĽÚBIŤ SA, fall in 
love {fál in lav). 

ZAMEDZIŤ, prevent 
{privent). 

ZAMENIŤ, change 
{cejndz). 

ZÁMER, aim {ejm). 

ZAMESTNANIE, 
employment ( employ- 
ment). 

ZAMESTNAŤ, employ 
{emplój). 

ZAMESTNÁVATEĽ, 
employer {emplójr). 

ZAMEŠKAŤ, Zaň, Za m h 

miss, neglect {mis, 

neglekt). 
ZAMIETNUŤ, refuse, 

reject {rifjúz, 

ridzekt). 
ZAMILOVANÝ, love 

sick, in love {lav si k, 

in lav). 
ZAMILOVAŤ SA, fall 

in love {fál in lav). 
ZAMKNÚŤ, lock {lak). 
ZÁMOČNÍK, lock- 
smith {lak-smith) . 
ZÁMOK, lock {lak); 

zámok (budova), cas- 
tle {khäsl). 
ZÁMORSKÝ, transma- 
rine {trensmerín) . 
ZÁMOŽNOSŤ, wealth 

(velth). 
ZÁMOŽNÝ, wealthy 

(v el thy). 
ZAMRAČENÝ, cloudy 

(klaudv). 
ZAMRAČIŤ SA, grow 

cloudv ( gró klaudv ) . 
ZAMRZNÚŤ, freeze* 

{friz). 
ZAMÝáLAŤ, intend, 

design {intend, dy- 

zajn). 
ZAŇ, ZA NEHO, for 

him {for hym). Zaneprázdniť 246 Zapnúš ZANEPRÁZDNIŤ, 

employ (cm pi ó j). 
ZANEVREŤ, conceive 

a hatred (khonsív e 

hejtred). 
ZANIKNÚŤ, be lost, 

die, vanish (bi last, 

dá j, venyš). 
ZÁPAD, west (vest); 

západ slnka, sunset 

(sanset). 

ZÁPADNÝ, western, 
westerly (v e strň, ves- 
trli) . 

ZAPADNÚŤ, set, sink 
(set, sink). 

ZÁPACH, smell, odor 
(smel, odor); zlý zá- 
pach, stench, stink 
(stene, stynk). 

ZAPÁCHAŤ, smeli 
(smel). 

ZAPÁLENIE, inflam- 
mation, blushing, fir- 
ing (inňemejšn, bias- 
ing, fajring). 

ZAPÁLIŤ, kindle, fire, 
light (khyndl, f a jer, 
la j ŕ); zapáliť sa, ig- 
nite, inflame (ignajt, 
inňcjm). 

ZÁPALKA (švablík), match, fuse (meč, 
fjúz). 

ZÁPAS, struggle, fight, 
contest (stragl, fájt, 
khantest). 

ZÁPASIŤ, struggle, 
fight, combat (stragl, 
fájt, khambet). 

ZÁPASNÍK, fighter, 
wrestler (fajtr, reslr). 

ZÁPÄSTIE, wrist 
(rist). 

ZAPIERAŤ, deny 
(dynaj). 

ZÁPIS, record, register, 
list (rekord, redzistr, 
list). 

ZAPÍSAŤ, record, re- 
gister, enlist, enroll 
(rikhórd, redzistr, en- 
list, enrol). 

ZÁPLATA, pay (pej). 

ZAPLATIŤ, pay, settle 
(pej, setl). 

ZÁPLAVA, overflow, 
flood (óvrfló, Had). 

ZAPLAVIŤ, flood, 
overflow (Had, óvr- 
M). 

ZÁPLETKA, complica- 
tion ( khamplikejšn ) . 

ZAPNÚŤ, button up, 
shut (b at n ap, šat). Zapomcnúľ i 

ZAPOMENÚŤ, forget 
(forget). 

ZÁPORNÝ, negative 
(negetyv). 

ZÁPOVEĎ, prohibition 
(prohybišn). 

ZAPOYEDENÝ, pro- 
hibited, forbidden 
(prohybited, forbidn). 

ZAPRAVIT, fix/settle 
(ňks, sctl). 

ZAPRAŽIŤ (múku), 
brown flour (braun 
flaur). 

ZÁPRDOK, addle-egg 
(edl-eg). 

ZAPRET, deny 
(dynaj). 

ZAPRIAHNUŤ, har- 
ness, hitch (hárnes, 
hyč). 

ZAPRISAHAŤ, 

conjure (khondšúr) ; 
zaprisahať sa, swear 
(svér). 

ZAPÝRIT SA, blush 

(bias). 
ZARAZIŤ SA, stagger, 

stop (stegr, sta p). 
ZARIADIŤ, 

fix, arrange, get (ňks, 

erejndz, get). 47 Zásada ZAPIERAŤ SA, vow 
(van). 

ZARMÚTENÝ, 

sad, mournful (sed, 
mórnful). • 

ZARMÚTIŤ, sadden, 
grieve (sedn, grív) ; 
zarmútiť sa, mourn, 
sorrow, feel grief 
(morn, saró, f íl grif). 

ZÁRMUTOK, grief 
(grif). 

ZÁRODOK, germ 
(dšôrm). 

ZÁROVEŇ, at the same 
time (e t dhy sej m 
tajní). 

ZARUČIŤ, warrant, 
guarantee (várnt, ger- 
cntý). 

ZÁRUKA, guaranty, 
voucher, bail, bond 
(gerenty, vatier, bejl, 
band). 

ZARYTÝ, dogged 
(dagd). 

ZAS, ZASE, again 
(e gén). 

ZÁSADA, principle 
(prinsipl). Zasadiť 248 Zastreliť ZASADIŤ, set, plant 
(set, plent); zasadiť 
ranu, strike (štrajk); 
zasadiť sa o niečo, try 
(traj).. 

ZASEDANIE, session, 
meeting (sesn, núť 
vng). 

ZÁSEDAŤ, sit, be in 
session, meet (sit, hi 
in sesn, mit). 

ZASIAŤ, sow, seed (só, 
std). 

ZASIELAŤ, ZASLAŤ, 
send, ship, forward 
(send, sip, forvárd). 

ZÁSIELKA, sending, 
shipment, remittance 
( sen dyng } sip merit, 
r emit ens). 

ZÁSLONA, curtain 
(khortn). 

ZASLONIT, shade 
(sejd). 

ZASĽÚBIŤ, promise 
(pramis). 

ZÁSLUHA, merit, de- 
sert (merit, dyzort). 

ZASNÚBENIE, 

engagement, betrothal 
( engefdzment, bitra- 
thl). ZASNÚBIŤ, betroth 
(bitrath); zasnúbiť sa, 

be engaged (bi en- 
zejdzd). 

ZÁSOBA, stock (stak). 

ZÁSOBIŤ, supply 
(suplaj). 

ZASPAŤ, fall asleep 
(fól e slip). 

ZASPORIT, save 
(sejv). 

ZASTAŤ, stop (stap); 
zastať niekoho, defend 
(dyfend). 

ZÁSTAVA, flag, ban- 
ner (tieg, benr). 

ZASTÁVAŤ, defend 
(dyfend); zastávať 
úrad, fill an office (til 
en atis) ; zastávať prá- 
cu, perform (par- 
form ) . 

ZASTAVIŤ, stop 
(stap). 

ZÁSTERA, apron 

(ejprn). 
ZASTIHNÚŤ, catch, 

meet (khec, mit). 
ZÁSTOJ, subject, role 

(sabdzekt, rot). 
ZASTRELIŤ, 

shoot dead (hit did). Zastret 'M9 Závaénv ZASTREŤ, cover up 
(klwvr ap). 

ZÁSTUP, 

crowd, throng (krand, 
thrang). 

ZÁSTUPCA, represen- 
tative (reprezentetyv) . 

ZASTÚPIŤ, 

block (b lak) ; zastúpiť 
niekoho, represent 
(represnt) ; zastúpiť 
miesto, take, fill the 
place (tejk, úl dhy 
plejs). 

ZASVÄTIŤ, consecrate 
(khansekrejt). 

ZÁŠKRT, diphtheria 
(dyfthýriä). 

ZÁŠŤ, hate, hatred 
(hejt, hejtrd). 

ZÁŠTITA, shield 
(šíld). 

ZAŤ, son-in-law (san- 
in-ló). 

ZATARASIŤ, block 
(blak). 

ZATICHNUŤ, 

grow still (gró styl). 

ZATÍNAŤ (päsť), 
clench (klene); zzú- 
nať zuby, set (set). ZATKNÚŤ, arrest 
(erest). 

ZATMENIE, darkening 
( dark enyng ) ; zatme- 
nie slnka lebo mesia- 
ca, eclipse (e klips). 

ZATMIT, darken " 
(dárkn) ; zatmiť sa, 
grow dark, eclipse 
(gró dárk, e klip s). 

ZÁTOKA, bay, gulf 
(bej, golf). 

ZATRATIŤ, damn 
(dem). 

ZATYKAČ, warrant 
(várnt). 

ZAUJATÝ, interested 
(interested). 

ZÁVADA, hindrance 
(hyndrens). 

ZAVADIÍ, touch, 
strike against (tac, 
štrajk egenst). 

ZAVÁDZAŤ, be in the 
way (bi in dhy vej). 

ZAVARENINY (ovo- 
cie ) , preserves ( pri- 
z or v s). 

ZAVARIŤ, preserve 
(prisons). 

ZÁVAŽNÝ, weighty 
(vej ty). Záväzok 250 Zbabelý ZÁVÄZOK, obligation 
(abligejšn), 

ZAVČAS, in time (in 
taj m ) . 

ZAVĎAČIŤ SA, ingra- 
tiate with (ingresiejt 
vidh ) . 

ZÁVDAVOK, earnest 
money, desposit (brn- 
est many, dypazit). 

ZÁVET, drift '(drift). 

ZÁVET, testament, will 
(teste ment, vil). 

ZAVIAZAŤ, bind, tie 
up (bajnd, taj ap). 

ZÄVIDET, envy (envi). 

ZAVIESŤ, lead (lid); 
zaviesť novú vec, in- 
troduce (introdjús). 

ZAVIEZŤ, carry, trans- 
port (kheri. trenspórt). 

ZAVINIŤ, be guilty of, 
do wrong (bi gilt y av, 
d ú ráno;). 

ZÁVISEŤ, depend 
upon (dypend apán). 

ZÁVISŤ, envy (emn). 

ZÁVOD, race (rejs). 

ZÄVODIŤ, race, com- 
pete ( rejs, khompit) . 

ZÁVOJ, veil (vejl). 

ZAVOLAŤ, call (khál). ZÁVRAT, dizziness 
(dy sines), 

ZAVREŤ, shut, close 
{sat, k lós). 

ZAVRHNÚŤ, reject 
(ridzekt). 

ZAZLIEVAŤ, be dis- 
pleased with (bi dys- 
plizd vidh). 

ZÁZRAČNÝ, wonder- 
ful (vandrful) . 

ZÁZRAK, miracle, 
wonder (mirekl, 
vandr). 

ZÁZVOR (džumbír), 
ginger (dsindzr). 

ZAŽAŤ, ZAŽNÚŤ, 
light (la it). 

ZAŽIŤ, live through, 
undergo, digest (liv 
thru, andrgó, d y zest i 
d á jd zest). 

ZAŽIVA, alive {elajv). 

ZÁŽIVNÝ, digestible 
(dajdzestybl). 

ZBABELEC, coward 
(khaurd). 

ZBABELOSŤ, coward- 
ice (khaurdys) , 

ZBABELÝ, cowardly 
(khaurd H). Zbavit 251 ZBAVIŤ, rid of (rid 
av) ; zbaviť sa, get rid 
of (get rid av). 

ZBEHLOSŤ, skill, ex- 
perience {skyl, ekspi- 
riens). 

ZBEHLÝ, skilled, 
versed, expert (skyld, 
vorsd, ekspôrt). 

ZBESILOSŤ, madness, 
fury (mednes, fjuri). 

ZBESILÝ, mad, furious 
{med, f juries). 

ZBĽADNÚT, turn pale 
{torn pejl). 

ZBLÁZNET, ZBLÁZ- 
NIŤ SA, go mad (gó 
med). 

ZBLÍŽIŤ SA, approach 
(e pró č). 

ZBOJNÍCTVO, 

robbery (raberi). 

ZBOJNÍK, robber, 
highway man (rabr, 
hajvej men). 

ZBORIŤ, demolish, pull 
down (dymalis, pni 
dann) ; zboriť sa, fall 
down (fál daun). 

ZBOŽIE, grain 
(grejn). Zdarma 

ZBOŽŇOVAŤ, 

worship, admire (vor- 
sip, e dm a j r). 

ZBOŽNÝ, pious 
(pajes). 

ZBRAÍs, ZBROJ, 
weapon, arms (vepn, 
arms). 

ZBROJIŤ, arm (arm). 

ZBROJNICA, arsenal 
(ársenl). 

ZBUDIŤ, wake up 
(vej k ap). 

ZBYŤ, remain (rimejn). 

ZBYTOČNÝ, superflu- 
ous (súprflúes) . 

ZBYTOK, rest, remain- 
der ( rest , rim ejndr) . 

ZCELA, wholly, entire- 
ly (holi, entajrli). 

ZDANLIVÝ, seeming 
(siming). 

ZDÁNLIVOSŤ, seem- 
ingness (simingnes) . 

ZDAR, success (sak- 
ses) ; na zdar, good 
luck (gúd lak). 

ZDARIŤ SA, succeed, 
thrive (saksíd, thrajv) , 

ZDARMA, free, gratis 
(frí } grejtys). Zdarný S^ Zemcguľa ZDARNÝ, successful, 
(saksesful) ; well-be- 
haved (vel-bihejvd). 

ZDAŤ SA, seem (Hm). 

ZDEDIŤ, inherit 
(inherit). 

ZDELIŤ, tell, inform, 
report (tel, in f ór) n, 
rip art), 

ZDESIŤ, alarm 

(elánu) ; zdesiť sa, be 
alarmed (bi eíármd). 

ZDĹHAVÝ, slow (si ó). 

ZDOBIŤ, decorate 
(dekhorejt). 

ZDOCHLINA, carcass 
(kliárkes). 

ZDOCHLÝ. dead 
(ded). 

ZDOCHNÚŤ, die, per- 
ish [dá j, peris). 

ZDRÁHAŤ SA, hesi- 
tate (hezitcjt). 

ZDRAVIE, health 
(h el 1 1 i). 

ZDRAVOTNÝ, 

sanitary (senxteri). 

ZDRAVÝ, healthy, 
sound, wholesome 
(h el ty, sound, hól- 
sarn). 

ZDRAŽET. rise in price 
(rajs in pra/c). ZDREVENELÝ, stiff 

(styf). 

ZDROJ, source (sórs). 

ZDRTENÝ, crushed 
(krasd). 

ZDRTIŤ, crush (kras). 
I ZDRŽANLIVÝ, 

moderate (maderet). 
I ZDRŽAŤ, hold back, 
restrain (hold bek, 
ristrejn); zdržať, zdr- 
žovať sa (niekde), 
stop, stav (stap, stej) ; 
zdržovať sa (niečoho J, 
keep from, abstain 
(khýp f ram, ebstejn). 

ZDVÍHAŤ, raise, lift, 
hoist (rejz, lift, hójst). 

ZDVORILÝ, polite 
(polajt). 

ZELENINA, vegetables 
(vedzetebls). 

ZELENÝ, green (grin). 

ZELENÝ ŠTVRTOK, 
Aíaundy-Thursday 
(mándý-thôrsdej) . 

ZELINA, herb (hôrb). 

ZEM, earth (órth); 
zem ( pôda ) , ground 
(ground ) ; zem (kraj ) , 
countrv (khantri). 

ZEMEGÚĽA, globe 
(glób). Zemepis i 

ZEMEPIS, geography 
( džiagrefi ) . 

ZEMETRASENIE, 
earthquake 
(ôrthkvejk). 

ZEMIAK (bandurka, 
grumbír), potato 
(pot e j to). 

ZEMSKÝ, earthly 
(ôrthli). 

ZHLIADNUŤ, 
look, see (luk, si). 

ZHNUSIŤ, make dis- 
gusting (mejk dys- 
ga&tyng); zhnusiť sa, 
disgust (dvsgast). 

ZHOLA, entirely ' (en- 
tajrli) ; zhola nič, 
nothing at all (nath- 
yug et ól). 

ZHORŠIŤ, make worse 

(mejk vôrs) ; zhoršiť 

sa. grow worse (gro 

vor s) . 
ZHOTOVIŤ, make 

(mejk). 
ZHREŠIŤ, sin (sin). 
ZHROZIŤ SA, shudder, 

be horrified (sad r, bi 

Jiarifajd). 
ZHUBCA, destroyer 

(dystrójer). ; 53 Zjavenie ZHUBIŤ, destroy 

(dy stroj). 
ZHYNÚŤ, perish, die 

(periš, daj). 
ZIMA, cold, chill 

(khóld, čil) ; zima 

(časť roka), winter 

(vintr). 
ZIMNICA, ague 

(ejgjú). 
ZIMNÍK (zimný ka- 
bát), overcoat (óvr- 

khót). 
ZIMNÝ, cold, wintery, 

(khóld, vi utri). 
ZISK, profit, gain 

(profit, gejn). 
ZÍSKAŤ, profit, gain 

(profit, gejn). 
ZISKUCHTIVOSŤ, 

greed (grid). 
ZÍSŤ, come up (kham 

a p) ; zísť sa, be handy 

(bi handy). 
ZISTIŤ, make sure, 

ascertain (mejk súr, 

esbrtejn ) . 
ZJAV, phenomenon 

{finamenoji). 
ZJAVENIE, revelation 

( rez 'elejsn ) ; z j a venie 

sa, apparition (e pe- 
ris n). Zjaviť 254 Zľahčovať ZJAVIŤ, reveal (rivíl) ; 
zjaviť sa, appear 
(epír). 

ZJAVNÝ, plain, appar- 
ent (plejn, eperent). 

ZKAMENEŤ, turn to 
stone, petrify {torn tu 
ston, petrifáj). 

ZKAZA, ruin, destruc- 
tion (rújn } dystraksn). 

ZKAZIT, spoil, ruin, 
destroy (spójl, rújn, 
d y stroj). 

ZKÄZONOSNÝ, 

destructive ( dystrak- 
tyv). 

ZKAZENÝ, spoiled, 
ruined (spójld, 
rújnd). 

ZKLAMANIE, 

disappointment 
(dysepójntment). 
ZKĽAMAŤ, deceive, 
disappoint (dysív, 
dysepójnt). 

ZKORMÚTIŤ, grieve 
(grív) ; zkormútiť sa, 
mourn, sorrow {mórn, 
saró). 

ZKRÁTENIE, shorten- 
ing (sórtnyng). ZKRÁTIŤ, shorten 
(sarin). 

ZKREHLÝ. chilled, 
stiff (čild, sty f). 

ZKREHNÚŤ, grow 
stiff (gró sty f). 

ZKROTNÚŤ, become 
tame (bikham tejm). 

ZKROTNÚŤ, become 
(bikham tejm). 

ZKRÚŠENOSŤ, contri- 
tion (khontrisn) . 

ZKRÚŠENÝ, contrite, 
rueful ( khontrajt, 
rúful). 

ZKÚSENOSŤ, expe- 
rience ( eksptriens). 

ZKÚSIŤ, try, test, taste 
(tráj, test, tejst) ; 
zkúsiť (zakúsiť, expe- 
rience, endure (ekspi- 
riens, end júr). 

ZKÚŠAŤ, examine, try, 
test (egzemin, tráj, 
test). 

ZKÚŠKA, examination, 
trail, test (egzemi- 
nejsn, tráj el, test). 

ZKYSNÚŤ, get saur, 
prick (get saur, prik). 

ZĽAHČOVAŤ, run 
down (ran daun). Zlahnúf 255 Zmätený ZĽAHNÚŤ (porodiť), 
be in child-bed, be 
confined (bi in čaj Id- 
bed, bi khonfajnd). 

ZLÁMAŤ, break 
(brejk). 

ZLATÁ ŽILA, piles 
(pa j Is). 

ZLÁTIŤ, gild (gild), 

ZLATNÍK, goldsmith 
(goldsmith). 

ZLATO, gold (gold). 

ZLATÝ, golden 
(góldn). 

ZLEPŠIŤ, better, im- 
prove (betr, imprúv). 

ZLO, evil, wrong (ivl, 
rang). 

ZLOBA, wickedness 
(vike dnes) . 

ZLOBIŤ, make angry 
(mejk engri) ; zlobiť 
sa, be angry (bi en- 
gri). 

ZLOČIN, crime 

(krajm). 

ZLOČINEC, criminal, 
felon (kriniinl, felon). 

ZLOČINSKÝ, criminal 
(kriminl). 

ZLODEJ, thief (thyf)- ZLODEJSTVO, 

thieving (tliyviug). 
ZLOMIŤ, break 

(brejk). 
ZLOMYSEĽNOSŤ, 

malice {metis) . 
ZLOMYSEĽNÝ, 

malicious ( metises ) . 
ZLOREČIŤ, curse 

(khors). 
ZLOSYN, villain 

(vilen). 
ZLOSŤ, anger (engr). 
ZLOSTNÝ, wrathful 

(ráthful). 
ZLÝ, bad, evil, wicked, 

ill (bed, ivl y viked, il). 
ZMÁHAŤ SA, grow, 

increase (gró, inkris). 
ZMÄKNÚŤ, ZMÄK- 
ČIŤ, soften (saftn). 
ZMALÁTNELÝ, 

dull (dal). 
ZMAR, rack, frustration 

(rek, f rastre jsn). 
ZMARIŤ, ruin, wreck, 

frustrate (rújn, rek, 

f rast re j t). 
ZMÄTOK, confusion 

(khonfjúžn). 
ZMÄTENÝ, confused 

(khonfjúzd). Zmena 256 Z nečistú ZMENA, change 
(cejndž). 

ZMENIŤ, change, mo- 
dify, alter (cejndž, 

madyfáj, áltr). 
ZMENŠIŤ, reduce, 

lessen ( rid j ús, lesn ) . 
ZMEŠKAŤ, be tardy, 

be late (bi tardy, bi 

lejt). 
ZMIENIŤ SA, mention 

(mensn). 
ZMIENKA, mention 

(menšn). 
ZMIERNIŤ, lessen, 

still (lesn j styl). 
ZMIEŠAŤ, mix 

(miks). 
ZMIJA, viper (vajpr). 
ZMIZNÚŤ, vanish 

(venyš). 
ZMOCNIŤ SA, seize 

(sis). 
ZMÔCŤ, overcome 

(ôvrkham). 
ZMOKNÚŤ, get wet 

(get vet). 
ZMRZAČIŤ, cripple 

(kripl). 
ZMRZNÚŤ, freeze 

(friz). 
ZMUŽILOSŤ, 

manliness (menlines). ZMUŽILÝ, manly, 

brave (menli, brejv). 
ZMÝLIŤ SA, make a 

mistake, err (me j k e 

mistejk, or). 
ZMÝLK A, mistake, 

error (mistejk, eror). 
ZNAČIŤ, mark (mark). 
ZNAK, sign (sajn). 
ZNALEC, expert 

(ekspôrt). 
ZNAMENAŤ, mean, 

mark (min, mark). 
ZNAMENIE, signal, 

sign (sign el, sajn). 
ZNAMENITÝ, remark- 
able (rimárkebl). 
ZNÁMKA, mark, stamp 

(mark, stemp). 
ZNÁMOSŤ, knowledge, 

acquaintance (nalidz, 

ekvejntens). 

ZNÁMY, known (nan). 

ZNAŤ, know, be ac- 
quainted (nó, bi ek- 
vejnted). 

ZNÁZORNIŤ, illustrate 

(ilastrejt). 

ZNECTIŤ, dishonor 

(dysánr). 

ZNEČISTIŤ, soil, dirty 
(sôjl, dorty). Znemravnit 257 Zpravif ZNEMRAVNIT, demo- 
ralize (dymarelajz) . 

ZNEPOKOJIŤ, disturb 
(dystôrb). 

ZNEŤ, sound (saund). 

ZNEUŽIŤ, abuse 
(ebjúz). 

ZNIČENÝ, ruined 
(rújnd). 

ZNIČIŤ, ruin, destroy, 
annihilate (rújn, dys- 
trój, enajhylejt). 

ZNOJ (pot), ZNOJIT 
SA (potiť sa), sweat 
(svet). 

ZNOVA, again (e gen). 

ZOBÁK, beak, bill (bík, 
bil). 

ZOBAŤ, pick (pik). 

ZOČIŤ, catch sight of 
(khec sajt av). 

ZOHAVIŤ, 

deface, deform (dy- 
fejs, dyfórm). 

ZOMDLEŤ, 
ZAMDLEŤ, faint 
(fejnt). 

ZOMRELÝ, dead, de- 
ceased (ded, dysísd). 

ZOMREŤ, die (dá j). 

ZORA, aurora (áróra). 

ZOSNULÝ, deceased 
(dysisd). ZOSTAŤ, remain, stay 

(rimejn, stej). 
ZOSTATOK, rest 

(rest). 
ZOTAVIŤ, recover 

(rikhavr). 
ZOVNAJŠÍ, ZOVNÚ- 

TORNÝ, external, 

outer (ekstóml, aatr). 
ZOVŇAJŠOK, outside 

(aut sa j d). 
ZPÄŤ, back (bek). 
ZPEV, song (sang). 
ZPEVÁK, singer 

(singr). 

ZPEVNÍK, song-book 
(sang-buk). 

ZPIŤ, make drunk 
(me j k drank); zpiť 
sa, get drunk (get 
drank). 

ZPLNOMOCNIT, 
empower ( empanr) . 

ZPOVEĎ, confession 
(khonfesn). 

ZPOVEDAT SA. 
confess (khonfes). 

ZPRÁVA, report in- 
formation (riport, in- 
forme j sn). 

ZPRAVIŤ, notify, make 
(nótyfáj, me j k). Zprávodaj 258 Zrúceniny ZPRÁVODAJ, reporter 

(ripórtr). 
ZPRENEVERIT, 

defraud (dyfród) . 
ZPRVU, at first (et 

fôrst). 
ZPRZNIŤ, 

rape, violate, ravish 

(rejp } vajolejt, rävis). 
ZPUPNOSŤ, haughti- 
ness (Jiátxnes). 
ZPUPNÝ, naughty 

(háty). 
ZPURNOST, defiance 

(dyfajens). 
ZPUSTIŤ, allow, lower, 

suspend {clan, laur, 

saspend). 
ZPUSTLÝ, abandoned, 

wicked (ebendond, 

Z'iked). 
ZPUSTOŠIT, devastate 

(devestejt). 
ZPYTOVAT, search. 

explore {sore, eks- 

plór) ; zpvtovať sa, 

ask, inquire (äsk, in- 

kvajr). 
ZRADA, 

treason, treachery 

(trízn, trečeri). 
ZRADCA, traitor 

(trejtť ZRADIŤ, betray 
(bitrej). 

ZRADNÝ, treacherous 

{tree ere s). 
ZRAK, sight (saj t). 
ZRALÝ, ripe, mature 

(raj p, me e j u r). 
ŽRAŤ, ZRET, ripen 

(raj p n). 
ZREJMÝ, evident, plain 

(evident, pie j n). 
ZRETEĽ, regard, view 

(r i gárd, v ju). 
ZRETELNICA, 

pupil (pjúpil). 
ZRETEĽNÝ, plain 

(pie j n). 
ZRIEDKA, seldom 

(seldni). 
ZRIEDKAVÝ, seldom, 

rare (seldiu, r ér). 
ZRIEKNUŤ SA, 

renounce ( rinauns ) . 
ZRKADLO (džvere- 

dlo), mirror, looking- 
glass (miror, lukyng- 

gläs). 
ZRNO. grain (grejn). 
ZROVNA, directlv, 

straight ( dyrektli, 

str e j t). 
ZRÚCENINY, ruins 

(rújnz). 1 Zručnosť 259 Zvecniť ZRUČNOSŤ, 

handiness, skill {hen- 
dynes, skyl). 

ZRUČNÝ, handy, skil- 
ful ( hendy, skylful) . 

ZRUŠIŤ, abolish, break 
(ebalis, brejk). 

ZRÝCHLIŤ, quicken 
(kvikn). 

ZTICHA, quietly 
(kvajetli). 

ZTLSTNÚŤ, grow fat 
(gró fet). 

ZTOTOŽNIŤ, identify 
(ajdentyfáj). 

ZTRATA, loss (las). 

ZTRATIŤ, lose (lúz). 

ZTRAVA, board, food 
(hôrd, f úd). 

ZTRÁVIŤ, digest, 
spend (daj dž est, 
spend). 

ZTREŠTENÝ, mad, 
crazy ( med, krejzi ) . 

ZTRHNÚŤ, deduct, re- 
duce, cut down, tear 
down (dydakt, rid jus, 
khat dann, tér daiin). 

ZTRNÚŤ, be benumb- 
ed, grow stiff (hi hi- 
namd, gró sty f). 

ZTUHLÝ, stiff (styf). ZUB, tooth (túth); 

zub kolesa, cog 

(khag). 
ZUBNÝ LEKÁR, 

dentist (dentyst). 
ZÚFALEC, despairer 

(dyspérer). 
ZÚFALSTVO, ZÚFA- 

NIE, despair, desper- 
ation (dyspér, desper- 

ejsn). 
ZÚFALÝ, desperate, 

despairing (desperet, 

dy sparing). 
ZÚFAŤ, despair 

(dyspér)*. 
ZÚMYSELNE, 

purposely (pór pošli) . 
ZÚMYSELNÝ, wilful 

(vil f id). 
ZÚRIŤ, rage (rejdz). 
ZÚRIVÝ, mad, furious 

(med, f juries). 
ZVÄČŠIŤ, enlarge 

(enľárdz). 
ZVÄDNÚT, fade 

(fejd). 
ZVAŤ, invite, call 

(invajt, khál). 
ZVEČNELÝ, deceased 

(dvsízd). 
ZVEČNIŤ, immortalize 

(imórtelajz). >edavosf 260 Z výš if ZVEDAVOSŤ, inquisi- 
tiveness ( in kvizityv- 
nes). 

ZVEDAVÝ, inquisitive 

(inkvizityv) . 
ZVEDEŤ, hear, learn 

(hýľ, lorn). 
ZVELEBOVAŤ, adore 

(edór). 

ZVELIČIŤ, enlarge 
(enlárdš). 

ZVER, game, animal 
(gejm, enyínl). 

ZVERÍNEC, menagery, 

menegerie (menedčri). 
ZVEROLEKÁR, 

veterinarian {veteri- 

nejrjen). 
ZVESŤ, news, report 

(njúz, riport), 
ZVESTOVAŤ, report, 

herald, make known 

(riport, hereld, mejk 

non). 

ZVIERA, animal 

(enyml). 
ZVÍŤAZIŤ, gain a vic- 
tory, win (gejn e vik- 
tori, viň). 

ZVLÁSTE, especially 

(espešeli). ZVLÁŠTNOSŤ, 

specialty (speslty). 
ZVLÁŠTNY, special, 

peculiar, separate 

(spesl ý pekjúlier, 

seperet). 
ZVOLAŤ, call out, ex- 
claim (khál aut, eks- 

klejm). 
ZVOLIŤ, elect (ilekt). 
ZVOĽNA, slowly 

(slóli). 
ZVON. beli (bel). 
ZVONIŤ, ring the bell 

{ring d h v bel). 
ZVRÁTITľ overturn 

(óvrťórn). 
ZVRHLOSŤ, degener- 
acy (dydzeneresi). 
ZVRHLÝ, degenerate 

(dydženeret) . 
ZVUČAŤ, sound 

(saund). 
ZVUČNÝ, sounding 

(saundyng). 
ZVUK, sound (saund). 
ZVYK, habit, custom 

(hebit, khastom). 
ZVYKNÚŤ, accustom 

(ekhastom) . 
ZVÝŠIŤ, raise, elevate 

(rejz } elév e j t). Žaba ŽABA, frog (frag). 
ŽALÁR, jail, prison, 

dungeon (džcjl, prizri, 

dandžori). 
ŽALÁROVAŤ, 

imprison ( imprízn ) . 
ŽALMA, psalm (sám). 

ŽALOBA, complaint, 

charge (khomplejnt, 

cár d z). 
ŽALOBNÍK, plaintiff, 

accuser (plcjntyf, 

ekjúzr). 
ŽALOSŤ, sorrow, grief 

(saró, grif). 
ŽALOSTNÝ, 

sorrowful (saró f id) . 
ŽALOVAŤ, complain 

of, tell on him (khom- 

plejn av, tel an hym) ; 

žalovať súdobne, sue 

(s j ú). 
ŽALUĎ, acorn 

(ejkórn). 
ŽALÚDOK, stomach 

(stamek). 
ŽART, ŽARTOVAŤ, 

joke, jest (dzók y 

d zest). 
ŽAŤ, reap, cut (rip, 

khat). 261 Žiačka 

ŽATVA, harvest, crop 
(harvest krap)» 

ŽEHNAŤ, bless (bles) ; 
prežehnať sa, cross 
himself (kras hym- 

ŽELEŤ, pity, regret 
(pity, rigret). 

ŽELEZIAREŇ, iron- 
works ( ajrn-vorks ) . 

ŽELEZNICA, railroad, 
railway (rejlród f r e ji- 
ve j). 

ŽELEZO, iron (ajrn, 
ajren). 

ŽEMLA, bun (ban). 

ŽENA, woman (vu- 

men) ; manželka, wife 

(vaj'f). 

ŽENATÝ, married 
(merid). 

ŽENÍCH, bridegroom 
(brajdgrňm). 

ŽENSKÁ, woman, fe- 
male (vumcn, fímejl). 

ŽERAVÝ, redhot, glow- 
ing (redhat, glóing). 

ŽERTVA, offering 
(afér i n g). 

ŽIAČKA, school-girl 
(skid- gôrl). Žiadať 262 Životopis ŽIADAŤ, ask, demand, 
beg, request (äsk, dy- 
mend, beg, rikvest). 

ŽIADATEĽ, applicant 
(eplikent). 

ŽIADNY, none (non, 
nan). 

ŽIADOSŤ, request, de- 
sire, wish (rikvest j 
dyzájr, vis). 

ŽIADOSTIVÝ, 

desirous (dyzajres). 

ŽIADUCI, ŽIADUC- 
NÝ, desirable (dý- 
za jrebl). 

ŽIAK, scholar, pupil 
(skalr, pfúpii). 

ŽIAĽ, sorrow, grief 
(saró, grif). 

ŽIARA, glow, flame, 
flash (gló, úejm, ňés). 

ŽIARLIŤ, be jealous 
(bi dzeles). 

ŽIARLIVOSŤ, 
jealousy (dželesi) . 

ŽIARLIVÝ, jealous 
(dzeles). 

ŽID, jew (dzii). 

ŽIDOVKA, jewes 
(d M e s). 

ŽIDOVSKÝ, Jewish 
{džúiš). ŽIHADLO, sting 

(styng). 
ŽIHĽAVA, nettle 

(net!). 
ŽILA, vein, arterv 

(vejn, árteri). 
2INKA, line, cord 

(la j n, k hôrd). 
ŽÍRNY, fertile (fôrtyl). 
ŽIŤ, live (liv). 
ŽITIE, living (living). 
ŽITO (pšenica) s wheat 

(hvít); žito (raz). 

rve (raj). 
ŽIVEL, element 

(element). 
ŽIVICA, resin (rezin). 
ŽIVIŤ, feed, support 

(fid, stí port). 
ŽIVNOSŤ, living 

(living). 
ŽIVOBYTIE, life, liv- 
ing (lajf, living). 
ŽIVOČÍCH, creature, 

animal (kr'xur, 

enyml). 
ŽIVORIŤ, vegetate 

(vedzetejt). 
ŽIVOT, life (lajf). 
ŽIVOTNÝ, vital 

(vajtl). 

ŽIVOTOPIS, 

biography ( bajagrefi ) . Zivotozpyt 363 

'VOTOZPYT, physi- 
ology (ňsialodži) . 
i VÝ, live, living, alive 
(lajv, living, ciajv). 

Z LAB, trough, gutter 
{traf, gatr). 

ŽLÁZA/gland \%lend) 

ZLČ, ŽLC, gall, bile 
(gál, bajl). 

ŽLNA, wood-pecker 
(imd-pckr). 

ŽLTAČKA (žltá ne- 
moc), jaundice (déán- 
dys). 

ŽLTOK (vajca), yolk, 
velk (jólk, j elk). 

ŽLTÝ, yellow (jeló). 

ŽMURKAŤ, wink, 
blink (vink, blink). 

ŽNÚŤ, harvest, reap, 
cut (harvest, rip, "" 
khat) . Žuval, ŽOLDNIER, ' — ling 

(ha j r ling). 
ŽRÁDLO; foauď, feed 

(fadr, fid). 
ŽRALOK, shark, 

(šúľk). 
ŽRAT, eat/ devour (it}. 

dypaut ) . 

ŽRÚT, ŽRÁC, glutton 
(glatn). 

ŽRĎ., pole (pól). 

ŽREBEC ŽRIEBÄ, 
foal (fól). 

ŽRIEDLO, spring, 
source (spring, sórs% 

ŽULA, granite 
(grevy t}. 

ŽUPA, circuit (sorkyt). 

ŽUVAŤ. ZV AT, chew, 

masticate (čú, mesty-. 

kejt). KONIEC, the end (dky end). Iknihy - knihy!! 

Ij !! 

" KDE KUPOVAŤ ;; 

g ; }| 

\\ Modlitebné a náboženské, I 
I i Poučné a zábavné, h 

:: Školské a divadelné ? 1 1 

• s it 

É \\ 

í • Najväčší sklad, najväčší výber, l ! 

II mierne ceny a statočnú obsluhu 

S \ dostanete u : \ ; 

|| P. K. KADAK CO. I 

\l BOX 79, SCRANTON. PA. U 

\\ \\ 

;5 Knihy vysielame vyplatené po celej >; 
\l Amerike. >S 

Í I CENNÍK POŠLEME ZDARMA. 

í; i Sberáte sa na cestu do kraju? 

Pýtajte si od nás vysvetlenia o cestovaní prez 
more i po evropských železniciach. 

Sme v tomto obchode už tridsať rokov a má- 
me zkúsenosť a znalosť, aby sme mohli každé- 
mu cestovateľovi dFa jeho potreby alebo 
žiadosti jeho cestu usporiadať. 

Predávame paroplavebné 
lístky (ši f karty) do kaž- 
dej čiastky sveta, 

ku cestovaniu po všetkých morácfa 
po všetkých cestovných čiarach, 
či na vode alebo po suchej zemi. 

Preto obráťte sa s dôverou na staroznámu 
firmu 

Denník Slovák v Amerike 

166 Ave. A, New York City 

FILIÁLKY: 

223 Ferry St. Newark, N. J. 

355 Nepperhan Ave., Yonkers, N. Y. \\ Najstarší slovenský časopis 
j \ americký, 

% • vyše tridsať rokov slovenský národ poučujúci 

1 SLOVÁK V AMERIKE 

I E 

as Tento časopis zastával záujmy slovenské, bol 

j í poučením pre našich rodákov a postavil sa 
J vždy ku uhájeniu proti zdercom a proti kla- 
márom, ktorí dôveru národa chceli zneužiť. 
Preto, keď chcete dostať spravodlivé zprávy 
o všetkom, 

čo sa robí tu v Amerike, 
čo sa robí na Slovensku, 
čo sa robí po celom svete, 
predplaťte si tento spoľahlivý časopis 

Denník Slovák v Amerike 

| 166 Ave. A, New York City 

FILIÁLKY: 

223 Ferry St. Newark, N. J. 

355 Nepperhan Ave., Yonkers, N. Y. I Bude Vám dochodiť dva razy do týždňa alebo 
každý deň, dFa vašej žiadosti. 

CHCETE MAŤ DOBRÉ ČÍTANIE? •§• Máme na sklade knihy, ktoré si u nás môžete 3- 
objednať. Soznam kníh, ktoré máme na skla- 
de, je uverejnený v časopise. <v * ne- slovenská uniová tlačiareň | 

Denníka 1 

SLOVÁK V AMERIKE 474 i*ň*M*xu%jmmL> Vyhotovujeme vkusne a lacno tlačivá 

všetkého druhu ako knihy pre spolky 

kluby a obchodníkov, ktorým venujeme 

zvláštnu pozornosť. 

Stanovy pre spolky, plakáty, letáky, 

obálky, listové papiere, účty, vstupenky 

na zábavy, atď. 

Sadzbu na stroji Linotype. SLOVÁK V AMERIKE 
I ! 166 Avenue A, New York, N. ¥. \i FILIÁLKY: 

\ 223 Ferry St. Newark, N. J. ; 

355 Nepperhan Ave., Yonkers, N. Y. m 
Vr* •« * O N O ,* - . • 


^ Deacidified using the Bookkeeper process 
V^ q^ Neutralizing agent: Magnesium Oxide 4 CU 9 V '^ <f 
Treatment Date: March 2007 

PreservationTechnologies 

A WORLD LEADER IN PAPER PRESERVATION 

111 Thomson Park Drive 
Cranberry Township, PA 1 6066 
(724)779-2111 

XWl — — TSS //SM o ^ • e ^ *"** *■£■ <v *' •• •* a° 

w 

or 

y ,*•■•, * «5°a -■ 

\ ' ^ s-- °* *' 
0° 

l 1 ^^ N. MANCHESTER, 
INDIANA 

LIBRARY OF CONGRESS 
000237714^ ■ 

H 

jmiuiiin 

9IBBB 

BHfl